Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

127,84  136,00

Format: pdf

Cena początkowa: 136,00 zł (-6%)

Najniższa cena z 30 dni: 102,00 zł  


127,84

w tym VAT

"Ogromną zaletą recenzowanej pracy jest to, iż jej Autorzy nie tylko wskazali i uzasadnili jakie i dlaczego konkretne instytucje polskiego prawa podatkowego są niezgodne z prawem unijnym, ale zaproponowali także określone procedury naprawcze. Praca ta winna być przedmiotem uważnej lektury nie tylko osób zajmujących się tworzeniem prawa w Polsce, ale i szerokiego grona podmiotów stosujących prawo podatkowe (...). Dotychczas na polskim rynku wydawniczym brakowało tak szerokiego, kompleksowego i stojącego na tak bardzo wysokim poziomie merytorycznym opracowania. Recenzowana praca napisana została przez najwybitniejszych polskich znawców polskiego i unijnego prawa podatkowego (sędziów NSA i WSA, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników naukowych) znanych czytelnikom już ze swych znakomitych publikacji".
Prof. dr hab. Jerzy Małecki, sędzia NSA - senior


"Podstawowym zadaniem autorów książki było przedstawienie w sposób syntetyczny procesów dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego, jakie miały miejsce w pierwszym dziesięcioleciu uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej (...).Analiza aktualnego stanu dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego z natury rzeczy koncentrować musi się na obrazie odwróconym (negatywowym); poszukiwania autorów idą więc w kierunku identyfikacji i diagnozowania tych elementów polskiego prawa podatkowego, które w świetle dostępnej wiedzy nie są zgodne z prawem unijnym".
Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego


W publikacji omówiono zagadnienia z zakresu: VAT, akcyzy, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Wskazano m.in. problemy takie jak:


klauzula stand still,
dywidenda rzeczowa,
komornicy jako płatnicy VAT,
usługi ciągłe,
zawody medyczne,
towary spożywcze,
zwolnienia alkoholu z akcyzy,
opłata paliwowa.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla praktyków: profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów oraz pracowników organów podatkowych. Zainteresuje także teoretyków prawa podatkowego. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i studentom prawa.


Rok wydania2015
Liczba stron388
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-035-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp (Bogumił Brzeziński) | str.    15
  
  I. Część ogólna
  
  Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj
  Dziesięć lat uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy doradcy podatkowego | str.    21
  
  Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska
  Polski sędzia administracyjny - refleksje poakcesyjne | str.    28
  
  Tomasz Michalik
  VAT - stan nieustającej rewolucji | str.    34
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Naruszenie klauzuli stand-still | str.    39
  
  Roman Wiatrowski
  Stosowanie przez sądy administracyjne zakazu nadużycia prawa podatkowego | str.    41
  
  Małgorzata Militz
  Dobra wiara w VAT - stosowanie reguł wskazanych przez Trybunał Sprawiedliwości w krajowej praktyce | str.    46
  
  Izabela Andrzejewska-Czernek
  Wykładnia prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    51
  
  II. VAT
  
  Dagmara Dominik-Ogińska, Jerzy Martini
  VAT - proces dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego | str.    61
  
  Marta Ignasiak
  Zorganizowana część przedsiębiorstwa | str.    77
  
  Roman Namysłowski
  Dywidenda rzeczowa | str.    81
  
  Marta Ignasiak
  Użycie określenia "osobisty?", a nie "prywatny?" w art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. | str.    84
  
  Zbigniew Liptak, Tomasz Wagner
  Kwalifikacja sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości do celów opodatkowania VAT | str.    86
  
  Adam Bartosiewicz
  Niedoskonałości definicji podatnika | str.    90
  
  Adam Bartosiewicz
  Podmioty prawa publicznego jako podatnicy VAT - polska praktyka a regulacje unijne | str.    94
  
  Małgorzata Sęk
  Ustanowienie komorników i administracyjnych organów egzekucyjnych płatnikami VAT od egzekucyjnej dostawy towarów | str.    98
  
  Artur Nowak, Jan Czerwiński
  Obowiązek podatkowy w przypadku usług ciągłych świadczonych przez okres dłuższy niż rok | str.    102
  
  Artur Nowak, Jan Czerwiński
  Możliwość skorygowania kwoty podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę | str.    105
  
  Adam Bartosiewicz
  Moment ujęcia korekty "podatku?" w przypadku czynności zwolnionych z podatku lub niepodlegających podatkowi - praktyka polskich organów podatkowych a przepisy unijne | str.    109
  
  Adam Bartosiewicz
  Definicja pierwszego zasiedlenia, czyli jak nie korzystać z marginesu implementacyjnego | str.    113
  
  Małgorzata Sęk
  Zwolnienie z prawem do odliczenia nieodpłatnego przekazania produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne | str.    118
  
  Ewa Michna
  Zawody medyczne - problemy z właściwą definicją | str.    121
  
  Jerzy Martini
  Zwolnienie z VAT dla niezależnej grupy osób | str.    125
  
  Tomasz Michalik
  Wybrane przykłady nieprawidłowej implementacji regulacji dyrektywy 2006/112/WE w części dotyczącej tzw. zwolnień przedmiotowych z VAT | str.    130
  
  Marta Ignasiak
  Usługi komplementarne do usług finansowych a zwolnienie z VAT przewidziane w art. 43 ust. 13 u.p.t.u. | str.    136
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Wyłączenie ze zwolnienia usług zarządzania innymi niż papiery wartościowe zbywalnymi instrumentami finansowymi | str.    141
  
  Roman Namysłowski
  SMS-y charytatywne | str.    144
  
  Małgorzata Sęk
  Objęcie stawką obniżoną VAT dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej | str.    147
  
  Małgorzata Sęk
  Rozszerzenie zakresu zastosowania stawki obniżonej VAT przewidzianej dla dostawy sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych | str.    149
  
  Roman Namysłowski
  Nieuprawnione stosowanie stawek podstawowych do towarów spożywczych | str.    153
  
  Małgorzata Militz
  Stawka VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tylko wówczas, gdy wywóz towaru jest dokonywany przez dostawcę? | str.    156
  
  Jowita Pustuł
  Stawka VAT przy dostawie środków transportu lotniczego, części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego | str.    160
  
  Małgorzata Sęk
  Objęcie stawką VAT 0% dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym | str.    163
  
  Zbigniew Liptak, Lesław Mazur
  VAT neutralny dla przedsiębiorców? Tak, ale nie dla wszystkich | str.    166
  
  Marta Ignasiak
  Okres rozliczeniowy dla faktur otrzymanych z opóźnieniem | str.    171
  
  Marta Ignasiak
  Rozliczenie VAT naliczonego w związku ze świadczeniem zwolnionych z VAT usług komplementarnych do usług finansowych | str.    174
  
  Adam Bartosiewicz
  Ograniczenie terminu korekty podatku naliczonego a zasada równoważności | str.    178
  
  Artur Nowak, Jan Czerwiński
  Wydatki eksploatacyjne związane wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnika dotyczące pojazdów samochodowych wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych | str.    184
  
  Roman Wiatrowski
  Zasady obniżania podstawy opodatkowania w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności | str.    188
  
  Roman Namysłowski
  Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego z tytułu czynności będących poza zakresem VAT | str.    192
  
  Małgorzata Militz
  Naruszenie zasady proporcjonalności prawa unijnego w zakresie określenia warunków zwrotu nadwyżki w "przyspieszonym" terminie | str.    197
  
  Ewa Michna
  Wykreślenie podatnika VAT (UE) z rejestru - problemy proceduralne | str.    201
  
  Ewa Michna
  Wymiar VAT w trybie art. 108 u.p.t.u. - problemy z ustalaniem podatku należnego i odliczaniem podatku naliczonego | str.    205
  
  Roman Wiatrowski
  Zagrożenia i korzyści wynikające z ewentualnego wprowadzenia do prawa krajowego instytucji grupy podatkowej VAT | str.    209
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Nadużycie prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu VAT a możliwość przeciwdziałania "nadużyciom?" przez sądy krajowe | str.    213
  
  Dagmara Dominik-Ogińska
  Artykuł 74 o.p. i zwrot VAT | str.    216
  
  III. Akcyza
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Akcyza - historia harmonizacji i proces dostosowywania prawa krajowego do prawa unijnego | str.    223
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
  Używanie skażonego alkoholu do produkcji. Wybrane problemy interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia alkoholu z podatku akcyzowego | str.    236
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Sprzeczne z art. 110 TFUE opodatkowanie samochodów osobowych | str.    238
  
  Tomasz Leszczewski, Artur Nowak
  Definicja producenta wyrobów tytoniowych | str.    242
  
  Magdalena Chmielewska-Cholewa, Zbigniew Liptak
  Przesłanki zastosowania wybranych zwolnień w podatku akcyzowym a ograniczenia swobód traktatowych | str.    245
  
  Zbigniew Liptak, Lesław Mazur
  Akcyza od olejów smarowych - spór z ponaddziesięcioletnią tradycją | str.    249
  
  Dominik Mączyński
  Podatek od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w świetle prawa podatkowego Unii Europejskiej | str.    254
  
  Artur Nowak, Jan Czerwiński
  Zwolnienie z akcyzy importu napojów alkoholowych używanych do produkcji produktów leczniczych | str.    257
  
  Piotr Pietrasz
  Problem dostosowania art. 89 u.p.a. do art. 5 dyrektywy 2003/96/WE | str.    261
  
  Krzysztof Rutkowski
  Wątpliwości dotyczące zgodności konstrukcji opłaty paliwowej z prawem UE | str.    265
  
  Krzysztof Rutkowski
  Przesłanki zwolnienia z akcyzy strat wyrobów akcyzowych a prawo Unii Europejskiej | str.    272
  
  IV. Podatki dochodowe
  
  Adam Zalasiński
  Wpływ prawa UE na polskie podatki dochodowe - uwagi z perspektywy 10 lat członkostwa Polski w Unii | str.    279
  
  Hanna Filipczyk, Adam Zalasiński
  Podatek dochodowy od osób prawnych | str.    285
  
  Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski, Adam Zalasiński
  Podatek dochodowy od osób fizycznych | str.    332
  
  V. Pozostałe podatki
  
  Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski, Adam Zalasiński
  Podatek od spadków i darowizn | str.    353
  
  Agnieszka Olesińska, Adam Zalasiński
  Podatek od czynności cywilnoprawnych - polski aspekt harmonizacji podatków pośrednich od gromadzenia kapitału | str.    360
  
  O autorach | str.    383
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia