Zasady prawa unijnego w VAT

-20%

Zasady prawa unijnego w VAT

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Niniejsza książka to pierwsze na rynku wydawniczym szczegółowe omówienie zasad, które należy stosować w interpretacji i wykładni przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Autorzy wskazali także, w jakich sytuacjach zasady te znajdują zastosowanie oraz w jakich przypadkach dochodzi do ich naruszenia. W publikacji odwołano się zarówno do europejskiej, jak i polskiej praktyki orzeczniczej w zakresie postrzegania i realizowania zasad istotnych dla systemu VAT, wskazując na szereg rozstrzygnięć zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i polskich sądów administracyjnych. Dla właściwego rozumienia VAT, jak też interpretowania i stosowania przepisów regulujących tę materię, omówiono także zasady ogólne prawa unijnego. W ten sposób stworzony został swoisty elementarz zasad, które winny być stosowane w podatku VAT.


"Interpretacja przepisu nie zatrzymuje się na poziomie wykładni językowej. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy ustalone jest znaczenie normy, poszukuje się potwierdzenia wyniku wykładni językowej przez użycie pozajęzykowych metod wykładni. Świadczy to o tym, że nie tylko tekst przepisu jest tu decydujący. Bierze się przede wszystkim pod uwagę cel regulacji prawnej. Trybunał wychodzi poza brzmienie przepisów i opiera niejednokrotnie swoje orzeczenia na ogólnych zasadach, które sam sformułował, a także na ogólnych regułach wywodzonych z danego aktu prawa unijnego. Na całokształt tych uwarunkowań, w aspekcie kompleksowym, wskazują autorzy, którzy przygotowali publikację - Zasady prawa unijnego w VAT".


Z przedmowy prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza


Adresaci:


Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: podatników VAT, profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów) oraz pracowników organów podatkowych, pracowników biur rachunkowych, naukowców i studentów interesujących się zagadnieniami podatku od towarów i usług.


Liczba stron300
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5299-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    9
  
  Przedmowa
   str.    13
  
  Wstęp
   str.    15
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  ZASADY PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ
   str.    17
  
  Rozdział    1
  Uwagi wstępne
   str.    19
  
  Rozdział    2
  Zasada powszechności opodatkowania VAT
   str.    21
  
  2.1. Realizacja zasady powszechności opodatkowania w praktyce
   str.    23
  
  2.1.1. Autonomiczność pojęć stosowanych dla zdefiniowania czynności podlegających VAT
   str.    23
  
  2.1.2. Brak możliwości rozróżnienia dla celów VAT transakcji legalnych i nielegalnych
   str.    25
  
  2.1.3. Konieczność opodatkowania czynności wykonywanych na potrzeby osobiste i prywatne
   str.    27
  
  2.1.4. Opodatkowanie czynności wykonywanych z urzędu
   str.    28
  
  2.1.5. Opodatkowanie towarów w przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnika
   str.    30
  
  2.2. Wyłączenia z zasady powszechności opodatkowania
   str.    31
  
  2.2.1. Czynności wykonywane przez organy władzy publicznej
   str.    31
  
  2.2.2. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
   str.    35
  
  2.2.3. Czynności dokonywane z majątku osobistego
   str.    37
  
  2.2.4. Czynności wykonywane osobiście
   str.    38
  
  Rozdział    3
  Zasada opodatkowania konsumpcji
   str.    40
  
  3.1. Nieodpłatne świadczenia na cele prywatne i osobiste
   str.    41
  
  3.1.1. Wykorzystanie towarów do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników
   str.    41
  
  3.1.2. Nieodpłatne świadczenie usług
   str.    44
  
  3.2. Opodatkowanie "remanentu likwidacyjnego"
   str.    48
  
  3.3. Podział majątku zlikwidowanej spółki
   str.    49
  
  3.4. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
   str.    50
  
  3.4.1. Niezgodny z prawem unijnym zakres zwolnień stosowany w polskich przepisach
   str.    51
  
  3.5. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
   str.    52
  
  Rozdział    4
  Zasada jednokrotności poboru podatku
   str.    54
  
  4.1. Transakcje dotyczące dostaw towarów pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich
   str.    54
  
  4.1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
   str.    55
  
  4.1.1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w regulacjach polskich
   str.    56
  
  4.1.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   str.    60
  
  4.1.2.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w regulacjach polskich
   str.    61
  
  4.2. Rozwiązania dotyczące określania miejsca świadczenia dla usług
   str.     62
  
  4.2.1. Polska praktyka - wątpliwości dotyczące świadczenia usług magazynowania
   str.    63
  
  Rozdział    5
  Zasada neutralności
   str.    65
  
  5.1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (potrącalność)
   str.    67
  
  5.1.1. Natychmiastowy i bezpośredni związek nabywanych towarów i usług
   str.    67
  
  5.1.2. Zakup towarów i usług dokonany przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych
   str.    71
  
  5.1.3. Zakup towarów i usług po zakończeniu działalności gospodarczej
   str.    75
  
  5.1.4. Realizacja prawa do odliczenia w czasie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego
   str.    76
  
  5.1.5. Prawo do odliczenia VAT przy przekroczeniu limitu dla zwolnienia podmiotowego
   str.    79
  
  5.2. Zwrot VAT w państwie zakupu towarów i usług
   str.    81
  
  5.2.1. Zwrot podatku, który został nienależnie naliczony w państwie członkowskim innym niż kraj siedziby podatnika
   str.    83
  
  5.3. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
   str.    84
  
  5.3.1. Skutek wprowadzenia przez państwa członkowskie ograniczeń niezgodnych z przepisami unijnymi
   str.    86
  
  5.4. Działanie w dobrej wierze
   str.    89
  
  5.5. Ulga na złe długi
   str.    90
  
  5.6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
   str.    92
  
  Rozdział    6
  Zasada proporcjonalności podatku do ceny
   str.    96
  
  6.1. Prawidłowe rozumienie podstawy opodatkowania
   str.    97
  
  6.2. Elementy wliczane do podstawy opodatkowania
   str.    99
  
  6.2.1. Zwrot kosztów wyłożonych
   str.    104
  
  6.3. Udzielanie rabatów, obniżek ceny
   str.    105
  
  6.3.1. Rabaty transakcyjne
   str.    105
  
  6.3.2. Rabat potransakcyjny
   str.    107
  
  6.4. Wymogi dla możliwości obniżenia kwoty podatku należnego w przepisach krajowych
   str.    108
  
  6.5. Możliwość szacowania obrotu dla celów VAT
   str.    111
  
  6.6. Premie pieniężne
   str.    114
  
  Rozdział    7
  Zasada zakazu nadużycia prawa unijnego w zakresie VAT
   str.    117
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  ZASADY OGÓLNE PRAWA UNIJNEGO
   str.    123
  
  Rozdział    1
  Zasady ogólne prawa jako źródło prawa unijnego
   str.    125
  
  1.1. Uwagi wstępne
   str.    125
  
  1.2. Źródła zasad ogólnych prawa
   str.    126
  
  1.3. Funkcje zasad ogólnych prawa
   str.    129
  
  1.4. Skutki naruszenia zasad ogólnych prawa
   str.    130
  
  Rozdział    2
  Charakterystyka i zastosowanie wybranych zasad ogólnych prawa unijnego
   str.    132
  
  2.1. Zasada lojalnej współpracy (solidarności)
   str.    133
  
  2.2. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
   str.    141
  
  2.3. Zasada proporcjonalności
   str.    145
  
  2.4. Zasada efektywności (skuteczności)
   str.    152
  
  2.5. Zasada równości (zakaz dyskryminacji)
   str.    156
  
  2.6. Zasady bezpieczeństwa prawnego
   str.    162
  
  2.6.1. Zasada pewności prawnej
   str.    163
  
  2.6.2. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań
   str.    164
  
  2.6.3. Zasada nieretroaktywności prawa
   str.    165
  
  2.6.4. Prawo do bycia wysłuchanym
   str.    166
  
  2.7. Zasady stosowania prawa unijnego
   str.    167
  
  2.7.1. Zasada nadrzędności prawa unijnego
   str.    168
  
  2.7.2. Zasada bezpośredniego obowiązywania (stosowania) prawa unijnego
   str.    177
  
  2.7.3. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego
   str.    181
  
  2.8. Zasada autonomii proceduralnej
   str.    188
  
  2.8.1. Zasada zwrotu podatku, pobranego niezgodnie z prawem unijnym
   str.    189
  
  2.8.2. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich wobec jednostek za naruszenie prawa unijnego
   str.    198
  
  2.9. Zasady wykładni prawa unijnego
   str.    208
  
  2.9.1. Uwagi ogólne
   str.    208
  
  2.9.1.1. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wykładni prawa unijnego
   str.    210
  
  2.9.1.2. Kompetencje krajowych organów administracji oraz sądów do dokonywania wykładni przepisów prawa unijnego
   str.    212
  
  2.9.1.3. Polska praktyka sądowoadministracyjna w zakresie kierowania pytań prejudycjalnych
   str.    216
  
  2.9.2. Zasada wykładni autonomicznej
   str.    224
  
  2.9.2.1. Sposoby rozumienia zasady autonomii
   str.    225
  
  2.9.2.2. Geneza i przyczyny stosowania zasady autonomii
   str.    226
  
  2.9.2.3. Zasada wykładni autonomicznej w orzecznictwie Trybunału
   str.    228
  
  2.9.3. Zasada wykładni jednolitej
   str.    232
  
  2.9.3.1. Jednolitość jako postulowana cecha prawa unijnego
   str.    233
  
  2.9.3.2. Zasada jednolitej wykładni jako cel i środek do zapewnienia jednolitości prawa unijnego
   str.    234
  
  2.9.3.3. Zasada wykładni jednolitej w orzecznictwie Trybunału
   str.    235
  
  2.9.4. Zasada wykładni prounijnej
   str.    237
  
  2.9.4.1. Zakres pojęcia i podstawy normatywne
   str.    237
  
  2.9.4.2. Zakres przedmiotowy
   str.    238
  
  2.9.4.3. Granice wykładni zgodnej
   str.    242
  
  2.9. Zasada wykładni w zgodzie z prawami podstawowymi
   str.    247
  
  2.9.6. Zasada wykładni w zgodzie z prawem międzynarodowym
   str.    249
  
  Rozdział    3
  Rola sądów krajowych przy wykładni i stosowaniu prawa unijnego
   str.    252
  
  3.1. Obowiązek orzekania na podstawie przepisów prawa unijnego
   str.    254
  
  3.2. Obowiązek dokonywania wykładni prawa krajowego w świetle celów i brzmienia prawa unijnego
   str.    263
  
  3.3. Obowiązek lub prawo występowania z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
   str.    266
  
  3.4. Nakaz pomijania normy krajowej sprzecznej z normą unijną pozostającą w kolizji
   str.    274
  
  Bibliografia
   str.    277
  
  Wykaz orzecznictwa polskiego
   str.    283
  
  Wykaz orzecznictwa unijnego (wspólnotowego)
   str.    289
  
  Autorzy
   str.    297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia