Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe

-20%

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

93,60  117,00

Format: pdf

93,60117,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na: 20.09.2010 r.


Publikacja poświęcona została wszechstronnemu omówieniu zagadnień towarzyszących umowom przenoszącym majątkowe prawa autorskie. Umowy przenoszące nie były jeszcze w polskiej literaturze przedmiotem osobnej monografii, lecz omawiane są zazwyczaj w powiązaniu z umowami licencyjnymi. Różnice konstrukcyjne między tymi typami umów uzasadniają jednak ich odrębne potraktowanie, a szczególne unormowanie poświęcone umowom prawa autorskiego i surowe konsekwencje niedochowania ustawowych wymogów (łącznie z nieważnością umowy) nadają tym zagadnieniom istotną wagę praktyczną.


W książce szczegółowej analizie poddane zostały podstawowe zasady przenoszenia praw autorskich, granice podziału autorskich praw majątkowych, przedmiot przeniesienia (pola eksploatacji), strony umowy, zakres ochrony autora jako typowo słabszej strony umowy, wykładnia umowy oraz zakończenie stosunku umownego. Duży nacisk położono na wyjaśnienie regulacji dotyczących umów przenoszących autorskie prawa majątkowe w kontekście ogólnych zasad prawa cywilnego. Opracowanie zawiera także analizę zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa konkurencji.


Liczba stron540
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-0828-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    11
  
  Od Autorów
   str.    15
  
  Rozdział I
  Podstawowe zasady dotyczące umów przenoszących prawa autorskie
   str.    17
  
  1. Wprowadzenie. Istota umów przenoszących prawa autorskie
   str.    17
  
  2. Zakres przeniesienia praw - zasada specyfikacji pól eksploatacji i jej znaczenie
   str.    26
  
  3. Nakaz wyraźnego wymienienia pól
   str.    45
  
  4. Zakaz przenoszenia praw na przyszłych polach eksploatacji
   str.    50
  
  5. Przeniesienie praw do utworu przyszłego
   str.    55
  
  6. Dalsza przenoszalność
   str.    58
  
  7. Prawa zależne
   str.    61
  
  8. Konfiguracje podmiotowe
   str.    69
  
  9. Konsekwencje zasady podwójnego skutku
   str.    71
  
  10. Forma i jej zakres
   str.    73
  
  11. Szczególne przypadki nabycia w prawie autorskim - umowa o pracę, organizacje zbiorowego zarządzania, programy komputerowe i utwory audiowizualne
   str.    75
  
  12. Inne umowy mogące przenosić prawa autorskie
   str.    80
  
  Rozdział II
  Umowa przenosząca a licencja
   str.    82
  
  Rozdział III
  Umowa przenosząca w systemie prawa zobowiązań
   str.    94
  
  1. Wprowadzenie
   str.    94
  
  2. Umowy przenoszące w typologii umów
   str.    98
  
  3. Umowa w części ogólnej prawa zobowiązań
   str.    99
  
  4. Wykonanie zobowiązań
   str.    104
  
  5. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
   str.    108
  
  6. Umowy odnoszące się do osób trzecich
   str.    112
  
  7. Nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania
   str.    115
  
  8. Sprzedaż
   str.    118
  
  9. Umowa o dzieło
   str.    119
  
  10. Przyrzeczenie publiczne
   str.    122
  
  11. Sposób zawarcia umowy
   str.    125
  
  12. Obowiązki przedkontraktowe
   str.    125
  
  13. Procedura zawarcia umowy
   str.    131
  
  14. Wady oświadczenia woli
   str.    132
  
  Rozdział IV
  Strony umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
   str.    138
  
  1. Wprowadzenie
   str.    138
  
  2. Podmiot przenoszący majątkowe prawa autorskie
   str.    138
  
  2.1. Wprowadzenie
   str.    138
  
  2.2. Pojęcie "twórca"
   str.    139
  
  2.3. Wielość podmiotów uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu
   str.    142
  
  2.4. Problem ustalenia podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych; zasady reprezentacji
   str.    145
  
  3. Twórca jako konsument
   str.    150
  
  4. Status prawny nabywcy autorskich praw majątkowych
   str.    163
  
  Rozdział V
  Przedmiot umowy przenoszącej. Pola eksploatacji
   str.    165
  
  1. Wprowadzenie
   str.    165
  
  2. Definicje pojęcia pola eksploatacji w dotychczasowych
  
  wypowiedziach doktryny
   str.    167
  
  3. Sposoby korzystania w zagranicznych porządkach prawnych
   str.    172
  
  4. Propozycja rozumienia pojęcia pola eksploatacji w prawie polskim
   str.    181
  
  5. Przykłady pól eksploatacji
   str.    195
  
  6. Ograniczenia czasowe i terytorialne
   str.    201
  
  Rozdział VI
  Wykładnia oświadczeń woli stron umowy przenoszącej prawa autorskie do utworu
   str.    205
  
  1. Wprowadzenie
   str.    205
  
  2. Szczególne reguły wykładni wynikające z przepisów prawnoautorskich
   str.    206
  
  2.1. Wprowadzenie do problematyki
   str.    206
  
  2.2. Artykuł 49 ust. 1 pr. aut. - zakres unormowania i stosowanie
   str.    207
  
  2.3. Domniemanie udzielenia licencji (art. 65 pr. aut.)
   str.    212
  
  2.4. Rola art. 41 ust. 2 pr. aut. w procesie interpretacji klauzul umownych
   str.    214
  
  3. Zastosowanie ogólnych reguł wykładni do umów przenoszących majątkowe prawa autorskie do utworu
   str.    217
  
  4. Dyrektywy wykładni z art. 49 ust. 1 pr. aut. oraz art. 65 k.c. - porównanie rezultatów ich zastosowania
   str.    221
  
  5. Wnioski końcowe
   str.    223
  
  Rozdział VII
  Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu
   str.    225
  
  1. Uwagi wstępne
   str.    225
  
  2. Sposoby ustalania wynagrodzenia należnego twórcy - uwagi ogólne
   str.    226
  
  2.1. Systemy ustalania wynagrodzenia twórcy
   str.    226
  
  2.2. Zasada walutowości oraz zastosowanie klauzul waloryzacyjnych przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia
   str.    230
  
  3. Zastosowanie reguł ustawowych w celu określenia wysokości wynagrodzenia twórcy w braku umownych ustaleń stron
   str.    231
  
  4. Terminy i sposób dokonania zapłaty wynagrodzenia
   str.    234
  
  5. Ochrona wynagrodzenia należnego twórcy w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego
   str.    239
  
  5.1. Wprowadzenie
   str.    239
  
  5.2. Podwyższenie wynagrodzenia twórcy na podstawie art. 44 pr. aut. oraz przepisów kodeksowych
   str.    240
  
  5.3. Prawo do odrębnego wynagrodzenia na każdym polu eksploatacji
   str.    246
  
  5.4. Uprawnienia informacyjne twórcy oraz prawo wglądu do dokumentacji
   str.    248
  
  5.5. Ochrona wynagrodzenia procentowego twórcy w przypadku zmiany ceny egzemplarzy utworu
   str.    254
  
  6. Wnioski końcowe
   str.    257
  
  Rozdział VIII
  Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
   str.    259
  
  1. Wprowadzenie do problematyki
   str.    259
  
  2. Instrumenty prawne mające doprowadzić do realnego wykonania zobowiązania
   str.    260
  
  3. Instrumenty prawne pozwalające na zakończenie stosunku zobowiązaniowego
   str.    267
  
  3.1. Wprowadzenie do problematyki
   str.    267
  
  3.2. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   str.    268
  
  3.2.1. Odstąpienie od umowy przez twórcę
   str.    268
  
  3.2.1.1. Wprowadzenie
   str.    268
  
  3.2.1.2. Odstąpienie od umowy ze względu na nieprzystąpienie do rozpowszechniania utworu
   str.    268
  
  3.2.1.3. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 58 pr. aut.
   str.    276
  
  3.2.2. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych do utworu
   str.    281
  
  3.3. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów kodeksowych
   str.    287
  
  3.3.1. Przepisy części ogólnej prawa zobowiązań dotyczące umów wzajemnych
   str.    287
  
  3.3.2. Przepisy dotyczące umowy o dzieło
   str.    290
  
  4. Sankcje o charakterze rekompensacyjnym
   str.    295
  
  4.1. Wprowadzenie
   str.    295
  
  4.2. Zadośćuczynienie za krzywdę, wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez jedną ze stron umowy
   str.    295
  
  4.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza strony dopuszczającej się naruszenia zobowiązań umownych w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   str.    300
  
  4.4. Rekompensata uszczerbku majątkowego na podstawie art. 471 k.c. - sygnalizacja zagadnienia
   str.    306
  
  4.5. Odsetki ustawowe oraz odsetki umowne na wypadek opóźnienia ze spełnieniem świadczenia pieniężnego
   str.    307
  
  4.6. Kara umowna
   str.    310
  
  5. Odpowiedzialność za usterki i wady prawne utworu
   str.    312
  
  5.1. Wprowadzenie
   str.    312
  
  5.2. Zakres zastosowania art. 55 pr. aut.
   str.    313
  
  5.3. Przesłanki zastosowania sankcji z art. 55 ust. 1 pr. aut.
   str.    319
  
  5.3.1. Zasady kwalifikacji cechy utworu jako usterki
   str.    319
  
  5.3.2. Wina twórcy jako przesłanka odpowiedzialności za usterki utworu
   str.    327
  
  5.4. Treść uprawnień przysługujących nabywcy autorskich praw majątkowych w przypadku usterek utworu
   str.    329
  
  5.4.1. Wprowadzenie
   str.    329
  
  5.4.2. Usunięcie usterek
   str.    330
  
  5.4.3. Obniżenie wynagrodzenia
   str.    336
  
  5.4.4. Odstąpienie od umowy
   str.    341
  
  5.5. Sytuacja prawna stron na wypadek wad prawnych utworu
   str.    343
  
  5.6. Artykuł 55 ust. 1 i 2 pr. aut. a unormowania regulujące zasady odpowiedzialności kontaktowej
   str.    349
  
  5.7. Przyjęcie utworu
   str.    352
  
  5.8. Normy wynikające z art. 55 pr. aut. - ius dispositivum czy ius cogens?
   str.    355
  
  5.9. Odpowiedzialność za usterki utworu zbywcy, niebędącego twórcą
   str.    359
  
  5.10. Odpowiedzialność za wady utworu wobec nabywcy końcowego - jej wpływ na rozliczenia stron umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
   str.    362
  
  5.10.1. Wprowadzenie
   str.    362
  
  5.10.2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
   str.    363
  
  5.10.3. Utwór jako "produkt niebezpieczny"
   str.    363
  
  5.11. Problem kwalifikacji aliud pro alio w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   str.    368
  
  5.12. Podsumowanie
   str.    374
  
  Rozdział IX
  Zakończenie stosunku umownego
   str.    375
  
  1. Uwagi ogólne
   str.    375
  
  2. Odstąpienie od umowy
   str.    376
  
  3. Szczególne przyczyny odstąpienia od umowy przenoszącej prawa autorskie z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   str.    379
  
  3.1. Wprowadzenie
   str.    379
  
  3.2. Odstąpienie od umowy przez twórcę ze względu na naruszenie zobowiązań umownych przez nabywcę autorskich praw majątkowych - sygnalizacja zagadnienia
   str.    379
  
  3.3. Odstąpienie od umowy przez twórcę ze względu na istotne interesy twórcze
   str.    380
  
  3.4. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych ze względu na niedochowanie przez twórcę umówionego terminu dostarczenia utworu - sygnalizacja zagadnienia
   str.    389
  
  3.5. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych ze względu na usterki utworu lub jego wady prawne - sygnalizacja zagadnienia
   str.    390
  
  4. Kodeksowe przyczyny odstąpienia od umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu
   str.    390
  
  5. Pozostałe przyczyny odstąpienia od umowy - sygnalizacja zagadnienia
   str.    391
  
  6. Skutki odstąpienia od umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu
   str.    392
  
  6.1. Wzajemne rozliczenia stron oparte na zasadach ogólnych
   str.    392
  
  6.2. Szczególne uprawnienia strony odstępującej od umowy lub jej kontrahenta
   str.    401
  
  6.3. Umowna regulacja skutków odstąpienia od umowy
   str.    408
  
  7. Rozwiązanie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu w drodze zgodnych oświadczeń woli stron umowy
   str.    409
  
  8. Rozwiązanie umowy na przez sąd - sygnalizacja zagadnienia
   str.    412
  
  9. Wygaśnięcie umowy na skutek uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli z powodu jego wadliwości
   str.    413
  
  Rozdział X
  Jurysdykcja i prawo właściwe
   str.    416
  
  1. Wprowadzenie
   str.    416
  
  2. Jurysdykcja
   str.    420
  
  3. Prawo właściwe dla umów i statut prawa autorskiego
   str.    428
  
  4. Prawo właściwe dla prawa autorskiego
   str.    439
  
  5. Prawo właściwe dla umów - wybór prawa
   str.    447
  
  6. Prawo właściwe w braku wyboru prawa
   str.    449
  
  7. Prawo właściwe dla formy
   str.    458
  
  8. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
   str.    458
  
  9. Porządek publiczny
   str.    464
  
  10. Projekt ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
   str.    464
  
  Rozdział XI
  Umowy przenoszące prawo autorskie w prawie konkurencji
   str.    466
  
  1. Wprowadzenie
   str.    466
  
  2. Zakres zastosowania prawa antymonopolowego
   str.    469
  
  3. Zakres przedmiotowy prawa antymonopolowego
   str.    474
  
  4. Prawo autorskie a prawo konkurencji
   str.    475
  
  5. Szczególny status praw własności intelektualnej na gruncie polskiej ustawy?
   str.    484
  
  6. Autor jako przedsiębiorca
   str.    489
  
  7. Wyznaczenie rynku właściwego
   str.    494
  
  8. Umowy przenoszące a koncentracja
   str.    501
  
  9. Porozumienia ograniczające konkurencję - porozumienia horyzontalne
   str.    502
  
  10. Ogólne uwagi o zwolnieniach grupowych
   str.    504
  
  11. Porozumienia wertykalne - ograniczenia zbywcy
   str.    509
  
  12. Porozumienia wertykalne - ograniczenia nabywcy
   str.    512
  
  13. Nadużycie pozycji dominującej
   str.    522
  
  Bibliografia
   str.    529
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia