Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz

-18%

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

125,46  153,00

Format: pdf

125,46153,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.:


penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
postępowanie z osobami uzależnionymi,
zakres zadań podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii,
prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej.


Nowe wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie m.in. ostatniej ważnej zmiany do ustawy dotyczącej penalizacji czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją tzw. dopalaczy.


Nowelizacja ta wprowadziła m.in.:


obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną,
kary za posiadanie znacznych ilości dopalaczy w wysokości do trzech lat więzienia oraz handel nimi do lat dwunastu.


W książce znajduje się ponadto wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych.


Adresaci:
Komentarz będzie pomocny w pracy prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych.


Rok wydania2019
Liczba stron600
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-829-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    13
  Ustawa z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii    17
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne    19
  Art. 1. [Zakres regulacji]    19
  Art. 2. [Przeciwdziałanie narkomanii]    29
  Art. 3. [Zastosowanie przepisów do produktów i substancji]    37
  Art. 4. [Słowniczek]    39
  Rozdział    2
  Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii    65
  Art. 5. [Zakres podmiotowy przeciwdziałania narkomanii]    65
  Art. 6. [Zadania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii]    81
  Art. 7. [Narodowy Program Zdrowia]    86
  Art. 8. (uchylony)    87
  Art. 9. [Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii]    88
  Art. 10. [Zadania gminy]    92
  Art. 11. [Obowiązek informacyjny]    94
  Art. 12. [Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii]    95
  Art. 13. [Powoływanie, skład, terminy posiedzeń Rady]    96
  Art. 14. [Przyczyny odwołania członka Rady]    96
  Art. 15. [Zadania Rady]    97
  Art. 16. [Posiedzenia Rady]    97
  Art. 17. [Zespoły robocze]    98
  Art. 18. [Prawo zwrotu kosztów podróży]    98
  Art. 18a. [Zespół ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych]    102
  Art. 18b. [Zadania Zespołu]    104
  Art. 18c. [Brak wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży]    106
  Art. 18d. [Powoływanie ekspertów]    109
  Rozdział    3
  Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna    110
  Art. 19. [Zakres działalności]    110
  Art. 20. [Zakaz reklamy i promocji]    114
  Art. 21. [Promocja zdrowia psychicznego]    125
  Art. 22. [Działania prewencyjno-edukacyjne]    142
  Art. 23. [Badania naukowe]    147
  Art. 24. [Zadania szkoleniowe]    148
  Art. 241. [Obowiązek zgłoszenia badań]    150
  Art. 24a. [Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych]    157
  Art. 24b. [Współpraca z krajowym biurem]    160
  Rozdział    4
  Postępowanie z osobami uzależnionymi    169
  Art. 25. [Dobrowolność leczenia]    169
  Art. 26. [Uprawnienia w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji]    170
  Art. 27. [Tryb udzielania certyfikatów]    173
  Art. 27a. [Dofinansowywanie szkoleń]    181
  Art. 28. [Leczenie substytucyjne]    182
  Art. 29. [Leczenie w zakładach karnych i poprawczych oraz schroniskach]    188
  Art. 30. [Przymusowe leczenie niepełnoletniego]    192
  Rozdział 4a
  Zgłaszanie zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną    193
  Art. 30a. [Dokonywanie zgłoszeń zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną]    193
  Rozdział    5
  Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne    195
  Art. 31. [Podział środków odurzających]    195
  Art. 32. [Podział substancji psychotropowych]    199
  Art. 33. [Dopuszczalność używania środków odurzających oraz substancji psychotropowych]    203
  Art. 33a. [Warunki zastosowania konopi jako surowca farmaceutycznego]    204
  Art. 33b. [Wniosek na wykorzystanie konopi jako surowca farmaceutycznego]    206
  Art. 33c. [Treść i forma wniosku]    212
  Art. 33d. [Wytwarzanie surowca farmaceutycznego z konopi]    212
  Art. 34. [Legalne posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1]    213
  Art. 35. [Wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1]    219
  Art. 36. [Zezwolenie na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi i sporządzanie wyciągów ze słomy makowej]    231
  Art. 37. [Obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, słomą makową oraz prekursorami kategorii 1]    235
  Art. 38. [Obowiązek udzielania informacji o prekursorach]    244
  Art. 39. [Tryb udzielania i cofania zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i przerób środków odurzających i substancji psychotropowych]    248
  Art. 40. [Zasady obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami kategorii 1]    255
  Art. 40a. [Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej]    265
  Art. 40b. [Deklaracja zastosowania nowej substancji psychoaktywnej]    269
  Art. 40c. [Przekazywanie corocznych informacji inspektorowi do spraw substancji chemicznych]    270
  Art. 40d. [Nadzór nad nowymi substancjami psychoaktywnymi]    271
  Art. 41. [Obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami]    272
  Art. 42. [Dozwolone posiadanie niektórych preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe]    277
  Art. 43. [Obowiązek składania sprawozdań]    284
  Art. 44. [Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem, przywozem, dystrybucją, obrotem i niszczeniem albo stosowaniem w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1]    286
  Art. 44a. [Odpowiednie stosowanie do kontroli przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców]    304
  Art. 44b. [Zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych]    314
  Art. 44c. [Tryb postępowania w stosunku do ujawnionych środków zastępczych]    315
  Art. 44d. [Zajęcie przesyłki przez organ celny]    319
  Art. 44e. [Uznanie substancji będącej jednocześnie środkiem odurzającym i nową substancją psychoaktywną albo substancją psychotropową za środek odurzający bądź substancję psychotropową]    320
  Art. 44f. [Wykaz substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych]    320
  Rozdział    6
  Uprawa maku i konopi    322
  Art. 45. [Cele legalnej uprawy maku i konopi włóknistych]    322
  Art. 46. [Warunki legalnej uprawy i skupu maku i konopi]    323
  Art. 47. [Tryb wydawania zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych]    328
  Art. 48. [Obowiązki prowadzącego uprawę maku]    331
  Art. 49. [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących niszczenia słomy makowej i resztek pożniwnych maku]    332
  Art. 50. [Nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych]    334
  Art. 51. [Konsekwencje stwierdzenia prowadzenia upraw maku i konopi włóknistych niezgodnie z wymogami]    335
  Art. 52. [Zadania zlecone gminie]    336
  Rozdział 6a
  Kara pieniężna    337
  Art. 52a. [Kara pieniężna za wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu środka zastępczego]    337
  Rozdział    7
  Przepisy karne    342
  Art. 53. [Nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych bądź przetwarzanie słomy makowej]    342
  Art. 54. [Przysposabianie przyrządów służących do nielegalnej produkcji środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz karalne przygotowanie]    356
  Art. 55. [Nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi lub słomą makową]    362
  Art. 56. [Nielegalne wprowadzenie do obrotu lub uczestniczenie w obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi środkami psychoaktywnymi lub słomą makową]    378
  Art. 57. [Karalne przygotowanie do przestępstw z art. 55 i 56]    395
  Art. 58. [Udzielanie, ułatwianie lub nakłanianie innej osoby do użycia środka odurzającego albo substancji psychotropowej]    397
  Art. 59. [Udzielanie, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej]    408
  Art. 60. [Niezawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 56, 58 lub 59]    431
  Art. 61. [Nielegalny obrót prekursorami]    434
  Art. 62. [Nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych]    438
  Art. 62a. [Warunki umorzenia postępowania]    456
  Art. 62b. [Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych]    459
  Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]    460
  Art. 64. [Kradzież środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej]    464
  Art. 65. [Nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych]    466
  Art. 66. [Nielegalny obrót prekursorami]    468
  Art. 67. [Niedopełnienie obowiązku ewidencji]    469
  Art. 68. [Nielegalna reklama lub promocja substancji psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych]    471
  Art. 69. [Tryb orzekania w sprawach o czyn z art. 65–67]    474
  Art. 70. [Przepadek przedmiotów przestępstwa i nawiązka]    476
  Art. 70a. [Tryb zbierania informacji o sprawcy uzależnionym od narkotyków]    482
  Art. 71. [Postępowanie w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych]    484
  Art. 72. [Zawieszenie postępowania przygotowawczego przez prokuratora]    493
  Art. 73. [Zawieszenie postępowania sądowego]    495
  Art. 73a. [Przerwa w odbywaniu kary przez skazanego uzależnionego]    496
  Art. 74. [Wyłączenie stosowania art. 93a § 1 pkt 1–3 k.k.]    498
  Rozdział    8
  Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe    500
  Art. 75. [Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi]    500
  Art. 76. [Państwowa Inspekcja Sanitarna]    500
  Art. 77. [Opłata skarbowa]    503
  Art. 78. [Substancje i preparaty chemiczne]    503
  Art. 79. [Prawo farmaceutyczne]    504
  Art. 80. [Swoboda działalności gospodarczej]    507
  Art. 81. [Opieka zdrowotna]    508
  Art. 82. [Dotychczasowe zezwolenia]    509
  Art. 83. [Zezwolenia na leczenie substytucyjne]    510
  Art. 84. [Kontraktacja maku i konopi]    510
  Art. 85. [Certyfikaty]    511
  Art. 86. [Obowiązek szkoleniowy]    511
  Art. 87. [Zakres szkoleniowy]    511
  Art. 88. [Przejęcie praw i majątku Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii]    512
  Art. 89. [Zachowanie mocy aktów wykonawczych]    512
  Art. 90. [Utrata mocy dotychczasowej ustawy]    513
  Art. 91. [Data wejścia w życie]    513
  Załączniki
  Załączniki nr 1–2. (uchylone)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.08.2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych,    515
  Literatura    557
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia