Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne

-20%

Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne

1 opinia

Redakcja:

Celina Nowak

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia przedstawia kompleksową i wielopłaszczyznową analizę oraz ocenę dotychczasowego wpływu procesów globalizacyjnych na prawo karne, w tym polskie prawo karne.


Zasadnicza część zagadnień zaprezentowanych w książce dotyczy procesu umiędzynarodowienia prawa karnego - w ujęciu teoretycznym i na przykładzie prawa polskiego. Szczegółowo omówiono zmiany polskiego kodeksu karnego od czasu jego wejścia w życie w perspektywie mieszania się systemów prawnych na świecie. Zawarte w opracowaniu rozważania odnoszące się do wpływu globalizacji na prawo karne oraz do teorii umiędzynarodowienia mają dużą wartość z punktu widzenia oceny prawa krajowego i krajowej polityki kryminalnej, zaś analiza procesu zmiany prawa krajowego stanowi ilustrację zjawisk składających się na
globalny trend przeobrażeń systemów prawnych.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków prawa - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki.


Liczba stron420
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7838-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział I
  Globalizacja a prawo - zagadnienia podstawowe | str.    29
  
  1. Pojęcie i charakterystyka globalizacji | str.    29
  
  1.1. Charakterystyka zjawiska | str.    29
  
  1.2. Próba definicji pojęcia "globalizacja" | str.    34
  
  2. Globalizacja a prawo - poszukiwanie narzędzi badawczych | str.    38
  
  2.1. Pluralizm prawny | str.    39
  
  2.2. Zmiany modelu systemu prawa | str.    47
  
  2.3. Procesy transformacyjne | str.    50
  
  2.3.1. Globalizacja prawa | str.    50
  
  2.3.2. Internacjonalizacja prawa | str.    52
  
  2.3.2.1. Pojęcie internacjonalizacji prawa | str.    52
  
  2.3.2.2. Przebieg internacjonalizacji | str.    55
  
  2.3.2.2.1. Współpraca | str.    55
  
  2.3.2.2.2. Harmonizacja | str.    56
  
  2.3.2.2.3. Unifikacja | str.    59
  
  2.4. Hybrydyzacja systemów prawnych | str.    61
  
  2.4.1. Koncepcja mieszanych systemów prawnych | str.    63
  
  2.4.2. Przeszczepy prawne jako narzędzie hybrydyzacji | str.    66
  
  2.4.2.1. Pojęcie i terminologia | str.    66
  
  2.4.2.2. Geneza przeszczepów prawnych | str.    69
  
  2.4.2.3. Próba typologii przeszczepów prawnych | str.    73
  
  2.4.2.4. Kryteria oceny sukcesu przeszczepów prawnych | str.    75
  
  3. Powstawanie światowego systemu normatywnego | str.    79
  
  3.1. Nowe formy działalności międzynarodowej krajowych instytucji publicznych | str.    80
  
  3.2. Rozwój legislacji międzynarodowej i ponadnarodowej i nowe formy działalności organizacji międzynarodowych | str.    83
  
  3.3. Rola podmiotów niepaństwowych w rozwoju systemów normatywnych | str.    89
  
  3.3.1. Sektor prywatny | str.    89
  
  3.3.2. Organizacje trzeciego sektora | str.    94
  
  4. Rola międzynarodowych i krajowych organów sądowniczych w kontekście procesów globalizacyjnych | str.    95
  
  4.1. Nowo utworzone międzynarodowe organy jurysdykcyjne | str.    95
  
  4.2. Działalność organów jurysdykcyjnych a rozwój światowego systemu normatywnego | str.    97
  
  5. Procesy globalizacyjne z perspektywy prawa karnego | str.    99
  
  5.1. Globalizacja a fenomen przestępczości | str.    99
  
  5.2. Wpływ globalizacji na krajowe prawo karne - zarys problematyki | str.    102
  
  5.2.1. Geneza zmian krajowego i ponadpaństwowego prawa karnego | str.    103
  
  5.2.2. Zakres zmian krajowego prawa karnego | str.    107
  
  5.3. Procesy globalizacyjne a międzynarodowa współpraca w ściganiu przestępczości | str.    109
  
  5.3.1. Rozwój form współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str.    109
  
  5.3.2. Zinstytucjonalizowane formy współpracy w sprawach karnych | str.    112
  
  5.3.2.1. Współpraca policyjna | str.    112
  
  5.3.2.2. Rozwój nowych instytucji zajmujących się współpracą w sprawach karnych | str.    115
  
  5.3.3. Inne formy współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str.    116
  
  5.3.3.1. Jawne formy współpracy | str.    116
  
  5.3.3.2. Ukryte formy współpracy | str.    117
  
  5.4. Globalizacja a prawa człowieka | str.    120
  
  6. Podsumowanie | str.    122
  
   Rozdział II
  Internacjonalizacja jako czynnik zmiany prawa karnego | str.    125
  
  1. Ewolucja paradygmatu kształtowania normy prawnokarnej jako istota procesu internacjonalizacji | str.    125
  
  2. Nowy paradygmat kształtowania normy prawnokarnej a problem suwerenności | str.    129
  
  3. Przesłanki procesu internacjonalizacji po 1990 r. | str.    136
  
  3.1. Sekurytyzacja jako przesłanka rozwoju obszaru penalnego w prawie ponadpaństwowym | str.    137
  
  3.2. Warunkowanie jako przesłanka procesu umiędzynarodowienia prawa karnego | str.    141
  
  4. Podmioty biorące udział w procesie internacjonalizacji | str.    149
  
  4.1. Państwa narodowe | str.    149
  
  4.2. Organizacje międzynarodowe | str.    154
  
  4.3. Norm entrepreneurs | str.    158
  
  4.3.1. Organizacje pozarządowe | str.    160
  
  4.3.2. Podmioty sektora prywatnego | str.    163
  
  5. Zakres przedmiotowy procesu internacjonalizacji prawa karnego | str.    164
  
  5.1. Umiędzynarodowienie - między globalizacją ekonomiczną a uniwersalizmem praw człowieka | str.    164
  
  5.2. Dziedziny prawa objęte internacjonalizacją - zarys problematyki | str.    167
  
  5.3. Międzynarodowe prawo karne | str.    171
  
  5.4. Transnarodowe prawo karne | str.    173
  
  5.5. Prawo karne Unii Europejskiej | str.    174
  
  6. Przebieg procesu internacjonalizacji | str.    176
  
  6.2.2. Internacjonalizacja prawa karnego jako transnarodowy proces prawny | str.    176
  
  6.2. Kształtowanie normy internacjonalizującej | str.    178
  
  6.2.1. Ratio internacjonalizacji | str.    178
  
  6.2.2. Zasady kryminalizacji w procesie umiędzynarodowienia | str.    181
  
  6.2.3. Sposób kształtowania normy internacjonalizującej | str.    185
  
  6.2.4. Treść normy internacjonalizacyjnej | str.    193
  
  6.3. Metody internacjonalizacji | str.    195
  
  6.3.1. Harmonizacja | str.    195
  
  6.3.2. Unifikacja | str.    199
  
  6.4. Realizacja obowiązku implementacyjnego | str.    201
  
  7. Kontrowersje związane z procesem umiędzynarodowienia prawa karnego | str.    212
  
  7.1. Legitymizacja | str.    212
  
  7.2. Fragmentaryczność | str.    218
  
  7.3. Brak synchronizacji | str.    220
  
  7.4. Jakość implementacji | str.    221
  
  8. Podsumowanie | str.    221
  
   Rozdział III
  Transformacja współczesnego polskiego prawa karnego | str.    227
  
  1. Czynniki zmiany polskiego prawa karnego - próba klasyfikacji | str.    227
  
  2. Zmiany indukowane zewnętrznie | str.    230
  
  3. Zmiany indukowane wewnętrznie | str.    232
  
  3.1. Zmiany związane z procesami globalizacyjnymi | str.    232
  
  3.1.1. Zmiany wynikające ze względów technologicznych | str.    232
  
  3.1.2. Dyfuzja unormowań kryminalizacyjnych jako przykład unifikującego wpływu procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne | str.    237
  
  3.1.3. Populizm penalny a przeobrażenia polskiego prawa karnego | str.    242
  
  3.1.3.1. Przykład rozwiązań z zakresu prawa karnego wroga | str.    246
  
  3.1.3.2. Przykład rozwiązania gwarantującego satysfakcję sentymentalno-emocjonalną | str.    252
  
  3.1.3.3. Przykład rozwiązania ukierunkowanego na zwiększenie surowości karania | str.    257
  
  3.2. Zmiany niezwiązane z procesami globalizacyjnymi | str.    259
  
  3.2.1. Usunięcie usterek wcześniej obowiązujących unormowań | str.    259
  
  3.2.2. Nowelizacje kodeksu karnego wynikające ze zmiany aksjologii | str.    265
  
  3.2.3. Zmiany podyktowane względami pragmatycznymi | str.    269
  
  4. Podsumowanie | str.    271
  
   Rozdział IV
  Proces internacjonalizacji jako czynnik zmiany polskiego prawa karnego | str.    275
  
  1. Wpływ przepisów ponadpaństwowych na część ogólną polskiego kodeksu karnego | str.    275
  
  1.1. Zasady odpowiedzialności za przestępstwo i zasady jurysdykcji | str.    275
  
  1.1.1. Zasady odpowiedzialności za przestępstwo i zasady jurysdykcji w unormowaniach ponadpaństwowych | str.    275
  
  1.1.2. Przeobrażenia w prawie polskim | str.    281
  
  1.1.2.1. Zmiany co do zasad odpowiedzialności | str.    282
  
  1.1.2.2. Zmiany co do zasad jurysdykcji | str.    282
  
  1.2. Katalog sankcji, zasady wymiaru kar i inne unormowania odnoszące się do kar | str.    286
  
  1.2.1. Sankcje, zasady wymiaru kary i inne regulacje dotyczące kar w unormowaniach ponadpaństwowych | str.    286
  
  1.2.2. Zmiany w prawie polskim co do sankcji i zasad wymiaru kar | str.    292
  
  2. Wpływ przepisów ponadpaństwowych na część szczególną polskiego kodeksu karnego | str.    297
  
  2.1. Systematyka typów przestępstw międzynarodowych | str.    297
  
  2.2. Kryminalizacja zbrodni międzynarodowych | str.    299
  
  2.2.1. Zbrodnie wojenne | str.    300
  
  2.2.2. Zbrodnie przeciwko ludzkości | str.    304
  
  2.2.3. Ludobójstwo | str.    305
  
  2.2.4. Zbrodnia agresji | str.    308
  
  2.2.5. Kryminalizacja zbrodni międzynarodowych w prawie polskim | str.    311
  
  2.3. Kryminalizacja innych czynów - przestępstwa transnarodowe i europejskie | str.    315
  
  2.3.1. Czyny godzące w prawa człowieka i bezpieczeństwo obywateli | str.    316
  
  2.3.1.1. Terroryzm | str.    316
  
  2.3.1.2. Przestępczość zorganizowana | str.    323
  
  2.3.1.3. Przestępstwa komputerowe | str.    327
  
  2.3.1.4. Wykorzystywanie seksualne nieletnich | str.    332
  
  2.3.1.5. Niewolnictwo, handel ludźmi i przemyt ludzi | str.    336
  
  2.3.1.6. Przemoc w rodzinie | str.    344
  
  2.3.1.7. Propagowanie rasizmu i ksenofobii | str.    345
  
  2.3.2. Przestępstwa ekonomiczne | str.    347
  
  2.3.2.1. Pranie pieniędzy | str.    347
  
  2.3.2.2. Korupcja | str.    352
  
  2.3.2.3. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej | str.    354
  
  2.3.2.4. Fałszowanie pieniędzy i ochrona obrotu środkami płatniczymi | str.    357
  
  2.3.3. Inne typy przestępstw | str.    358
  
  2.3.3.1. Przestępstwa przeciwko środowisku | str.    358
  
  2.3.3.2. Przestępstwa związane z narkotykami | str.    362
  
  2.4. Obszary internacjonalizacji nieuwzględnione przez Polskę | str.    367
  
  2.5. Rysujące się tendencje w zakresie kryminalizacji | str.    369
  
  3. Podsumowanie | str.    369
  
   Zakończenie | str.    377
  
  Literatura | str.    385
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia