Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

-20%

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF.


„Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że książka będzie stanowiła bardzo przydatną pomoc w zrozumieniu złożonych regulacji MSSF”.


Z recenzji prof. Małgorzaty Rówińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Autorzy porządkują wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF w sześciu częściach:


Wprowadzenie dotyczące zakresu regulacji, koncepcji i struktury sprawozdań finansowych w ujęciu MSSF
Sprawozdawczość sytuacji finansowej
Sprawozdawczość wyników (dokonań)
Sprawozdawczość jednostek powiązanych
Sprawozdawczość w różnych branżach
Szczególne zagadnienia sprawozdawczości, w tym polityka rachunkowości


W pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak:


harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej;
korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów;
wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy;
przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16;
ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych;
wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach i na późniejszy moment sprawozdawczy;
wycena zapasów na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach;
kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń;
pierwsze zastosowanie MSSF 9;
wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych;
ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat:


krótkoterminowych świadczeń pracowniczych,
innych długoterminowych świadczeń pracowniczych,
świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy;


ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia;
ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych;
alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15;
moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki;
prezentacja przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej i finansowej;
identyfikacja segmentów operacyjnych i sprawozdawczych;
ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej;
płatności na bazie akcji i zysk przypadający na jedną akcję;
prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję;
prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
połączenia jednostek gospodarczych;
metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania;
metoda praw własności oraz rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
wspólne ustalenia umowne - identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli;
wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych;
zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej;
utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych;
ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia;
leasing w sprawozdaniu finansowym;
ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku;
wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym;
korekty i ujawnienia błędów;
podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF;
dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF;
waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych;
sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia;
identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego;
ustalenie podatku odroczonego, wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego na moment bilansowy.


W publikacji znajdziesz również praktyczne przykłady pozwalające zrozumieć wagę danego zagadnienia i jego wpływ na praktykę gospodarczą. Odwołano się również do przykładów ze sprawozdań finansowych konkretnych spółek.


Opracowanie zostało napisane przez cenionych ekspertów z zakresu rachunkowości:


dyrektorów finansowych spółek giełdowych,
biegłych rewidentów praktykujących w największych firmach audytorskich na rynku,
osób z bogatym doświadczeniem w zakresie analizy finansowej oraz
doświadczonych wykładowców akademickich.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla księgowych (osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania finansowego według MSSF), podmiotów przygotowujących się do transformacji sprawozdawczości na MSSF oraz analityków i inwestorów, którzy chcą zrozumieć tak przygotowane sprawozdanie finansowe i podejmować na jego podstawie decyzje ekonomiczne oraz formułować rekomendacje. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli środowiska akademickiego.


Liczba stron892
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-373-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Autorach ..................................................................................................................    17
   Wykaz skrótów ...........................................................................................................    23
   Wstęp ............................................................................................................................    25
   Część I . Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
   Rozdział 1. Istota i zakres Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ..............................    31
   1.1. Koncepcje i systemy rachunkowości na świecie ............................................    31
   1.2. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej ................    37
   1.3. Geneza i rozwój Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej .................................    45
   1.4. Zakres stosowania MSSF w Polsce i w Unii Europejskiej .............................    50
   1.5. Konwergencja MSSF z US GAAP ....................................................................    53
   Rozdział 2. Koncepcje i elementy (kategorie) sprawozdawczości finansowej według MSSF ............................    60
   2.1. Cel i adresaci sprawozdania finansowego według MSSF .............................    60
   2.2. Jakość informacji sprawozdawczych ...............................................................    63
   2.3. Podstawowe zasady rachunkowości w sprawozdawczości finansowej według MSSF .............................    66
   2.4. Korzyści ekonomiczne jako wspólny mianownik sprawozdawczości ........    69
   2.4.1. Istota korzyści ekonomicznych ............................................................    69
   2.4.2. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów ..............................    70
   2.4.3. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu zobowiązań .........................    72
   2.4.4. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu kapitałów własnych ...........    74
   2.4.5. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu przychodów i kosztów ......    75
   2.5. Wycena aktywów i zobowiązań w kontekście korzyści ekonomicznych ....    75
   2.5.1. Istota wyceny ..........................................................................................    75
   2.5.2. Wycena – cztery podstawowe podejścia w kontekście korzyści ekonomicznych ....................................    76
   Rozdział 3. Struktura i treść sprawozdania finansowego według MSSF ........    80
   3.1. Sprawozdanie finansowe według MSSF – wymogi formalne ......................    80
   3.1.1. Struktura sprawozdania finansowego w ujęciu MSSF ......................    80
   3.1.2. Stosowanie MSSF w sprawozdawczości finansowej ..........................    82
   3.2. Podstawowe zasady prezentacji i ujawnień informacji sprawozdawczej ....    83
   3.2.1. Prezentacja a ujawnianie informacji sprawozdawczej ......................    83
   3.2.2. Okres sprawozdawczy i informacje porównywalne ..........................    84
   3.2.3. Sprawozdawczość śródroczna ..............................................................    85
   3.2.4. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego .......................    88
   3.2.5. Podstawowe ujawnienia dotyczące zasad (polityki) rachunkowości .....    90
   3.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, czyli bilans ...........................................    91
   3.4. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów .............    95
   3.5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ..................................................    98
   3.6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ......................................................    99
   3.7. Informacje dodatkowe ......................................................................................    102
   Część II. Sprawozdawczość sytuacji finansowej
   Rozdział 4. Rzeczowe aktywa trwałe ......................................................................    105
   4.1. Wstęp ...................................................................................................................    105
   4.2. Identyfikacja i usunięcie z ksiąg rzeczowych aktywów trwałych ................    108
   4.3. Wycena rzeczowych aktywów trwałych na moment ujęcia w księgach .....    111
   4.4. Wycena rzeczowych aktywów trwałych po początkowym ujęciu i na dzień bilansowy ..........................    114
   4.5. Prezentacja i ujawnianie rzeczowych aktywów trwałych .............................    120
   4.6. Podsumowanie ...................................................................................................    123
   4.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    123
   Rozdział 5. Aktywa niematerialne i wartość firmy .............................................    128
   5.1. Wstęp ...................................................................................................................    128
   5.2. Identyfikacja i usunięcie z ksiąg aktywów niematerialnych .........................    131
   5.3. Istota wartości firmy i ujemnej wartości firmy w sprawozdawczości finansowej .............................    137
   5.4. Wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach .....................................    140
   5.5. Wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na dzień bilansowy ...    144
   5.6. Ujawnienia i prezentacja aktywów niematerialnych i wartości firmy ........    149
   5.7. Podsumowanie ...................................................................................................    151
   5.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    152
   Rozdział 6. Leasing u leasingobiorcy .....................................................................    156
   6.1. Wstęp ...................................................................................................................    156
   6.2. Umowy leasingowe jako przedmiot prezentacji w sprawozdaniu finansowym ..........................    159
   6.3. Przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16 ...    161
   6.4. Istota transakcji leasingowych według MSSF 16 ...........................................    163
   6.5. Ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych ......    171
   6.6. Zmiany umów leasingu .....................................................................................    179
   6.7. Sprzedaż i leasing zwrotny ................................................................................    183
   6.8. Podsumowanie ...................................................................................................    188
   6.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    189
   Rozdział 7. Nieruchomości inwestycyjne .............................................................    191
   7.1. Wstęp ...................................................................................................................    191
   7.2. Ujmowanie, zmiana klasyfikacji i usunięcie nieruchomości inwestycyjnych z ksiąg ...........................    195
   7.3. Wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach .....    198
   7.4. Wycena nieruchomości inwestycyjnych na późniejszy moment sprawozdawczy ..........................................    201
   7.5. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych ...........................................................    205
   7.6. Prezentacja i ujawnianie nieruchomości inwestycyjnych ............................    207
   7.7. Podsumowanie ...................................................................................................    210
   7.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    212
   Rozdział 8. Zapasy .....................................................................................................    214
   8.1. Wstęp ...................................................................................................................    214
   8.2. Identyfikacja zapasów .......................................................................................    216
   8.3. Wycena zapasów na moment ujęcia w księgach ............................................    217
   8.4. Wycena zapasów na dzień bilansowy ..............................................................    220
   8.5. Metody wyceny rozchodu zapasów .................................................................    223
   8.6. Ujmowanie kosztów okresu ..............................................................................    225
   8.7. Ujawnianie informacji z zakresu zapasów w sprawozdaniu finansowym .....    226
   8.8. Podsumowanie ...................................................................................................    226
   8.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    227
   Rozdział 9. Wycena instrumentów finansowych i rachunkowość zabezpieczeń ................................    229
   9.1. Wstęp ...................................................................................................................    229
   9.2. Ujmowanie i usunięcie z ksiąg instrumentów finansowych ........................    233
   9.2.1. Identyfikacja instrumentu finansowego w księgach ..........................    233
   9.2.2. Zaprzestanie ujmowania instrumentu finansowego w księgach .....    235
   9.3. Wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach ...........    242
   9.4. Klasyfikacja instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach ....    243
   9.5. Wycena instrumentów finansowych i odnoszenie jej skutków na dzień bilansowy ..............................    252
   9.6. Zmiana klasyfikacji instrumentów finansowych ...........................................    261
   9.7. Rachunkowość zabezpieczeń ...........................................................................    263
   9.7.1. Instrumenty zabezpieczające ................................................................    263
   9.7.2. Pozycje zabezpieczane ...........................................................................    265
   9.7.3. Kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń ..................    268
   9.7.4. Rachunkowość powiązań zabezpieczających spełniających warunki rachunkowości zabezpieczeń ....................    272
   9.7.5. Zabezpieczenia wartości godziwej .......................................................    275
   9.7.6. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych ...........................................    277
   9.7.7. Pozostałe obszary rachunkowości zabezpieczeń ...............................    280
   9.8. Prezentacja i ujawnianie instrumentów finansowych ...................................    282
   9.9. Pierwsze zastosowanie MSSF 9 ........................................................................    287
   9.10. Podsumowanie ...................................................................................................    291
   9.11. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    292
   Rozdział 10. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana .......................................    296
   10.1. Wstęp ...................................................................................................................    296
   10.2. Identyfikacja działalności zaniechanej oraz aktywów przeznaczonych do sprzedaży ............................    299
   10.3. Wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach ..............................    301
   10.4. Wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na dzień bilansowy ........    304
   10.5. Prezentacja i ujawnianie aktywów przeznaczonych do sprzedaży ..............    306
   10.6. Podsumowanie ...................................................................................................    310
   10.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    311
   Rozdział 11. Zobowiązania, rezerwy i pozycje warunkowe ..............................    312
   11.1. Wstęp ...................................................................................................................    312
   11.2. Tworzenie rezerw i zobowiązań warunkowych .............................................    316
   11.3. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe ...........................................    320
   11.4. Wycena rezerw ...................................................................................................    322
   11.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych ......................    325
   11.6. Rezerwy na restrukturyzację jako szczególny rodzaj rezerw .......................    328
   11.7. Podsumowanie ...................................................................................................    330
   11.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    332
   Rozdział 12. Świadczenia pracownicze i programy emerytalne ......................    335
   12.1. Wstęp ...................................................................................................................    335
   12.2. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat krótkoterminowych świadczeń pracowniczych .................    338
   12.3. Ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia .......    340
   12.4. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat innych długoterminowych świadczeń pracowniczych ................    351
   12.5. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy .................    352
   12.6. Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych ....    354
   12.7. Podsumowanie ...................................................................................................    355
   12.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    356
   Rozdział 13. Wycena i ujawnianie kapitału ..........................................................    360
   13.1. Wstęp ...................................................................................................................    360
   13.2. Ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych ......................................    363
   13.3. Wycena kapitałów własnych na moment ujęcia w księgach ........................    370
   13.4. Wycena kapitałów własnych na dzień bilansowy ..........................................    372
   13.5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ..................................................    375
   13.6. Prezentacja i ujawnianie pozostałych informacji o kapitałach własnych ......    378
   13.7. Podsumowanie ...................................................................................................    380
   13.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    382
   Część III. Sprawozdawczość wyników (dokonań)
   Rozdział 14. Przychody ............................................................................................    387
   14.1. Wstęp ...................................................................................................................    387
   14.2. Model ujęcia przychodów według MSSF 15 ..................................................    390
   14.3. Wycena przychodów według MSSF 15 ...........................................................    393
   14.4. Alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15 ...............................................    396
   14.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat przychodów według MSSF 15 .......................    401
   14.6. Podsumowanie ...................................................................................................    402
   14.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    404
   Rozdział 15. Koszty prowadzenia działalności ....................................................    407
   15.1. Wstęp ...................................................................................................................    407
   15.2. Moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki .....    409
   15.3. Prezentowanie i ujawnianie kosztów ...............................................................    414
   15.4. Podsumowanie ...................................................................................................    422
   15.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    423
   Rozdział 16. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....................................    425
   16.1. Wstęp ...................................................................................................................    425
   16.2. Układ sprawozdania z przepływów pieniężnych ...........................................    426
   16.3. Prezentacja przepływów z działalności operacyjnej .....................................    434
   16.4. Prezentacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej ............    439
   16.5. Podstawowe zasady dotyczące sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych .....................    442
   16.6. Podsumowanie ...................................................................................................    447
   16.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    447
   Rozdział 17. Segmenty operacyjne .........................................................................    449
   17.1. Wstęp ...................................................................................................................    449
   17.2. Identyfikacja segmentów operacyjnych ..........................................................    451
   17.3. Identyfikacja segmentów sprawozdawczych ..................................................    452
   17.4. Ujawnienia informacji na temat segmentów .................................................    454
   17.5. Wycena w sprawozdawczości segmentów ......................................................    456
   17.6. Ujawnienia informacji na temat jednostki jako całości ................................    458
   17.7. Podsumowanie ...................................................................................................    460
   17.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    460
   Rozdział 18. Dotacje i pomoc rządowa .................................................................    462
   18.1. Wstęp ...................................................................................................................    462
   18.2. Identyfikacja pomocy rządowej i dotacji rządowych ....................................    465
   18.3. Ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej ..............    469
   18.4. Prezentacja i ujawnianie dotacji ......................................................................    476
   18.5. Podsumowanie ...................................................................................................    478
   18.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    480
   Rozdział 19. Płatności na bazie akcji .....................................................................    483
   19.1. Wstęp ...................................................................................................................    483
   19.2. Skutki ekonomiczne płatności na bazie akcji i zasady ich wyceny .............    488
   19.3. Ujęcie płatności na bazie akcji oraz zmiany warunków ich nabycia ...........    492
   19.4. Podsumowanie wymogów ujawnień wynikających z MSSF 2 .....................    496
   19.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    498
   Rozdział 20. Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję .....................................    499
   20.1. Wstęp ...................................................................................................................    499
   20.2. Ustalenie podstawowego zysku na akcję ........................................................    503
   20.3. Ustalenie rozwodnionego zysku na akcję .......................................................    508
   20.4. Prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję ......................................    516
   20.5. Podsumowanie ...................................................................................................    519
   20.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    520
   Część IV. Sprawozdawczość jednostek powiązanych
   Rozdział 21. Podmioty powiązane w rachunkowości .........................................    525
   21.1. Wstęp ...................................................................................................................    525
   21.2. Powiązania osobowe i powiązania kapitałowe w rachunkowości ...............    528
   21.2.1. Relacje pomiędzy podmiotami w rachunkowości .............................    529
   21.2.2. Relacja kontroli ......................................................................................    532
   21.2.3. Relacja współkontroli ............................................................................    544
   21.2.4. Relacja znaczącego wpływu ..................................................................    546
   21.3. Prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu
   finansowym .............    547
   21.4. Podsumowanie ...................................................................................................    551
   21.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    551
   Rozdział 22. Połączenia jednostek gospodarczych .............................................    553
   22.1. Wstęp ...................................................................................................................    553
   22.2. Ekonomiczne skutki połączeń jednostek gospodarczych ............................    557
   22.3. Wpływ połączenia na jednostkę przejmującą ................................................    560
   22.3.1. Identyfikacja jednostki przejmującej ...................................................    560
   22.3.2. Przejęcia odwrotne ................................................................................    561
   22.3.3. Zysk na akcję w przejęciach odwrotnych ............................................    566
   22.4. Zasady identyfikacji i wyceny do wartości godziwej przejmowanej jednostki ...............................    566
   22.4.1. Uwagi wstępne ........................................................................................    566
   22.4.2. Zasada wyceny ........................................................................................    567
   22.4.3. Wytyczne dotyczące wyceny wartości godziwej poszczególnych możliwych do zidentyfikowania aktywów i niekontrolujących
   udziałów w jednostce przejmowanej ...................................................    567
   22.4.4. Zasada i warunki ujmowania ...............................................................    569
   22.4.5. Ustalenie, co stanowi część transakcji połączenia .............................    569
   22.4.6. Wyznaczenie możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań ...................    576
   22.4.7. Wyjątki od stosowania zasad ujmowania i wyceny ...........................    577
   22.4.8. Wyliczenie wartości firmy i zysku z okazyjnego nabycia .................    579
   22.5. Rozłożenie zdarzeń na osi czasu i ich wpływ na rozliczenie połączenia ....    581
   22.5.1. Ustalenie dnia przejęcia ........................................................................    581
   22.5.2. Przekazanie zapłaty ................................................................................    581
   22.5.3. Koszty związane z przejęciem ..............................................................    582
   22.5.4. Połączenie realizowane etapami ..........................................................    583
   22.5.5. Połączenie jednostek zrealizowane bez przekazania zapłaty ............    583
   22.5.6. Okres wyceny .........................................................................................    584
   22.5.7. Wycena w późniejszych okresach ........................................................    585
   22.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    587
   Rozdział 23. Konsolidacja sprawozdań finansowych .........................................    590
   23.1. Wstęp ...................................................................................................................    590
   23.2. Klasyfikacja powiązań pomiędzy jednostkami ..............................................    594
   23.3. Charakterystyka procedur konsolidacyjnych ................................................    596
   23.4. Metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania .................    598
   23.5. Wyłączenia konsolidacyjne ..............................................................................    606
   23.6. Prezentacja i ujawnianie informacji związanych z konsolidacją .................    607
   23.7. Podsumowanie ...................................................................................................    610
   23.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    612
   Rozdział 24. Rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych ustaleń umownych ....................    615
   24.1. Wstęp ...................................................................................................................    615
   24.2. Jednostki stowarzyszone – identyfikacja momentu uzyskania i utraty znaczącego wpływu ......................    617
   24.3. Metoda praw własności i rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym
   sprawozdaniu finansowym ...............................................................................    618
   24.4. Wspólne ustalenia umowne – identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli ..................    630
   24.5. Podsumowanie ...................................................................................................    641
   24.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    641
   Część V. Sprawozdawczość w różnych branżach
   Rozdział 25. Rolnictwo .............................................................................................    645
   25.1. Wstęp ...................................................................................................................    645
   25.2. Charakterystyka działalności rolniczej ...........................................................    648
   25.3. Ujmowanie aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych .........    652
   25.4. Wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych ...............    652
   25.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat działalności rolniczej ..........    657
   25.6. Podsumowanie ...................................................................................................    661
   25.7. Przykład sprawozdania finansowego gospodarstwa mlecznego .................    661
   25.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    665
   Rozdział 26. Działalność w sektorach regulowanych .........................................    667
   26.1. Wstęp ...................................................................................................................    667
   26.2. Charakterystyka działalności regulowanej .....................................................    673
   26.3. Zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej .................    690
   26.4. Prezentacja i ujawnianie informacji o działalności w sektorach regulowanych ............................    692
   26.5. Podsumowanie ...................................................................................................    695
   26.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    695
   Rozdział 27. Działalność wydobywcza ..................................................................    697
   27.1. Wstęp ...................................................................................................................    697
   27.2. Ujmowanie aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych .................................    700
   27.3. Wycena aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych .......    701
   27.4. Utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ......................................    702
   27.5. Ujawnianie informacji na temat aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ......................    704
   27.6. Podsumowanie ...................................................................................................    704
   27.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    705
   Rozdział 28. Działalność ubezpieczeniowa ..........................................................    706
   28.1. Wstęp ...................................................................................................................    706
   28.2. Identyfikacja umowy ubezpieczenia ...............................................................    711
   28.3. Ujmowanie i wycena umów ubezpieczenia ....................................................    714
   28.4. Ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia ..........................    718
   28.5. Umowy ubezpieczeniowe w kontekście innych MSSF .................................    719
   28.6. Podsumowanie ...................................................................................................    728
   28.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    729
   Rozdział 29. Działalność firm leasingowych ........................................................    734
   29.1. Wstęp ...................................................................................................................    734
   29.2. Istota transakcji leasingowych ..........................................................................    737
   29.3. Rachunkowość umów leasingu finansowego .................................................    741
   29.4. Szczególne przypadki umów leasingowych ....................................................    749
   29.5. Leasing w sprawozdaniu finansowym .............................................................    755
   29.6. Podsumowanie ...................................................................................................    758
   29.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    758
   Rozdział 30. Działalność banków ...........................................................................    760
   30.1. Wstęp ...................................................................................................................    760
   30.2. Ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku ........    763
   30.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej banku .....................................................    766
   30.4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów banku .............................................    770
   30.5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego banku ................................    773
   30.6. Dodatkowe ujawnienia i informacje ...............................................................    778
   30.7. Podsumowanie ...................................................................................................    781
   30.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    783
   Część VI. Szczególne zagadnienia sprawozdawczości
   Rozdział 31. Polityka rachunkowości ....................................................................    787
   31.1. Wstęp ...................................................................................................................    787
   31.2. Tworzenie polityki rachunkowości .................................................................    790
   31.3. Determinanty kształtowania polityki rachunkowości ..................................    794
   31.4. Zmiana zasad rachunkowości ..........................................................................    796
   31.5. Wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym ..............    800
   31.6. Korekty i ujawnianie błędów ............................................................................    803
   31.7. Polityka rachunkowości a rachunkowość kreatywna ...................................    805
   31.8. Podsumowanie ...................................................................................................    808
   31.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    809
   Rozdział 32. Sporządzanie sprawozdań finansowych według MSSF po raz pierwszy ........................    811
   32.1. Wstęp ...................................................................................................................    811
   32.2. Podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF .......................    813
   32.3. Dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF .................    818
   32.3.1. Połączenia jednostek gospodarczych ..................................................    818
   32.3.2. Płatności na bazie akcji .........................................................................    820
   32.3.3. Wartość godziwa lub aktualizacja wyceny jako zakładany koszt .....    821
   32.3.4. Świadczenia pracownicze ......................................................................    822
   32.3.5. Skumulowane różnice z tytułu przeliczenia walut obcych ...............    823
   32.3.6. Aktywa i zobowiązania jednostek powiązanych ................................    824
   32.4. Wyłączenia retrospektywnego stosowania niektórych MSSF ......................    825
   32.4.1. Wartości szacunkowe ............................................................................    825
   32.4.2. Zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych ....................    826
   32.4.3. Rachunkowość zabezpieczeń ...............................................................    826
   32.4.4. Udziały niedające kontroli ....................................................................    827
   32.5. Prezentacja i ujawnienia ...................................................................................    827
   32.6. Procedura przygotowania się do raportowania zgodnie z MSSF ................    830
   32.7. Podsumowanie ...................................................................................................    834
   Rozdział 33. Rachunkowość w warunkach zmienności kursów walutowych .....    838
   33.1. Wstęp ...................................................................................................................    838
   33.2. Przyczyny powstawania i identyfikacja różnic kursowych ...........................    842
   33.3. Waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych .........    844
   33.4. Wycena aktywów i zobowiązań denominowanych w walutach obcych .....    846
   33.5. Wycena aktywów i zobowiązań ze sprawozdania finansowego konsolidowanej jednostki zagranicznej .....................    847
   33.6. Podsumowanie ...................................................................................................    849
   33.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    850
   Rozdział 34. Rachunkowość w warunkach hiperinflacji ...................................    852
   34.1. Wstęp ...................................................................................................................    852
   34.2. Identyfikacja sytuacji wymagającej stosowania standardu ...........................    855
   34.3. Sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia .......................    856
   34.4. Prezentacja i ujawnianie ...................................................................................    861
   34.5. Podsumowanie ...................................................................................................    862
   34.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    862
   Rozdział 35. Podatek dochodowy, aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ........................    864
   35.1. Wstęp ...................................................................................................................    864
   35.2. Istota różnic przejściowych i trwałych w rachunkowości ............................    866
   35.3. Identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego ........................    870
   35.4. Ustalanie podatku odroczonego, wycena aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego na dzień bilansowy ..............    873
   35.5. Prezentacja i ujawnianie aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego ............................    875
   35.6. Podsumowanie ...................................................................................................    878
   35.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........    880
   Wykaz źródeł ..............................................................................................................    883
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia