Europejskie prawo wzorów przemysłowych

-20%

Europejskie prawo wzorów przemysłowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem systemu ochrony wzorów przemysłowych w prawie Unii Europejskiej. Autorki dokonały analizy wielu istotnych zagadnień, w szczególności:


pojęcia wspólnotowego wzoru przemysłowego i jego zdolności rejestrowej,
ochrony niezarejestrowanego wzoru,
procedury rejestracji wzoru,
naruszenia prawa z rejestracji oraz unieważnienia wzoru wspólnotowego.
Wydanie drugie zostało uzupełnione i wzbogacone analizą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Unii Europejskiej z zakresu omawianej problematyki.


Aneks zawierający wzory dokumentów, wykaz orzecznictwa, wyciągi z aktów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego dotyczące wzorów przemysłowych ułatwi czytelnikowi poruszanie się po tej złożonej problematyce. W obecnym wydaniu aneks został poszerzony o komentarze odnoszące się do wielu zagadnień objętych orzeczeniami TSUE i Sądu UE.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków, a zwłaszcza prawa, administracji, ekonomii, zarządzania i europeistyki oraz dla studentów akademii sztuk pięknych i innych uczelni plastycznych. Ponadto może zainteresować praktyków, tj. radców prawnych i adwokatów, rzeczników patentowych, twórców wzorów, przedsiębiorców, a także inne osoby zajmujące się prawem własności przemysłowej.


Liczba stron320
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-252-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorek | str.    13
  
  Rozdział    1
  Ogólna charakterystyka systemu ochrony wzorów przemysłowych we Wspólnocie Europejskiej | str.    15
  1. Geneza i podstawowe założenia systemu ochrony | str.    15
  2. Funkcjonowanie przepisów krajowych w systemie ochrony wzorów wspólnotowych | str.    17
  3. Relacje systemu ochrony wzorów wspólnotowych z innymi działami prawa własności intelektualnej | str.    20
  3.1. Wspólnotowe wzory przemysłowe a rozwiązania techniczne objęte ochroną prawną | str.    20
  3.2. Zasada kumulacji ochrony wzorów przemysłowych z ochroną prawnoautorską | str.    23
  3.3. Rola przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str.    26
  4. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego | str.    28
  
  Rozdział    2
  Pojęcie wspólnotowego wzoru przemysłowego | str.    31
  1. Wzór przemysłowy jako zewnętrzna postać przedmiotu | str.    31
  2. Wzór części przedmiotu | str.    34
  2.1. Części składowe produktu jako przedmiot ochrony | str.    34
  2.2. Problem ochrony tzw. części zamiennych | str.    35
  3. Wyłączenia spod ochrony | str.    38
  3.1. Funkcja techniczna przedmiotu a jego zewnętrzna postać | str.    38
  3.2. Inne przesłanki wyłączenia wzorów spod ochrony | str.    40
  3.2.1. Wzory wzajemnych połączeń | str.    40
  3.2.2. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami | str.    41
  
  Rozdział    3
  Zdolność rejestrowa wspólnotowego wzoru przemysłowego | str.    42
  1. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru | str.    42
  1.1. Nowość wzoru | str.    42
  1.2. Indywidualny charakter wzoru | str.    43
  2. Ocena indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego i osoby zorientowanego użytkownika w świetle wybranych decyzji OHIM | str.    49
  
  Rozdział    4
  Ochrona niezarejestrowanego wzoru w prawie europejskim | str.    55
  1. Przesłanki ochrony wzoru niezarejestrowanego | str.    55
  2. Zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str.    58
  
  Rozdział    5
  Rejestracja jako warunek ochrony przewidzianej dla wzorów wspólnotowych zarejestrowanych | str.    61
  1. Uwagi ogólne dotyczące procedury zgłoszeniowej (zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie wzoru) | str.    61
  2. Wymogi dotyczące zgłoszenia wzoru wspólnotowego do rejestracji | str.    62
  3. Elementy obligatoryjne zgłoszenia | str.    64
  3.1. Wniosek o rejestrację | str.    64
  3.2. Informacje identyfikujące zgłaszającego wzór do rejestracji | str.    64
  3.3. Opis i reprodukcja wzoru | str.    65
  4. Elementy fakultatywne zgłoszenia | str.    67
  4.1. Opis wyjaśniający przedstawienie wzoru lub próbkę | str.    67
  4.2. Wyznaczenie pełnomocnika przez zgłaszającego | str.    67
  4.3. Klasyfikacja produktów, w których wzór ma być zawarty lub stosowany | str.    69
  5. Tryb zgłaszania wniosków o rejestrację wzorów wspólnotowych | str.    69
  6. Opłaty za rejestrację i publikację | str.    71
  7. Rozpatrywanie zgłoszonego wzoru przez OHIM | str.    73
  7.1. Badanie wniosku pod względem formalnym. Badanie treści wniosku | str.    75
  7.2. Podstawy odmowy rejestracji | str.    77
  8. Ogłoszenie o wpisaniu wniosku do rejestru wzorów wspólnotowych. Skutki ogłoszenia o wpisie do rejestru | str.    78
  8.1. Publikacja rejestracji wzoru wspólnotowego | str.    81
  8.2. Odroczenie publikacji wniosku o rejestrację | str.    82
  9. Przedłużenie czasu ochrony prawa z rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str.    83
  9.1. Wniosek o przedłużenie rejestracji | str.    84
  9.2. Opłaty związane z przedłużeniem rejestracji wzoru wspólnotowego | str.    84
  10. Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu rejestracyjnym | str.    85
  10.1. Skutki przywrócenia terminu | str.    86
  11. Odwołania od decyzji OHIM | str.    86
  11.1. Przedmiot odwołania i jego forma | str.    87
  11.2. Rozpatrywanie odwołania przez OHIM | str.    87
  11.3. Odwołanie od decyzji OHIM do Trybunału Sprawiedliwości | str.    88
  
  Rozdział    6
  Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str.    89
  1. Prawo do uzyskania ochrony wzoru | str.    89
  2. Treść prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str.    91
  3. Zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str.    94
  3.1. Czas trwania ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str.    94
  3.2. Wyczerpanie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str.    94
  4. Ograniczenie skuteczności prawa z rejestracji wobec "używacza uprzedniego" | str.    95
  5. Dozwolony użytek wspólnotowych wzorów przemysłowych | str.    96
  
  Rozdział    7
  Naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str.    98
  1. Kryteria oceny naruszenia prawa z rejestracji | str.    98
  2. Podmiot uprawniony do ochrony zarejestrowanego wzoru | str.    101
  3. Jurysdykcja w sprawach wzorów wspólnotowych | str.    102
  3.1. Jurysdykcja sądowa | str.    102
  3.2. Udział Urzędu w sprawach z powództwa wzajemnego | str.    104
  4. Środki ochrony prawnej wzorów wspólnotowych | str.    105
  5. Postępowanie zabezpieczające w sprawach wzorów wspólnotowych | str.    107
  
  Rozdział    8
  Unieważnienie wzoru wspólnotowego | str.    111
  1. Uwagi ogólne | str.    111
  2. Podstawy unieważnienia wzoru wspólnotowego - zagadnienia ogólne | str.    113
  3. Wytwór niebędący wzorem w rozumieniu art. 3 lit. a rozporządzenia nr 6/2002 | str.    118
  4. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niespełnienia wymogów art. 4-9 rozporządzenia nr 6/2002 | str.    122
  5. Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia | str.    125
  5.1. Sposoby publicznego ujawnienia wzoru wspólnotowego na gruncie art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 | str.    126
  5.2. Inne sposoby ujawnienia wzoru wspólnotowego | str.    131
  5.3. Dowody ujawnienia wzoru wspólnotowego | str.    135
  5.4. Publiczne udostępnienie wzoru środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży | str.    137
  5.5. Zakres terytorialny publicznego ujawnienia wzoru wspólnotowego | str.    140
  6. Inne przesłanki unieważnienia wzoru wspólnotowego | str.    142
  6.1. Unieważnienie wzoru z uwagi na cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z funkcji technicznej (art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002) | str.    142
  6.2. Unieważnienie wzoru wskutek jego sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami | str.    145
  6.3. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niedozwolonego użycia utworu chronionego przez prawo autorskie państwa członkowskiego (art. 25 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 6/2002) | str.    146
  6.4. Unieważnienie wskutek niewłaściwego używania jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6 bis konwencji paryskiej | str.    148
  
  Rozdział    9
  Procedura unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str.    150
  1. Uwagi ogólne | str.    150
  2. Tryby unieważnienia wzoru wspólnotowego | str.    152
  3. Wniosek o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str.    153
  3.1. Treść wniosku o unieważnienie | str.    154
  3.2. Język postępowania o unieważnienie | str.    156
  3.3. Badanie wniosku o unieważnienie przez OHIM | str.    156
  3.4. Decyzje OHIM | str.    158
  4. Tryb odwoławczy | str.    158
  4.1. Treść, forma i termin złożenia odwołania | str.    159
  4.2. Badanie odwołania | str.    159
  5. Postępowanie dowodowe przed Urzędem | str.    161
  6. Koszty postępowania w sprawie unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przed Wydziałem Unieważnień i Izbą Odwoławczą | str.    163
  7. Zaskarżenie decyzji Izby Odwoławczej do Trybunału Sprawiedliwości | str.    164
  8. Unieważnienie wzoru wspólnotowego z powództwa wzajemnego | str.    165
  9. Organy kompetentne do orzekania w sprawach o unieważnienie niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych i tryb orzekania w tych sprawach | str.    166
  10. Skutki decyzji o unieważnieniu zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str.    168
  
  Rozdział    10
  Wspólnotowe wzory przemysłowe jako przedmiot rejestracji międzynarodowej | str.    169
  1. Podstawowe zasady funkcjonowania porozumienia haskiego | str.    169
  2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego | str.    170
  3. Odmowa uznania skutków rejestracji międzynarodowej | str.    171
  4. Unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej | str.    172
  
  Aneks | str.    175
  I. Najważniejsze akty normatywne | str.    177
  II. Orzecznictwo Sądu Unii Europejskiej (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    267
  III. Wykaz decyzji Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) | str.    280
  IV. Wykaz decyzji Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) | str.    300
  V. Wzory formularzy | str.    306
  
  Bibliografia | str.    313
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia