X

  Przedmowa 17
  CZĘŚĆ I. Praktyka psychologii organizacji i pracy 21
    1. Reguły, praktyka i problemy 23
      Jakie znaczenie ma dla Ciebie psychologia organizacji i pracy? 23
        Psychologia organizacji i pracy a Twoja praca 24
        Psychologia organizacji i pracy a Twoje życie codzienne 25
      Co oznacza psychologia organizacji i pracy dla twego pracodawcy? 26
      Natura psychologii organizacji i pracy 27
      Krótka historia psychologii organizacji i pracy 29
        Amerykańscy pionierzy 29
        I wojna światowa i pojawienie się testów 29
        Badania Hawthorne 30
        II wojna światowa i dalszy rozwój 31
      Przyszłość psychologii organizacji i pracy 32
        Kurczący się rynek pracy 32
        Zmiany w charakterze pracy 33
        Nowa technologia w miejscu pracy 34
        Nowy poziom umiejętności pracowników 34
        Zróżnicowanie siły roboczej 34
        Wyzwania dla psychologii organizacji i pracy 35
      Jak zostać psychologiem organizacji i pracy? 35
        Nowinka prasowa 1: Zawód psychologa w pierwszej dziesiątce zawodów umożliwiających szybką karierę 36
      Wykonywanie zawodu psychologa organizacji i pracy 37
      Problemy psychologii organizacji i pracy 40
        Szalbierze i oszuści 40
        Znaczenie odpowiednich uprawnień zawodowych 41
        Komunikowanie się 41
        Niechęć wobec spróbowania czegoś nowego 42
        Badania czy zastosowania? 42
      Obszary działania psychologów organizacji i pracy 43
        Naukowe narzędzia i techniki 43
        Rekrutacja i selekcja pracowników 43
        Ocena wykonywania zadań 44
        Szkolenie i rozwijanie pracowników 44
        Przywództwo w organizacji 44
        Motywacja, satysfakcja z pracy i zaangażowanie 44
        Psychologia organizacji 45
        Warunki pracy 45
        Bezpieczeństwo pracy i zdrowie 45
        Stres w środowisku pracy 45
        Psychologia inżynieryjna 45
        Psychologia zachowań konsumenckich 46
      Podsumowanie 46
      Główne terminy 47
    2. Techniki, narzędzia i procedury 48
      Dlaczego zajmujemy się metodami badawczymi? 48
      Wymagania stawiane badaniom psychologicznym 49
        Obiektywna obserwacja 49
      Kontrola 49
      Powtarzanie i weryfikacja 49
      Ograniczenia badawcze w psychologii organizacji i pracy 50
      Zbieranie danych 51
        Metoda eksperymentalna 51
        Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentu 52
        Dobór osób badanych do eksperymentów 53
        Przykład eksperymentu: wpływ szkolenia na fluktuację i produktywność 54
      Obserwacja naturalna 57
        Przykład naturalnej obserwacji: przyjazne zachowania sprzedawców sieci małych sklepików 57
      Badania sondażowe i sondaże opinii publicznej 59
        Wywiady indywidualne 61
        Kwestionariusze 61
        Nowinka prasowa 2: „Odstraszające informacje” w sondażu opinii mogą prowadzić do zwycięstwa w wyborach 62
        Telefoniczne badania sondażowe 64
        Zadawanie pytań w badaniach sondażowych 64
        Metody doboru próby 66
      Analiza danych 67
      Statystyka opisowa 67
        Średnia, mediana i wartość modalna 69
        Rozkład normalny i rozkład skośny 70
        Rozproszenie i odchylenie standardowe (SD) 72
        Korelacja: związek pomiędzy dwiema zmiennymi 73
      Metody wnioskowania statystycznego 75
        Poziomy ufności 75
        Prawdopodobieństwo 75
        Metaanaliza 76
      Podsumowanie 76
      Główne terminy 78
  CZĘŚĆ II. Rozwijanie zasobów ludzkich 79
    3. Zasady i techniki selekcji pracowników 81
      Start zawodowy 82
      Preferencje pracownika 82
      Proces rekrutacji 83
        Sposoby prowadzenia rekrutacji 84
        Cechy osoby prowadzącej rekrutację 84
        Nowinka prasowa: Rekrutacja z wykorzystaniem sieci komputerowych 85
        Rekrutacja w środowisku akademickim 86
        Realistyczna prezentacja pracy 87
      Ogólne informacje o procesie selekcji 88
        Analiza pracy i wymagania stawiane pracownikowi 88
        Decyzje rekrutacyjne 88
        Narzędzia selekcyjne 89
        Sprawdzanie technik selekcyjnych 89
      Sprawiedliwe procedury zatrudniania pracowników 90
        Niesprawiedliwe traktowanie 90
        Zadawanie dyskryminujących pytań 91
        Odwrócenie dyskryminacji 91
        Konsekwencje sprawiedliwego zatrudniania 93
        Nowinka prasowa 4: Już nie musimy siadać z tyłu autobusu. ale... 94
        Inne obiekty dyskryminacji 95
      Analiza pracy 98
      Informacje biograficzne 102
        Standardowy formularz aplikacyjny (Ankieta Personalna) 102
        Inwentarze biograficzne 104
        Prawdziwość danych biograficznych 106
      Wywiady 107
        Pierwsze wrażenie 107
        Wywiad nieustrukturalizowany 108
        Wywiad ustrukturalizowany 109
        Wywiad sytuacyjny 110
        Inne sposoby prowadzenia wywiadu 111
        Wpływ braku obiektywizmu na wyniki wywiadu 112
      Referencje i listy polecające 114
      Ośrodki oceny: selekcja z wykorzystaniem symulacji 115
        Nowinka prasowa 5: Śmiercionośny list polecający 116
        Technika „w koszyku” 117
        Dyskusja grupowa bez wyznaczonego lidera 117
        Wartość predykcyjna ośrodków oceny 118
        Reakcje na doświadczenia z ośrodkami oceny 119
      Inne techniki selekcyjne 119
        Testy do badania siły fizycznej 119
        Wariograf 120
        Grafologia 121
      Opis sytuacyjny 122
        Ośrodki oceny a selekcja pracowników 122
        Problemy do rozważenia 123
      Podsumowanie 124
      Główne terminy 125
    4. Testy psychologiczne 126
      Właściwości testów psychologicznych 127
        Standaryzacja 127
        Obiektywizm 127
        Normy 128
        Rzetelność 129
        Trafność 130
        Generalizacja trafności 134
      Testy psychologiczne a polityka sprawiedliwego zatrudniania 136
        Podwyższanie wyników testów ze względu na rasę i grupowanie wyników w przedziały 137
        Badanie osób niepełnosprawnych 138
      Tworzenie programu badań testowych 139
      Typy testów psychologicznych 140
        Testy stosowane do badań indywidualnych i na grupie osób 140
        Testy stosowane z wykorzystaniem komputera 141
        Testy z ograniczeniem czasowym i bez takiego ograniczenia 142
        Testy typu papier-ołówek i testy wykonania 143
      Testy wiedzy, umiejętności i uzdolnień 144
        Testy zdolności poznawczych 144
        Testy zainteresowań 146
        Testy uzdolnień 148
        Testy sprawności motorycznych 150
        Testy osobowości 150
        Testy integralności 155
      Ograniczenia w stosowaniu testów psychologicznych 155
        Nowinka prasowa 6: Domy towarowe oskarżone o stosowanie testu osobowości 157
      Opis sytuacyjny 159
        Postawy wobec badania za pomocą testów psychologicznych 159
        Problemy do rozważenia 161
      Podsumowanie 161
      Główne terminy 162
    5. Ocena wykonywania zadań 163
      Ocena wykonywania zadań a polityka sprawiedliwego zatrudniania 164
      Cele systemu ocen pracowniczych 166
        Walidacja technik selekcyjnych 166
        Szkolenia 166
        Doskonalenie indywidualnego wykonywania zadań 167
        Wynagrodzenie, awans i inne decyzje personalne 167
      Sprzeciw wobec systemów ocen pracowniczych 167
        Związki zawodowe 167
        Pracownicy 168
        Kadra kierownicza 168
      Techniki oceniania pracy 168
      Obiektywne techniki oceniania pracy 169
        Ilość i jakość produkcji 169
        Elektroniczny monitoring wykonywania zadań 170
        Dane osobowe związane z pracą 172
      Formułowanie sądów oceniających jako sposób oceniania pracy 172
        Pisemne opinie o wykonywaniu zadań 173
        Techniki do oceny jakości pracy 173
        Skale oceniające 174
        Technika rangowania 176
        Technika porównywania parami 177
        Technika wymuszonego podziału 177
        Technika wymuszonego wyboru 178
        Behawioralnie zakotwiczone skale ocen 179
        Skale obserwacji behawioralnej 181
        Zarządzanie przez cele 182
      Ocena wykonywania zadań u kadry kierowniczej 183
        Ośrodek oceny 183
        Oceny dokonywane przez przełożonych 184
        Ocenianie przez współpracowników 184
        Własna ocena 185
        Ocenianie przez podwładnych 186
        Sprzężenie zwrotne 360 stopni 187
      Źródła błędów w ocenianiu pracy 188
        Efekt „halo” 188
        Nowinka prasowa 7: Ocenianie własnego szefa: tylko proszę, bez nazwisk! 189
        Tendencyjność systematyczna (stała) 190
        Efekt świeżości 191
        Brak odpowiednich informacji 192
        Błąd powściągliwości; korzystanie ze środka skali 192
        Procesy poznawcze osoby oceniającej 193
        Konflikt roli 195
      Doskonalenie oceny wykonywania zadań 196
      Rozmowa okresowa; zakończenie procesu oceny 197
      Ocena wykonywania zadań: miłe zadanie? 198
      Opis sytuacyjny 200
        Elektroniczne monitorowanie pracy a stres 200
        Problemy do rozważenia 201
      Podsumowanie 201
      Główne terminy 202
    6. Szkolenie i doskonalenie personelu 204
      Zakres szkoleń w organizacji 204
        Przykład programu szkolenia 205
        Nowinka prasowa 8: Analfabetyzm w miejscu pracy: pracownicy, którzy nie potrafią przeczytać instrukcji 206
        Wspólne programy kształcenia 207
        Szkolenie niepełnosprawnych pracowników 207
        Szkolenia a polityka sprawiedliwego traktowania pracowników 208
      Cele szkoleń 208
      Osoby szkolące 210
      Klimat organizacji uczącej się 210
      Dobór osób szkolonych 210
        Zdolność uczenia się jednostki 211
        Oczekiwania osób szkolonych 211
        Motywacja 211
        Zaangażowanie w pracę 212
        Umiejscowienie kontroli 212
        Poczucie własnego sprawstwa, inaczej własnej skuteczności 213
      Czynniki psychologiczne w uczeniu się 214
        Aktywne ćwiczenie 214
        Ćwiczenie skomasowane i rozłożone w czasie 215
        Uczenie się całości i części materiału 215
        Transfer szkolenia 216
        Sprzężenie zwrotne 217
        Wzmocnienia 217
      Techniki szkolenia w miejscu pracy 218
        Szkolenie na stanowisku pracy 218
        Szkolenie w przedsionku 219
        Staż 220
        Instrukcja programowana 221
        Instrukcja podawana przez komputer 222
        Modyfikacja zachowań 222
        Nowinka prasowa 9: Zmiany w gospodarce zmuszają do uczenia się nowych umiejętności 223
        Rotacja stanowisk pracy 225
        Studium przypadku 226
        Gry biznesowe 226
        Nowinka prasowa 10: Szkolenie wirtualne 227
        „W koszyku” 228
        Odgrywanie ról 228
        Modelowanie zachowań 229
        Szkolenia a zróżnicowanie personelu 230
      Rozwój kariery i jej planowanie 230
        Uczenie się przez całe życie 231
        Rozwijanie kariery i fazy życia 231
      Ocena szkoleń i programów doskonalenia 233
      Opis sytuacyjny 235
        Transfer szkolenia: rola środowiska pracy 235
        Problemy do rozważenia 236
      Podsumowanie 236
      Główne terminy 238
  CZĘŚĆ III. Psychologia organizacji 239
    7. Przywództwo 241
      Nowinka prasowa 12: Zły szef może zepsuć Ci dzień 242
        Różne sposoby pojmowania przywództwa 243
        Naukowe zarządzanie 243
        Podejście human relations 244
        Teoria X i Teoria Y 244
      Teorie przywództwa 245
        Warunkowy model przywództwa 245
        Teoria zasobów poznawczych 246
        Teoria „ścieżki do celu” 247
        Normatywna teoria decyzji 248
        Wymiana lider – podwładny 249
      Style przywództwa 251
        Liderzy autokratyczni i demokratyczni 251
        Liderzy transakcyjni i transformacyjni 252
      Rola władzy w przywództwie 254
        Typy władzy 254
        Skutki korzystania z władzy 255
      Rola oczekiwań lidera 255
        Efekt Pigmaliona 256
        Efekt Golema 257
      Wymiary przywództwa 257
        Wzgląd na innych 257
        Inicjowanie struktury 258
        Codzienne zadania 258
      Właściwości lidera 259
        Kierownicy najniższego szczebla 260
        Menedżerowie i dyrektorzy 260
      Zespoły zarządzające 264
      Presje i problemy związane z przywództwem 265
        Kierownicy najniższego szczebla 266
        Menedżerowie średniego szczebla i dyrektorzy 267
        Kobiety w zarządzaniu 268
        Nowinka prasowa 12: Kobiety w organizacji: mniejsze wynagrodzenie za taką samą pracę 270
      Grupy mniejszościowe w zarządzaniu 274
      Opis sytuacyjny 276
        Oczekiwania liderów wobec podwładnych-kobiet 276
        Problemy do rozważenia 277
      Podsumowanie 277
      Główne terminy 279
    8. Motywacja, satysfakcja z pracy i zaangażowanie 280
      Teorie motywacji do pracy 280
      Teorie składników motywacji 281
        Motywacja osiągnięć 281
        Teoria hierarchii potrzeb 282
        Teoria ERG 284
        Teoria dwuczynnikowa: motywatory i czynniki higieny 285
        Nowinka prasowa 13: Etyka pracy: czy bierzemy ją pod uwagę? 287
        Teoria właściwości pracy 288
      Teorie procesu motywowania 291
        Teoria oczekiwań 291
        Teoria słuszności 292
        Teoria ustanawiania celów 293
        Cykl wysokiego poziomu wykonywania zadań 294
      Satysfakcja z pracy; pomiar jakości życia w pracy 296
        Mierzenie satysfakcji z pracy 297
        Wymiary satysfakcji z pracy 298
        Poziom satysfakcji z pracy 299
        Cechy indywidualne a satysfakcja z pracy 300
        Utrata pracy 304
        Satysfakcja z pracy a zachowania pracowników 306
        Nowinka prasowa 14: Przestańcie nas oskarżać! Lament osób, które przetrwały redukcję zatrudnienia 307
      Wynagrodzenie jako czynnik motywujący i źródło satysfakcji 312
        Postrzegana sprawiedliwość wynagrodzenia 312
        Pomiar satysfakcji z wynagrodzenia 312
        Nowinka prasowa 15: Jeśli Twój współmałżonek ma pracę, możesz coś tracić z tego powodu 313
        Wiązanie płacy z wykonywaniem zadań 314
        System akordu 314
      Zaangażowanie w pracę 315
      Zaangażowanie organizacyjne 316
        Czynniki indywidualne 316
        Czynniki organizacyjne 317
        Związek z satysfakcją z pracy i poziomem wykonywania zadań 318
        Typy zaangażowania organizacyjnego 318
      Opis sytuacyjny 319
        Zaangażowanie pracownika a poziom wykonywania zadań 319
        Problemy do rozważenia 320
      Podsumowanie 321
      Główne terminy 322
    9. Kształtowanie się organizacji 323
      Klasyczne i nowoczesne style organizacji: zmiany w komunikowaniu się i podejmowaniu decyzji 324
        Biurokracja 324
        Udział pracowników w zarządzaniu 326
        Nowinka prasowa 16: Pracownicy biorą swój los w swe ręce! 328
      Programy poprawy jakości życia w pracy 329
        Dlaczego nie zawsze się udaje? 330
        Efekty udziału pracowników w zarządzaniu firmą 331
        Koła kontroli jakości 332
        Samozarządzające zespoły robocze 333
        Wprowadzanie zmian w organizacjach 336
        Rozwój organizacyjny (OD) 337
      Socjalizacja nowych pracowników 338
        Niejednoznaczność roli i konflikt roli 340
        Resocjalizacja 341
      Kultura organizacyjna 341
        Dopasowanie pomiędzy jednostką a organizacją 342
      Związki zawodowe 344
        Socjalizacja członków związków zawodowych 344
        Członkostwo w związkach zawodowych a płeć 345
        Konsekwencje przynależności do związku zawodowego 345
        Skargi związków zawodowych 346
      Grupy nieformalne: organizacja wewnątrz organizacji 347
        Badania Hawthorne 347
        Pasożytnictwo społeczne 348
        Spójność grupy 349
      Technologia komputerowa a struktura organizacji 350
        Nowinka prasowa 17: E-mail: korzystając z poczty elektronicznej nie zapominaj, że masz szefów 352
      Opis sytuacyjny 353
        Udział pracowników w zarządzaniu w Rosji 353
        Problemy do rozważenia 354
      Podsumowanie 355
      Główne terminy 356
  CZĘŚĆ IV. Właściwości miejsca pracy 357
    10. Warunki pracy 359
      Fizyczne warunki pracy 360
        Lokalizacja pracy 360
        Opieka nad dziećmi i innymi osobami 361
        Projektowanie biur i miejsc pracy 362
        Psychologia środowiskowa 363
        Biura o szerokiej przestrzeni 363
        Nowinka prasowa 18: Różnorodność ubioru: swoboda stroju zmienia miejsce pracy 364
        Oświetlenie 365
        Hałas 366
        Kolor 368
        Muzyka 369
        Nowinka prasowa 19: Zabieraj do pracy walkmana! 370
        Temperatura i wilgotność powietrza 371
      Czas pracy; różne rozwiązania 371
        Godziny pracy 372
        Stałe zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin 373
        Czterodniowy tydzień pracy 374
        Elastyczny czas pracy 375
        Przerwy na wypoczynek 376
        Praca zmianowa 377
      Psychologiczne i społeczne warunki pracy 379
        Upraszczanie pracy 379
        Znudzenie i monotonia 381
        Zmęczenie 382
        Praca w domu: teleworking 383
      Opis sytuacyjny 384
        Praca na nocną zmianę z własnego wyboru 384
        Problemy do rozważenia 385
      Podsumowanie 386
      Główne terminy 387
    11. Bezpieczeństwo, przemoc i zdrowie w miejscu pracy 388
      Nowinka prasowa 20: Syndrom niezdrowego budownictwa 389
      Problemy zdrowotne pracowników 390
      Statystyka wypadków przy pracy 390
        Federalne akty prawne a wypadki 391
      Interpretacja danych statystycznych o wypadkach 392
      Przyczyny wypadków 393
        Czynniki związane z miejscem pracy 393
        Indywidualne właściwości pracowników 397
        Nowinka prasowa 21: Uważaj! Jadący za Tobą kierowca ciężarówki może spać! 397
      Zapobieganie wypadkom 401
        Rejestrowanie wypadków 401
        Zaprojektowanie miejsca pracy 402
        Szkolenia poświęcone bezpieczeństwu pracy 402
        Postawa kadry kierowniczej 402
        Kampanie na rzecz bezpieczeństwa pracy 403
      Przemoc w miejscu pracy 405
        Typy przemocy w miejscu pracy 405
        Badanie przemocy w miejscu pracy 406
        Ochrona pracowników przed przemocą 407
      Alkoholizm w miejscu pracy 407
        Konsekwencje alkoholizmu w pracy 408
        Szef alkoholik 408
        Leczenie alkoholików 410
      Narkotyki w miejscu pracy 411
        Konsekwencje narkomanii w miejscu pracy 412
        Wykrywanie uzależnień od narkotyków 413
      Problemy zdrowotne a komputery 416
      Aids w miejscu pracy 418
      Opis sytuacyjny 419
        Uzależnienia od narkotyków a zachowanie w pracy 419
        Problemy do rozważenia 420
      Podsumowanie 421
      Główne terminy 421
    12. Stres w miejscu pracy 422
      Natura stresu 423
        Fizjologiczne skutki stresu 424
        Satysfakcja z pracy i kontrola 425
        Nowinka prasowa 22: Stres zabija policjantów w Paryżu 426
        Stres a czynniki osobowościowe 427
      Indywidualne różnice w reagowaniu na stres 427
        Typ osobowości A 428
        Złożoność pracy 431
        Twardość psychiczna 431
        Umiejscowienie kontroli 432
        Samoocena 433
        Negatywny afekt 433
        Charakter wykonywanej pracy 434
        Różnice pomiędzy płciami 434
      Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych 435
      Powody stresu w miejscu pracy 438
        Przeciążenie i niedociążenie pracą 438
        Zmiana w organizacji 440
        Niejednoznaczność roli i konflikt roli 441
        Inne stresory 442
      Skutki stresu w miejscu pracy 444
        Masowe dolegliwości o podłożu psychologicznym 445
        „Wypalanie się” 447
        Pracoholizm 449
      Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy 450
        Działania organizacji 450
        Nowinka prasowa 23: Co robimy, kiedy odczuwamy stres? 451
        Techniki indywidualne 453
      Opis sytuacyjny 455
        Stres w pracy i w domu a psychologiczny dobrostan 455
        Problemy do rozważenia 457
      Podsumowanie 457
      Główne terminy 458
  CZĘŚĆ V. Psychologia inżynieryjna 459
    13. Psychologia inżynieryjna 461
      Historia i zainteresowania psychologii inżynieryjnej 462
      Badania time-and-motion; prekursor inżynierii humanistycznej 464
        Nowinka prasowa 24: Najbardziej znana na świecie kobieta-inżynier 467
      Systemy człowiek – maszyna 469
        Zadania operatorów i maszyn 470
      Projektowanie miejsca pracy 472
        Nowinka prasowa 25: Usiąść jest łatwo, ale czy to bezpieczne? 476
      Urządzenia pomiarowe: prezentowanie informacji 477
        Informacje wizualne 477
        Informacje słuchowe 482
      Urządzenia kontrolne: inicjowanie różnorodnych operacji 484
      Wpływ komputerów 488
      Roboty przemysłowe 489
      Opis sytuacyjny 492
        Dyskomfort fizyczny w pracy operatorów komputerów 492
        Problemy do rozważenia 493
      Podsumowanie 493
      Główne terminy 495
  CZĘŚĆ VI. Psychologia zachowań konsumenckich 497
    14. Psychologia zachowań konsumenckich 499
      Przedmiot zainteresowań psychologii zachowań konsumenckich 499
      Metody badawcze psychologii zachowań konsumenckich 500
        Badania kwestionariuszowe i sondaże opinii 500
        Grupy fokusowe 501
        Techniki projekcyjne 502
      Obserwowanie zachowań konsumentów 504
        Nabywanie produktu 504
        Rozpoznawanie produktu a preferencje klientów 505
        Badanie skuteczności reklam 506
        Nowinka prasowa 26: Kupony; dzięki nim oszczędzamy pieniądze 509
      Badanie programów telewizyjnych 510
      Sprzedający 511
        Natura i odmiany aktywności reklamowej 511
        Typy przekazów reklamowych 513
        Znak firmowy 515
        Wizerunek produktu 517
        Opakowanie produktu 518
        Seks w reklamach 520
        Kobiety w reklamach 521
        Sukces kampanii reklamowej 522
        Reklama komputerowa 524
      Klient 524
        Nowinka prasowa 27: Zostawiam napiwek! 525
        Nawyki klientów i wierność producentowi 527
        Cena produktu 528
        Reklamy dla różnych grup etnicznych 528
        Reklamy adresowane do dzieci i młodzieży 529
        Reklamy adresowane do ludzi starszych 531
        Reklamy adresowane do homoseksualnych mężczyzn i kobiet 533
        Reklamy adresowane do osób niepełnosprawnych 533
      Opis sytuacyjny 533
        Wzbudzanie poczucia winy w reklamie 533
        Problemy do rozważenia 535
      Podsumowanie 535
      Główne terminy 536
  Literatura 537
Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

576

Kategoria

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

ISBN-13

978-83-01-18069-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

epub - 3,07 MB
mobi - 7,29 MB

Słowa kluczowe

Zarządzanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(epub ,
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
mobi
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

47,90

33,53

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Zadaniem tego podręcznika jest dostarczenie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat psychologii organizacji i pracy - studentom zarządzania, psychologii i socjologii oraz praktykom organizacji i zarządzania. Wyróżnia go uwzględnienie zagadnień na ogół niepodejmowanych w podręcznikach psychologii organizacji i pracy. Należą do nich reklama i marketing, bariery w karierze zawodowej kobiet-menedżerów, najnowsze metody zarządzania jakością w organizacji, zmiany w strukturze i właściwościach siły roboczej, radzenia sobie z przypadkami narkomanii, uwarunkowania i konsekwencje przynależności pracowników do związków zawodowych oraz wiele innych. Książka kładzie nacisk na praktyczne stosowanie wiedzy. W przyswajaniu informacji pomaga struktura podręcznika: większość rozdziałów posiada odpowiednie do podejmowanej problematyki raporty sytuacyjne, które prezentują wyniki badań nad jakimś szczegółowym zagadnieniem. Przytaczane też są tzw. „ciekawostki” — przedruki różnych praktycznych informacji przydatnych w codziennej pracy.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!