Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia

-15%

Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

211,65  249,00

Format: pdf

211,65249,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa. Treść pism obejmuje nie tylko zmiany w sprawach procesowych, lecz także w przepisach prawa materialnego. Dodano rozdział obejmujący pisma związane z realizacją ciężaru wspierania postępowania przez strony. Analizuje on takie zagadnienia jak złożenie odpowiedzi na pozew i pisma przygotowawcze składane na wezwanie sądu, omawia także nową regulację dotyczącą wniosku o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego, wniosku o przeprowadzenie dowodów, w tym wniosku o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów.


Autorzy komentują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża szerszą możliwość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w tzw. tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Nowe uregulowanie obejmuje również kwestie związane z doręczeniami elektronicznymi, złożeniem pełnomocnictwa, elektronicznym poświadczeniem odpisu dokumentu oraz odpisów załączników. W aktualnym wydaniu nie pominięto rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadziła obszerną regulację dotyczącą przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw.


W książce uwzględniono zmienione formularze rejestrowe, zawierające dane dotyczące podmiotów wpisywanych do rejestru, w tym dzień określający koniec każdego roku obrotowego i podstawowy (przeważający) przedmiot działalności gospodarczej. Poszczególne wzory zostały uzupełnione aktualnym orzecznictwem sądowym.


Adresaci:
Książka - opracowana przez zespół znakomitych prawników cywilistów - ułatwi pracę zarówno prawnikom praktykom: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom sądowym, jak i aplikantom lub osobom przygotowującym się do aplikacji.


Jest to pierwsze wydanie niniejszej książki, choć nie stanowi nowości na rynku prawniczym; kontynuuje bogate tradycje publikacji Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych, mającej już 9 wydań oraz ugruntowaną pozycję, cieszącą się niesłabnącym uznaniem Czytelników.


Liczba stron1040
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9973-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Słowo wstępne | str.    19
  
  Rozdział I. Pisma różne | str.    23
  
  Wzór nr 1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (radcy prawnego) | str.    23
  Wzór nr 2. Zażalenie powoda na postanowienie sądu I instancji odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych | str.    34
  Wzór nr 3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwanie do próby ugodowej) | str.    37
  Wzór nr 4. Wniosek o wyłączenie sędziego | str.    40
  
  Rozdział II. Pisma związane z ciężarem wspierania postępowania przez strony w ramach systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego | str.    44
  
  Wzór nr 5. Odpowiedź na pozew | str.    44
  Wzór nr 6. Cofnięcie pozwu | str.    48
  Wzór nr 7. Pismo przygotowawcze złożone na wezwanie sądu | str.    51
  Wzór nr 8. Wniosek o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego | str.    53
  Wzór nr 9. Pismo przygotowawcze obejmujące wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu | str.    55
  Wzór nr 10. Wniosek o zabezpieczenie dowodu | str.    57
  Wzór nr 11. Wniosek o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń, dowodów i zarzutów | str.    59
  Wzór nr 12. Pismo zawierające zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu | str.    63
  Wzór nr 13. Pismo przygotowawcze w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym | str.    66
  
  Rozdział III. Pisma w postępowaniu procesowym | str.    69
  
  1. Pisma w postępowaniu przed sądem I instancji | str.    69
  Pozwy - wzory różne | str.    69
  Wzór nr 14. Pozew o świadczenie pieniężne | str.    69
  Wzór nr 15. Pozew o wydanie ruchomości | str.    73
  Wzór nr 16. Pozew z żądaniem alternatywnym | str.    75
  Wzór nr 17. Pozew z żądaniem ewentualnym | str.    78
  Wzór nr 18. Pozew wzajemny | str.    80
  Wzór nr 19. Pozew interwencyjny (interwencja główna) | str.    83
  Wzór nr 20. Pozew o opublikowanie sprostowania | str.    85
  Wzór nr 21. Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową | str.    89
  Wzór nr 22. Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę | str.    96
  Wzór nr 23. Pozew o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego | str.    100
  Wzór nr 24. Pozew o zapłatę renty przeciwko ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu | str.    105
  Wzór nr 25. Pozew o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (akcja pauliańska) | str.    108
  Wzór nr 26. Pozew w postępowaniu grupowym | str.    112
  Wzór nr 27. Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez wilki, dziki, łosie, jelenie i daniele | str.    119
  Pozwy z zakresu prawa mieszkaniowego | str.    122
  Wzór nr 28. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia | str.    122
  Wzór nr 29. Pozew o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego | str.    126
  Wzór nr 30. Pozew o sprzedaż lokalu w drodze licytacji | str.    130
  Wzór nr 31. Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej | str.    134
  Pozwy z zakresu prawa rodzinnego | str.    137
  Wzór nr 32. Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane | str.    137
  Wzór nr 33. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa | str.    141
  Wzór nr 34. Pozew o ustalenie macierzyństwa | str.    143
  Wzór nr 35. Pozew o rozwód | str.    145
  Wzór nr 36. Pozew o orzeczenie separacji z winy jednego z małżonków | str.    152
  Wzór nr 37. Pozew o unieważnienie małżeństwa | str.    157
  Wzór nr 38. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami    161
  Wzór nr 39. Pozew o rozwiązanie przysposobienia | str.    164
  Wzór nr 40. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ojca względem dziecka pełnoletniego | str.    166
  Pozwy z zakresu prawa rzeczowego | str.    168
  Wzór nr 41. Pozew o wydanie nieruchomości (skarga windykacyjna) | str.    168
  Wzór nr 42. Pozew o zakaz przechodu i przejazdu (skarga negatoryjna) | str.    170
  Wzór nr 43. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez nakazanie zaniechania naruszeń) | str.    172
  Wzór nr 44. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez przywrócenie stanu poprzedniego) | str.    174
  Wzór nr 45. Pozew o wykup gruntu przez posiadacza | str.    176
  Wzór nr 46. Pozew o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym | str.    178
  Pozwy z zakresu prawa spadkowego | str.    181
  Wzór nr 47. Pozew o ustalenie nieważności testamentu | str.    181
  Wzór nr 48. Pozew o wykonanie zapisu | str.    183
  Wzór nr 49. Pozew o zachowek | str.    185
  Pozwy i wnioski w sprawach gospodarczych | str.    188
  Wzór nr 50. Pozew o wyłączenie wspólnika - z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia | str.    188
  Wzór nr 51. Pozew o rozwiązanie przez sąd spółki z o.o. wyrokiem | str.    193
  Wzór nr 52. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej | str.    196
  Wzór nr 53. Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h. | str.    200
  Wzór nr 54. Pozew o zakazanie używania nazwy | str.    204
  Wzór nr 55. Pozew o zakazanie używania firmy | str.    209
  Wzór nr 56. Pozew o zaniechanie naruszania środowiska i zapłatę | str.    213
  Pozwy z zakresu prawa własności przemysłowej | str.    217
  Wzór nr 57. Pozew o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem | str.    217
  Wzór nr 58. Pozew o ustalenie, że używany znak towarowy nie narusza prawa ochronnego | str.    221
  Wzór nr 59. Pozew o zakazanie pozwanym rozpowszechniania filmu reklamowego | str.    224
  Wzór nr 60. Pozew o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego | str.    228
  Pozwy wynikłe z postępowania egzekucyjnego | str.    233
  Wzór nr 61. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego | str.    233
  Wzór nr 62. Pozew małżonka dłużnika o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego | str.    236
  Wzór nr 63. Pozew o zwolnienie od egzekucji z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia | str.    239
  2. Pisma w toku postępowania | str.    242
  Wzór nr 64. Interwencja uboczna | str.    242
  Wzór nr 65. Opozycja przeciwko interwencji ubocznej | str.    245
  Wzór nr 66. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, która powinna występować w sprawie jako strona powodowa | str.    247
  Wzór nr 67. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce dotychczasowego pozwanego | str.    249
  Wzór nr 68. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby obok pozwanego (dopozwanie) | str.    251
  Wzór nr 69. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo osoby, której udział w sprawie w charakterze pozwanego jest konieczny | str.    253
  Wzór nr 70. Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu | str.    255
  Wzór nr 71. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego | str.    257
  Wzór nr 72. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu | str.    259
  Wzór nr 73. Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego | str.    263
  Wzór nr 74. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy | str.    266
  Wzór nr 75. Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na to, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania | str.    268
  Wzór nr 76. Wniosek (powoda) o podjęcie zawieszonego postępowania | str.    270
  Wzór nr 77. Wniosek o wezwanie spadkobierców zmarłej strony | str.    272
  Wzór nr 78. Zmiana powództwa polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego | str.    274
  Wzór nr 79. Zmiana powództwa polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem obok pierwotnego | str.    276
  Wzór nr 80. Zmiana powództwa powodująca przekazanie sprawy sądowi okręgowemu jako rzeczowo i miejscowo właściwemu | str.    278
  Wzór nr 81. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem | str.    280
  Wzór nr 82. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku | str.    281
  Wzór nr 83. Wniosek o sprostowanie wyroku | str.    283
  Wzór nr 84. Wniosek o wykładnię wyroku | str.    285
  Wzór nr 85. Wniosek pozwanego o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia | str.    287
  3. Pełnomocnictwa procesowe | str.    289
  Wzór nr 86. Pełnomocnictwo procesowe ogólne | str.    289
  Wzór nr 87. Pełnomocnictwo procesowe szczególne | str.    292
  Wzór nr 88. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa | str.    293
  4. Pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym | str.    294
  Wzór nr 89. Pozew w postępowaniu nakazowym | str.    294
  Wzór nr 90. Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym | str.    297
  Wzór nr 91. Pozew w postępowaniu upominawczym | str.    299
  Wzór nr 92. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str.    301
  5. Skargi oraz pisma związane z zaskarżaniem orzeczeń sądowych | str.    306
  Wzór nr 93. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str.    306
  Wzór nr 94. Skarga na przewlekłość postępowania | str.    312
  Wzór nr 95. Skarga konstytucyjna | str.    318
  Wzór nr 96. Sprzeciw od wyroku zaocznego | str.    323
  Wzór nr 97. Apelacja od wyroku sądu rejonowego | str.    327
  Wzór nr 98. Zażalenie powoda na zwrot pozwu | str.    333
  Wzór nr 99. Apelacja oparta na zarzutach naruszenia prawa materialnego | str.    335
  Wzór nr 100. Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia prawa materialnego | str.    338
  Wzór nr 101. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji | str.    341
  Wzór nr 102. Zażalenie powoda na postanowienie odrzucające zażalenie | str.    344
  Wzór nr 103. Apelacja oparta na zarzutach naruszenia przepisów postępowania | str.    348
  Wzór nr 104. Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia przepisów postępowania | str.    354
  Wzór nr 105. Skarga kasacyjna dotycząca naprawienia szkody | str.    357
  Wzór nr 106. Odpowiedź na skargę kasacyjną dotyczącą naprawienia szkody | str.    370
  Wzór nr 107. Skarga kasacyjna dotycząca nabycia własności rzeczy skradzionej (uzasadnienie wniosku z art. 3984 § 2 k.p.c. wskazujące na rozbieżność orzecznictwa - art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c.) | str.    373
  Wzór nr 108. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania | str.    378
  Wzór nr 109. Odpowiedź na skargę kasacyjną wniesioną na podstawie przewidzianej w art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c. | str.    384
  Wzór nr 110. Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie przewidzianej w art. 3984 § 2 w zw. z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. | str.    388
  Wzór nr 111. Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej niedopuszczalnej z innych przyczyn (art. 3986 § 2 k.p.c.) | str.    392
  Wzór nr 112. Odpowiedź na zażalenie dotyczące odrzucenia skargi kasacyjnej jako niedopuszczalnej z innych przyczyn | str.    395
  Wzór nr 113. Zażalenie na uchylenie przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania | str.    398
  Wzór nr 114. Skarga o wznowienie postępowania z przyczyny nieważności | str.    403
  Wzór nr 115. Skarga o wznowienie postępowania z właściwych przyczyn restytucyjnych | str.    406
  6. Pisma w postępowaniu uproszczonym | str.    409
  Wzór nr 116. Pozew w postępowaniu uproszczonym | str.    410
  Wzór nr 117. Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym | str.    415
  Wzór nr 118. Apelacja w postępowaniu uproszczonym | str.    419
  7. Pisma w europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych | str.    422
  Wzór nr 119. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty | str.    422
  Wzór nr 120. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty | str.    431
  Wzór nr 121. Pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str.    434
  Wzór nr 122. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str.    442
  Wzór nr 123. Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str.    445
  
  Rozdział IV. Pisma w postępowaniu nieprocesowym | str.    448
  
  1. Pisma w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego | str.    448
  Wzór nr 124. Wniosek zawierający zgodne żądanie małżonków o orzeczenie separacji | str.    448
  Wzór nr 125. Wniosek o zniesienie separacji | str.    451
  Wzór nr 126. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku | str.    453
  Wzór nr 127. Wniosek jednego z małżonków o zezwolenie mu na dokonanie czynności prawnej, jeżeli drugie z małżonków odmawia zgody | str.    455
  Wzór nr 128. Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej | str.    458
  Wzór nr 129. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej | str.    460
  Wzór nr 130. Wniosek o nakazanie zapłaty przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, ustalonej sumy pieniężnej | str.    462
  Wzór nr 131. Wniosek o zobowiązanie do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (pozostającej pod opieką) | str.    467
  Wzór nr 132. Wniosek o wykonanie orzeczenia orzekającego odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (pozostającej pod opieką) | str.    469
  Wzór nr 133. Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem | str.    471
  Wzór nr 134. Wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonywaniem obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem | str.    475
  Wzór nr 135. Wniosek rodziców o zezwolenie im na dokonanie czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka | str.    478
  Wzór nr 136. Wniosek o przysposobienie | str.    480
  Wzór nr 137. Zawiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu | str.    485
  Wzór nr 138. Wniosek o ustanowienie kuratora w sprawie o ustalenie ojcostwa przeciwko nieżyjącemu domniemanemu ojcu | str.    486
  2. Pisma w sprawach z zakresu prawa rzeczowego | str.    488
  Wzór nr 139. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości | str.    488
  Wzór nr 140. Wniosek o wydzielenie do wyłącznego używania części nieruchomości wspólnej | str.    490
  Wzór nr 141. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości | str.    492
  Wzór nr 142. Wniosek o zniesienie współwłasności | str.    495
  3. Pisma w postępowaniu spadkowym | str.    498
  Wzór nr 143. Wniosek o zabezpieczenie spadku | str.    498
  Wzór nr 144. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu | str.    501
  Wzór nr 145. Zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana | str. .503
  Wzór nr 146. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku | str.    504
  Wzór nr 147. Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych | str.    505
  Wzór nr 148. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku | str.    507
  Wzór nr 149. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w przypadku otwarcia i ogłoszenia testamentu, o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę testamentowego oraz o przyjęcie spadku przez spadkobierców ustawowych | str.    509
  Wzór nr 150. Wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku | str.    512
  Wzór nr 151. Wniosek o dział spadku | str.    514
  Wzór nr 152. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat dopłaty lub spłaty | str.    517
  4. Pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym | str.    519
  Wzór nr 153. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej | str.    521
  Wzór nr 154. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego | str.    529
  Wzór nr 155. Wniosek o wpis służebności gruntowej | str.    535
  Wzór nr 156. Wniosek o wpis hipoteki | str.    540
  Wzór nr 157. Wniosek o wykreślenie hipoteki | str.    545
  Wzór nr 158. Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, ujawnienie jej podziału, odłączenie i przyłączenie wyodrębnionej części nieruchomości do innej, istniejącej księgi wieczystej | str.    550
  5. Pisma w innych sprawach | str.    555
  Wzór nr 159. Wniosek o ubezwłasnowolnienie | str.    555
  Wzór nr 160. Wniosek o uznanie za zmarłego | str.    557
  Wzór nr 161. Wniosek o stwierdzenie zgonu | str.    559
  Wzór nr 162. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego | str.    561
  Wzór nr 163. Wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str.    563
  Wzór nr 164. Wniosek o odtworzenie dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki | str.    565
  Wzór nr 165. Wniosek o umorzenie weksla | str.    567
  6. Pisma w postępowaniu polubownym | str.    569
  Wzór nr 166. Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapis na sąd polubowny) | str.    569
  Wzór nr 167. Wyrok sądu polubownego | str.    573
  Wzór nr 168. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str.    577
  Wzór nr 169. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego | str.    581
  7. Pisma w postępowaniu upadłościowym | str.    584
  Wzór nr 170. Wniosek wierzycieli o ogłoszenie upadłości | str.    584
  Wzór nr 171. Zgłoszenie wierzytelności | str.    588
  Wzór nr 172. Propozycje układowe upadłego z wnioskiem o wstrzymanie likwidacji | str.    593
  
  Rozdział V. Pisma w postępowaniu zabezpieczającym | str.    598
  
  Wzór nr 173. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa | str.    598
  Wzór nr 174. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przez ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str.    601
  Wzór nr 175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego przez zobowiązanie obowiązanego do wykonania określonej czynności | str.    603
  Wzór nr 176. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim | str.    605
  Wzór nr 177. Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia | str.    608
  
  Rozdział VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym | str.    610
  
  1. Pisma w sprawie klauzuli wykonalności | str.    610
  Wzór nr 178. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu | str.    610
  Wzór nr 179. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi osoby pozostającej w związku małżeńskim | str.    613
  Wzór nr 180. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia lub obowiązku na inną osobę | str.    616
  Wzór nr 181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa | str.    618
  Wzór nr 182. Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego | str.    620
  2. Pisma w związku z przeprowadzeniem egzekucji | str.    622
  Wzór nr 183. Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko władającemu ruchomością indywidualnie oznaczoną | str.    622
  Wzór nr 184. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka | str.    624
  Wzór nr 185. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości | str.    626
  Wzór nr 186. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości | str.    628
  Wzór nr 187. Wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji nieruchomości | str.    630
  Wzór nr 188. Wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości | str.    632
  Wzór nr 189. Wniosek o wyjawienie majątku | str.    634
  Wzór nr 190. Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności, którą może wykonać także inna osoba | str.    638
  Wzór nr 191. Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie rzeczy | str.    642
  Wzór nr 192. Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości | str.    644
  Wzór nr 193. Wniosek o wszczęcie egzekucji wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba | str.    646
  Wzór nr 194. Wniosek o wszczęcie egzekucji zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela | str.    652
  Wzór nr 195. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego | str.    658
  Wzór nr 196. Skarga na czynności komornika | str.    659
  Wzór nr 197. Zawiadomienie o potrzebie wszczęcia przez sąd czynności nadzorczych w celu zapewnienia należytego wykonania egzekucji przez komornika | str.    662
  Wzór nr 198. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym | str.    665
  
  Rozdział VII. Pisma w związku z obrotem prawnym z zagranicą | str.    668
  
  Wzór nr 199. Wniosek cudzoziemca o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika | str.    668
  Wzór nr 200. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego | str.    671
  
  Rozdział VIII. Pisma w postępowaniu rejestrowym | str.    673
  
  1. Uwagi ogólne | str.    673
  2. Rejestracja spółek handlowych i zmian w rejestrze spółek handlowych | str.    681
  Wzór nr 201. Wpis spółki jawnej do rejestru | str.    681
  Wzór nr 202. Wniosek o wpis zmiany w rejestrze spółki jawnej dotyczący umowy, osób wspólników, sposobu reprezentacji i osób upoważnionych do reprezentacji oraz zmiany roku obrotowego | str.    699
  Wzór nr 203. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki jawnej dotyczący otwarcia likwidacji | str.    709
  Wzór nr 204. Wniosek o wykreślenie spółki jawnej z rejestru | str.    721
  Wzór nr 205. Wniosek o wpis spółki komandytowej | str.    727
  Wzór nr 206. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowej polegającą na wpisie informacji o połączeniu poprzez przejęcie przez inną spółkę (zamiarze połączenia) | str.    739
  Wzór nr 207. Wniosek o wpis spółki partnerskiej | str.    748
  Wzór nr 208. Wniosek o wpis spółki komandytowo-akcyjnej | str.    753
  Wzór nr 209. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowo-akcyjnej dotyczący wpisu nowego komplementariusza, pozbawienia dotychczasowego komplementariusza prawa do reprezentacji | str.    767
  Wzór nr 210. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str.    777
  Wzór nr 211. Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniany w systemie teleinformatycznym - tzw. wzorzec umowy spółki 24-godzinnej | str.    790
  Wzór nr 212. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - sprawozdanie finansowe | str.    797
  Wzór nr 213. Wniosek o wpis spółki akcyjnej | str.    803
  Wzór nr 214. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki akcyjnej dotyczący: podwyższenia kapitału, zgłoszenia jedynego akcjonariusza, zmiany statutu, zmiany wysokości kapitału docelowego i złożenia sprawozdania finansowego | str.    814
  3. Wnioski o rejestrację i zmianę wpisów w rejestrze spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, instytucji gospodarki budżetowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, głównych oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji | str.    829
  Wzór nr 215. Wniosek o wpis spółdzielni | str.    829
  Wzór nr 216. Wniosek o wpis towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych | str.    844
  Wzór nr 217. Wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego | str.    850
  4. Wnioski o wpis zaległości podatkowej, celnej i na rzecz ZUS oraz o zmianę tych wpisów | str.    863
  Wzór nr 218. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu rejestrowego zaległości podatkowej, celnej lub na rzecz ZUS | str.    863
  Wzór nr 219. Wniosek o wykreślenie z rejestru zaległości podatkowej, celnej lub na rzecz ZUS | str.    867
  Wzór nr 220. Wniosek o wpis wzmianki o innej wierzytelności przysługującej wobec podmiotu rejestrowego | str.    871
  Wzór nr 221. Zgłoszenie wykreślenia innej wierzytelności | str.    876
  5. Wnioski o wpis do rejestru przekształcenia spółki, dłużnika niewypłacalnego oraz wpis zawieszenia działalności gospodarczej | str.    881
  Wzór nr 222. Wniosek o wpis informacji o przekształceniu spółki | str.    881
  Wzór nr 223. Przekształcenie przedsiębiorcy - załącznik do wniosku o pierwszy wpis spółki przekształconej do rejestru (dołączany do wniosku KRS-W3/KRS-W4) | str.    892
  Wzór nr 224. Wniosek o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych | str.    896
  Wzór nr 225. Wniosek o wpis wzmianki o zawieszeniu działalności gospodarczej | str.    901
  6. Wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego | str.    905
  Wzór nr 226. Wniosek o wpis fundacji prowadzącej działalność gospodarczą | str.    905
  Wzór nr 227. Wniosek o wpis zarejestrowanej już fundacji do rejestru przedsiębiorców | str.    913
  Wzór nr 228. Wniosek o wykreślenie fundacji z krajowego rejestru sądowego | str.    919
  Wzór nr 229. Wniosek o wykreślenie fundacji z rejestru przedsiębiorców (z pozostawieniem jej w krajowym rejestrze sądowym) | str.    923
  Wzór nr 230. Wniosek o wpis stowarzyszenia | str.    927
  Wzór nr 231. Wniosek o wpis organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego (izby gospodarczej, zrzeszenia, związku pracodawców, cechu, izby rzemieślniczej) | str.    938
  7. Wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu opieki zdrowotnej | str.    948
  Wzór nr 232. Wniosek o wpis związku zawodowego | str.    948
  Wzór nr 233. Wniosek o wpis samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z połączenia dwóch innych zakładów | str.    956
  8. Wnioski organizacji pożytku publicznego | str.    964
  Wzór nr 234. Wniosek o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego przez istniejącą fundację | str.    964
  Wzór nr 235. Wniosek o wpis osoby prawnej (klubu sportowego) prowadzącej działalność pożytku publicznego | str.    970
  Wzór nr 236. Wniosek o wpis zmiany w działalności organizacji pożytku publicznego | str.    976
  9. Wnioski o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej | str.    985
  Wzór nr 237. Wniosek o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych | str.    985
  Wzór nr 238. Wniosek o wpis spółki europejskiej | str.    999
  Wzór nr 239. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu warunków do utworzenia spółki europejskiej przez połączenie | str.    1004
  Wzór nr 240. Wniosek o rejestrację spółdzielni europejskiej | str.    1010
  10. Wnioski o wpis sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności jednostki, informacji o postępowaniu naprawczym | str.    1021
  Wzór nr 241. Wniosek o wpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego | str.    1021
  
  Rozdział IX. Pisma w postępowaniu "przymuszającym" do uaktualnienia danych w rejestrze | str.    1026
  
  Wzór nr 242. Pismo będące podstawą wszczęcia przez sąd z urzędu postępowania dotyczącego rejestru podmiotu | str.    1026
  
  Rozdział X. Pisma procesowe dotyczące postępowania rejestrowego przed sądem okręgowym | str.    1031
  
  Wzór nr 243. Wniosek o wpis partii politycznej do ewidencji | str.    1031
  Wzór nr 244. Zgłoszenie czasopisma do rejestru dzienników i czasopism | str.    1034
  Wzór nr 245. Wniosek o wpis do rejestru funduszu emerytalnego | str.    1036
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia