Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami

-20%

Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,9622,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Stanisława Rosponda od lat cieszy się opinią bardzo dobrego podręcznika historycznej wiedzy o języku. Od pierwszego wydania w 1971 roku upłynęło jednak sporo czasu – dlatego zarówno układ zagadnień, jak i forma ich przedstawienia domagały się aktualizacji.


W obecnej edycji książka została przeredagowana, tekst uzupełniono ćwiczeniami pomagającymi zrozumieć przedstawiony materiał i uporządkować wiedzę. Mamy nadzieję, że podręcznik w nowej, przyjaznej czytelnikowi formie jeszcze lepiej będzie służył studentom i wykładowcom.


Liczba stron224
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-13992-6
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  Część wstępna. WIADOMOŚCI O JĘZYKU POLSKIM    15
    §1. Stanowisko języka polskiego wśród słowiańskich i indoeuropejskich    15
    §2. Początki języka polskiego i jego geograficzne rozmieszczenie    20
    §3. Źródła do dziejów języka polskiego    23
    §4. Uwagi ogólne o piśmie i staropolskiej ortografii    27
    §5. Grafia niezłożona XII-XIII w.    30
    §6. Grafia złożona XIV-XV w.    35
    §7. Reformatorzy pisowni staropolskiej    37
    §8. Normalizacja polskiej pisowni przez drukarzy krakowskich    38
    §9. Wnioski ogólne    41
  Część pierwsza    42
    FONETYKA    42
      WOKALIZM    42
        §1. Wokalizm prasłowiański a polski    42
        §2. Staropolski iloczas i samogłoski pochylone    44
        §3. Rozwój iloczasu staropolskiego    46
        §4. Samogłoski ścieśnione czyli pochylone    47
        §5. Rozwój jerów – uwagi ogólne    48
        §6. Słabe i mocne jery    49
        §7. Zanik i wokalizacja jerów    49
        §8. Czas zaniku słabych i wokalizacji mocnych jerów    50
        §9. Nieregularna wymiana jerów    51
        §10. Jery w sąsiedztwie joty    52
        §11. Zgłoskotwórcze ro, ŕo, lo, ĺo oraz grupy or, ol, er, el – uwagi ogólne    52
        §12. Prasłowiańskie ro, ŕo, lo, ĺo    53
        §13. Rozwój sonantów ro, ŕo    53
        §14. Proces wymiany ir, irz ? er, erz    53
        §15. Nieprawidłowości w rozwoju ro, ŕ    54
        §16. Rozwój sonantów lo, ĺo    54
        §17. Czas wymiany ro, ŕo, lo, ĺo    54
        §18. Wymiana dialektalna ps. tort ? tart    54
        §19. Przegłos ´e: ´o oraz ´e: ´a    55
        §20. Chronologia przegłosu    55
        §21. Wyrównania analogiczne w tematach    56
        §22. Brak przegłosu    56
        §23. Nieregularny i nieprawidłowy przegłos    57
        §24. Następstwa przegłosu    57
        §25. Apofonia praindoeuropejska    58
        §26. Samogłoski nosowe – uwagi ogólne    58
        §27. Okres prapolski i staropolski w rozwoju nosówek (do XII w.)    59
        §28. Zlanie się nosówek w XIII-XIV w.    60
        §29. Rozróżnianie nosówek (od. 2 poł. XV w.)    60
        §30. Prasłowiańskie oboczności odziedziczone mie¦mię    60
        §31. Wtórna nosowość    61
        §32. Akcent – uwagi ogólne    61
        §33. Ruchomość akcentu staropolskiego    62
        §34. Akcent inicjalny i paroksytoniczny    62
        §35. Zmiana akcentuacji i sylabiczności typu Azyja ? Azja    62
        §36. Dzisiejsze odstępstwa akcentuacyjne    63
        §37. Ogólna charakterystyka polskiego wokalizmu    63
      KONSONANTYZM    64
        §38. Spółgłoski prasłowiańskie i polskie    64
        §39. Fonemy spółgłoskowe prasłowiańskie i polskie    66
        §40. Palatalizacje – uwagi ogólne    67
        §41. Palatalizacje prasłowiańskie    67
        §42. Prasłowiańskie palatalizacje przez j    67
        §43. Prasłowiańskie palatalizacje spółgłosek tylnojęzykowych przez samogłoski przednie    68
        §44. Prasłowiańskie palatalizacje spółgłosek wargowych i przedniojęzykowych przez samogłoski przednie    69
        §45. Polskie alternacje twarda : miękka (aktualnie lub funkcjonalnie)    71
        §46. Palatalizacja spółgłosek tylnojęzykowych przez samogłoski przednie    71
        §47. Opozycja fonologiczna twarda : miękka    71
        §48. Dyspalatalizacje – uwagi ogólne    72
        §49. Dyspalatalizacja w grupach spółgłosek przedniojęzykowych    73
        §50. Dyspalatalizacja wygłosowych spółgłosek wargowych    73
        §51. Powstanie fonemów f,     74
        §52. Podsumowanie wiadomości o fonemach spółgłoskowych    75
        §53. Rozwój spółgłosek w pozycjach zależnych i grupach spółgłoskowych – uwagi ogólne    75
        §54. Rodzaje asymilacji fonetycznych    76
        §55. Upodobnienia pod względem dźwięczności    76
        §56. Upodobnienia wewnątrzwyrazowe pod względem dźwięczności    76
        §57. Upodobnienia pod względem miejsca artykulacji    77
        §58. Upodobnienia pod względem miękkości    77
        §59. Upodobnienia pod względem stopnia zbliżenia narządów mowy    79
        §60. Uproszczenia grup spółgłoskowych    79
        §61. Ogólna charakterystyka rozwoju polskiego systemu fonologicznego    80
        §62. Zestawienie genezy samogłosek i spółgłosek polskich    83
  Część druga    85
    SŁOWOTWÓRSTWO    85
      §1. Metoda opracowania słowotwórstwa historycznego    85
      §2. Powstawanie formantów w drodze absorpcji i perintegracji    85
      §3. Formanty pochodzące z samoistnych wyrazów    86
      §4. Powstawanie formantów z końcówek fleksyjnych    86
      §5. Powstawanie formantów przez kontaminację    87
      §6. Formanty obcego pochodzenia    87
      §7. Formanty produktywne i nieproduktywne    88
      §8. Wielofunkcyjność formantów    90
      §9. Współfunkcyjność formantów    92
      §10. Leksykalizacja    92
      §11. Krystalizacja dominant słowotwórczych    94
      §12. Krystalizacja dominant znaczeniowych    95
      §13. Repartycja znaczeń    95
      §14. Powstawanie nowych wyrazów wskutek kontaminacji    96
    RZECZOWNIKI    97
      §15. Formanty przyrostkowe z elementem -k-    97
      §16. Formanty ze spalatalizowanym elementem -k-    99
      §17. Formanty z elementem -n-    100
      §18. Formanty z elementem -r-    101
      §19. Formanty z elementem -t-    102
      §20. Formanty z elementem -j-    102
      §21. Formanty z elementem -l-    103
      §22. Formanty z elementem -w-, -d-, -m- oraz inne nieproduktywne    104
      §23. Formanty zawierające kilka spółgłosek    104
      §24. Struktura słowotwórcza nazw własnych    106
      §25. Staropolskie imiona złożone    106
      §26. Imiona skrócone    106
      §27. Imiona obce    107
      §28. Struktura słowotwórcza nazwisk    107
      §29. Struktura słowotwórcza nazw miejscowych    108
      §30. Uwagi ogólne o budowie rzeczownika    109
    PRZYMIOTNIKI    111
      §31. Uwagi wstępne    111
      §32. Formanty z elementem -n-    111
      §33. Formanty z elementem -v-    112
      §34. Formanty z elementem -k-    113
      §35. Formant -i-    114
      §36. Formant -ski-    114
      §37. Formacje przedrostkowe    114
      §38. Uwagi ogólne o budowie przymiotników    115
    ZAIMKI    115
      §39. Struktura słowotwórcza zaimków    115
    PRZYSŁÓWKI    116
      §40. Struktura słowotwórcza przysłówków    116
    LICZEBNIKI    117
      §41. Uwagi wstępne    117
      §42. Struktura słowotwórcza liczebników    117
    CZASOWNIKI    118
      §43. Uwagi wstępne    118
      §44. Czasowniki pierwotne    118
      §45. Czasowniki odimienne    119
      §46. Czasowniki odczasownikowe    119
      §47. Formanty przedrostkowe    119
    WYRAZY NIEODMIENNE    120
      §48. Przyimki    121
      §49. Spójniki i partykuły    121
      §50. Wykrzykniki    121
      §51. Wnioski ogólne    121
  Część trzecia    123
    FLEKSJA    123
      §1. Ogólne kierunki rozwoju polskiej fleksji    123
    DEKLINACJE    126
      Deklinacja rzeczowników    126
        Deklinacja I męska    126
          §2. Mianownik l.p    126
          §3. Dopełniacz l.p    126
          §4. Celownik l.p.    127
          §5. Biernik l.p.    128
          §6. Narzędnik l.p.    129
          §7. Miejscownik l.p.    129
          §8. Wołacz l.p.    130
          §9. Mianownik i wołacz l.mn.    131
          §10. Dopełniacz l.mn.    133
          §11. Celownik l.mn.    134
          §12. Biernik l.mn.    134
          §13. Narzędnik l.mn.    135
          §14. Miejscownik l.mn.    136
          §15. Wnioski dotyczące deklinacji I    137
        Deklinacja II nijaka    138
          §16. Mianownik, biernik, wołacz l.p.    138
          §17. Dopełniacz l.p.    138
          §18. Celownik l.p.    139
          §19. Narzędnik l.p.    139
          §20. Miejscownik l.p.    140
          §21. Mianownik, biernik, wołacz l.mn.    140
          §22. Dopełniacz l.mn.    141
          §23. Celownik l.mn.    141
          §24. Narzędnik l.mn.    142
          §25. Miejscownik l.mn.    142
          §26. Porównanie deklinacji I męskiej i II nijakiej    143
        Deklinacja III żeńska    144
          §27. Mianownik l.p.    144
          §28. Dopełniacz l.p.    144
          §29. Celownik l.p.    145
          §30. Biernik l.p.    145
          §31. Narzędnik l.p.    145
          §32. Miejscownik l.p.    146
          §33. Wołacz l.p.    146
          §34. Mianownik, biernik, wołacz l.mn.    146
          §35. Dopełniacz l.mn.    147
          §36. Celownik l.mn.    147
          §37. Narzędnik l.mn.    147
          §38. Miejscownik l.mn.    148
        Deklinacja IV mieszana    148
          §39. Odmiana rzeczowników męskich zakończonych na -a, -o    148
          §40. Rzeczowniki zbiorowe typu bracia    149
          §41. Odmiana rzeczowników nijakich obcych zakończonych na –um    150
          §42. Formy dualne    150
          §43. Uwagi ogólne o deklinacji rzeczowników    152
      Deklinacja zaimków    153
        §44. Odmiana zaimków rodzajowych    153
        §45. Odmiana zaimków jednorodzajowych    157
          A. Zaimki osobowe i zwrotny    157
          B. Zaimki pytajne kto, co    158
      Deklinacja przymiotników    158
        §46. Odmiana rzeczownikowa i zaimkowa przymiotników    158
      Deklinacja liczebników    163
        §47. Odmiana liczebników dwa, trzy, cztery    163
        §48. Odmiana liczebników pięć – dziesięć    165
        §49. Odmiana liczebników jedenaście – dziewiętnaście    165
        §50. Odmiana liczebników dwadzieścia – dziewięćdziesiąt    165
        §51. Odmiana liczebnika sto    166
        §52. Odmiana liczebników dwieście, trzysta, czterysta    166
        §53. Odmiana liczebników pięćset – dziewięćset    166
        §54. Syntetyczny przegląd rozwoju deklinacji liczebników głównych    167
        §55. Odmiana liczebników zbiorowych    167
        §56. Liczebniki ułamkowe    168
        §57. Liczebniki typu samotrzeć    168
        §58. Syntetyczne ujęcie wiadomości o deklinacji    169
    KONIUGACJA    170
      §59. Uwagi ogólne    170
      §60. Klasy koniugacyjne prasłowiańskie a polskie    171
      §61. Formy czasu teraźniejszego    171
      §62. Powstanie koniugacji -am, -asz    174
      §63. Rozwój form niektórych czasowników w czasie teraźniejszym    175
      §64. Formy dualne    175
      §65. Czasy przeszłe niezłożone    176
      §66. Czas przeszły złożony    178
      §67. Czas zaprzeszły    179
      §68. Czas przyszły    179
      §69. Tryb warunkowy    179
      §70. Tryb rozkazujący    180
      §71. Imiesłowy    182
      §72. Bezokolicznik    183
      §73. Podsumowanie wiadomości o koniugacji    184
      §74. Wnioski dotyczące fleksji    185
  Część czwarta    187
    SKŁADNIA    187
      §1. Uwagi wstępne    187
    CZĘŚĆ OGÓLNA    188
      §2. Krystalizacja funkcjonalno-syntaktyczna wskaźników zespolenia    188
        Spójniki współrzędne    188
        Spójniki podrzędne    190
      §3. Bezspójnikowe i spójnikowe połączenie zdań    192
      §4. Bezprzyimkowe i przyimkowe składniki syntaktyczne    193
      §5. Zastępstwo konstrukcji bezprzyimkowych przez przyimkowe    193
      §6. Wahania w używaniu konstrukcji przyimkowych i bezprzyimkowych    194
      §7. Zastępstwo funkcji słowotwórczej przez kazualną lub przyimkową    195
      §8. Składnia zgody i rządu w rozwoju historycznym    195
      §9. Szyk wyrazów    196
        Szyk orzeczenia    197
        Szyk przydawki    197
        Szyk enklityk, proklityk, zaimka zwrotnego i słowa posiłkowego    198
        Szyk słowa posiłkowego w czasie przeszłym złożonym i przy stronie biernej    198
        Szyk zaimka zwrotnego się    199
      §10. Wpływy obce na polską składnię    199
        Latynizmy    199
    CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    201
      Budowa zdania pojedynczego    201
        §11. Związek główny podmiotu z orzeczeniem    201
          Podmiot    201
          Orzeczenie    202
        §12. Związki poboczne    204
          Dopełnienie    204
          Okolicznik    205
          Przydawka    205
          Konstrukcje imiesłowowe    206
      Budowa zdania złożonego    207
        §13. Zdania współrzędnie złożone    207
          Zdania łączne spójnikowe    207
          Zdania przeciwstawne    208
          Zdania rozłączne    209
          Zdania wynikowe    209
        §14. Zdania podrzędnie złożone    210
          Zdania podmiotowe    210
          Zdania dopełnieniowe    211
          Zdania przydawkowe    212
          Zdania orzecznikowe    212
          Zdania okolicznikowe    213
  Ćwiczenia    219
  Wskazówki bibliograficzne    223
  Skróty tytułów    224
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia