Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,94  59,90

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

41,9459,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zadaniem tego podręcznika jest dostarczenie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat psychologii organizacji i pracy - studentom zarządzania, psychologii i socjologii oraz praktykom organizacji i zarządzania. Wyróżnia go uwzględnienie zagadnień na ogół niepodejmowanych w podręcznikach psychologii organizacji i pracy. Należą do nich reklama i marketing, bariery w karierze zawodowej kobiet-menedżerów, najnowsze metody zarządzania jakością w organizacji, zmiany w strukturze i właściwościach siły roboczej, radzenia sobie z przypadkami narkomanii, uwarunkowania i konsekwencje przynależności pracowników do związków zawodowych oraz wiele innych. Książka kładzie nacisk na praktyczne stosowanie wiedzy. W przyswajaniu informacji pomaga struktura podręcznika: większość rozdziałów posiada odpowiednie do podejmowanej problematyki raporty sytuacyjne, które prezentują wyniki badań nad jakimś szczegółowym zagadnieniem. Przytaczane też są tzw. „ciekawostki” — przedruki różnych praktycznych informacji przydatnych w codziennej pracy.


Liczba stron576
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18069-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    17
  CZĘŚĆ I. Praktyka psychologii organizacji i pracy    21
    1. Reguły, praktyka i problemy    23
      Jakie znaczenie ma dla Ciebie psychologia organizacji i pracy?    23
        Psychologia organizacji i pracy a Twoja praca    24
        Psychologia organizacji i pracy a Twoje życie codzienne    25
      Co oznacza psychologia organizacji i pracy dla twego pracodawcy?    26
      Natura psychologii organizacji i pracy    27
      Krótka historia psychologii organizacji i pracy    29
        Amerykańscy pionierzy    29
        I wojna światowa i pojawienie się testów    29
        Badania Hawthorne    30
        II wojna światowa i dalszy rozwój    31
      Przyszłość psychologii organizacji i pracy    32
        Kurczący się rynek pracy    32
        Zmiany w charakterze pracy    33
        Nowa technologia w miejscu pracy    34
        Nowy poziom umiejętności pracowników    34
        Zróżnicowanie siły roboczej    34
        Wyzwania dla psychologii organizacji i pracy    35
      Jak zostać psychologiem organizacji i pracy?    35
        Nowinka prasowa 1: Zawód psychologa w pierwszej dziesiątce zawodów umożliwiających szybką karierę    36
      Wykonywanie zawodu psychologa organizacji i pracy    37
      Problemy psychologii organizacji i pracy    40
        Szalbierze i oszuści    40
        Znaczenie odpowiednich uprawnień zawodowych    41
        Komunikowanie się    41
        Niechęć wobec spróbowania czegoś nowego    42
        Badania czy zastosowania?    42
      Obszary działania psychologów organizacji i pracy    43
        Naukowe narzędzia i techniki    43
        Rekrutacja i selekcja pracowników    43
        Ocena wykonywania zadań    44
        Szkolenie i rozwijanie pracowników    44
        Przywództwo w organizacji    44
        Motywacja, satysfakcja z pracy i zaangażowanie    44
        Psychologia organizacji    45
        Warunki pracy    45
        Bezpieczeństwo pracy i zdrowie    45
        Stres w środowisku pracy    45
        Psychologia inżynieryjna    45
        Psychologia zachowań konsumenckich    46
      Podsumowanie    46
      Główne terminy    47
    2. Techniki, narzędzia i procedury    48
      Dlaczego zajmujemy się metodami badawczymi?    48
      Wymagania stawiane badaniom psychologicznym    49
        Obiektywna obserwacja    49
      Kontrola    49
      Powtarzanie i weryfikacja    49
      Ograniczenia badawcze w psychologii organizacji i pracy    50
      Zbieranie danych    51
        Metoda eksperymentalna    51
        Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentu    52
        Dobór osób badanych do eksperymentów    53
        Przykład eksperymentu: wpływ szkolenia na fluktuację i produktywność    54
      Obserwacja naturalna    57
        Przykład naturalnej obserwacji: przyjazne zachowania sprzedawców sieci małych sklepików    57
      Badania sondażowe i sondaże opinii publicznej    59
        Wywiady indywidualne    61
        Kwestionariusze    61
        Nowinka prasowa 2: „Odstraszające informacje” w sondażu opinii mogą prowadzić do zwycięstwa w wyborach    62
        Telefoniczne badania sondażowe    64
        Zadawanie pytań w badaniach sondażowych    64
        Metody doboru próby    66
      Analiza danych    67
      Statystyka opisowa    67
        Średnia, mediana i wartość modalna    69
        Rozkład normalny i rozkład skośny    70
        Rozproszenie i odchylenie standardowe (SD)    72
        Korelacja: związek pomiędzy dwiema zmiennymi    73
      Metody wnioskowania statystycznego    75
        Poziomy ufności    75
        Prawdopodobieństwo    75
        Metaanaliza    76
      Podsumowanie    76
      Główne terminy    78
  CZĘŚĆ II. Rozwijanie zasobów ludzkich    79
    3. Zasady i techniki selekcji pracowników    81
      Start zawodowy    82
      Preferencje pracownika    82
      Proces rekrutacji    83
        Sposoby prowadzenia rekrutacji    84
        Cechy osoby prowadzącej rekrutację    84
        Nowinka prasowa: Rekrutacja z wykorzystaniem sieci komputerowych    85
        Rekrutacja w środowisku akademickim    86
        Realistyczna prezentacja pracy    87
      Ogólne informacje o procesie selekcji    88
        Analiza pracy i wymagania stawiane pracownikowi    88
        Decyzje rekrutacyjne    88
        Narzędzia selekcyjne    89
        Sprawdzanie technik selekcyjnych    89
      Sprawiedliwe procedury zatrudniania pracowników    90
        Niesprawiedliwe traktowanie    90
        Zadawanie dyskryminujących pytań    91
        Odwrócenie dyskryminacji    91
        Konsekwencje sprawiedliwego zatrudniania    93
        Nowinka prasowa 4: Już nie musimy siadać z tyłu autobusu. ale...    94
        Inne obiekty dyskryminacji    95
      Analiza pracy    98
      Informacje biograficzne    102
        Standardowy formularz aplikacyjny (Ankieta Personalna)    102
        Inwentarze biograficzne    104
        Prawdziwość danych biograficznych    106
      Wywiady    107
        Pierwsze wrażenie    107
        Wywiad nieustrukturalizowany    108
        Wywiad ustrukturalizowany    109
        Wywiad sytuacyjny    110
        Inne sposoby prowadzenia wywiadu    111
        Wpływ braku obiektywizmu na wyniki wywiadu    112
      Referencje i listy polecające    114
      Ośrodki oceny: selekcja z wykorzystaniem symulacji    115
        Nowinka prasowa 5: Śmiercionośny list polecający    116
        Technika „w koszyku”    117
        Dyskusja grupowa bez wyznaczonego lidera    117
        Wartość predykcyjna ośrodków oceny    118
        Reakcje na doświadczenia z ośrodkami oceny    119
      Inne techniki selekcyjne    119
        Testy do badania siły fizycznej    119
        Wariograf    120
        Grafologia    121
      Opis sytuacyjny    122
        Ośrodki oceny a selekcja pracowników    122
        Problemy do rozważenia    123
      Podsumowanie    124
      Główne terminy    125
    4. Testy psychologiczne    126
      Właściwości testów psychologicznych    127
        Standaryzacja    127
        Obiektywizm    127
        Normy    128
        Rzetelność    129
        Trafność    130
        Generalizacja trafności    134
      Testy psychologiczne a polityka sprawiedliwego zatrudniania    136
        Podwyższanie wyników testów ze względu na rasę i grupowanie wyników w przedziały    137
        Badanie osób niepełnosprawnych    138
      Tworzenie programu badań testowych    139
      Typy testów psychologicznych    140
        Testy stosowane do badań indywidualnych i na grupie osób    140
        Testy stosowane z wykorzystaniem komputera    141
        Testy z ograniczeniem czasowym i bez takiego ograniczenia    142
        Testy typu papier-ołówek i testy wykonania    143
      Testy wiedzy, umiejętności i uzdolnień    144
        Testy zdolności poznawczych    144
        Testy zainteresowań    146
        Testy uzdolnień    148
        Testy sprawności motorycznych    150
        Testy osobowości    150
        Testy integralności    155
      Ograniczenia w stosowaniu testów psychologicznych    155
        Nowinka prasowa 6: Domy towarowe oskarżone o stosowanie testu osobowości    157
      Opis sytuacyjny    159
        Postawy wobec badania za pomocą testów psychologicznych    159
        Problemy do rozważenia    161
      Podsumowanie    161
      Główne terminy    162
    5. Ocena wykonywania zadań    163
      Ocena wykonywania zadań a polityka sprawiedliwego zatrudniania    164
      Cele systemu ocen pracowniczych    166
        Walidacja technik selekcyjnych    166
        Szkolenia    166
        Doskonalenie indywidualnego wykonywania zadań    167
        Wynagrodzenie, awans i inne decyzje personalne    167
      Sprzeciw wobec systemów ocen pracowniczych    167
        Związki zawodowe    167
        Pracownicy    168
        Kadra kierownicza    168
      Techniki oceniania pracy    168
      Obiektywne techniki oceniania pracy    169
        Ilość i jakość produkcji    169
        Elektroniczny monitoring wykonywania zadań    170
        Dane osobowe związane z pracą    172
      Formułowanie sądów oceniających jako sposób oceniania pracy    172
        Pisemne opinie o wykonywaniu zadań    173
        Techniki do oceny jakości pracy    173
        Skale oceniające    174
        Technika rangowania    176
        Technika porównywania parami    177
        Technika wymuszonego podziału    177
        Technika wymuszonego wyboru    178
        Behawioralnie zakotwiczone skale ocen    179
        Skale obserwacji behawioralnej    181
        Zarządzanie przez cele    182
      Ocena wykonywania zadań u kadry kierowniczej    183
        Ośrodek oceny    183
        Oceny dokonywane przez przełożonych    184
        Ocenianie przez współpracowników    184
        Własna ocena    185
        Ocenianie przez podwładnych    186
        Sprzężenie zwrotne 360 stopni    187
      Źródła błędów w ocenianiu pracy    188
        Efekt „halo”    188
        Nowinka prasowa 7: Ocenianie własnego szefa: tylko proszę, bez nazwisk!    189
        Tendencyjność systematyczna (stała)    190
        Efekt świeżości    191
        Brak odpowiednich informacji    192
        Błąd powściągliwości; korzystanie ze środka skali    192
        Procesy poznawcze osoby oceniającej    193
        Konflikt roli    195
      Doskonalenie oceny wykonywania zadań    196
      Rozmowa okresowa; zakończenie procesu oceny    197
      Ocena wykonywania zadań: miłe zadanie?    198
      Opis sytuacyjny    200
        Elektroniczne monitorowanie pracy a stres    200
        Problemy do rozważenia    201
      Podsumowanie    201
      Główne terminy    202
    6. Szkolenie i doskonalenie personelu    204
      Zakres szkoleń w organizacji    204
        Przykład programu szkolenia    205
        Nowinka prasowa 8: Analfabetyzm w miejscu pracy: pracownicy, którzy nie potrafią przeczytać instrukcji    206
        Wspólne programy kształcenia    207
        Szkolenie niepełnosprawnych pracowników    207
        Szkolenia a polityka sprawiedliwego traktowania pracowników    208
      Cele szkoleń    208
      Osoby szkolące    210
      Klimat organizacji uczącej się    210
      Dobór osób szkolonych    210
        Zdolność uczenia się jednostki    211
        Oczekiwania osób szkolonych    211
        Motywacja    211
        Zaangażowanie w pracę    212
        Umiejscowienie kontroli    212
        Poczucie własnego sprawstwa, inaczej własnej skuteczności    213
      Czynniki psychologiczne w uczeniu się    214
        Aktywne ćwiczenie    214
        Ćwiczenie skomasowane i rozłożone w czasie    215
        Uczenie się całości i części materiału    215
        Transfer szkolenia    216
        Sprzężenie zwrotne    217
        Wzmocnienia    217
      Techniki szkolenia w miejscu pracy    218
        Szkolenie na stanowisku pracy    218
        Szkolenie w przedsionku    219
        Staż    220
        Instrukcja programowana    221
        Instrukcja podawana przez komputer    222
        Modyfikacja zachowań    222
        Nowinka prasowa 9: Zmiany w gospodarce zmuszają do uczenia się nowych umiejętności    223
        Rotacja stanowisk pracy    225
        Studium przypadku    226
        Gry biznesowe    226
        Nowinka prasowa 10: Szkolenie wirtualne    227
        „W koszyku”    228
        Odgrywanie ról    228
        Modelowanie zachowań    229
        Szkolenia a zróżnicowanie personelu    230
      Rozwój kariery i jej planowanie    230
        Uczenie się przez całe życie    231
        Rozwijanie kariery i fazy życia    231
      Ocena szkoleń i programów doskonalenia    233
      Opis sytuacyjny    235
        Transfer szkolenia: rola środowiska pracy    235
        Problemy do rozważenia    236
      Podsumowanie    236
      Główne terminy    238
  CZĘŚĆ III. Psychologia organizacji    239
    7. Przywództwo    241
      Nowinka prasowa 12: Zły szef może zepsuć Ci dzień    242
        Różne sposoby pojmowania przywództwa    243
        Naukowe zarządzanie    243
        Podejście human relations    244
        Teoria X i Teoria Y    244
      Teorie przywództwa    245
        Warunkowy model przywództwa    245
        Teoria zasobów poznawczych    246
        Teoria „ścieżki do celu”    247
        Normatywna teoria decyzji    248
        Wymiana lider – podwładny    249
      Style przywództwa    251
        Liderzy autokratyczni i demokratyczni    251
        Liderzy transakcyjni i transformacyjni    252
      Rola władzy w przywództwie    254
        Typy władzy    254
        Skutki korzystania z władzy    255
      Rola oczekiwań lidera    255
        Efekt Pigmaliona    256
        Efekt Golema    257
      Wymiary przywództwa    257
        Wzgląd na innych    257
        Inicjowanie struktury    258
        Codzienne zadania    258
      Właściwości lidera    259
        Kierownicy najniższego szczebla    260
        Menedżerowie i dyrektorzy    260
      Zespoły zarządzające    264
      Presje i problemy związane z przywództwem    265
        Kierownicy najniższego szczebla    266
        Menedżerowie średniego szczebla i dyrektorzy    267
        Kobiety w zarządzaniu    268
        Nowinka prasowa 12: Kobiety w organizacji: mniejsze wynagrodzenie za taką samą pracę    270
      Grupy mniejszościowe w zarządzaniu    274
      Opis sytuacyjny    276
        Oczekiwania liderów wobec podwładnych-kobiet    276
        Problemy do rozważenia    277
      Podsumowanie    277
      Główne terminy    279
    8. Motywacja, satysfakcja z pracy i zaangażowanie    280
      Teorie motywacji do pracy    280
      Teorie składników motywacji    281
        Motywacja osiągnięć    281
        Teoria hierarchii potrzeb    282
        Teoria ERG    284
        Teoria dwuczynnikowa: motywatory i czynniki higieny    285
        Nowinka prasowa 13: Etyka pracy: czy bierzemy ją pod uwagę?    287
        Teoria właściwości pracy    288
      Teorie procesu motywowania    291
        Teoria oczekiwań    291
        Teoria słuszności    292
        Teoria ustanawiania celów    293
        Cykl wysokiego poziomu wykonywania zadań    294
      Satysfakcja z pracy; pomiar jakości życia w pracy    296
        Mierzenie satysfakcji z pracy    297
        Wymiary satysfakcji z pracy    298
        Poziom satysfakcji z pracy    299
        Cechy indywidualne a satysfakcja z pracy    300
        Utrata pracy    304
        Satysfakcja z pracy a zachowania pracowników    306
        Nowinka prasowa 14: Przestańcie nas oskarżać! Lament osób, które przetrwały redukcję zatrudnienia    307
      Wynagrodzenie jako czynnik motywujący i źródło satysfakcji    312
        Postrzegana sprawiedliwość wynagrodzenia    312
        Pomiar satysfakcji z wynagrodzenia    312
        Nowinka prasowa 15: Jeśli Twój współmałżonek ma pracę, możesz coś tracić z tego powodu    313
        Wiązanie płacy z wykonywaniem zadań    314
        System akordu    314
      Zaangażowanie w pracę    315
      Zaangażowanie organizacyjne    316
        Czynniki indywidualne    316
        Czynniki organizacyjne    317
        Związek z satysfakcją z pracy i poziomem wykonywania zadań    318
        Typy zaangażowania organizacyjnego    318
      Opis sytuacyjny    319
        Zaangażowanie pracownika a poziom wykonywania zadań    319
        Problemy do rozważenia    320
      Podsumowanie    321
      Główne terminy    322
    9. Kształtowanie się organizacji    323
      Klasyczne i nowoczesne style organizacji: zmiany w komunikowaniu się i podejmowaniu decyzji    324
        Biurokracja    324
        Udział pracowników w zarządzaniu    326
        Nowinka prasowa 16: Pracownicy biorą swój los w swe ręce!    328
      Programy poprawy jakości życia w pracy    329
        Dlaczego nie zawsze się udaje?    330
        Efekty udziału pracowników w zarządzaniu firmą    331
        Koła kontroli jakości    332
        Samozarządzające zespoły robocze    333
        Wprowadzanie zmian w organizacjach    336
        Rozwój organizacyjny (OD)    337
      Socjalizacja nowych pracowników    338
        Niejednoznaczność roli i konflikt roli    340
        Resocjalizacja    341
      Kultura organizacyjna    341
        Dopasowanie pomiędzy jednostką a organizacją    342
      Związki zawodowe    344
        Socjalizacja członków związków zawodowych    344
        Członkostwo w związkach zawodowych a płeć    345
        Konsekwencje przynależności do związku zawodowego    345
        Skargi związków zawodowych    346
      Grupy nieformalne: organizacja wewnątrz organizacji    347
        Badania Hawthorne    347
        Pasożytnictwo społeczne    348
        Spójność grupy    349
      Technologia komputerowa a struktura organizacji    350
        Nowinka prasowa 17: E-mail: korzystając z poczty elektronicznej nie zapominaj, że masz szefów    352
      Opis sytuacyjny    353
        Udział pracowników w zarządzaniu w Rosji    353
        Problemy do rozważenia    354
      Podsumowanie    355
      Główne terminy    356
  CZĘŚĆ IV. Właściwości miejsca pracy    357
    10. Warunki pracy    359
      Fizyczne warunki pracy    360
        Lokalizacja pracy    360
        Opieka nad dziećmi i innymi osobami    361
        Projektowanie biur i miejsc pracy    362
        Psychologia środowiskowa    363
        Biura o szerokiej przestrzeni    363
        Nowinka prasowa 18: Różnorodność ubioru: swoboda stroju zmienia miejsce pracy    364
        Oświetlenie    365
        Hałas    366
        Kolor    368
        Muzyka    369
        Nowinka prasowa 19: Zabieraj do pracy walkmana!    370
        Temperatura i wilgotność powietrza    371
      Czas pracy; różne rozwiązania    371
        Godziny pracy    372
        Stałe zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin    373
        Czterodniowy tydzień pracy    374
        Elastyczny czas pracy    375
        Przerwy na wypoczynek    376
        Praca zmianowa    377
      Psychologiczne i społeczne warunki pracy    379
        Upraszczanie pracy    379
        Znudzenie i monotonia    381
        Zmęczenie    382
        Praca w domu: teleworking    383
      Opis sytuacyjny    384
        Praca na nocną zmianę z własnego wyboru    384
        Problemy do rozważenia    385
      Podsumowanie    386
      Główne terminy    387
    11. Bezpieczeństwo, przemoc i zdrowie w miejscu pracy    388
      Nowinka prasowa 20: Syndrom niezdrowego budownictwa    389
      Problemy zdrowotne pracowników    390
      Statystyka wypadków przy pracy    390
        Federalne akty prawne a wypadki    391
      Interpretacja danych statystycznych o wypadkach    392
      Przyczyny wypadków    393
        Czynniki związane z miejscem pracy    393
        Indywidualne właściwości pracowników    397
        Nowinka prasowa 21: Uważaj! Jadący za Tobą kierowca ciężarówki może spać!    397
      Zapobieganie wypadkom    401
        Rejestrowanie wypadków    401
        Zaprojektowanie miejsca pracy    402
        Szkolenia poświęcone bezpieczeństwu pracy    402
        Postawa kadry kierowniczej    402
        Kampanie na rzecz bezpieczeństwa pracy    403
      Przemoc w miejscu pracy    405
        Typy przemocy w miejscu pracy    405
        Badanie przemocy w miejscu pracy    406
        Ochrona pracowników przed przemocą    407
      Alkoholizm w miejscu pracy    407
        Konsekwencje alkoholizmu w pracy    408
        Szef alkoholik    408
        Leczenie alkoholików    410
      Narkotyki w miejscu pracy    411
        Konsekwencje narkomanii w miejscu pracy    412
        Wykrywanie uzależnień od narkotyków    413
      Problemy zdrowotne a komputery    416
      Aids w miejscu pracy    418
      Opis sytuacyjny    419
        Uzależnienia od narkotyków a zachowanie w pracy    419
        Problemy do rozważenia    420
      Podsumowanie    421
      Główne terminy    421
    12. Stres w miejscu pracy    422
      Natura stresu    423
        Fizjologiczne skutki stresu    424
        Satysfakcja z pracy i kontrola    425
        Nowinka prasowa 22: Stres zabija policjantów w Paryżu    426
        Stres a czynniki osobowościowe    427
      Indywidualne różnice w reagowaniu na stres    427
        Typ osobowości A    428
        Złożoność pracy    431
        Twardość psychiczna    431
        Umiejscowienie kontroli    432
        Samoocena    433
        Negatywny afekt    433
        Charakter wykonywanej pracy    434
        Różnice pomiędzy płciami    434
      Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych    435
      Powody stresu w miejscu pracy    438
        Przeciążenie i niedociążenie pracą    438
        Zmiana w organizacji    440
        Niejednoznaczność roli i konflikt roli    441
        Inne stresory    442
      Skutki stresu w miejscu pracy    444
        Masowe dolegliwości o podłożu psychologicznym    445
        „Wypalanie się”    447
        Pracoholizm    449
      Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy    450
        Działania organizacji    450
        Nowinka prasowa 23: Co robimy, kiedy odczuwamy stres?    451
        Techniki indywidualne    453
      Opis sytuacyjny    455
        Stres w pracy i w domu a psychologiczny dobrostan    455
        Problemy do rozważenia    457
      Podsumowanie    457
      Główne terminy    458
  CZĘŚĆ V. Psychologia inżynieryjna    459
    13. Psychologia inżynieryjna    461
      Historia i zainteresowania psychologii inżynieryjnej    462
      Badania time-and-motion; prekursor inżynierii humanistycznej    464
        Nowinka prasowa 24: Najbardziej znana na świecie kobieta-inżynier    467
      Systemy człowiek – maszyna    469
        Zadania operatorów i maszyn    470
      Projektowanie miejsca pracy    472
        Nowinka prasowa 25: Usiąść jest łatwo, ale czy to bezpieczne?    476
      Urządzenia pomiarowe: prezentowanie informacji    477
        Informacje wizualne    477
        Informacje słuchowe    482
      Urządzenia kontrolne: inicjowanie różnorodnych operacji    484
      Wpływ komputerów    488
      Roboty przemysłowe    489
      Opis sytuacyjny    492
        Dyskomfort fizyczny w pracy operatorów komputerów    492
        Problemy do rozważenia    493
      Podsumowanie    493
      Główne terminy    495
  CZĘŚĆ VI. Psychologia zachowań konsumenckich    497
    14. Psychologia zachowań konsumenckich    499
      Przedmiot zainteresowań psychologii zachowań konsumenckich    499
      Metody badawcze psychologii zachowań konsumenckich    500
        Badania kwestionariuszowe i sondaże opinii    500
        Grupy fokusowe    501
        Techniki projekcyjne    502
      Obserwowanie zachowań konsumentów    504
        Nabywanie produktu    504
        Rozpoznawanie produktu a preferencje klientów    505
        Badanie skuteczności reklam    506
        Nowinka prasowa 26: Kupony; dzięki nim oszczędzamy pieniądze    509
      Badanie programów telewizyjnych    510
      Sprzedający    511
        Natura i odmiany aktywności reklamowej    511
        Typy przekazów reklamowych    513
        Znak firmowy    515
        Wizerunek produktu    517
        Opakowanie produktu    518
        Seks w reklamach    520
        Kobiety w reklamach    521
        Sukces kampanii reklamowej    522
        Reklama komputerowa    524
      Klient    524
        Nowinka prasowa 27: Zostawiam napiwek!    525
        Nawyki klientów i wierność producentowi    527
        Cena produktu    528
        Reklamy dla różnych grup etnicznych    528
        Reklamy adresowane do dzieci i młodzieży    529
        Reklamy adresowane do ludzi starszych    531
        Reklamy adresowane do homoseksualnych mężczyzn i kobiet    533
        Reklamy adresowane do osób niepełnosprawnych    533
      Opis sytuacyjny    533
        Wzbudzanie poczucia winy w reklamie    533
        Problemy do rozważenia    535
      Podsumowanie    535
      Główne terminy    536
  Literatura    537
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia