Umowa o dział spadku

-20%

Umowa o dział spadku

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 10.11.2007 r.
Dział spadku należy do tych instytucji
z zakresu prawa spadkowego, które odgrywają
szczególnie istotną rolę w praktyce, tak
z perspektywy ochrony interesów spadkobierców,
jak i innych osób. Przez dział spadku
realizują się bowiem podstawowe cele prawa
spadkowego w razie, gdy do dziedziczenia
powołany jest więcej niż jeden podmiot.
Unormowanie umowy o dział spadku w polskim
prawie cywilnym trudno uznać za charakteryzujące
się przejrzystością i precyzją.
Przeciwnie - budzi ono poważne wątpliwości,
również w odniesieniu do kwestii o fundamentalnym
znaczeniu. Niniejsza publikacja
jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem
monograficznym poświęconym
omówieniu i ocenie regulacji dotyczącej
umowy o dział spadku na gruncie obowiązującego
materialnego prawa cywilnego.


Recenzje:


"[... ]Recenzowana praca składa się z wprowadzenia,
w którym Autor przedstawia
swoje podstawowe założenia, ośmiu rozdziałów
oraz zakończenia, pozwalającego
na podsumowanie wyników przeprowadzonych
badań. [...]"


więcej w zakładce Recenzje


Liczba stron260
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2214-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  str.    11
  
  Wprowadzenie
  str.    15
  
  
  
  Rozdział I
  
  Zagadnienia ogólne
  str.    19
  
  
  
  § 1. Uwagi wstępne
  str.    19
  
  1. Charakter prawny współuprawnienia spadkobierców
  str.    20
  
  2. Ustanie współuprawnienia spadkobierców
  str.    21
  
  3. Pojęcie i natura prawna działu spadku
  str.    21
  
  4. Tryby działu spadku
  str.    23
  
  5. Znaczenie działu spadku
  str.    25
  
  § 2. Ogólna charakterystyka instytucji działu spadku w prawie polskim
  str.    26
  
  1. Źródła prawa
  str.    26
  
  2. Charakter prawny wspólności majątku spadkowego
  str.    26
  
  3. Sposoby powstania wspólności majątku spadkowego
  str.    30
  
  4. Sposoby ustania wspólności majątku spadkowego
  str.    34
  
  5. Pojęcie i natura prawna działu spadku
  str.    36
  
  6. Tryby działu spadku
  str.    38
  
  6.1. Sądowy dział spadku
  str.    39
  
  6.2. Umowny dział spadku
  str.    43
  
  § 3. Kolejność zawierania umów o dział spadku po kilku spadkodawcach
  str.    45
  
  § 4. Umowa o dział spadku a umowa o zniesienie współwłasności i umowa o podział majątku wspólnego małżonków
  str.    49
  
  1. Zagadnienia ogólne
  str.    49
  
  2. Umowa o dział spadku a umowa o zniesienie współwłasności
  str.    50
  
  3. Umowa o dział spadku a umowa o podział majątku wspólnego małżonków
  str.    51
  
  
  
  Rozdział II
  
  Ogólna charakterystyka umowy
  str.    55
  
  
  
  § 1. Kwalifikacja czynności prawnej jako umowy o dział spadku
  str.    55
  
  1. Zagadnienia ogólne
  str.    55
  
  2. Odgraniczenie umowy o dział spadku od innych czynności prawnych dotyczących majątku spadkowego
  str.    56
  
  3. Wartość korzyści uzyskiwanych w wyniku zawarcia umowy a wartość udziału w majątku spadkowym
  str.    57
  
  § 2. Umowa o dział spadku jako czynność rozporządzająca
  str.    62
  
  1. Zagadnienia ogólne
  str.    62
  
  2. Kwalifikacja umowy o dział spadku jako określonego rodzaju czynności rozporządzającej
  str.    64
  
  3. Umowa o dział spadku jako czynność rozporządzająca a zobowiązanie do jej dokonania
  str.    73
  
  3.1. Problematyka wymogu istnienia zobowiązania do zawarcia umowy
  str.    73
  
  3.2. Problematyka możliwości istnienia zobowiązania do zawarcia umowy
  str.    77
  
  § 3. Problematyka odpłatności (nieodpłatności) umowy
  str.    81
  
  
  
  Rozdział III
  
  Przedmiot umowy
  str.    83
  
  
  
  § 1. Uwagi wstępne
  str.    83
  
  § 2. Ogólne określenie przedmiotu umowy
  str.    84
  
  § 3. Umowa o "pełny" dział spadku a umowa o częściowy dział spadku
  str.    87
  
  § 4. Przypadki szczególnego określenia przedmiotu umowy
  str.    91
  
  1. Wpływ podzielnego charakteru wierzytelności należących do spadku na określenie przedmiotu umowy
  str.    91
  
  2. Wpływ surogacji na określenie przedmiotu umowy
  str.    94
  
  3. Wpływ rozporządzenia udziałem w prawie majątkowym należącym do majątku spadkowego na określenie przedmiotu umowy
  str.    99
  
  4. Wpływ przynoszenia przez rzeczy i prawa należące do spadku pożytków i innych przychodów na określenie przedmiotu umowy
  str.    102
  
  5. Wpływ ustanowienia zapisu lub polecenia oraz wpływ ustawowego zapisu naddziałowego na określenie przedmiotu umowy
  str.    106
  
  
  
  Rozdział IV
  
  Strony umowy
  str.    109
  
  
  
  § 1. Uwagi wstępne
  str.    109
  
  § 2. Podmioty będące stronami umowy
  str.    110
  
  1. Spadkobiercy jako strony umowy
  str.    110
  
  2. Inne podmioty jako strony umowy
  str.    110
  
  2.1. Nabywca udziału w spadku jako strona umowy
  str.    111
  
  2.2. Spadkobierca spadkobiercy jako strona umowy
  str.    112
  
  2.3. Następca prawny osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną jako strona umowy
  str.    113
  
  2.4. Małżonek spadkobiercy jako strona umowy
  str.    114
  
  2.5. Syndyk i zarządca jako strona umowy
  str.    122
  
  § 3. Krąg podmiotów będących stronami umowy
  str.    123
  
  1. Zagadnienia ogólne
  str.    123
  
  2. Zagadnienia szczegółowe
  str.    128
  
  § 4. Zdolność do czynności prawnych podmiotów będących stronami umowy
  str.    134
  
  
  
  Rozdział V
  
  Treść umowy
  str.    139
  
  
  
  § 1. Uwagi wstępne
  str.    139
  
  § 2. Swoboda stron w kształtowaniu treści umowy
  str.    139
  
  1. Zagadnienia ogólne
  str.    139
  
  2. Wartość korzyści uzyskiwanych w wyniku zawarcia umowy a wartość udziału w majątku spadkowym
  str.    140
  
  3. Zaliczanie darowizn na schedę spadkową
  str.    141
  
  4. Modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
  str.    144
  
  § 3. Korzyści uzyskiwane w związku z zawarciem umowy
  str.    145
  
  1. Sposoby podziału majątku będącego przedmiotem umowy
  str.    145
  
  2. Przyznanie poszczególnych praw majątkowych stronom umowy
  str.    146
  
  3. Zastrzeżenie spłat lub dopłat
  str.    147
  
  3.1. Zagadnienia ogólne
  str.    147
  
  3.2. Rozliczenia między stronami umowy w postaci niepieniężnej
  str.    148
  
  3.3. Zastrzeżenie spłat lub dopłat jako element treści umowy
  str.    149
  
  § 4. Rozliczenia określone w art. 686 k.p.c.
  str.    151
  
  § 5. Modyfikacja odpowiedzialności za długi spadkowe
  str.    153
  
  § 6. Warunek i termin
  str.    154
  
  § 7. Wpływ spadkodawcy na treść umowy
  str.    158
  
  
  
  Rozdział VI
  
  Forma umowy
  str.    160
  
  
  
  § 1. Uwagi wstępne
  str.    160
  
  § 2. Ogólna charakterystyka uregulowania formy umowy
  str.    161
  
  § 3. Forma szczególna umowy z uwagi na jej przedmiot
  str.    161
  
  1. Umowa o dział spadku, której przedmiotem jest prawo własności nieruchomości
  str.    161
  
  2. Umowa o dział spadku, której przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego
  str.    167
  
  3. Umowa o dział spadku, której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  str.    169
  
  4. Umowa o dział spadku, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo
  str.    171
  
  5. Inne przypadki zastrzeżenia formy szczególnej z uwagi na przedmiot umowy
  str.    176
  
  § 4. Rygor formy szczególnej
  str.    178
  
  § 5. Zakres formy szczególnej
  str.    181
  
  1. Zagadnienia ogólne
  str.    181
  
  2. Zakres formy szczególnej w odniesieniu do umowy o dział spadku
  str.    183
  
  
  
  Rozdział VII
  
  Wady oświadczenia woli
  str.    186
  
  
  
  § 1. Uwagi wstępne
  str.    186
  
  § 2. Stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, groźba, pozorność
  str.    186
  
  § 3. Błąd
  str.    188
  
  1. Zagadnienia ogólne
  str.    188
  
  1.1. Ratio legis szczególnego unormowania błędu
  str.    188
  
  1.2. Zakres odmienności wynikających ze szczególnego unormowania błędu
  str.    190
  
  2. Przesłanki błędu prawnie doniosłego
  str.    197
  
  2.1. Błąd co do stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy
  str.    197
  
  2.1.1. Stan faktyczny
  str.    197
  
  2.1.2. Brak wątpliwości stron umowy
  str.    200
  
  2.1.3. Wnioski
  str.    204
  
  2.2. Błąd istotny
  str.    204
  
  § 4. Błąd wywołany podstępnie (podstęp)
  str.    207
  
  § 5. Skutki prawne wad oświadczenia woli
  str.    209
  
  
  
  Rozdział VIII
  
  Skutki prawne umowy
  str.    211
  
  
  
  § 1. Uwagi wstępne
  str.    211
  
  § 2. Utrata przez majątek spadkowy cech majątku odrębnego
  str.    212
  
  § 3. Nabycie przez strony umowy praw majątkowych wchodzących w skład majątku spadkowego oraz powstanie zobowiązania do uiszczenia spłat lub dopłat
  str.    213
  
  § 4. Zmiana charakteru odpowiedzialności za długi spadkowe
  str.    220
  
  1. Zmiana charakteru odpowiedzialności za długi spadkowe - zasada
  str.    220
  
  2. Zmiana charakteru odpowiedzialności za długi spadkowe - wyjątki
  str.    221
  
  3. Umowa o częściowy dział spadku a zmiana charakteru odpowiedzialności za długi spadkowe
  str.    223
  
  § 5. Powstanie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
  str.    224
  
  1. Zagadnienia ogólne
  str.    224
  
  2. Stosowanie przepisów o rękojmi przy umowie sprzedaży do umowy o dział spadku
  str.    225
  
  2.1. Definicja wady fizycznej i prawnej, przesłanki powstania odpowiedzialności, dochodzenie odszkodowania
  str.    226
  
  2.2. Uprawnienia z tytułu rękojmi
  str.    227
  
  § 6. Ubezskutecznienie rozporządzenia udziałem w prawie majątkowym należącym do majątku spadkowego
  str.    230
  
  § 7. Możliwość dochodzenia roszczeń określonych w art. 686 k.p.c.
  str.    232
  
  § 8. Możliwość zaliczenia darowizn na schedę spadkową
  str.    234
  
  
  
  Uwagi końcowe
  str.    237
  
  Bibliografia
  str.    247
  
  Orzecznictwo
  str.    259
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia