Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych

-20%

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

56,80  71,00

Format: pdf

56,8071,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 1.02.2010 r.Autorka omawia niezwykle złożone zagadnienie statusu i podmiotowości prawnej dziecka poczętego w kontekście podejmowania decyzji i wyrażania zgody na zastosowanie medycznych procedur przedurodzeniowych. Opracowanie przedstawia także sytuację matki i ojca dziecka wobec konieczności podjęcia diagnostyki i terapii ich nienarodzonego dziecka, jak rownież analizy konfliktu wartości: zdrowie matki a zdrowie dziecka poczętego.


Na szczególną uwagę zasługuje ponadto analiza statusu prawnego dziecka poczętego poza organizmem kobiety, znajdującego się w fazie preimplantacyjnej oraz uprawnienia rodzicow w tych okolicznościach. Prowadzone rozważania prezentują dorobek polskiego prawa, orzecznictwa oraz doktryny w zakresie prawa cywilnego, w szczegolności zaś prawa rodzinnego oraz prawa medycznego.


Liczba stron482
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1845-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz
  str.    11
  Wstęp
  str. 15Rozdział I. Status prawny podmiotu chronionego
  str.    23
  1. Uwagi wstępne
  str.    23
  2. Sytuacja dziecka poczętego w polskim prawie
  str.    32
  3. Status prawny dziecka poczętego de lege lata
  str.     43
  3.1. Uwagi wstępne
  str.    43
  3.2. Sytuacja dziecka poczętego w świetle Konstytucji RP
  str.     44
  3.3. Zakres ochrony prawnokarnej udzielanej dziecku poczętemu
  str.     50
  3.4. Sytuacja dziecka poczętego w prawie cywilnym
  str.     61
  3.4.1. Uwagi wstępne
  str.     61
  3.4.2. Problem zdolności prawnej dziecka poczętego
  str.     71
  3.4.3. Podmiotowość dziecka poczętego w zakresie realizacji uprawnienia do ochrony życia i zdrowia w okresie prenatalnym
  str.    82
  3.5. Postulaty de lege ferenda w zakresie zmian kodeksu cywilnego
  str.     90
  3.6. Status cywilnoprawny ludzkiego embrionu przed implantacją
  str.     95
  4. Wnioski
  str.     109
  Rozdział II. Rodzice a dziecko poczęte
  str.    111
  1. Uwagi wstępne
  str.    111
  2. Władza rodzicielska jako podstawa uprawnień rodziców w stosunku do dziecka
  str. 1122.1. Przesłanki powstania władzy rodzicielskiej
  str.    112
  2.1.1. Koncepcja tradycyjna przyjmująca urodzenie się dziecka jako podstawę nabycia władzy rodzicielskiej
  str.    112
  2.1.2. Koncepcja przyjmująca poczęcie się dziecka jako podstawę nabycia pewnych atrybutów władzy rodzicielskiej
  str.     116
  2.2. Uprawnienia rodziców w stosunku do ich nienarodzonego dziecka
  str.    127
  2.2.1. Charakter uprawnień składających się na władzę rodzicielską w stosunku do dziecka poczętego
  str.    127
  2.2.2. Przedstawicielstwo ustawowe dziecka poczętego
  str.    130
  2.3. Uzasadnienie konieczności zmian
  str.    133
  3. Atrybuty władzy rodzicielskiej przysługujące rodzicom w stosunku do nienarodzonego dziecka
  str.    140
  3.1. Wykonywanie władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka poczętego
  str.     140
  3.1.1. Uwagi wstępne
  str.     140
  3.1.2. Zasady rządzące wykonywaniem władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka poczętego
  str.    146
  3.2. Zasady reprezentacji dziecka poczętego
  str.    152
  3.3. Osobiste starania i troska rodziców o dziecko poczęte
  str.    158
  4. Dopuszczalność zastosowania instytucji władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka poczętego w wyniku zastosowania procedur medycznych polegających na zapłodnieniu pozaustrojowym
  str.    168
  5. Wnioski
  str.    180
  Rozdział III. Procedury medyczne w fazie życia płodowego
  str.    183
  1. Uwagi wstępne
  str.    183
  2. Zakres opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu
  str.     187
  2.1. Uwzględnienie interesu dziecka poczętego w ramach poradnictwa przedkoncepcyjnego
  str.    187
  2.2. Zakres badań przedurodzeniowych
  str.    190
  2.3. Charakter badań ciążowych wykonywanych w trakcie ciąży o prawidłowym przebiegu
  str.    194
  2.4. Zakres ciążowych badań diagnostycznych
  str.    197
  2.5. Założenia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu opieki okołoporodowej
  str.     204
  3. Interes dziecka poczętego poddawanego diagnostyce prenatalnej
  str.    206
  3.1. Uwagi wstępne
  str.    206
  3.2. Badania prenatalne
  str.     209
  3.2.1. Badania nieinwazyjne
  str.    209
  3.2.2. Badania inwazyjne
  str.    212
  4. Zasady postępowania w razie podejrzenia wady płodu lub noworodka
   str.    218
  4.1. Uwagi wstępne
  str.    218
  4.2. Wady płodu i noworodka
  str.     219
  4.2.1. Zagadnienia terminologiczne
  str.    219
  4.2.2. Wady genetyczne
  str.    220
  4.2.3. Wady rozwojowe
  str.    222
  4.3. Interes dziecka poczętego w sytuacji stwierdzenia jego upośledzenia oraz nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu
  str. 2245. Dopuszczalność zastosowania terapii płodu
  str.     226
  5.1. Uwagi wstępne
  str.    226
  5.2. Leczenie farmakologiczne
  str.    228
  5.3. Leczenie operacyjne
  str.    229
  6. Postępowanie medyczne wobec płodu powstałego w wyniku zastosowania technik wspomaganego medycznie rozrodu
  str.     231
  6.1. Uwagi wstępne
  str.    231
  6.2. Powstanie zarodka
  str.     234
  6.3. Rozwój zarodka, diagnostyka preimplantacyjna
  str.    235
  6.4. Inżynieria genetyczna
  str.    241
  6.5. Szczególne zagadnienia związane z diagnostyką i terapią prenatalną po zastosowaniu technik wspomaganej medycznie prokreacji - wzmianka
  str.     250
  7. Wnioski
  str.    255
  Rozdział IV. Kompetencja do podejmowania decyzji i wyrażania zgody w zakresie procedur medycznych w fazie życia płodowego
  str.    257
  1. Uwagi wstępne
  str.    257
  2. Zasady ogólne podejmowania decyzji i wyrażania zgody w ramach diagnostyki i terapii
  str.     262
  2.1. Prawo pacjenta do samostanowienia
  str.    262
  2.2. Uwagi ogólne obejmujące obowiązek informacyjny poprzedzający wyrażenie zgody na podjęcie działań medycznych
  str.    269
  2.3. Uwagi ogólne obejmujące charakter zgody pacjenta na podjęcie działań przez lekarza
  str.    277
  2.4. Forma zgody pacjenta na podjęcie działań przez lekarza
  str.    284
  2.5. Zasady ogólne w zakresie informacji o wynikach badań
  str.    290
  2.6. Uwagi ogólne na temat obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem
  str.    294
  3. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu
  str.     299
  4. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody w ramach diagnostyki prenatalnej
  str.    305
  4.1. Podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na przeprowadzenie badań nieinwazyjnych w ramach diagnostyki prenatalnej
  str.     305
  4.2. Podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na przeprowadzenie badań inwazyjnych w ramach diagnostyki prenatalnej
  str.    311
  5. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody w ramach procedur medycznych obejmujących terapię prenatalną
  str.    320
  5.1. Uwagi wstępne
  str.320
  5.2. Leczenie farmakologiczne
  str.    322
  5.2.1. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody na poddanie płodu leczeniu farmakologicznemu
  str.    322
  5.2.2. Podejmowanie działań medycznych bez zgody w ramach farmakologicznej terapii przedurodzeniowej
  str.    326
  5.3. Leczenie chirurgiczne
  str.    330
  5.3.1. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody na poddanie płodu leczeniu chirurgicznemu
  str.    330
  5.3.2. Podejmowanie zabiegów w ramach prenatalnej terapii chirurgicznej bez zgody
  str.    332
  5.3.3. Eksperymentalny charakter chirurgii prenatalnej
  str.    336
  6. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody w stosunku do dziecka poczętego po zastosowaniu technik wspomaganej medycznie prokreacji
  str.     344
  6.1. Medycznie wspomagana prokreacja - autonomia podmiotów-pacjentów
  str.    344
  6.2. Krąg podmiotów objętych działaniami medycznymi
  str.    347
  6.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku informacyjnego
  str.    348
  6.4. Wyrażanie zgody na zabiegi wspomaganej medycznie prokreacji
  str.    352
  6.5. Postulaty de lege ferenda w zakresie uregulowania zasad poddania pacjentów wspomaganej medycznie prokreacji
  str.    356
  7. Wnioski
  str.    360
  Rozdział V. Interes dziecka poczętego a stan zdrowia matki
  str.    363
  1. Uwagi wstępne
  str.     363
  2. Problem konfliktu wartości: zdrowie matki a zdrowiei życie dziecka poczętego
  str.    369
  3. Podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na zabiegi medyczne, których podmiotem jest kobieta ciężarna w związku z jej stanem zdrowia, w kontekście ochrony dziecka poczętego
  str.    379
  3.1. Uwagi wstępne
  str.    379
  3.2. Interes dziecka poczętego a realizacja obowiązku informacyjnego w ramach procedur medycznych, którym poddawana jest kobieta ciężarna
  str.    381
  3.3. Interes dziecka poczętego a dopuszczalność stosowania instytucji przywileju terapeutycznego w stosunku do kobiety ciężarnej
  str.     387
  3.4. Przesłanki podmiotowe wyrażenia zgody przez pacjentkę ciężarną
  str.    390
  3.5. Forma zgody pacjentki ciężarnej
  str.    395
  3.6. Interes dziecka poczętego a prawo odmowy zgody i sprzeciw pacjentki ciężarnej na podjęcie działań medycznych
  str.    397
  3.7. Ochrona interesu dziecka poczętego wobec konieczności podjęcia czynności medycznych4. Interes dziecka poczętego a podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody w sytuacjach szczególnych w związku ze stanem zdrowia kobiety ciężarnej
  str.     410
  4.1. Udział pacjentki ciężarnej w eksperymencie medycznym
  str.     410
  4.1.1. Podejmowanie decyzji o udziale w eksperymencie medycznym kobiety ciężarnej
  str..4104.1.2. Wymóg formalny zgody na eksperyment medyczny przeprowadzany na pacjentce ciężarnej
  str.    415
  4.2. Interes dziecka poczętego a dopuszczalność przerywania ciąży w sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
  str.    423
  4.2.1. Interpretacja przesłanki zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
  str.    423
  4.2.2. Podejmowanie decyzji o przerwaniu ciąży w sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia ciężarnej
  str.    430
  4.2.3. Wymóg formalny zgody na przerwanie ciąży w sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia ciężarnej
  str.    431
  5. Sytuacja prawna ojca dziecka w związku z diagnostyką lub terapią kobiety ciężarnej .
  str.     436
  6. Wnioski
  str.    440
  Uwagi końcowe
  str.    443
  Wykaz powoływanych aktów
  str.     449
  Wykaz orzecznictwa
  str.    455
  Bibliografia
  str.    457
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia