MERITUM Inwestycje budowlane

-15%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

144,50  170,00

Format: pdf

144,50170,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów.


Podzielona jest na następujące części:


opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności poszczególnych podmiotów uczestniczących w tym procesie);
opis procesu inwestycyjnego (od uzyskania pozwolenia na budowę, przez decyzję środowiskową, zmiany przedmiotowo-podmiotowe w procesie budowlanym, po kwestie związane z wyodrębnieniem lokali);
opis użytkowania obiektu oraz czynności i rozstrzygnięć w toku użytkowania (obowiązek utrzymania obiektu budowlanego – właściciel a zarządca budynku, nieprawidłowości w obiekcie, „co zrobić” z niewykończonym, nieużytkowanym obiektem, decyzja o opróżnieniu budynku, usuwanie niebezpieczeństw – jakie działania są możliwe do podjęcia, jaka procedura obowiązuje w razie zmiany koncepcji użytkowania obiektu budowlanego);
wskazanie praktycznych aspektów właściwości organów administracji publicznej uczestniczących w procesie inwestycji budowlanych – podstawy prawne funkcjonowania, podejmowanych rozstrzygnięć (kompetencje, jak radzić sobie w sytuacji konfliktu, braku zgody na konkretne rozstrzygnięcia tych organów – opis procedur), szczegółowe zagadnienia, opis kompetencji nadzoru budowlanego;
opis oraz praktyczne kwestie związane z uprawnieniami konserwatora zabytków w procesie inwestycji budowlanych (Prawo budowlane a ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m.in. procedury w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę w sytuacji ochrony wynikającej z rejestru zabytków);
szczegółowe omówienie specregulacji w procesie inwestycyjnym: drogowej, megaustawy (dotyczącej usług i sieci telekomunikacyjnych), przesyłowej, w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, mieszkaniowej.


Ponadto:


publikacja zawiera liczne tabele, schematy procedur, wzory pism administracyjnych, procesowych;
ilustracją omawianych zagadnień, procedur są liczne przykłady (często w postaci wariantowej) wyraźnie wyodrębnione w tekście;
dla każdego z omawianych zagadnień wskazana jest właściwa podstawa prawna;
poszczególne tematy opatrzone są również wykazem odnośnego orzecznictwa (z przytoczeniem istotnych tez);
każda z procedur zawiera wskazanie niezbędnych dokumentów;
tekst podzielono na szczegółowe części i opatrzono na marginesie numerami bocznymi;
istotne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę, zamieszczone są w ramkach z opisem „WAŻNE!”;
publikacja zawiera szczegółowy indeks rzeczowy, którego hasła – dla szybkiego odnalezienia zagadnienia w tekście – odnoszą się do numerów bocznych;
w książce zamieszczono wykaz aktów prawnych ważnych dla procesu inwestycji budowlanych.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedsiębiorców zamierzających realizować bądź już realizujących inwestycje budowlane, deweloperów, biur projektowych, prawników zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętego prawa budowlanego oraz pracowników organów administracji.


Liczba stron600
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-645-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie
   Wykaz skrótów
   Wykaz aktów prawnych
  
   Rozdział I. Przygotowanie procesu inwestycyjnego (zagospodarowanie terenu, projektowanie architektoniczno-budowlane)
   1. Przygotowanie do procesu inwestycji budowlanych – zagadnienia ogólne
   2. Projektowanie architektoniczno-budowlane (zagadnienia wprowadzające)
   Rozdział II. Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego – rozstrzygnięcia i środki zaskarżenia
   1. Pozwolenie na budowę, zgłoszenia, wejście na teren sąsiada
   2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako akt prawny wydawany dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanych
   3. Problematyka strony w procesie inwestycyjnym
   4. Przekształcenia (zmiany) przedmiotowe i podmiotowe w procesie budowlanym
   5. Zaświadczenie o samodzielności lokali
   Rozdział III. Użytkowanie obiektu, czynności i rozstrzygnięcia w toku użytkowania
   1. Podmioty, na których spoczywają obowiązki utrzymania obiektu budowlanego
   2. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
   Rozdział IV. Praktyczne aspekty właściwości organów
   1. Podstawowe przepisy prawa określające kompetencje organów administracji publicznej
   2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego
   3. Organy właściwe z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
   4. Organy właściwe z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
   5. Organy właściwe z zakresu gospodarki nieruchomościami
   Rozdział V. Problematyka ochrony dóbr kultury – rola i zadania konserwatora zabytków w procesie urbanistyczno-budowlanym
   1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu ochrony zabytków
   2. Wnioski i opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
   3. Wpływ wojewódzkiego konserwatora zabytków na treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   4. Rola wojewódzkiego konserwatora zabytków w procedurze przyjmowania „Uchwały reklamowej”
   5. Uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
   6. Opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
   7. Pozwolenia wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
   8. Wzory wniosków
   9. Wzajemne relacje między ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a Prawem budowlanym
   10. Praktyczne wskazówki postępowania na etapie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, w przypadku istnienia ochrony wynikającej z rejestru zabytków i wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków
   Rozdział VI. Przepisy szczególne
   1. Problematyka inwestycji drogowych
   2. Problematyka inwestycji w odnawialne źródła energii – wybrane aspekty prawnoadministracyjne
   3. Specregulacje w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego
  
   Aneks. Inwestycje budowlane – wybrane regulacje prawne
   Indeks rzeczowy
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia