Samorządowe konsultacje społeczne

-20%

Samorządowe konsultacje społeczne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzecich w procesy decyzyjne są jedną z podstawowych form demokracji bezpośredniej wykorzystywanej na poziomie samorządowym. Stanowią one ważne narzędzie zwiększające transparentność podejmowanych decyzji, wewnętrznie organizujące działanie administracji oraz umożliwiające społeczności lokalnej wypowiedzenie swojego stanowiska.


W monografii w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę konsultacji społecznych przeprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyczne pokazujące w jaki sposób samorządowe konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane. W publikacji omówiono m.in.:


pojęcie i rodzaje konsultacji,
wybrane rodzaje samorządowych konsultacji społecznych,
wyniki badań ilościowych pokazujących, że częstotliwość przeprowadzania konsultacji społecznych w Polsce wzrasta,
problematykę konsultacji w wybranych krajach europejskich.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich, którzy przeprowadzają konsultacje społeczne, a także dla przedstawicieli organizacji społecznych i ruchów miejskich. Zainteresuje również naukowców specjalizujących się w prawie administracyjnym.


Liczba stron332
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8969-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział I
  Pojęcie i rodzaje konsultacji | str.    27
  1. Konsultacje - definicja pojęcia | str.    27
  2. Miejsce konsultacji w procesie decyzyjnym | str.    31
  3. Rodzaje konsultacji - uwagi terminologiczne | str.    36
  3.1. Wprowadzenie | str.    36
  3.2. Podstawowy podział procedur konsultacyjnych | str.    36
  4. Konsultacje publiczne | str.    38
  5. Konsultacje społeczne | str.    44
  5.1. Wprowadzenie | str.    44
  5.2. Ogólna podstawa prawna procesu konsultacji społecznych | str.    45
  5.2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | str.    45
  5.2.2. Konsultacje w aktach prawnych Unii Europejskiej | str.    48
  5.3. Konsultowanie decyzji publicznych jako podstawowe prawo obywatelskie | str.    50
  5.4. Funkcje konsultacji społecznych | str.    56
  5.5. Podstawowe typologie konsultacji społecznych | str.    60
  5.6. Formy przeprowadzania konsultacji | str.    62
  5.6.1. Wprowadzenie | str.    62
  5.6.2. Konsultacje społeczne o charakterze bezpośrednim | str.    65
  5.6.3. Konsultacje społeczne o charakterze pośrednim | str.    66
  5.6.4. Konsultacje społeczne o charakterze pośrednim ilościowym | str.    67
  5.7. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych | str.    67
  5.8. Historia konsultacji społecznych | str.    70
  5.8.1. Wprowadzenie | str.    70
  5.8.2. Konsultacje społeczne w okresie 1976-1990 | str.    71
  5.8.3. Konsultacje społeczne w czasach współczesnych | str.    77
  
  Rozdział II
  Konsultacje społeczne przeprowadzane przez organy jednostek samorządu terytorialnego | str.    84
  1. Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym jako niewładcza forma demokracji bezpośredniej | str.    84
  1.1. Wprowadzenie | str.    84
  1.2. Demokracja | str.    85
  1.3. Formy demokracji bezpośredniej | str.    90
  1.4. Samorządowe konsultacje społeczne jako niewładcza forma demokracji bezpośredniej | str.    93
  2. Prawo mieszkańców do kierowania sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym | str.    96
  2.1. Wprowadzenie | str.    96
  2.2. Zakres przedmiotowy prawa do kierowania sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym | str.    97
  2.3. Prawo mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach obligatoryjnych jako prawo podmiotowe | str.    102
  3. Konsultacje społeczne w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego | str.    106
  4. Szczegółowa podstawa prawna procesu konsultacji społecznych | str.    109
  5. Cechy samorządowych konsultacji społecznych | str.    110
  5.1. Wprowadzenie | str.    110
  5.2. Dwustronny charakter konsultacji społecznych | str.    111
  5.3. Opiniotwórczy charakter konsultacji społecznych | str.    116
  5.4. Powszechny charakter konsultacji społecznych | str.    117
  5.5. Złożony i zorganizowany charakter konsultacji społecznych | str.    118
  5.6. Dobrowolny charakter konsultacji społecznych | str.    121
  5.7. Swoboda organizacyjna | str.    121
  
  Rozdział III
  Wybrane rodzaje samorządowych konsultacji społecznych | str.    124
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym oraz jego odpowiedników w ustawie powiatowej i wojewódzkiej | str.    124
  1.1. Wprowadzenie | str.    124
  1.2. Miejsce art. 5a w ustawie o samorządzie gminnym | str.    125
  1.3. Definicja | str.    126
  1.4. Charakterystyka prawna konsultacji społecznych przeprowadzanych na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym i jego odpowiedników w ustawie powiatowej i wojewódzkiej | str.    129
  1.4.1. Wprowadzenie | str.    129
  1.4.2. Podmioty konsultacji społecznych | str.    129
  1.4.2.1. Decydent - konsultujący | str.    130
  1.4.2.2. Konsultujący - mieszkańcy | str.    137
  1.4.2.3. Udział obcokrajowców w konsultacjach społecznych | str.    142
  1.4.2.4. Inicjatywa przeprowadzenia konsultacji społecznych | str.    144
  1.4.2.5. Reprezentacja podmiotów zbiorowych | str.    145
  1.4.2.6. Zakaz dyskryminacji mieszkańców | str.    146
  1.4.2.7. Prawo oddania głosu w konsultacjach społecznych | str.    148
  1.4.2.8. Koszt przeprowadzenia konsultacji społecznych | str.    148
  1.4.3. Przedmiot konsultacji społecznych | str.    149
  1.4.3.1. Wprowadzenie | str.    149
  1.4.3.2. Konsultacje obligatoryjne | str.    150
  1.4.3.3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym | str.    157
  1.4.3.4. Ograniczenia zakresu terytorialnego prowadzonych konsultacji | str.    158
  1.4.3.5. Odstąpienie od procedury konsultacyjnej | str.    159
  1.4.3.6. Konsultacje społeczne w formie referendum lokalnego | str.    162
  1.4.3.7. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy oraz określenia ich statutu | str.    164
  1.4.3.8. Konsultacje społeczne w procesie tworzenia, łączenia, dzielenia oraz znoszenia jednostki pomocniczej | str.    168
  1.4.3.9. Konsultacje społeczne w procesie uchwalania lub zmiany treści statutu jednostki pomocniczej | str.    171
  1.4.3.10. Konsultacje fakultatywne | str.    172
  1.4.4. Zakres terytorialny gminnych konsultacji społecznych | str.    173
  1.4.4.1. Wprowadzenie | str.    173
  1.4.4.2. Ograniczenie zakresu terytorialnego gminnych konsultacji społecznych | str.    174
  1.4.4.3. Rozszerzenie zakresu terytorialnego gminnych konsultacji społecznych | str.    176
  1.4.5. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str.    177
  1.4.5.1. Wprowadzenie | str.    177
  1.4.5.2. Uchwała w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych jako akt organizacji | str.    180
  1.4.5.3. Pojęcie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str.    183
  1.4.5.4. Charakter uchwały w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str.    187
  1.4.6. Treści abstrakcyjne uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji | str.    188
  1.4.6.1. Wprowadzenie | str.    188
  1.4.6.2. Regulacje podmiotowo nieistotne | str.    188
  1.4.6.3. Regulacje podmiotowo istotne o charakterze obligatoryjnym | str.    190
  1.4.6.4. Regulacje podmiotowo istotne o charakterze nieobligatoryjnym | str.    195
  1.4.7. Treść uchwały o przeprowadzeniu jednostkowych konsultacji społecznych | str.    197
  1.4.8. Zarządzenie wójta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych | str.    198
  1.4.8.1. Wprowadzenie | str.    198
  1.4.8.2. Treść zarządzenia wójta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych | str.    200
  1.5. Samorządowe konsultacje społeczne a referendum lokalne | str.    201
  1.6. Konsultacje społeczne w projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw | str.    207
  2. Konsultacje społeczne przeprowadzane z młodzieżową radą gminy lub gminną radą seniorów | str.    214
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | str.    216
  3.1. Wprowadzenie - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy | str.    216
  3.2. Konsultacje społeczne jako forma współpracy | str.    219
  3.3. Konsultacje społeczne przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego | str.    220
  3.4. Konsultacje społeczne przeprowadzane z gminnymi, powiatowymi oraz wojewódzkimi radami działalności pożytku publicznego | str.    222
  4. Samorządowe konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str.    224
  4.1. Wprowadzenie | str.    224
  4.2. Przebieg procedury planistycznej w gminie | str.    226
  4.3. Udział czynnika społecznego w tworzeniu studium lub planu | str.    227
  4.3.1. Wprowadzenie | str.    227
  4.3.2. Wniosek do studium lub planu | str.    228
  4.3.3. Wyłożenie projektu studium lub planu | str.    228
  4.3.4. Dyskusja publiczna | str.    229
  4.3.5. Uwagi do studium lub planu | str.    230
  4.3.6. Podsumowanie | str.    232
  5. Samorządowe wysłuchanie publiczne | str.    233
  5.1. Wprowadzenie | str.    233
  5.2. Wysłuchanie publiczne w procedurze parlamentarnej jako wzór dla regulacji samorządowych | str.    234
  5.3. Zasady przeprowadzania wysłuchania publicznego | str.    237
  5.4. Dziesięć zasad przeprowadzania samorządowego wysłuchania publicznego | str.    238
  5.5. Przebieg pierwszego samorządowego wysłuchania publicznego | str.    245
  
  Rozdział IV
  Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym w wybranych krajach europejskich | str.    250
  1. Wprowadzenie | str.    250
  2. Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym w | str.    252
  2.1. Wprowadzenie | str.    252
  2.2. Zarys ustroju samorządu terytorialnego Niemiec | str.    252
  2.3. Konsultacje na poziomie krajów związkowych | str.    256
  2.4. Formy demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym | str.    258
  2.4.1. Formy demokracji bezpośredniej o charakterze konsultacyjnym | str.    258
  2.4.2. Inne instytucje demokracji bezpośredniej o charakterze nierozstrzygającym stosowane w Niemczech | str.    264
  2.4.3. Formy demokracji bezpośredniej o charakterze rozstrzygającym | str.    265
  3. Konsultacje społeczne w Austrii | str.    267
  3.1. Wprowadzenie | str.    267
  3.2. Referendum konsultacyjne na poziomie federalnym | str.    269
  3.3. Referendum konsultacyjne na przykładzie Wiednia | str.    270
  4. Konsultacje społeczne w Szwajcarii | str.    273
  4.1. Wprowadzenie | str.    273
  4.2. Zarys ustroju samorządu terytorialnego w Szwajcarii | str.    274
  4.3. Referendum i inicjatywa obywatelska | str.    276
  4.4. Postępowanie konsultacyjne | str.    277
  5. Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym we Francji | str.    279
  5.1. Wprowadzenie | str.    279
  5.2. Konsultacje społeczne na poziomie samorządowym we Francji | str.    280
  
  Rozdział V
  Samorządowe konsultacje społeczne w ujęciu liczbowym oraz praktycznym | str.    282
  1. Wprowadzenie | str.    282
  2. Samorządowe konsultacje społeczne w ujęciu praktycznym | str.    284
  2.1. Wprowadzenie | str.    284
  2.2. Konsultacje społeczne na poziomie gminnym i powiatowym | str.    285
  2.3. Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim | str.    292
  3. Samorządowe konsultacje społeczne w praktyce | str.    295
  
  Zakończenie | str.    299
  
  Bibliografia | str.    317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia