Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

-20%

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

57,60  72,00

Format: pdf

57,6072,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uwzględniającym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano w tej publikacji również regulacje okresu przejściowego (tj. m.in. unormowania stosowane do czasu sporządzenia nowych gminnych ewidencji zabytków).


Niniejszy komentarz stanowi także swoiste podsumowanie doświadczeń jego autorów, zdobytych w toku długoletniej praktyki akademickiej i zawodowej (przede wszystkim podczas obsługi prawnej dużych projektów deweloperskich, realizowanych na obszarach zainteresowania konserwatorskiego). Podjęto w nim próbę stworzenia ram realizacji efektywnej polityki konserwatorskiej, zapewniającej optymalna ochronę narodowego dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym poszanowaniem słusznych interesów indywidualnych. Stad komentowane przepisy osadzono w szerszym kontekście badan z zakresu nauki administracji, doktryny prawa i postępowania administracyjnego, zasad konstytucyjnych, polityki reglamentacyjnej państwa czy wreszcie - historii, archeologii i historii sztuki (podejście interdyscyplinarne). W publikacji ukazano propozycje rozwiązań szeregu problemów pojawiających się w związku ze stosowaniem przepisów ustawowych, z którymi to problemami borykają się obecnie zarówno dysponenci obiektów zabytkowych, jak i służby konserwatorskie, organy planistyczne czy organy administracji architektoniczno-budowlanej.


Liczba stron392
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3623-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    11
  
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
   str.    15
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne
   str.    15
  
  Art. 1. [Przedmiot regulacji]
   str.    15
  
  Art. 2. [Zakres regulacji]
   str.    19
  
  Art. 3. [Defi nicje legalne]
   str.    21
  
  Art. 4. [Ochrona zabytków]
   str.    28
  
  Art. 5. [Opieka nad zabytkami]
   str.    32
  
  Art. 6. [Katalog zabytków]
   str.    34
  
  Rozdział 2. Formy i sposób ochrony zabytków
   str.    40
  
  Art. 7. [Prawne formy ochrony zabytków]
   str.    40
  
  Art. 8. [Rejestr zabytków]
   str.    44
  
  Art. 9. [Wpis do rejestru zabytku nieruchomego]
   str.    47
  
  Art. 10. [Wpis do rejestru zabytku ruchomego]
   str.    73
  
  Art. 11. [Wyłączenie]
   str.    79
  
  Art. 12. [Znak informujący]
   str.    81
  
  Art. 13. [Skreślenie z rejestru]
   str.    83
  
  Art. 14. [Skutki skreślenia z rejestru]
   str.    87
  
  Art. 15. [Pomnik historii]
   str.    88
  
  Art. 16. [Park kulturowy]
   str.    96
  
  Art. 17. [Park kulturowy - zakres ochrony]
   str.    102
  
  Art. 18. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym]
   str.    105
  
  Art. 19. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym - zakres]
   str.    111
  
  Art. 20. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym - uzgodnienia]
   str.    116
  
  Art. 21. [Ewidencja zabytków]
   str.    119
  
  Art. 22. [Rodzaje ewidencji zabytków]
   str.    120
  
  Art. 23. [Krajowy wykaz zabytków skradzionych]
   str.    130
  
  Art. 24. [Delegacja ustawowa]
   str.    131
  
  Rozdział 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach
   str.    133
  
  Art. 25. [Zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe]
   str.    133
  
  Art. 26. [Zakres zobowiązań umownych]
   str.    135
  
  Art. 27. [Zalecenia konserwatorskie]
   str.    138
  
  Art. 28. [Obowiązki informacyjne]
   str.    141
  
  Art. 29. [Udostępnienie zabytku ruchomego]
   str.    144
  
  Art. 30. [Udostępnienie zabytku nieruchomego]
   str.    147
  
  Art. 31. [Niezbędne badania archeologiczne]
   str.    149
  
  Art. 32. [Odkrycie w trakcie robót]
   str.    153
  
  Art. 33. [Przypadkowe znalezienie]
   str.    162
  
  Art. 34. [Nagroda dla znalazcy]
   str.    166
  
  Art. 35. [Własność zabytków archeologicznych]
   str.    168
  
  Art. 36. [Pozwolenia konserwatorskie]
   str.    170
  
  Art. 37. [Delegacja ustawowa]
   str.    187
  
  Rozdział 4. Nadzór konserwatorski
   str.    190
  
  Art. 38. [Kontrola]
   str.    190
  
  Art. 39. [Protokół kontroli]
   str.    196
  
  Art. 40. [Zalecenia pokontrolne]
   str.    200
  
  Art. 41. [Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa]
   str.    204
  
  Art. 42. [Kompetencje kontrolne Generalnego Konserwatora Zabytków]
   str.    206
  
  Art. 43. [Wstrzymanie prac]
   str.    208
  
  Art. 44. [Konsekwencje wstrzymania prac. Usunięcie naruszeń]
   str.    209
  
  Art. 45. [Przywrócenie stanu zgodnego z prawem]
   str.    212
  
  Art. 46. [Wstrzymanie prac przy zabytku niewpisanym do rejestru]
   str.    216
  
  Art. 47. [Wznowienie postępowania]
   str.    220
  
  Art. 48. [Kompetencje nadzorcze dyrektora urzędu morskiego]
   str.    222
  
  Art. 49. [Nakaz przeprowadzenia prac lub robót]
   str.    224
  
  Art. 50. [Czasowe zajęcie zabytku ruchomego]
   str.    228
  
  Rozdział 5. Wywóz zabytków za granicę
   str.    233
  
  Art. 51. [Pozwolenia na wywóz]
   str.    233
  
  Art. 52. [Jednorazowe pozwolenie na wywóz stały]
   str.    236
  
  Art. 53. [Jednorazowe pozwolenie na wywóz czasowy]
   str.    238
  
  Art. 54. [Wielokrotne pozwolenie indywidualne na wywóz czasowy]
   str.    239
  
  Art. 55. [Wielokrotne pozwolenie ogólne na wywóz czasowy]
   str.    240
  
  Art. 56. [Cofnięcie pozwolenia]
   str.    240
  
  Art. 57. [Skutki wykorzystania pozwolenia]
   str.    241
  
  Art. 58. [Wywóz materiałów bibliotecznych]
   str.    242
  
  Art. 59. [Wyłączenia]
   str.    243
  
  Art. 60. [Opinie instytucji kultury]
   str.    246
  
  Art. 61. [Delegacja ustawowa]
   str.    246
  
  Rozdział 6. Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
   str.    248
  
  Art. 62. [Restytucja zabytków - definicja legalna]
   str.    248
  
  Art. 63. [Niezgodny z prawem wywóz - definicja legalna]
   str.    250
  
  Art. 64. [Zabytki podlegające restytucji]
   str.    251
  
  Art. 65. [Organ uprawniony do prowadzenia postępowania]
   str.    255
  
  Art. 66. [Przesłanki wszczęcia postępowania]
   str.    257
  
  Art. 67. [Powództwo o zwrot zabytku]
   str.    259
  
  Art. 68. [Odszkodowanie dla nabywcy w dobrej wierze]
   str.    260
  
  Art. 69. [Odesłanie]
   str.    262
  
  Art. 70. [Koszty postępowania. Własność zabytku zwróconego]
   str.    263
  
  Rozdział 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami
   str.    265
  
  Art. 71. [Podmiot zobowiązany]
   str.    265
  
  Art. 72. [Odesłanie]
   str.    267
  
  Art. 73. [Dotacja celowa - podmioty uprawnione]
   str.    269
  
  Art. 74. [Podmioty udzielające dotacji]
   str.    271
  
  Art. 75. [Forma udzielenia dotacji]
   str.    273
  
  Art. 76. [Przesłanki udzielenia dotacji]
   str.    275
  
  Art. 77. [Nakłady konieczne podlegające dofinansowaniu]
   str.    278
  
  Art. 78. [Wysokość i zbieg dotacji]
   str.    279
  
  Art. 79. [Odesłanie]
   str.    281
  
  Art. 80. [Delegacja ustawowa]
   str.    283
  
  Art. 81. [Dotacja ze środków samorządowych]
   str.    283
  
  Art. 82. [Zbieg dotacji. Obowiązki informacyjne]
   str.    286
  
  Art. 82a. [Dotacja na przeprowadzenie badań archeologicznych]
   str.    288
  
  Art. 82b. [Delegacja ustawowa]
   str.    293
  
  Art. 83. [Odesłanie]
   str.    294
  
  Rozdział 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
   str.    297
  
  Art. 84. [Cel regulacji ustawowej]
   str.    297
  
  Art. 85. [Krajowy program ochrony zabytków - zawartość]
   str.    300
  
  Art. 86. [Krajowy program ochrony zabytków - tryb uchwalania]
   str.    301
  
  Art. 87. [Wojewódzkie, powiatowe i gminne programy opieki]
   str.    303
  
  Art. 88. [Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego]
   str.    306
  
  Rozdział 9. Organizacja organów ochrony zabytków
   str.    315
  
  Art. 89. [Organy ochrony zabytków]
   str.    315
  
  Art. 90. [Generalny Konserwator Zabytków]
   str.    317
  
  Art. 91. [Wojewódzki konserwator zabytków]
   str.    319
  
  Art. 92. [Wojewódzki urząd ochrony zabytków]
   str.    320
  
  Art. 93. [Podział kompetencji]
   str.    322
  
  Art. 94. [Zawiadamianie przez obwieszczenie]
   str.    325
  
  Art. 95. [Pozostałe kompetencje w sprawach ochrony zabytków]
   str.    327
  
  Art. 96. [Powierzenie prowadzenia spraw]
   str.    331
  
  Art. 97. [Rada Ochrony Zabytków]
   str.    335
  
  Art. 98. [Główna Komisja Konserwatorska]
   str.    336
  
  Art. 99. [Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków]
   str.    339
  
  Art. 100. [Uprawnienia rzeczoznawcy]
   str.    340
  
  Art. 101. [Delegacja ustawowa]
   str.    343
  
  Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków
   str.    346
  
  Art. 102. [Charakterystyka instytucji]
   str.    346
  
  Art. 103. [Ustanowienie]
   str.    350
  
  Art. 104. [Uprawnienia]
   str.    350
  
  Art. 105. [Legitymacja]
   str.    351
  
  Art. 106. [Odznaka "Za opiekę nad zabytkami"]
   str.    351
  
  Art. 107. [Delegacja ustawowa]
   str.    352
  
  Rozdział 11. Przepisy karne
   str.    354
  
  Art. 108. [Niszczenie lub uszkadzanie zabytku]
   str.    354
  
  Art. 109. [Wywóz zabytku bez pozwolenia]
   str.    356
  
  Art. 109a. [Fałszerstwo zabytku]
   str.    357
  
  Art. 109b. [Zbycie falsyfikatu]
   str.    357
  
  Art. 110. [Niewypełnienie obowiązku nałożonego prawem]
   str.    358
  
  Art. 111. [Poszukiwanie zabytków bez pozwolenia]
   str.    359
  
  Art. 112. [Naruszenie integralności parku kulturowego]
   str.    360
  
  Art. 113. [Niedopełnienie obowiązków informacyjnych]
   str.    361
  
  Art. 113a. [Niepowiadomienie o przywiezieniu zabytku]
   str.    362
  
  Art. 114. [Uniemożliwienie dostępu do zabytku]
   str.    362
  
  Art. 115. [Niewypełnienie obowiązków związanych z odkryciem zabytku]
   str.    363
  
  Art. 116. [Niewypełnienie obowiązków związanych z przypadkowym odkryciem]
   str.    364
  
  Art. 117. [Prowadzenie prac bez pozwolenia]
   str.    365
  
  Art. 118. [Umieszczanie urządzeń bez pozwolenia]
   str.    365
  
  Art. 119. [Niewykonywanie zaleceń pokontrolnych]
   str.    365
  
  Art. 120. [Odesłanie]
   str.    366
  
  Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
   str.    367
  
  Art. 121. [Zmiany w ustawie o cmentarzach]
   str.    367
  
  Art. 122. [Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn]
   str.    367
  
  Art. 123. [Zmiany w ustawie o fundacjach]
   str.    368
  
  Art. 124. [Zmiany w ustawie o podatku rolnym]
   str.    368
  
  Art. 125. [Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym]
   str.    368
  
  Art. 126. [Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym]
   str.    369
  
  Art. 127. [Zmiany w ustawie o lasach]
   str.    369
  
  Art. 128. [Zmiany w ustawie o ochronie przyrody]
   str.    369
  
  Art. 129. [Zmiany w ustawie o działalności kulturalnej]
   str.    370
  
  Art. 130. [Zmiany w ustawie o autostradach płatnych]
   str.    371
  
  Art. 131. [Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych]
   str.    372
  
  Art. 132. [Zmiany w ustawie o muzeach]
   str.    372
  
  Art. 133. [Zmiany w Prawie o ruchu drogowym]
   str.    374
  
  Art. 134. [Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami]
   str.    374
  
  Art. 135. [Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej]
   str.    375
  
  Art. 136. [Zmiany w ustawie o samorządzie województwa]
   str.    376
  
  Art. 137. [Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym]
   str.    376
  
  Art. 138. [Zmiany w Prawie ochrony środowiska]
   str.    376
  
  Indeks rzeczowy
   str.    387
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia