Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

-20%

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie zawiera wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości oraz wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W obszernym komentarzu do każdego zespołu kont przedstawiono definicje, podstawowe pojęcia, zasady wyceny wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia. Główne części publikacji to:


wykaz kont syntetycznych w zakresie, który pozwala ująć wszystkie zdarzenia w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
komentarz do każdego zespołu kont obejmujący część wprowadzającą oraz szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych kont,
szczegółowe wyjaśnienia dla każdego konta syntetycznego z typowymi zapisami księgowymi i wskazaniami do rozwinięcia analitycznego zapewniającego spełnienie wymagań związanych ze sporządzeniem bilansu (w tym informacji dodatkowej), klasyfikacji GUS, rozrachunków z budżetem,
procedury sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont.


Obecne, III wydanie uwzględnia nowelizację ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 roku (m.in. usunięcie kategorii zysków i strat nadzwyczajnych, zmiany okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy) oraz zmiany w MSR/MSSF (m.in. MSSF 9, MSSF 15).


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych, biegłych rewidentów i dyrektorów finansowych.


Wzorcowy Plan Kont
został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne (badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg, doradztwo finansowe) z dorobkiem naukowym oraz uczestnictwem w pracach nad doskonaleniem prawa bilansowego. Dotychczasowe wydania cieszyły się dużym uznaniem księgowych praktyków i ekspertów rachunkowości.


Liczba stron576
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-082-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie | str.    15
  Układ i treść opracowania | str.    15
  Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości | str.    23
  
  Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości | str.    29
  
  Wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej | str.    37
  
  Zespół 0. Aktywa trwałe | str.    47
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    47
  1.1. Rzeczowe aktywa trwałe | str.    48
  1.2. Umowa leasingu | str.    49
  1.3. Wartości niematerialne i prawne | str.    51
  1.4. Inwestycje | str.    53
  1.5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str.    55
  
  2. Zasady wyceny | str.    55
  2.1. Rzeczowe aktywa trwałe | str.    55
  2.1.1. Wartość początkowa | str.    55
  2.1.2. Nabycie środków trwałych w wyniku wymiany | str.    60
  2.1.3. Wycena środków trwałych w leasingu finansowym | str.    61
  2.1.4. Ulepszenie środków trwałych | str.    63
  2.1.5. Aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych | str.    64
  2.1.6. Amortyzacja (umorzenie) | str.    66
  2.1.7. Utrata wartości | str.    70
  2.2. Wartości niematerialne i prawne | str.    73
  2.3. Inwestycje długoterminowe | str.    74
  2.3.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne | str.    74
  2.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe | str.    75
  
  3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str.    76
  3.1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne | str.    76
  3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str.    80
  3.3. Inwestycje | str.    80
  3.3.1. Inwestycje długoterminowe | str.    80
  3.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe | str.    83
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    86
  
  Konta 01 - Rzeczowe aktywa trwałe | str.    86
  Konto 011 - Środki trwałe | str.    86
  Konto 012 - Środki trwałe w budowie | str.    90
  Konto 013 - Zaliczki na środki trwałe w budowie | str.    92
  Konto 016 - Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych | str.    93
  Konto 017 - Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie | str.    94
  
  Konta 02 - Wartości niematerialne i prawne | str.    95
  Konto 021 - Wartości niematerialne i prawne | str.    95
  Konto 022 - Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | str.    97
  Konto 023 - Wartość firmy | str.    98
  Konto 024 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str.    99
  Konto 026 - Odpisy z tytułu utraty wartości przez wartości niematerialne i prawne | str.    100
  
  Konta 03 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe | str.    101
  Konto 031 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - nieruchomości | str.    101
  Konto 032 - Długoterminowe inwestycje w aktywa niefinansowe - wartości niematerialne i prawne | str.    103
  Konto 033 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - inne inwestycje | str.    105
  
  Konta 04 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe - udziały i akcje | str.    106
  Konto 041 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje przeznaczone do obrotu | str.    106
  Konto 042 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje dostępne do sprzedaży | str.    108
  Konto 043 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych | str.    110
  
  Konta 05 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe inne niż udziały i akcje | str.    113
  Konto 050 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | str.    113
  Konto 051 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | str.    114
  Konto 052 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności | str.    116
  Konto 053 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | str.    118
  Konto 054 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe przeznaczone do obrotu | str.    119
  Konto 055 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe dostępne do sprzedaży | str.    121
  Konto 056 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe stanowiące pożyczki i wierzytelności | str.    122
  Konto 057 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe utrzymywane do terminu wymagalności | str.    124
  Konto 058 - Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu | str.    125
  Konto 059 - Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży | str.    127
  
  Konta 07 - Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str.    128
  Konto 070 - Umorzenie środków trwałych | str.    128
  Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | str.    129
  
  Konta pozabilansowe | str.    131
  Konto 091 - Środki trwałe dzierżawione i leasingowane | str.    131
  Konto 092 - Grunty przyjęte w wieczyste użytkowanie | str.    131
  
  Zespół 1. Inwestycje krótkoterminowe | str.    132
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    132
  1.1. Inwestycje, instrumenty finansowe a aktywa finansowe | str.    133
  1.1.1. Instrumenty finansowe | str.    133
  1.1.2. Aktywa finansowe: aktywa pieniężne i umowne prawa do otrzymania aktywów pieniężnych | str.    137
  1.1.3. Aktywa finansowe: instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki | str.    137
  1.1.4. Aktywa finansowe: prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach | str.138
  
  2. Zasady wyceny aktywów w walucie polskiej | str.    139
  
  3. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań w walutach obcych | str.    146
  3.1. Wycena w trakcie roku obrotowego | str.    146
  3.2. Wycena na dzień bilansowy | str.    146
  
  4. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. i 23 lutego 2004 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 32, MSR 39 i MSSF 7 oraz MSSF 9) - najważniejsze różnice | str.    147
  
  5. Dostosowanie planu kont do MSSF | str.    151
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    155
  
  Konta 10 - Kasa | str.    155
  Konto 101 - Kasa | str.    155
  Konto 102 - Kasa walutowa | str.    158
  
  Konta 13 - Rachunki w instytucjach finansowych | str.    158
  Konto 131 - Bieżące rachunki bankowe | str.    158
  Konto 132 - Lokacyjne rachunki bankowe | str.    162
  Konto 133 - Pozostałe rachunki w instytucjach finansowych | str.    163
  Konto 135 - Inne aktywa pieniężne | str.    165
  
  Konta 14 - Inwestycje krótkoterminowe - udziały i akcje | str.    167
  Konto 141 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) przeznaczone do obrotu | str.    167
  Konto 142 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) dostępne do sprzedaży | str.    168
  Konto 143 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych | str.    170
  Konto 149 - Przekwalifikowanie inwestycji - udziałów i akcji | str.    171
  
  Konta 15 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe | str.    173
  Konto 151 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | str.    173
  Konto 152 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | str.    174
  Konto 153 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności | str.    176
  Konto 154 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | str.    178
  Konto 159 - Przekwalifikowanie inwestycji - dłużne papiery wartościowe | str.    179
  
  Konta 16 - Inwestycje krótkoterminowe - należności z tytułu pożyczek | str.    182
  Konto 161 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki przeznaczone do obrotu | str.    182
  Konto 162 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki dostępne do sprzedaży | str.    183
  Konto 163 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki i wierzytelności | str.    185
  Konto 164 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki utrzymywane do terminu wymagalności | str.    186
  Konto 169 - Przekwalifikowanie inwestycji - pożyczki | str.    188
  
  Konta 17 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | str.    190
  Konto 171 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu | str.    190
  Konto 172 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży | str.    191
  Konto 179 - Przekwalifikowanie inwestycji - jednostki uczestnictwa | str.    193
  
  Konta 18 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne niestanowiące instrumentów zabezpieczających | str.    194
  Konto 181 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward | str.    194
  Konto 182 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures | str.    195
  Konto 183 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap | str.    196
  Konto 184 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji | str.    197
  
  Konta 19 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne stanowiące instrumenty zabezpieczające | str.    197
  Konto 191 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward | str.    198
  Konto 192 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures | str.    199
  Konto 193 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap | str.    200
  Konto 194 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji | str.    201
  
  Zespół 2. Rozrachunki i roszczenia | str.    202
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    202
  1.1. Należności | str.    203
  1.2. Wycena należności | str.    204
  1.3. Zobowiązania | str.    208
  1.4. Wycena zobowiązań | str.    210
  
  2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str.    212
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    216
  
  Konta 20 - Rozrachunki z kontrahentami i odpisy aktualizujące | str.    216
  Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami krajowymi | str.    218
  Konto 202 - Rozrachunki z dostawcami krajowymi | str.    220
  Konto 203 - Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi | str.    222
  Konto 204 - Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi | str.    224
  Konto 206 - Odpisy aktualizujące rozrachunki z odbiorcami krajowymi | str.    227
  
  Konto 21 - Rozrachunki w walutach obcych | str.    228
  
  Konta 22 - Rozrachunki publicznoprawne | str.    229
  Konto 220 - Rozrachunki publicznoprawne | str.    233
  Konto 221 - VAT naliczony i jego rozliczenie | str.    235
  Konto 222 - VAT należny i jego rozliczenie | str.    237
  Konto 223 - VAT naliczony przyszłych okresów | str.    239
  Konto 224 - VAT należny przyszłych okresów | str.    240
  
  Konta 23 - Rozrachunki z pracownikami | str.    240
  Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | str.    242
  Konto 232 - Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek | str.    244
  Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami | str.    245
  
  Konta 24 - Pozostałe rozrachunki | str.    248
  Konto 241 - Rozrachunki z właścicielami | str.    249
  Konto 242 - Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek | str.    250
  Konto 249 - Inne rozrachunki i rozliczenia | str.    253
  
  Konto 25 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe | str.    254
  
  Konta 26 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | str.    255
  Konto 261 - Długoterminowe pożyczki | str.    255
  Konto 262 - Krótkoterminowe pożyczki | str.    257
  Konto 263 - Długoterminowe kredyty bankowe | str.    258
  Konto 264 - Krótkoterminowe kredyty bankowe | str.    259
  
  Konta 27 - Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | str.    261
  Konto 270 - Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | str.    261
  Konto 271 - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | str.    262
  Konto 272 - Zobowiązania wekslowe | str.    263
  
  Konta 28 - Inne zobowiązania finansowe | str.    264
  Konto 283 - Inne zobowiązania finansowe | str.    264
  Konto 285 - Należności z tytułu leasingu finansowego | str.    264
  Konto 286 - Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | str.    266
  
  Konta pozabilansowe | str.    267
  Konto 290 - Zobowiązania warunkowe | str.    267
  
  Zespół 3. Materiały i towary | str.    268
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    268
  
  2. Zasady wyceny | str.    269
  2.1. Wycena w ciągu roku obrotowego | str.    269
  2.2. Wycena na dzień bilansowy | str.    272
  2.3. Metody wyceny rozchodu | str.    273
  2.4. Ewidencja | str.    276
  2.5. Inwentaryzacja | str.    277
  
  3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str.    277
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    281
  
  Konto 301 - Rozliczenie zakupu materiałów | str.    281
  Konto 302 - Rozliczenie zakupu usług i energii obcej | str.    282
  Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów | str.    284
  Konto 304 - Rozliczenie zakupów dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie | str.    286
  Konto 311 - Materiały | str.    287
  Konto 315 - Odpisy aktualizujące wartość materiałów | str.    289
  Konto 316 - Koszty zakupu dotyczące zapasu materiałów | str.    290
  Konto 331 - Towary | str.    291
  Konto 335 - Odpisy aktualizujące wartość towarów | str.    293
  Konto 336 - Koszty zakupu dotyczące zapasu towarów | str.    294
  Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów | str.    295
  Konto 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów | str.    296
  
  Konta pozabilansowe | str.    298
  Konto 390 - Zapasy obce | str.    298
  Konto 391 - Towary przyjęte w komis | str.    299
  
  Zespół 4. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie | str.    300
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    300
  
  2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str.    306
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    308
  
  Konto 401 - Zużycie materiałów i energii | str.    308
  Konto 402 - Usługi obce | str.    311
  Konto 403 - Podatki i opłaty | str.    314
  Konto 404 - Wynagrodzenia | str.    315
  Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | str.    316
  Konto 408 - Amortyzacja | str.    318
  Konto 409 - Pozostałe koszty | str.    320
  Konto 490 - Rozliczenie kosztów rodzajowych | str.    321
  
  Zespół 5. Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie | str.    323
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    323
  1.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie funkcjonalnym | str.    324
  1.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym | str.    326
  1.2.1. Koszty bezpośrednie | str.    327
  1.2.2. Koszty pośrednie | str.    328
  1.3. Zalecane metody ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych | str.    331
  
  2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str.    346
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    349
  
  Konta 50 - Koszty działalności podstawowej | str.    349
  Konto 501 - Koszty działalności podstawowej | str.    350
  Konto 502 - Koszty wydziałowe produkcji podstawowej | str.    353
  Konto 508 - Koszty ogólnoprodukcyjne | str.    355
  Konto 509 - Braki | str.    356
  
  Konto 51 - Koszty zakupu | str.    357
  
  Konto 52 - Koszty sprzedaży | str.    359
  
  Konto 53 - Koszty działalności pomocniczej | str.    361
  
  Konto 55 - Koszty ogólnego zarządu | str.    364
  
  Konto 58 - Rozliczenie kosztów działalności | str.    366
  
  Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe | str.    368
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    368
  1.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | str.    371
  1.2. Zmiana stanu produktów | str.    373
  1.2.1. Krąg kosztowy | str.    376
  
  2. Zasady wyceny | str.    378
  2.1. Wycena przychodu wyrobów gotowych | str.    380
  2.2. Wycena rozchodu wyrobów gotowych | str.    381
  2.3. Rozwiązania szczegółowe dla oprogramowania i projektów typowych | str.    382
  2.4. Odpisy aktualizujące wartość produktów | str.    383
  
  3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str.    385
  3.1. Zmiana stanu produktów według MSSF/MSR | str.    385
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    388
  
  Konto 601 - Wyroby gotowe | str.    388
  Konto 602 - Półfabrykaty | str.    390
  Konto 603 - Produkcja w toku | str.    391
  Konto 620 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych | str.    393
  Konto 626 - Odpisy aktualizujące wartość produktów | str.    395
  Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | str.    396
  Konto 645 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | str.    398
  Konto 646 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu innych świadczeń | str.    399
  Konto 647 - Rozliczenie kosztów usług długoterminowych | str.    401
  Konto 648 - Rozliczenie przychodów długoterminowych z usług długoterminowych | str.    403
  Konto 650 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów | str.    404
  
  Zespół 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem | str.    407
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    407
  1.1. Uznanie przychodów | str.    407
  1.1.1. Uznanie przychodu w momencie przekazania rzeczy | str.    410
  1.1.2. Uznanie przychodu w trakcie produkcji lub świadczenia usługi | str.    413
  1.1.3. Uznanie przychodu w momencie odbioru produktu przez nabywcę | str.    425
  1.1.4. Uznanie przychodu po przekazaniu dóbr i usług do nabywcy | str.    425
  1.2. Uznanie kosztów | str.    426
  1.2.1. Pomiar kosztów współmiernych do przychodów | str.    426
  1.3. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa trwałe | str.    430
  1.4. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa obrotowe | str.    430
  1.5. Pozostała działalność operacyjna | str.    431
  
  2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str.    434
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    437
  
  Konto 700 - Sprzedaż produktów | str.    437
  Konto 701 - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | str.    441
  Konto 730 - Sprzedaż towarów | str.    442
  Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów | str.    444
  Konto 740 - Sprzedaż materiałów | str.    446
  Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów | str.    448
  Konto 751 - Przychody i koszty z udziałów (akcji) wycenianych metodą praw własności oraz dywidendy z tytułu udziałów i akcji | str.    450
  Konto 752 - Przychody z tytułu odsetek | str.    452
  Konto 753 - Przychody ze zbycia aktywów finansowych | str.    453
  Konto 754 - Przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym z tytułu przekwalifikowania | str.    454
  Konto 755 - Pozostałe przychody finansowe | str.    455
  Konto 756 - Koszty odsetek | str.    456
  Konto 757 - Koszty ze zbycia aktywów finansowych | str.    457
  Konto 758 - Koszty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych | str.    458
  Konto 759 - Pozostałe koszty finansowe | str.    459
  
  Konta 76 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne | str.    460
  Konto 761 - Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | str.    461
  Konto 762 - Dotacje, subwencje, dopłaty | str.    462
  Konto 763 - Pozostałe przychody operacyjne | str.    463
  Konto 764 - Pozostałe przychody operacyjne - działalność socjalna | str.    465
  Konto 765 - Pozostałe przychody operacyjne z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych | str.    466
  Konto 766 - Wartość netto rozchodowanych składników aktywów trwałych | str.    467
  Konto 767 - Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych | str.    468
  Konto 768 - Pozostałe koszty operacyjne | str.    469
  Konto 769 - Pozostałe koszty operacyjne - działalność socjalna | str.    471
  Konto 790 - Obroty wewnętrzne | str.    472
  Konto 791 - Koszt obrotów wewnętrznych | str.    475
  
  Zespół 8. Kapitały (fundusze) własne, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały (akcje) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy | str.    477
  
  1. Definicje, podstawowe pojęcia | str.    477
  1.1. Kapitał własny | str.    477
  1.1.1. Spółka cywilna | str. .478
  1.1.2. Spółki handlowe | str.    480
  1.2. Rezerwy na zobowiązania | str.    500
  1.2.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str.    502
  1.2.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | str. .516
  1.2.3. Pozostałe rezerwy | str.    517
  1.3. Ujemna wartość firmy | str.    520
  
  2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - najważniejsze różnice | str.    521
  
  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str.    533
  
  Konto 801 - Kapitał (fundusz) podstawowy | str.    533
  Konto 803 - Należne wpłaty na kapitał podstawowy | str.    539
  Konto 804 - Udziały (akcje) własne | str.    540
  Konto 811 - Kapitał (fundusz) zapasowy | str.    542
  Konto 812 - Kapitał z aktualizacji wyceny | str.    544
  Konto 813 - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | str.    547
  Konto 819 - Odroczony podatek dochodowy odnoszony bezpośrednio na kapitał własny | str.    549
  Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego | str.    550
  Konto 829 - Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego | str.    552
  Konto 831 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str.    552
  Konto 833 - Pozostałe rezerwy | str.    553
  Konto 841 - Ujemna wartość firmy | str.    554
  Konto 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów | str.    556
  Konto 860 - Wynik finansowy | str.    559
  Konto 870 - Podatek dochodowy bieżący | str.    562
  Konto 871 - Odroczony podatek dochodowy | str.    563
  Konto 872 - Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | str.    564
  
  Procedura sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont | str.    567
  
  BILANS | str.    567
  
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | str.    571
  
  (wariant kalkulacyjny) | str.    571
  
  (wariant porównawczy) | str.    573
  
  Objaśnienie | str.    574
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia