Zamknięcie roku w jednostkach sfery finansów publicznych

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,25  59,00

Format: pdf

44,2559,00

cena zawiera podatek VAT

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.


W czwartej książce z tej serii tematem przewodnim jest zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaprezentowano i szczegółowo omówiono procedury zamykania ksiąg rachunkowych jednostki oraz sporządzania sprawozdania finansowego. W publikacji znajduje się szereg praktycznych informacji na temat tego, jak prawidłowo sporządzić i uniknąć nieprawidłowości przy sporządzaniu:


bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
zestawienia zmian w funduszu jednostki.


Opracowania zostały wzbogacone o właściwe wzory dokumentów.


W książce przedstawiono ponadto:


najnowsze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej, które będą miały zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 r., a także takie, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2016 r.,
cenne informacje o tym, jak uniknąć nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących funduszu sołeckiego w oparciu o najnowsze dane ustaleń pokontrolnych organów nadzorczych jednostek samorządu terytorialnego,
wyjaśnienie kwestii zwolnień z podatku VAT w przypadku usług związanych ze sportem oraz na czym polegają inwestycje sportowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście podatku od towarów i usług.


Rok wydania2015
Liczba stron320
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8100-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  CZĘŚĆ I
  KONIEC ROKU I ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  
  Rozdział    1
  Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych krok po kroku | str.    17
  1. Zasady ogólne zamykania ksiąg rachunkowych | str.    17
  1.1. Kiedy zamykamy księgi? | str.    17
  1.2. Terminy zamknięcia ksiąg - zasady ogólne | str.    18
  1.3. Terminy zamknięcia ksiąg dla jednostek sektora finansów publicznych | str.    19
  2. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych | str.    19
  2.1. Informacje ogólne | str.    19
  2.2. Warunek prawidłowego sporządzenia sprawozdania - stosowanie właściwych przepisów prawa | str.    20
  3. Specyficzne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych | str.    21
  3.1. Zasady ogólne | str.    22
  3.2. Zasady szczególne | str.    22
  4. Inwentaryzacja | str.    23
  4.1. Cel inwentaryzacji | str.    23
  4.2. Co składa się na inwentaryzację? | str.    23
  4.3. Rozliczenie inwentaryzacji | str.    24
  5. Sprawdzenie poprawności i kompletności księgowań | str.    24
  5.1. Rodzaje dowodów księgowych podlegających sprawdzeniu | str.    25
  5.2. Sprawdzenie spełnienia wymogów księgowych w zakresie ujęcia skutków finansowych zdarzeń gospodarczych w momencie ich wystąpienia | str.    26
  5.3. Dokonanie weryfikacji oraz aktualizacji wyceny aktywów i pasywów | str.    26
  5.4. Uzgodnienie obrotów dziennika z obrotami kont księgi głównej oraz obrotów i sald księgi głównej z zestawieniem obrotów i sald | str.    27
  6. Zamknięcie ksiąg rachunkowych | str.    28
  6.1. Zamknięcie ksiąg prowadzonych w formie elektronicznej | str.    29
  6.2. Zamknięcie wstępne i zamknięcie ostateczne | str.    29
  6.3. Na czym polega zamknięcie ksiąg rachunkowych? | str.    30
  6.4. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej | str.    30
  6.5. Szczególna regulacja dotycząca sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    31
  7. Składniki sprawozdania finansowego w przypadku jednostek sektora finansów publicznych | str.    31
  7.1. Bilans | str.    32
  7.2. Rachunek zysków i strat | str.    33
  7.3. Zestawienie zmian w funduszu | str.    33
  7.4. Bilans z wykonania budżetu JST | str.    34
  7.5. Zasada dotycząca państwowego funduszu celowego | str.    34
  7.6. Ewidencja księgowa i konta bilansowe | str.    34
  7.7. Konta bilansowe | str.    34
  7.8. Konta pozabilansowe | str.    37
  8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a sprawozdanie finansowe | str.    37
  9. Łączne sprawozdania finansowe | str.    38
  9.1. Części składowe sprawozdania finansowego | str.    38
  9.2. Informacja uzupełniająca | str.    39
  9.3. Skonsolidowany bilans JST | str.    39
  10. Zakończenie | str.    42
  11. Wzory dokumentów związane z zamknięciem roku | str.    43
  Wzór 1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | str.    43
  Wzór 2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str.    47
  Wzór 3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | str.    49
  Wzór 4. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego | str.    51
  Wzór 5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki | str.    54
  
  Rozdział    2
  Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | str.    56
  
  Rozdział    3
  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str.    69
  1. Wstęp | str.    69
  2. Aktywa | str.    72
  3. Pasywa | str.    77
  4. Powiązania kont z pozycjami bilansu | str.    79
  
  Rozdział    4
  Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego | str.    85
  1. Zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu | str.    85
  2. Sprawowanie kontroli lub współkontroli nad inną jednostką | str.     87
  3. Metody konsolidacji | str.    90
  3.1. Metoda konsolidacji pełnej | str.    90
  3.2. Metoda konsolidacji proporcjonalnej | str.    94
  3.3. Metoda praw własności | str.    95
  3.4. Wybór metody konsolidacji | str.    98
  4. Sporządzanie skonsolidowanego bilansu | str.    98
  5. Dokumentacja konsolidacyjna | str.    100
  6. Wyłączenia z konsolidacji | str.    101
  7. Powiązania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego z bilansami podlegającymi konsolidacji | str.    101
  
  Rozdział    5
  Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | str.    108
  1. Zagadnienia ogólne | str.    108
  2. Układ rodzajowy kosztów - wersja porównawcza rachunku zysków i strat | str.    111
  
  Rozdział    6
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki | str.    129
  
  Rozdział    7
  Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sfery finansów publicznych | str.    142
  
  Rozdział    8
  Badanie sprawozdań finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego | str.    147
  1. Podmiot upoważniony do badania | str.    147
  2. Przedmiot badania | str.    150
  3. Rezultat badania | str.    151
  
  Rozdział    9
  Wymogi formalne sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str.    153
  1. Sprawozdanie roczne - odpowiedzialność i warunki sporządzania | str.    153
  2. Pochodzenie danych zawartych w sprawozdaniu rocznym | str.    155
  3. Adresaci sprawozdania rocznego | str.    157
  4. Bilans skonsolidowany | str.    158
  5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    158
  6. Dane zawarte w sprawozdaniu rocznym | str.    159
  7. Uchwała budżetowa | str.    161
  8. Dodatkowe wskazówki praktyczne dotyczące sprawozdania rocznego | str.    163
  9. Podsumowanie | str.    164
  
  Rozdział    10
  Zamknięcie roku w odpowiedziach na pytania | str.    165
  
  CZĘŚĆ II
  RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA FINANSOWA I PODATKI
  
  Rozdział    1
  Zmiana do klasyfikacji budżetowej - 24 czerwca 2015 r. | str.    223
  1. Zmiana, którą stosujemy od dnia 1 kwietnia 2015 r. | str.    224
  2. Zmiany, które stosujemy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 r. | str.    224
  
  Rozdział    2
  Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej | str.    237
  1. Definicje i pojęcia związane ze środkami trwałymi | str.    237
  2. Niskocenne składniki majątku | str.    239
  3. Podstawy ewidencji księgowej niskocennych składników majątkowych | str.    240
  4. Przebieg ewidencji księgowej niskocennych składników majątkowych | str.    241
  5. Zakup pozostałych środków trwałych | str.    242
  6. Ewidencja wyposażenia i ewidencja pozabilansowa | str.    243
  7. Likwidacja niskocennego składnika majątku | str.    244
  
  Rozdział    3
  Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących funduszu sołeckiego | str.    245
  1. Czym jest fundusz sołecki? | str.    245
  2. Ustalenie wysokości środków funduszu | str.    246
  3. Nieprawidłowości w funduszu sołeckim - ustalenia organów kontroli | str.    249
  3.1. Nieterminowe przekazywanie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej uchwały rady gminy o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego | str.    249
  3.2. Błędne obliczenia wysokości funduszu sołeckiego przypadającego poszczególnym sołectwom | str.    251
  3.3. Brak pisemnej informacji o wysokości funduszu sołeckiego dostarczonej sołtysom | str.    251
  3.4. Przyjmowanie od sołectw wniosków wskazujących zadania sformułowane w sposób uniemożliwiający przypisanie ich do celów określonych przez ustawodawcę i będących zadaniami własnymi gminy | str.    252
  3.5. Nieodrzucanie wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, które nie spełniały wymagań określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim | str.    256
  3.6. Finansowanie ze środków funduszu przedsięwzięć niezgłoszonych we wnioskach poszczególnych sołectw | str.    256
  3.7. Niezamieszczanie w protokołach z zebrań wiejskich wszystkich danych wymaganych statutami sołectw | str.    256
  3.8. Ingerowanie w treść zapisów wniosków o fundusz sołecki i jego wysokość przez wójtów czy sołtysów | str.    257
  4. Zalecenia formułowane przez organy kontroli i nadzoru w związku z nieprawidłowościami w zakresie funkcjonowania funduszu sołeckiego | str.    258
  5. Okres obowiązywania uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego - najnowsze zmiany | str. .    260
  6. Nieprawidłowe określenie zakresu czasowego obowiązywania uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego | str.    260
  7. Podsumowanie | str.    262
  
  Rozdział    4
  Bilety wstępu i karnety na obiekty sportowe i rekreacyjne - stawka VAT | str.    263
  1. Stawka VAT | str.    263
  2. Stosowanie stawek obniżonych na gruncie dyrektywy VAT | str.    265
  3. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku biernego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką | str.    266
  4. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku czynnego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką | str.    266
  4.1. Stanowisko, zgodnie z którym stawka preferencyjna nie obejmuje usługi wstępu wraz z czynnym uczestnictwem w usłudze związanej z rekreacją czy rozrywką | str.    266
  4.2. Stanowisko, zgodnie z którym stawka preferencyjna obejmuje usługi wstępu wraz z czynnym uczestnictwem w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką | str.    268
  4.2.1. Argument z wykładni językowej | str.    269
  4.2.2. Argument z wykładni systemowej | str.    270
  4.2.3. Argument z wykładni celowościowej | str.    271
  5. Podsumowanie | str.    271
  
  Rozdział    5
  Zwolnienie z VAT - usługi związane ze sportem | str.    273
  1. Wprowadzenie | str.    273
  2. Warunki stosowania zwolnienia | str.    274
  3. Podmioty prowadzące działalność sportową | str.    276
  4. Orzecznictwo ETS | str.    277
  4.1. Uzależnienie zwolnienia od wysokości kwot opłat członkowskich | str.    277
  4.2. Pole golfowe | str.    278
  4.3. Faktyczni beneficjenci usług związanych ze sportem | str.    280
  5. Miejsce świadczenia usług sportowych | str.    283
  6. Wstęp na imprezy sportowe oraz korzystanie z obiektów sportowych | str.    285
  7. Podsumowanie | str.    285
  
  Rozdział    6
  Inwestycje sportowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek od towarów i usług | str.    287
  1. Wprowadzenie | str.    287
  2. Podmiotowość podatkowa - JST podatnikiem VAT | str.    288
  3. Stawka podatku VAT przy sprzedaży związanej z obiektami sportowymi | str.    291
  4. Realizacja inwestycji a dotacje - podatek należny | str.    294
  5. Realizacja inwestycji - odliczenie podatku naliczonego | str.    295
  5.1. Zasada główna odliczania | str.    295
  5.1.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2015 r. | str.    296
  5.1.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. | str.    299
  5.2. Zamiar | str.    302
  5.3. Pełne prawo do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie celem sprzedaży opodatkowanej | str.    304
  5.4. Brak prawa do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie jedynie do celów statutowych (niepodlegających opodatkowaniu VAT) | str.    306
  5.5. Częściowe prawo do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie zarówno do celów opodatkowanych, jak i do celów niepodlegających opodatkowaniu VAT | str.    306
  5.5.1. Stan prawny obowiązujący w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. | str.    306
  5.5.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. | str.    312
  5.6. Zmiana przeznaczenia | str.    313
  6. Przekazanie w nieodpłatny zarząd | str.    317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia