Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem

-20%

Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

176,00  220,00

Format: epub

176,00220,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie zawiera wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami.


Autorzy poruszyli w książce m.in. takie zagadnienia, jak:


prawo do nieruchomości,
księgi wieczyste,
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
najem i dzierżawa lokali,
ewidencja gruntów i budynków,
podział i scalenie nieruchomości,
proces inwestycyjno-budowlany,
umowy w procesie inwestycyjnym.


We wzorach podano przykładowe rozwiązania z obszernymi komentarzami i objaśnieniami, w których autorzy wyjaśniają zamieszczenie konkretnego postanowienia lub stwierdzenia z odesłaniami do aktów prawnych najnowszego orzecznictwa i doktryny. Autorzy przygotowali wzory w taki sposób, żeby czytelnik mógł sporządzić w prostszych sprawach pismo lub umowę i wskazali równocześnie zagadnienia o bardziej skomplikowanej naturze.


Adresaci:
Książka jest skierowana przede wszystkim do notariuszy, deweloperów, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów zajmujących się profesjonalną obsługą transakcji nieruchomościowych oraz przedsiębiorców działających w tym obszarze, a także innych osób zainteresowanych tą tematyką.


Autorami opracowania są zespół pracowników naukowych, adwokaci i radcy prawni, którzy od lat zajmują się problematyką nieruchomości od strony zawodowej i naukowej.


„Publikacja zawiera bogaty wstęp do każdej z części opracowania oraz liczne i aktualne przykłady umów i formularzy, które dotyczą gospodarki i obrotu nieruchomościami. Dodatkowym atutem książki są komentarze, jakimi opatrzone zostały poszczególne wzory, co pozwala na lepsze zrozumienie omówionych zagadnień i charakteru poszczególnych wzorów oraz istotnych elementów ich treści”.


Dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH


Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.obrot-nieruchomosciami-wzory.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfi kować i dostosowywać do własnych potrzeb.


Liczba stron828
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-902-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    13
  
  WSTĘP    17
  
  ROZDZIAŁ I
  WŁASNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE    19
  1. Wprowadzenie    19
  2. Umowa przedwstępna    24
  WZÓR NR 1. Umowa przedwstępna sprzedaży    28
  3. Umowa sprzedaży wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki    41
  WZÓR NR 2. Umowa sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki    44
  4. Umowa sprzedaży lokalu    56
  WZÓR NR 3. Umowa sprzedaży lokalu    56
  5. Warunkowa umowa sprzedaży    60
  WZÓR NR 4. Umowa zobowiązująca do sprzedaży    63
  6. Umowa darowizny    74
  WZÓR NR 5. Umowa darowizny    75
  7. Użytkowanie wieczyste    82
  WZÓR NR 6. Umowa ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu    84
  8. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność    95
  WZÓR NR 7. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność    97
  
  ROZDZIAŁ II
  KSIĘGI WIECZYSTE    101
  1. Księgi wieczyste jako rejestr stanu prawnego nieruchomości    101
  2. Wniosek o założenie księgi wieczystej wraz z załącznikami    107
  WZÓR NR 1. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej    109
  WZÓR NR 2. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej    117
  WZÓR NR 3. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla budynku usytuowanego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – nieruchomości budynkowej    123
  WZÓR NR 4. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego stanowiącego odrębną własność – nieruchomości lokalowej    129
  WZÓR NR 5. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu    135
  Załączniki do wniosku o założenie księgi wieczystej    141
  3. Wniosek o wpis do działu II księgi wieczystej    146
  WZÓR NR 6. Wniosek o wpis własności    147
  WZÓR NR 7. Wniosek o wpis prawa użytkowania wieczystego    153
  4. Wniosek o wpis ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością    158
  WZÓR NR 8. Wniosek o wpis służebności gruntowej    159
  WZÓR NR 9. Wniosek o wpis służebności osobistej    164
  WZÓR NR 10. Wniosek o wpis służebności przesyłu    169
  WZÓR NR 11. Wniosek o wpis prawa użytkowania    174
  WZÓR NR 12. Wniosek o wpis zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości    179
  5. Wniosek o wpis hipoteki    184
  WZÓR NR 13. Wniosek o wpis hipoteki    186
  WZÓR NR 14. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego    191
  WZÓR NR 15. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego    196
  WZÓR NR 16. Wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku (hipoteki bankowej)    201
  6. Wniosek o wpis opróżnionego miejsca hipotecznego    206
  WZÓR NR 17. Wniosek o wpis uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym    207
  7. Wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń    212
  WZÓR NR 18. Wniosek o wpis prawa najmu lub dzierżawy    213
  WZÓR NR 19. Wniosek o wpis prawa odkupu lub pierwokupu    218
  WZÓR NR 20. Wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości    223
  WZÓR NR 21. Wniosek o wpis roszczeń wynikających z umowy deweloperskiej    228
  WZÓR NR 22. Wniosek o wpis roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa    234
  8. Wniosek o wpis ostrzeżenia    239
  WZÓR NR 23. Wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym    240
  WZÓR NR 24. Wniosek o wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu wywłaszczeniowym (scaleniowym)    245
  9. Wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej    250
  WZÓR NR 25. Wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej    251
  10. Odłączenie działki i przeniesienie do innej księgi wieczystej    256
  WZÓR NR 26. Wniosek o odłączenie działki i przeniesienie do innej księgi wieczystej    256
  11. Sprostowanie oznaczenia nieruchomości    261
  WZÓR NR 27. Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości    261
  12. Wydanie odpisu    266
  WZÓR NR 28. Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej    266
  
  ROZDZIAŁ III
  OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE    269
  1. Uwagi ogólne    269
  2. Użytkowanie    270
  WZÓR NR 1. Oświadczenie o ustanowieniu użytkowania    271
  WZÓR NR 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się użytkowania    274
  3. Służebność    276
  3.1. Służebność gruntowa    276
  WZÓR NR 3. Oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej    278
  WZÓR NR 4. Umowa ustanowienia służebności gruntowej    281
  3.2. Służebność osobista    286
  WZÓR NR 5. Umowa o ustanowieniu służebności osobistej    287
  3.3. Służebność przesyłu    290
  WZÓR NR 6. Umowa ustanowienia służebności przesyłu    291
  WZÓR NR 7. Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu    296
  4. Hipoteka    307
  4.1. Uwagi ogólne    307
  4.2. Hipoteka łączna umowna    308
  WZÓR NR 8. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki łącznej    309
  WZÓR NR 9. Umowa pożyczki oraz umowa ustanowienia hipoteki    314
  
  ROZDZIAŁ IV
  WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE    323
  1. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej    323
  WZÓR NR 1. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego    325
  2. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej    329
  WZÓR NR 2. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu    331
  3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali    342
  WZÓR NR 3. Regulamin wspólnoty mieszkaniowej    344
  WZÓR NR 4. Wezwanie do zapłaty należności z tytułu kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej    352
  4. Zarząd nieruchomością wspólną    357
  WZÓR NR 5. Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną    360
  5. Uchwały właścicieli lokali    369
  WZÓR NR 6. Uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu    371
  WZÓR NR 7. Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej    372
  6. Zebrania ogółu właścicieli    380
  WZÓR NR 8. Zawiadomienie o zebraniu ogółu właścicieli    381
  7. Likwidacja wspólnoty mieszkaniowej    384
  
  ROZDZIAŁ V
  SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE    385
  1. Wprowadzenie    385
  2. Prawa spółdzielcze do lokalu mieszkalnego    387
  2.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego    387
  2.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu    389
  2.3. Prawo odrębnej własności lokalu    391
  3. Wybudowanie lokalu mieszkalnego    393
  3.1. Umowa o budowę spółdzielczego lokalu mieszkalnego    393
  WZÓR NR 1. Umowa o budowę spółdzielczego lokalu mieszkalnego    396
  4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego    409
  4.1. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego    409
  WZÓR NR 2. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego    411
  4.2. Przeniesienie własności lokalu na osobę uprawnioną do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu    414
  WZÓR NR 3. Wniosek o przeniesienie własności lokalu na osobę uprawnioną do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego    417
  WZÓR NR 4. Umowa o przeniesienie własności lokalu na rzecz członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego    418
  5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a prawo odrębnej własności    432
  5.1. Przeniesienie własności lokalu na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu    433
  WZÓR NR 5. Wniosek o przeniesienie własności lokalu na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego    435
  WZÓR NR 6. Umowa o przeniesienie własności lokalu na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu    436
  5.2. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu    446
  WZÓR NR 7. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu    449
  
  ROZDZIAŁ VI
  UMOWY O KORZYSTANIE Z CUDZEJ NIERUCHOMOŚCI    459
  1. Umowa najmu    459
  1.1. Uwagi ogólne    459
  1.2. Umowa najmu lokalu użytkowego    460
  WZÓR NR 1. Umowa najmu lokalu użytkowego    461
  1.3. Umowa najmu instytucjonalnego    473
  WZÓR NR 2. Umowa najmu instytucjonalnego    474
  1.4. Umowa podnajmu lokalu użytkowego    480
  WZÓR NR 3. Umowa podnajmu lokalu    481
  2. Umowa dzierżawy    490
  2.1. Uwagi ogólne    490
  WZÓR NR 4. Umowa dzierżawy nieruchomości wraz z urządzeniami    492
  2.2. Umowa poddzierżawy    502
  WZÓR NR 5. Umowa poddzierżawy nieruchomości    503
  3. Umowa użyczenia    511
  3.1. Uwagi ogólne    511
  WZÓR NR 6. Umowa użyczenia    512
  
  ROZDZIAŁ VII
  EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW    519
  1. Ewidencja jako opis stanu faktycznego nieruchomości    519
  WZÓR NR 1. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków lub lokali o niepełnej treści    525
  WZÓR NR 2. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków lub lokali    528
  WZÓR NR 3. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej    531
  WZÓR NR 4. Wniosek o wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów    534
  2. Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków    536
  WZÓR NR 5. Zgłoszenie zmian oznaczenia działki i jej powierzchni    537
  WZÓR NR 6. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych osób    540
  WZÓR NR 7. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych w zakresie granic    542
  
  ROZDZIAŁ VIII
  PODZIAŁ, SCALANIE I ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI    545
  1. Podział nieruchomości    545
  WZÓR NR 1. Wniosek o podział nieruchomości położonej na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego    550
  WZÓR NR 2. Wniosek o podział nieruchomości położonej na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dla którego nie ma obowiązku jego sporządzenia    552
  WZÓR NR 3. Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń lub istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    555
  WZÓR NR 4. Postanowienie w przedmiocie zgodności projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego    559
  WZÓR NR 5. Postanowienie w przedmiocie spełnienia przez projekt podziału nieruchomości warunków z art. 94 ust. 1 u.g.n.    561
  WZÓR NR 6. Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości    564
  WZÓR NR 7. Wniosek o przyznanie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości    568
  2. Scalanie i podział nieruchomości    579
  WZÓR NR 8. Wniosek o scalenie i podział nieruchomości    582
  WZÓR NR 9. Wniosek/ uwaga/ zastrzeżenie do projektu uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości    585
  WZÓR NR 10. Uchwała rady gminy w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości    587
  WZÓR NR 11. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na uchwałę w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości    592
  3. Rozgraniczenie nieruchomości    599
  WZÓR NR 12. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości    602
  WZÓR NR 13. Wniosek o przekazanie sądowi sprawy o rozgraniczenie    604
  WZÓR NR 14. Protokół graniczny    611
  WZÓR NR 15. Ugoda    615
  
  ROZDZIAŁ IX
  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE    617
  1. Podział kompetencji w zakresie zagospodarowania przestrzennego    617
  2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy    621
  WZÓR NR 1A. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy    623
  WZÓR NR 1B. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy    626
  WZÓR NR 2. Decyzja o warunkach zabudowy    632
  3. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego    642
  WZÓR NR 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego    645
  4. Wnioski i uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy    649
  WZÓR NR 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    650
  5. Wnioski i uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    654
  WZÓR NR 5. Wnioski i uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    655
  6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy)    660
  WZÓR NR 6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu    661
  7. Roszczenia odszkodowawcze przysługujące właścicielowi nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą    664
  WZÓR NR 7. Wniosek o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę    665
  WZÓR NR 8. Wniosek o wykupienie nieruchomości    666
  WZÓR NR 9. Żądanie odszkodowania    667
  8. Wniosek dotyczący projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa    672
  WZÓR NR 10. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa    673
  9. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    674
  WZÓR NR 11. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    675
  
  ROZDZIAŁ X
  PRAWO BUDOWLANE    687
  1. Proces budowlany    687
  2. Postępowanie przed rozpoczęciem budowy    689
  WZÓR NR 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę    690
  WZÓR NR 2. Wzór zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego    709
  WZÓR NR 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane    718
  WZÓR NR 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane    730
  WZÓR NR 5. Pozwolenie na budowę    731
  WZÓR NR 6. Przykładowa decyzja o pozwolenie na budowę    741
  WZÓR NR 7. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową    744
  3. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych    746
  WZÓR NR 8. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych    747
  WZÓR NR 9. Oświadczenie o posiadaniu dziennika budowy i tablicy informacyjnej    749
  WZÓR NR 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania    750
  WZÓR NR 11. Oświadczenie kierownika budowy    753
  WZÓR NR 12. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie    756
  WZÓR NR 13. Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag    760
  WZÓR NR 14. Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego    761
  WZÓR NR 15. Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki obiektu budowlanego    765
  4. Użytkowanie obiektów budowlanych    766
  WZÓR NR 16. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego    769
  
  ROZDZIAŁ XI
  UMOWY W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM    775
  WZÓR NR 1. Umowa o wykonanie prac projektowych oraz o sprawowanie nadzoru autorskiego    777
  WZÓR NR 2. Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego    783
  WZÓR NR 3. Umowa o roboty budowlane    789
  
  ROZDZIAŁ XII
  UMOWA DEWELOPERSKA    797
  WZÓR NR 1. Umowa deweloperska    799
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia