Metodologia badań psychologicznych

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,30  119,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

83,30119,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych stanowi najbardziej zasadniczy fundament warsztatu pracy psychologa. Bierna znajomość metodologii umożliwia zrozumienie i krytyczną ocenę naukowych tekstów psychologicznych zdających sprawę z przeprowadzonych badań empirycznych. Czynna znajomość z kolei pozwala na samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie badań, a także przeanalizowanie i zinterpretowanie uzyskanych wyników. Świadomość metodologiczna badacza wykracza daleko poza biegłość w stosowaniu pakietów statystycznych.
W nowym, zaktualizowanym wydaniu klasycznego już (ponad 900 cytowań w bazie Google Scholar!) podręcznika Metodologia badań psychologicznych Jerzy M. Brzeziński przedstawia autorski model struktury procesu badawczego w psychologii i innych naukach społecznych, a następnie szczegółowo objaśnia każdy z etapów postępowania. Kolejne części podręcznika autor poświęca:
• Naturze procesu badawczego w psychologii – przedstawiono tu istotę poznania naukowego w naukach empirycznych oraz scharakteryzowano psychologię właśnie jako naukę empiryczną, traktującą o związkach między zmiennymi. Czytelnik zapozna się także z definicjami zmiennych, sposobami ich konstruowania oraz z ich klasyfikacjami. Tu także przedstawiono typy problemów badawczych i hipotez oraz strukturę procesu badawczego.
• Uwarunkowaniom procesu badawczego w psychologii i innych naukach społecznych – opisano tu zewnętrzne i wewnętrzne determinanty procesu badawczego, a także etyczny kontekst prowadzenia badań naukowych.
• Podstawom zastosowań metod statystycznych w badaniach psychologicznych – tę część poświęcono różnym sposobom doboru osób do badań, miarom siły związku między zmiennymi oraz testom istotności różnic – wraz z dobranymi do nich wskaźnikami wielkości efektu.
• Modelom sprawdzania hipotez – Czytelnik znajdzie tu prezentację modeli: eksperymentalnego, korelacyjnego oraz nieeksperymentalnego ex post facto.
• Podstawom konstrukcji testów psychologicznych oraz kulturowej adaptacji testów – Czytelnik zapozna się tu z podstawowymi wymaganiami stawianymi współcześnie testom psychologicznym – z naciskiem na zagadnienia trafności, rzetelności i błędu standardowego pomiaru oraz przedziałową interpretację uzyskanego wyniku. Autor omówił też zagadnienia analizy wyników testów przedstawionych pod postacią profilów. Tę część uzupełnia bardzo ważna problematyka adaptacji kulturowej testów.
Pisząc niniejszy podręcznik, zwracałem uwagę, aby służył on zarówno tym (zwłaszcza studentom pierwszych lat studiów, gdyż do nich jest przede wszystkim adresowany), którzy wpierw chcą zrozumieć przekazywaną im wiedzę psychologiczną, która wszak – przypominam i podkreślam, że psychologia jest nauką empiryczną! – pochodzi z badania empirycznego, zanim przejdą do jej wykorzystywania we własnej praktyce (diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej), jak i tym (studentom ostatnich lat studiów magisterskich i studiów doktoranckich), którzy sami chcą wiedzę psychologiczną (naukową!) wzbogacać, prowadząc samodzielne badania empiryczne – dla studentów taką pierwszą, poważną okazją będzie praca magisterska, a dla słuchaczy studiów doktoranckich – doktorska.
Z tekstu
Nowy podręcznik autorstwa Jerzego Brzezińskiego Metodologia badań psychologicznych stanowi oryginalne osiągnięcie w stosunku do poprzednich edycji. Autor dokonał wielu istotnych zmian edycji poprzednich, a w nowej propozycji uwzględnił najnowszą literaturę światową. Ten podręcznik nie ma sobie równych w kontekście literatury światowej. Wieloletni wysiłek autora zaowocował powstaniem integralnej metodologii badań psychologicznych, uwzględniającej specyfikę psychologii jako dziedziny badań humanistycznych, relację tej metodologii do procesu poznawania naukowego, do metodologii ogólnej i procesu weryfikacji hipotez, relacje do psychometrii i postępowania diagnostycznego oraz reguł etycznych respektowanych w badaniu ludzi.
Z recenzji prof. dr hab. Czesława Nosala


Liczba stron528
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20691-8
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Dlaczego psychologowi niezbędna jest znajomość metodologii? XI
    1. Różne rozumienia metodologii XI
    2. Dwa cele nauczania metodologii XIII
    3. Podstawowa literatura z zakresu metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych XVII
  Część I Natura procesu badawczego w psychologii 1
  1. Psychologia jest nauką empiryczną – zagadnienia wprowadzające     5
    1. Wprowadzenie     5
    2. Cele poznania naukowego – zewnętrzne i wewnętrzne     6
    3. Schemat poznania naukowego     8
    4. Intersubiektywny charakter poznania naukowego – Kazimierza Ajdukiewicza zasada racjonalności     14
    5. Idealizacyjny charakter poznania naukowego     17
    6. Redukcjonizm i reduktywizm a problem swoistości poznania naukowego w psychologii     18
    7. Podsumowanie     23
  2. Psychologia traktuje o związkach między zmiennymi – odmiany zmiennych i ich operacjonalizacja     25
    1. Wprowadzenie     26
    2. Pojęcie zmiennej     26
    3. Konstrukcja mnogościowa zmiennej ilościowej     29
    4. Stanleya S. Stevensa klasyfikacja zmiennych: nominalne, porządkowe, interwałowe i ilorazowe     30
    5. Zmienne zależne i niezależne. Klasyfikacja zmiennych     32
    6. Zasady wprowadzania terminów teoretycznych do nauk empirycznych (według Jerzego Kmity)     34
    7. Wskaźniki     36
    8. Wyniki uzyskane na skalach narzędzi pomiarowych jako wskaźniki zmiennych ilościowych     41
    9. Nowe ujęcie problemu operacjonalizacji zmiennych psychologicznych (według Elżbiety Hornowskiej)     43
    10. Podsumowanie     49
  3. Problemy badawcze i hipotezy badawcze     51
    1. Wprowadzenie     51
    2. Problem badawczy jako pytanie – pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia; problemy rozstrzygalne i nierozstrzygalne     51
    3. Nuela Belnapa klasyfikacja pytań     55
    4. Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze     58
    5. Klasyfikacja problemów badawczych i hipotez badawczych     59
    6. Podsumowanie     63
  4. Struktura procesu badawczego w psychologii     65
    1. Wprowadzenie     65
    2. Struktura procesu badawczego w psychologii (ujęcie Jerzego Brzezińskiego)     65
    3. Między „odkryciem” a „uzasadnieniem”     72
    4. Podsumowanie     76
  Część II Uwarunkowania procesu badawczego 79
  5. Zewnętrzne uwarunkowania procesu badawczego – psychologia a praktyka społeczna     81
    1. Wprowadzenie     81
    2. Między zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami procesu badawczego w psychologii     82
    3. Psychologia stosowana czy stosowanie psychologii – jedna albo wiele psychologii?     83
    4. Psychologia a model tzw. nauk praktycznych     87
    5. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą nauki     89
    6. Podsumowanie     92
  6. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego     95
    1. Wprowadzenie     95
    2. Trafność badania psychologicznego     96
    3. Badanie psychologiczne jako interakcja badacz – osoba badana     110
    4. Podsumowanie     135
  7. Etyczne problemy naukowych badań psychologicznych     139
    1. Wprowadzenie     139
    2. Szczególnie etycznie wątpliwe aspekty działalności badawczej psychologa     143
    3. Informowanie społeczności uczonych o uzyskanych rezultatach badawczych     153
    4. Psycholog jako nauczyciel i mistrz – jedność badania i nauczania     159
    5. Testy psychologiczne w rękach psychologa     165
    6. Rezultat badawczy jako podstawa praktycznego działania     173
    7. Podsumowanie     174
  Część III W stronę metod statystycznych     177
  8. Próba – wybrane zagadnienia     181
    1. Wprowadzenie     181
    2. Dlaczego próba złożona z ochotników nie jest reprezentatywna (jest stronnicza)?     182
    3. Próba kwotowa     184
    4. Próba losowa     186
    5. Podsumowanie     194
  9. Miary siły związku między zmiennymi – wybrane zagadnienia     195
    1. Wprowadzenie     195
    2. Zależności rzeczywiste a zależności pozorne. Interpretacja przyczynowoskutkowa związku korelacyjnego dwóch zmiennych     196
    3. Regresja liniowa zmiennej Y względem zamiennej X; korelacja rYX     198
    4. Wybór optymalnej miary siły związku między zmiennymi     203
    5. Podsumowanie     204
  10. Testy istotności różnic i wskaźniki wielkości efektu ES – wybrane zagadnienia     205
    1. Wprowadzenie     205
    2. Etapy wnioskowania statystycznego     207
    3. Warunki poprawnego stosowania testów istotności różnic w badaniach empirycznych     210
    4. Wybór optymalnego testu istotności różnic i wskaźnika wielkości efektu     217
    5. Wskaźniki wielkości efektu (ES)     222
    6. Przedziały ufności     232
    7. Podsumowanie     233
  Część IV Modele sprawdzania hipotez 237
  11. Model eksperymentalny (E)     241
    1. Wprowadzenie     241
    2. Charakterystyka modelu eksperymentalnego (E)     243
    3. Pojęcie planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego     260
    4. Trafność planu eksperymentalnego i czynniki ją zakłócające     262
    5. Podstawowe plany eksperymentalne     270
    6. Podsumowanie     286
  12. Gdy nie można przeprowadzić badania eksperymentalnego – nieeksperymentalny model ex post facto (EPF)     289
    1. Wprowadzenie     289
    2. Model eksperymentalny a model nieeksperymentalny ex post facto (EPF)     290
    3. Dwie odmiany nieeksperymentalnego modelu EPF     290
    4. Zbieranie danych za pomocą wywiadów    298
    5. Opracowywanie danych empirycznych pochodzących z wywiadów     301
    6. Ocena istotności zmiennych w nieeksperymentalnym modelu EPF     311
    7. Wady i zalety nieeksperymentalnego modelu EPF     311
    8. Podsumowanie     312
  13. Model korelacyjny – model wielokrotnej regresji liniowej (MLR)     315
    1. Wprowadzenie – model analizy wariancji ANOVA a model wielokrotnej regresji liniowej MLR     316
    2. Podstawowe odmiany modelu MLR     318
    3. Zmienne ilościowe w jednowielozmiennowej odmianie modelu MLR     319
    4. Zmienne jakościowe w modelu MLR – konstruowanie zmiennych instrumentalnych: kodowanie zerojedynkowe (dummy coding)     324
    5. Ustalenie porządku istotnościowego w obrębie zmiennych niezależnych wprowadzonych do modelu MLR     334
    6. Kurczenie się korelacji wielokrotnej     335
    7. Podsumowanie     336
  Część V Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych wybrane zagadnienia     337
  14. Rzetelność – błąd standardowy – moc dyskryminacyjna pozycji testowych     343
    1. Wprowadzenie     344
    2. Założenia klasycznej teorii rzetelności testów psychologicznych     344
    3. Odmiany błędu standardowego     345
    4. Punktowa i przedziałowa estymacja wyniku prawdziwego     347
    5. Sześć empirycznych metod estymacji rzetelności testu psychologicznego     349
    6. Trzy wskaźniki mocy dyskryminacyjnej pozycji testowych     359
    7. Podsumowanie     363
  15. Ustalanie trafności testu     365
    1. Wprowadzenie     365
    2. Cztery aspekty trafności     367
    3. Aspekt zbieżny (konwergentny) i różnicowy (dyskryminatywny) trafności – analiza macierzy „wielu cech – wielu metod” Donalda T. Campbella i Donalda W. Fiskego     374
    4. Badanie trafności z wykorzystaniem modelu analizy czynnikowej (tzw. trafność czynnikowa)     379
    5. Podsumowanie     380
  16. Standaryzacja – obiektywność – normalizacja     383
    1. Wprowadzenie     383
    2. Standaryzacja i obiektywność testu     383
    3. Skale standardowe oparte na modelu rozkładu normalnego     385
    4. Porównanie skal standardowych     388
    5. Podsumowanie     390
  17. Analiza profilów psychometrycznych – porównania intraindywidualne i interindywidualne     391
    1. Wprowadzenie     392
    2. Analiza intraprofilowa     393
    3. Analiza interprofilowa     398
    4. Podsumowanie     406
  18. Problemy adaptacji kulturowej testów     409
    1. Wprowadzenie     409
    2. Czy testy psychologiczne powstałe w warunkach innej kultury powinny być poddane adaptacji kulturowej?     410
    3. Sprawdzanie równoważności testów (według Radosława Ł. Drwala)     415
    4. Konteksty adaptacji kulturowej testów (według Jerzego Brzezińskiego)     416
    5. Podsumowanie     423
  Nota bibliograficzna i podziękowania     425
  Bibliografia     429
    Dodatek A. Jak przygotować raport z badań psychologicznych?     449
    Dodatek B. Tablice statystyczne i psychometryczne     453
    Dodatek C. Alfabet grecki     509
  Indeks rzeczowy     511
  Indeks nazwisk     517
  O Autorze     526
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia