Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych

-20%

Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb informacyjnych różnych odbiorców. Przedstawiono najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie, opierając się na obowiązujących regulacjach prawnych, takich jak prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, prawo podatkowe, prawo o działalności leczniczej, kodeks spółek handlowych.


Szczegółowo omówiono:


cechy podmiotów leczniczych jako obiektów systemu rachunkowości,
specyfikę i uwarunkowania systemu rachunkowości podmiotu leczniczego z uwzględnieniem formalnoprawnych podstaw jego funkcjonowania,
podstawy pomiaru wartości w systemie rachunkowości stosowanym w podmiotach leczniczych,
poszczególne grupy składników aktywów i pasywów bilansu,
zasady ustalania i podziału wyniku finansowego,
sprawozdawczość finansową.


Adresaci:


Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych: głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym przedstawicieli rad społecznych czy rad nadzorczych odpowiedzialnych za kształt systemu rachunkowości oraz przyjętą politykę w tym zakresie. Może stanowić cenną pomoc dla organów tworzących tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Zainteresuje studentów i słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studiów ekonomicznych, a także biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.


Liczba stron396
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7524-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp | str.    9
  
  Rozdział    1
  Podmiot leczniczy jako obiekt systemu rachunkowości | str.    13
  
  1.1. Istota i atrybuty podmiotu leczniczego | str.    13
  
  1.2. Rodzaje podmiotów leczniczych | str.    21
  
  1.3. Interesariusze podmiotu leczniczego, ich cele i potrzeby informacyjne | str.    26
  
  Rozdział    2
  Specyfika systemu rachunkowości podmiotów leczniczych | str.    32
  
  2.1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości podmiotu leczniczego | str.    32
  
  2.2. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości | str.    40
  
  2.3. Podmiotowy zakres ustawy o rachunkowości a jednostki prowadzące działalność leczniczą | str.    43
  
  2.4. Wewnętrzne regulacje dotyczące rachunkowości w podmiocie leczniczym | str.    47
  
  2.5. Modele rachunkowości w podmiotach leczniczych | str.    53
  
  Rozdział    3
  Pomiar wartości w systemie rachunkowości podmiotu leczniczego | str.    59
  
  3.1. Istota i zasady pomiaru wartości w systemie rachunkowości | str.    59
  
  3.2. Kategorie pomiaru wartości w systemie rachunkowości | str.    60
  
  3.3. Język opisu wyników pomiaru w systemie rachunkowości | str.    66
  
  Rozdział    4
  Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe podmiotu leczniczego | str.    74
  
  4.1. Istota, klasyfikacja i wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str.    74
  
  4.2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str.    79
  
  4.3. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str.    87
  
  4.4. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str.    89
  
  4.5. Środki trwałe w budowie | str.    98
  
  Rozdział    5
  Aktywa inwestycyjne podmiotu leczniczego | str.    101
  
  5.1. Istota i rodzaje aktywów inwestycyjnych | str.    101
  
  5.2. Aktywa finansowe i niefinansowe i ich wycena | str.    105
  
  5.3. Długoterminowe aktywa finansowe i niefinansowe w księgach rachunkowych | str.    109
  
  5.4. Struktura krótkoterminowych aktywów finansowych i zasady ich ewidencji | str.    116
  
  Rozdział    6
  Aktywa pieniężne podmiotu leczniczego | str.    122
  
  6.1. Istota, rodzaje i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi | str.    122
  
  6.2. Środki pieniężne w kasie | str.    126
  
  6.3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | str.    130
  
  6.4. Kredyty bankowe | str.    133
  
  6.5. Inne środki pieniężne | str.    136
  
  Rozdział    7
  Rzeczowe aktywa obrotowe w podmiocie leczniczym | str.    141
  
  7.1. Zasady gospodarowania zapasami | str.    141
  
  7.2. Klasyfikacja zapasów i zasady ich wyceny | str.    143
  
  7.3. Leki i materiały medyczne w księgach rachunkowych | str.    150
  
  7.4. Ewidencja innych materiałów | str.    156
  
  7.5. Ewidencja towarów | str.    158
  
  7.6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych | str.    164
  
  Rozdział    8
  Rozrachunki i roszczenia w podmiocie leczniczym | str.    168
  
  8.1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje | str.    168
  
  8.2. Zasady wyceny rozrachunków | str.    171
  
  8.3. Rozrachunki z kontrahentami | str.    176
  
  8.4. Rozrachunki publicznoprawne | str.    181
  
  8.5. Rozrachunki z pracownikami | str.    188
  
  8.6. Pozostałe rozrachunki | str.    192
  
  8.7. Odpisy aktualizujące należności | str.    193
  
  8.8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek | str.    197
  
  8.9. Należności dochodzone sądownie | str.    201
  
  8.10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków | str.    204
  
  Rozdział    9
  Rezerwy w podmiocie leczniczym | str.    207
  
  9.1. Ogólna charakterystyka rezerw | str.    207
  
  9.2. Rezerwy na przyszłe zobowiązania i straty w księgach rachunkowych | str.    210
  
  9.3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników | str.    212
  
  9.4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego | str.    220
  
  9.5. Ujawnienia informacji o rezerwach w sprawozdaniu finansowym | str.    231
  
  Rozdział    10
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w podmiocie leczniczym | str.    232
  
  10.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne | str.    232
  
  10.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne | str.    239
  
  10.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | str.    244
  
  Rozdział    11
  Fundusze (kapitały) podmiotu leczniczego | str.    248
  
  11.1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów) | str.    248
  
  11.2. Fundusze (kapitały) podstawowe | str.    250
  
  11.3. Fundusze (kapitały) zapasowe | str.    259
  
  11.4. Fundusz (kapitał) z aktualizacji wyceny | str.    260
  
  11.5. Pozostałe fundusze (kapitały) rezerwowe | str.    262
  
  11.6. Fundusze specjalne | str.    262
  
  Rozdział    12
  Przychody i koszty działalności podmiotu leczniczego | str.    266
  
  12.1. Istota i rodzaje przychodów oraz kosztów działalności | str.    266
  
  12.2. Przychody i koszty dotyczące działalności medycznej | str.    272
  
  12.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne | str.    286
  
  12.4. Przychody i koszty finansowe | str.    295
  
  12.5. Zyski i straty nadzwyczajne | str.    300
  
  12.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | str.    302
  
  12.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | str.    304
  
  Rozdział    13
  Wynik finansowy i jego podział w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego | str.    307
  
  13.1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące | str.    307
  
  13.2. Procedury ustalania wyniku finansowego | str.    310
  
  13.3. Bilansowe i podatkowe ustalanie podatku dochodowego | str.    315
  
  13.4. Podział wyniku finansowego | str.    321
  
  Rozdział    14
  Sprawozdawczość finansowa podmiotu leczniczego | str.    326
  
  14.1. Istota i zasady sporządzania sprawozdania finansowego | str.    326
  
  14.2. Bilans | str.    329
  
  14.3. Rachunek zysków i strat | str.    333
  
  14.4. Informacja dodatkowa | str.    339
  
  14.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | str.    344
  
  14.6. Rachunek przepływów pieniężnych | str.    347
  
  14.7. Sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego | str.    351
  
  14.8. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego | str.    353
  
  Załącznik nr    1
  Zakładowy plan kont dla podmiotu leczniczego | str.    359
  
  Literatura | str.    375
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    379
  
  Spis ilustracji | str.    383
  
  Spis schematów | str.    385
  
  Spis tabel | str.    389
  
  O autorach | str.    393
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia