Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

-20%

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

56,80  71,00

Format: pdf

56,8071,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 1.03.2007 r.Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, a szczególnie ułatwienie wykonywania najtrudniejszego zadania jakim jest typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych.


Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->


Liczba stron374
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1997-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  str.    15
  
   Słownik wybranych terminów
  str.    17
  
   Wstęp
  str.    25
  
   Rozdział    1
   Terroryzm - rozpoznane i prognozowane zagrożenia
  str.    29
   1. Rozwój terroryzmu
  str.    29
   2. Pojęcie terroru i spór o definicję terroryzmu
  str.    31
   3. Listy organizacji terrorystycznych
  str.    42
   4. Prognozowane cele i planowane skutki ataków terrorystycznych
  str.    45
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.1. Poszukiwanie wiarygodnych prognoz
  str.    45
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.2. Rozpoznane nowe zagrożenia
  str.    47
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.3. Nakłady na szkolenia i zaopatrzenie w nowoczesną broń
  str.    48
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.4. Zniszczyć gospodarkę bogatych krajów
  str.    51
   5. Terroryści z cyberprzestrzeni
  str.    52
   6. Terroryści nuklearni
  str.    57
  
   Rozdział    2
   Polska w światowej koalicji antyterroryzmu
  str.    59
   1. Konieczność międzynarodowego współdziałania
  str.    59
   2. Rozpoznane zagrożenia w Polsce
  str.    62
   3. Przesłanki zagrożeń terroryzmem w Polsce
  str.    64
   4. Prawno-organizacyjne formy przeciwdziałania zagrożeniomprzy współpracy z organami UE
  str.    66
   5. Przedsięwzięcia ogólnoprewencyjne i kryminalistyczne
  str.    70
  
   Rozdział    3
   Kryminologiczne i kryminalistyczne zagadnienia rozpoznawaniaźródeł finansowania organizacji terrorystycznych
  str.    73
   1. Przyczynek do rozważań na temat modus operandisprawcy finansowania terroryzmu
  str.    73
   2. Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu
  str.    79
   3. Koszty największych zamachów
  str.    84
   4. Dochody z przestępczości zorganizowanej
  str.    85
   5. Nowa ekonomia terroru
  str.    88
   6. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła i formyfinansowania organizacji terrorystycznych i ich akcji
  str.    90
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.1. Transakcje Osamy bin Ladena
  str.    90
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.2. Od tacy kościelnej po bank oraz fundusze specjalne i rządowe
  str.    93
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.3. Wykorzystywanie organizacji humanitarnych
  str.    94
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.4. Transakcje giełdowe na rzecz terrorystów
  str.    96
   7. Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiającepranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  str.    98
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7.1. Tajne systemy bankowe
  str.    98
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7.2. Wykorzystywanie Internetu
  str.    104
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7.3. Rola spółek offshore w oazach podatkowych
  str.    110
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7.4. Kierunki przedsięwzięć zapobiegawczych
  str.    111
   8. Z problematyki skutków prania pieniędzy i finansowaniaterroryzmu
  str.    112
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8.1. Wybrane skutki prania pieniędzy
  str.    112
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8.2. Rozpoznane skutki finansowania terroryzmu
  str.    115
   9. Prawne i profilaktyczno-rozpoznawcze działania USA, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów
  str.    117
   10. Blokada rachunków bankowych - współdziałanie w ramachporozumień międzynarodowych
  str.    126
  
   Rozdział    4
   Prawnomiędzynarodowe zagadnienia przeciwdziałaniafinansowaniu terroryzmu
  str.    131
   1. Wprowadzenie
  str.    131
   2. Globalna strategia ONZ w przeciwdziałaniu terroryzmowi
  str.    132
   3. Postanowienia rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ
  str.    137
   4. Międzynarodowa konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1999 r.o zwalczaniu finansowania terroryzmu
  str.    139
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.1. Cele i przesłanki konwencji
  str.    139
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.2. Definicja przestępstwa finansowania terroryzmu
  str.    141
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.3. Fundusze i przychody - ujawnianie i zabezpieczanie
  str.    144
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.4. Zadania instytucji finansowych w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu funduszy służących finansowaniu terroryzmu lub przestępstw z nim związanych
  str.    144
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.5. Kierunki współpracy międzynarodowej
  str.    145
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.6. Zasady ekstradycji a suwerenne przepisy krajowe
  str.    147
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.7. Znaczenie konwencji w realizacji polskiego prawa karnego
  str.    148
   5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w dokumentach UE
  str.    153
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.1. Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania pieniędzy oraz identyfikacji, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa
  str.    153
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.2. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
  str.    153
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.3. Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazania między państwami członkowskimi
  str.    155
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.4. Decyzja ramowa Rady 2003/577/IHA z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych
  str.    158
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.5. Protokół zmieniający do europejskiej konwencji z dnia27 stycznia 1977 r. o zwalczaniu terroryzmu
  str.    159
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.6. Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o zapobieganiuterroryzmowi
  str.    160
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.7. Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o praniu pieniędzy, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu
  str.    162
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.7.1. Konfiskata dochodów pochodzących z przestępstwa
  str.    163
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.7.2. Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  str.    164
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.7.3. Techniki śledcze
  str.    166
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.7.4. Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniuterroryzmu
  str.    167
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.7.5. Opóźnianie realizacji transakcji podejrzanych,czyli wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
  str.    168
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.7.6. Zasady współpracy międzynarodowej
  str.    168
   6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  str.    169
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.1. Dokumenty UE poprzedzające III dyrektywę
  str.    169
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.2. Wpływ III dyrektywy na integrację systemu prawaeuropejskiego
  str.    171
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.3. Podmioty obowiązane objęte III dyrektywą
  str.    175
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.4. Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  str.    176
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.5. Kategorie przestępstw terrorystycznych
  str.    177
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.6. Wyłączenia spod rygorów identyfikacji i rejestracji
  str.    180
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.7. Obowiązek informacji zwrotnej
  str.    180
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.8. Procedury wewnętrzne i edukacja pracowników instytucjiobowiązanych
  str.    181
   7. Zalecenia specjalne Financial Action Task Force - FATF
  str.    182
   8. Zalecenia International Association of InsuranceSupervisors - IAIS
  str.    186
  
   Rozdział    5
   Polskie regulacje prawne
  str.    191
   1. Główne postanowienia ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartościmajątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  str.    191
   2. Zakres podmiotowy ustawy
  str.    195
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.1. Instytucje obowiązane
  str.    195
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.2. Jednostki współpracujące
  str.    197
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.3. Klienci instytucji obowiązanych
  str.    198
   3. Pięć postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwkofinansowaniu terroryzmu
  str.    198
   4. Instytucje obowiązane do rozpoznawania i weryfikacji symptomów zawartych w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, aktów terrorystycznych i finansowania terroryzmu
  str.    200
   5. Ustawowe pojęcia wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  str.    204
   6. Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  str.    205
   7. Zawiadomienie GIIF o podejrzanej transakcji po wykonaniu zlecenia
  str.    207
   8. Uprawnienia prokuratury dotyczące wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku
  str.    208
   9. Utajnienie informacji o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku
  str.    208
   10. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku w postępowaniu karnym o akt terrorystyczny
  str.    209
   11. Powiadomienie klienta o decyzji wstrzymania transakcji lub blokadzie rachunku
  str.    209
   12. Zażalenie i odpowiedzialność za wynikłą szkodę
  str.    210
   13. Blokada rachunku a różnorodność i skuteczność procedury bankowej
  str.    210
   14. Określenie zasad prowadzenia edukacji
  str.    211
   15. Kontrolowanie instytucji obowiązanych
  str.    212
   16. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy
  str.    212
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16.1. Niedopełnienie obowiązków ustawowych - art. 35ust. l u.p.w.o.f. .
  str.    213
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16.2. Ujawnienie informacji osobom nieuprawnionym - art. 35 ust. 2 u.p.w.o.f.
  str.    213
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16.3. Nieumyślne niedopełnienie obowiązków lub ujawnienieinformacji osobom nieuprawnionym - art. 35 ust. 3 u.p.w.o.f.
  str.     214
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16.4. Odmowa przekazania dokumentów, przekazanienieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danychprzed GIIF - art. 36 u.p.w.o.f.
  str.     214
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16.5. Wyrządzenie znacznej szkody - art. 37 u.p.w.o.f.
  str.    214
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16.6. Utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych - art. 37a ust. l u.p.w.o.f.
  str.     214
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16.7. Niedopełnienie obowiązku opracowania procedurWewnętrznych - art. 37a ust. 2 u.p.w.o.f.
  str.    215
   17. Unormowania zawarte w kodeksie karnym
  str.    215
   18. Regulacje art. 106-108 pr. bank
  str.    216
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp18.1. Intencje ustawodawcy wyrażone w art. 106 pr. bank
  str.    216
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp18.2. Odpowiedzialność wynikająca z art. 107 pr. bank
  str.    217
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp18.3. Postanowienia art. 108 pr. bank
  str.    219
   19. Wybrane efekty działań Generalnego Inspektora InformacjiFinansowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  str.    222
   20. Obowiązek ustawowy czy lojalność prawnika wobec klienta
  str.    225
   21. Propozycje zmian w polskim ustawodawstwie
  str.    227
  
   Rozdział    6
   Symptomy uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ich przydatność w ramach ustawowego obowiązku rozpoznawania transakcji podejrzanych
  str.    230
   1. Etapy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu a symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa
  str.    230
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.1. Modelowe określenie etapów prania pieniędzy
  str.    230
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.2. Etapy prania pieniędzy według International Associationof Insurance Supervisors - IAIS
  str.    234
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.3. Uzasadnione podejrzenie w prawie bankowym
  str.    235
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.4. Uzasadnione podejrzenie w prawie karnym
  str.    237
   2. Zalecenie nr 28 FATF
  str.    240
   3. Wytyczne dla banków i kas oszczędnościowo-budowlanychw sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Wielkiej Brytanii
  str.    241
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.1. Wykorzystywanie transakcji gotówkowych
  str.    242
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.2. Wykorzystywanie transakcji inwestycyjnych
  str.    242
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.3. Wykorzystywanie rachunków bankowych
  str.    243
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.4. Wykorzystywanie pośrednictwa instytucji finansowychpochodzących z egzotycznych państw lub "oaz podatkowych"
  str.     244
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.5. Wykorzystywanie działalności kredytowej
  str.    245
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.6. Wykorzystywania pośrednictwa pracowników banku
  str.    245
   4. Symptomy prania pieniędzy jako podstawa do kierowania zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w latach 1993-2001 w polskiej praktyce bankowej
  str.    246
   5. Symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwawedług klasyfikacji GIIF na podstawie danych z lat 2001-2004
  str.    249
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.1. Instytucje obowiązane - typologia ogólna
  str.    249
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.2. Zleceniodawcy i beneficjenci transakcji podejrzanychi powiązanych
  str.    250
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.3. Charakter i rodzaj transakcji
  str.    251
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.4. Symptomy proste i złożone
  str.    253
   6. Handlowe transakcje dokumentowe
  str.    254
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.1. Akredytywa
  str.    255
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.2. Inkaso dokumentowe
  str.    257
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.3. Polecenia wypłaty z zagranicy
  str.    258
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.4. Gwarancje bankowe
  str.    258
   7. Transakcje leasingowe
  str.    259
   8. Transakcje faktoringowe
  str.    266
   9. Transakcje forfaitingowe
  str.    267
   10. Symptomy uzasadnionego podejrzenia przydatne dla domówi biur maklerskich
  str.    268
   11. Symptomy rozpoznane w działalności ubezpieczeniowej
  str.    270
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp11.1. Pojęcie działalności ubezpieczeniowej
  str.    270
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp11.2. Umowy ubezpieczenia na życie i inne osobowe
  str.    271
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp11.3. Wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub innegoosobowego
  str.    272
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp11.4. Umowy na ubezpieczenie majątkowe
  str.    273
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp11.5. Wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego
  str.    276
   12. Rozpoznane symptomy w ubezpieczeniach majątkowychwedług GIIF
  str.    277
   13. Symptomy prania pieniędzy i transakcji podejrzanychw działalności ubezpieczeniowej na podstawie zaleceń IAIS
  str.    278
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.1. Symptomy ogólne według IAIS
  str.    279
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.2. Symptomy związane z wykorzystywaniem pracownikówtowarzystw ubezpieczeniowych
  str.    281
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.3. Kazusy związane z rozpoznanymi symptomamiSzczegółowymi - ubezpieczenia na życie
  str.    282
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.4. Kazusy w ubezpieczeniach majątkowych
  str.    284
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.5. Przykłady działania pośredników ubezpieczeniowych
  str.    285
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.6. Wykorzystanie transakcji reasekuracyjnych według IAIS
  str.    287
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.7. Manipulowanie składkami
  str.    287
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.8. Pranie pieniędzy w ramach roszczeń
  str.    289
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.9. Oszustwa przy wpłacie zaliczki
  str.    291
   14. Rozpoznane symptomy i kazusy związane z finansowaniemterroryzmu
  str.    292
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp14.1. Transakcje na rachunkach bankowych
  str.    293
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp14.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
  str.    294
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp14.3. Przelewy bankowe
  str.    294
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp14.4. Charakterystyka klienta i jego działalności gospodarczej
  str.    295
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp14.5. Transakcje podejrzane i powiązane z podmiotami czy obszarami podejrzanymi, także z rozpoznanymi strefami ryzyka
  str.    296
   15. Symptomy prania pieniędzy i finansowania terroryzmurozpoznane przez jednostki współpracujące
  str.    297
   16. Kazusy dotyczące transakcji związanych z terroryzmem
  str.    299
   17. Determinanty skuteczności rozpoznawania symptomów uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  str.    302
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp17.1. Rola praktyki w rozpoznawaniu nowych symptomów
  str.    302
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp17.2. Modelowy program wewnętrzny instytucji obowiązanej
  str.    304
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp17.3. Czynniki utrudniające rozpoznawanie symptomówuzasadnionego podejrzenia
  str.    307
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp17.4. Czynniki determinujące skuteczność działania
  str.    311
  
   Rozdział    7
   Zasady należytej staranności wobec rozpoznawaniadziałalności klienta
  str.    314
   1. Wybrane zagrożenia rozpoznane w działalności gospodarczej
  str.    314
   2. Zalecenia w sprawie identyfikacji tożsamości klientów banków
  str.    321
   3. Dotychczasowe pojęcie i zakres programu "Poznaj swojego klienta"
  str.     323
   4. Zasady należytej staranności rozpoznawania działalności klienta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. jako podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  str.    328
   5. Kryterium profilu działalności klienta
  str.    330
   6. Znaczenie programu "Poznaj swojego klienta"w bezpieczeństwie instytucji finansowych na podstawiezaleceń FATF i IAIS
  str.    332
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.1. Podstawowe elementy programu PSK w działalnościubezpieczeniowej
  str.    332
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.2. Zasady identyfikacji i weryfikacji klientów w firmieubezpieczeniowej
  str.    333
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.3. Polityka akceptacji klienta-nabywcy produktów
  str.    335
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.4. Program "Poznaj swojego klienta" a ryzykooraz reputacja firm ubezpieczeniowych
  str.    335
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.5. Reguły ostrożnościowe firm ubezpieczeniowych
  str.    338
   7. Podsumowanie
  str.    339
  
   Rozdział    8
   Klęska edukacji - przyczynek do rozważań na tematprzedsięwzięć profilaktycznych
  str.    341
   1. Uwagi wstępne
  str.    341
   2. Wyniki badań dotyczących oceny stanu świadomości prawnej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i profesjonalizmu pracowników wybranych instytucji obowiązanych
  str.    344
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.1. Cel, przedmiot i zakres oraz metody badań
  str.    344
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.2. Podsumowanie wyników analizy statystycznej
  str.    345
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.3. Wybrane wyniki badań szczegółowych
  str.    346
   &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.4. Najważniejsze trudności związane z realizacją ustawy z dnia16 listopada 2000 r.
  str.    348
   3. Przygotowanie biegłego do wydawania opinii w sprawacho pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  str.    351
   4. Przewidywane pytania dla biegłego w postępowaniu karnymw sprawach o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu
  str.    352
   5. Podsumowanie
  str.    355
  
   AneksWykaz wybranych dokumentów dotyczących przeciwdziałaniapraniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  str.    359
  
   Wykaz literatury
  str.    367
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia