Metodologia badań psychologicznych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,50  95,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

66,5095,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych stanowi najbardziej zasadniczy fundament warsztatu pracy psychologa. Bierna znajomość metodologii umożliwia zrozumienie i krytyczną ocenę naukowych tekstów psychologicznych zdających sprawę z przeprowadzonych badań empirycznych. Czynna znajomość z kolei pozwala na samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie badań, a także przeanalizowanie i zinterpretowanie uzyskanych wyników. Świadomość metodologiczna badacza wykracza daleko poza biegłość w stosowaniu pakietów statystycznych.
W nowym, zaktualizowanym wydaniu klasycznego już (ponad 900 cytowań w bazie Google Scholar!) podręcznika Metodologia badań psychologicznych Jerzy M. Brzeziński przedstawia autorski model struktury procesu badawczego w psychologii i innych naukach społecznych, a następnie szczegółowo objaśnia każdy z etapów postępowania. Kolejne części podręcznika autor poświęca:
• Naturze procesu badawczego w psychologii – przedstawiono tu istotę poznania naukowego w naukach empirycznych oraz scharakteryzowano psychologię właśnie jako naukę empiryczną, traktującą o związkach między zmiennymi. Czytelnik zapozna się także z definicjami zmiennych, sposobami ich konstruowania oraz z ich klasyfikacjami. Tu także przedstawiono typy problemów badawczych i hipotez oraz strukturę procesu badawczego.
• Uwarunkowaniom procesu badawczego w psychologii i innych naukach społecznych – opisano tu zewnętrzne i wewnętrzne determinanty procesu badawczego, a także etyczny kontekst prowadzenia badań naukowych.
• Podstawom zastosowań metod statystycznych w badaniach psychologicznych – tę część poświęcono różnym sposobom doboru osób do badań, miarom siły związku między zmiennymi oraz testom istotności różnic – wraz z dobranymi do nich wskaźnikami wielkości efektu.
• Modelom sprawdzania hipotez – Czytelnik znajdzie tu prezentację modeli: eksperymentalnego, korelacyjnego oraz nieeksperymentalnego ex post facto.
• Podstawom konstrukcji testów psychologicznych oraz kulturowej adaptacji testów – Czytelnik zapozna się tu z podstawowymi wymaganiami stawianymi współcześnie testom psychologicznym – z naciskiem na zagadnienia trafności, rzetelności i błędu standardowego pomiaru oraz przedziałową interpretację uzyskanego wyniku. Autor omówił też zagadnienia analizy wyników testów przedstawionych pod postacią profilów. Tę część uzupełnia bardzo ważna problematyka adaptacji kulturowej testów.
Pisząc niniejszy podręcznik, zwracałem uwagę, aby służył on zarówno tym (zwłaszcza studentom pierwszych lat studiów, gdyż do nich jest przede wszystkim adresowany), którzy wpierw chcą zrozumieć przekazywaną im wiedzę psychologiczną, która wszak – przypominam i podkreślam, że psychologia jest nauką empiryczną! – pochodzi z badania empirycznego, zanim przejdą do jej wykorzystywania we własnej praktyce (diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej), jak i tym (studentom ostatnich lat studiów magisterskich i studiów doktoranckich), którzy sami chcą wiedzę psychologiczną (naukową!) wzbogacać, prowadząc samodzielne badania empiryczne – dla studentów taką pierwszą, poważną okazją będzie praca magisterska, a dla słuchaczy studiów doktoranckich – doktorska.
Z tekstu
Nowy podręcznik autorstwa Jerzego Brzezińskiego Metodologia badań psychologicznych stanowi oryginalne osiągnięcie w stosunku do poprzednich edycji. Autor dokonał wielu istotnych zmian edycji poprzednich, a w nowej propozycji uwzględnił najnowszą literaturę światową. Ten podręcznik nie ma sobie równych w kontekście literatury światowej. Wieloletni wysiłek autora zaowocował powstaniem integralnej metodologii badań psychologicznych, uwzględniającej specyfikę psychologii jako dziedziny badań humanistycznych, relację tej metodologii do procesu poznawania naukowego, do metodologii ogólnej i procesu weryfikacji hipotez, relacje do psychometrii i postępowania diagnostycznego oraz reguł etycznych respektowanych w badaniu ludzi.
Z recenzji prof. dr hab. Czesława Nosala


Liczba stron528
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20691-8
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Część I Natura procesu badawczego w psychologii    1
  1. Psychologia jest nauką empiryczną – zagadnienia wprowadzające    5
    1. Wprowadzenie    5
    2. Cele poznania naukowego – zewnętrzne i wewnętrzne    6
    3. Schemat poznania naukowego    8
    4. Intersubiektywny charakter poznania naukowego – Kazimierza Ajdukiewicza zasada racjonalności    14
    5. Idealizacyjny charakter poznania naukowego    17
    6. Redukcjonizm i reduktywizm a problem swoistości poznania naukowego w psychologii    18
    7. Podsumowanie    23
  2. Psychologia traktuje o związkach między zmiennymi – odmiany zmiennych i ich operacjonalizacja    25
    1. Wprowadzenie    26
    2. Pojęcie zmiennej    26
    3. Konstrukcja mnogościowa zmiennej ilościowej    29
    4. Stanleya S. Stevensa klasyfikacja zmiennych: nominalne, porządkowe, interwałowe i ilorazowe    30
    5. Zmienne zależne i niezależne. Klasyfikacja zmiennych    32
    6. Zasady wprowadzania terminów teoretycznych do nauk empirycznych (według Jerzego Kmity)    34
    7. Wskaźniki    36
    8. Wyniki uzyskane na skalach narzędzi pomiarowych jako wskaźniki zmiennych ilościowych    41
    9. Nowe ujęcie problemu operacjonalizacji zmiennych psychologicznych (według Elżbiety Hornowskiej)    43
    10. Podsumowanie    49
  3. Problemy badawcze i hipotezy badawcze    51
    1. Wprowadzenie    51
    2. Problem badawczy jako pytanie – pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia; problemy rozstrzygalne i nierozstrzygalne    51
    3. Nuela Belnapa klasyfikacja pytań    55
    4. Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze    58
    5. Klasyfikacja problemów badawczych i hipotez badawczych    59
    6. Podsumowanie    63
  4. Struktura procesu badawczego w psychologii    65
    1. Wprowadzenie    65
    2. Struktura procesu badawczego w psychologii (ujęcie Jerzego Brzezińskiego)    65
    3. Między „odkryciem” a „uzasadnieniem”    72
    4. Podsumowanie    76
  Część II Uwarunkowania procesu badawczego    79
  5. Zewnętrzne uwarunkowania procesu badawczego – psychologia a praktyka społeczna    81
    1. Wprowadzenie    81
    2. Między zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami procesu badawczego w psychologii    82
    3. Psychologia stosowana czy stosowanie psychologii – jedna albo wiele psychologii?    83
    4. Psychologia a model tzw. nauk praktycznych    87
    5. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą nauki    89
    6. Podsumowanie    92
  6. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego    95
    1. Wprowadzenie    95
    2. Trafność badania psychologicznego    96
    3. Badanie psychologiczne jako interakcja badacz – osoba badana    110
    4. Podsumowanie    135
  7. Etyczne problemy naukowych badań psychologicznych    139
    1. Wprowadzenie    139
    2. Szczególnie etycznie wątpliwe aspekty działalności badawczej psychologa    143
    3. Informowanie społeczności uczonych o uzyskanych rezultatach badawczych    153
    4. Psycholog jako nauczyciel i mistrz – jedność badania i nauczania    159
    5. Testy psychologiczne w rękach psychologa    165
    6. Rezultat badawczy jako podstawa praktycznego działania    173
    7. Podsumowanie    174
  Część III W stronę metod statystycznych    177
  8. Próba – wybrane zagadnienia    181
    1. Wprowadzenie    181
    2. Dlaczego próba złożona z ochotników nie jest reprezentatywna (jest stronnicza)?    182
    3. Próba kwotowa    184
    4. Próba losowa    186
    5. Podsumowanie    194
  9. Miary siły związku między zmiennymi – wybrane zagadnienia    195
    1. Wprowadzenie    195
    2. Zależności rzeczywiste a zależności pozorne. Interpretacja przyczynowoskutkowa związku korelacyjnego dwóch zmiennych    196
    3. Regresja liniowa zmiennej Y względem zamiennej X; korelacja rYX    198
    4. Wybór optymalnej miary siły związku między zmiennymi    203
    5. Podsumowanie    204
  10. Testy istotności różnic i wskaźniki wielkości efektu ES – wybrane zagadnienia    205
    1. Wprowadzenie    205
    2. Etapy wnioskowania statystycznego    207
    3. Warunki poprawnego stosowania testów istotności różnic w badaniach empirycznych    210
    4. Wybór optymalnego testu istotności różnic i wskaźnika wielkości efektu    217
    5. Wskaźniki wielkości efektu (ES)    222
    6. Przedziały ufności    232
    7. Podsumowanie    233
  Część IV Modele sprawdzania hipotez    237
  11. Model eksperymentalny (E)    241
    1. Wprowadzenie    241
    2. Charakterystyka modelu eksperymentalnego (E)    243
    3. Pojęcie planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego    260
    4. Trafność planu eksperymentalnego i czynniki ją zakłócające    262
    5. Podstawowe plany eksperymentalne    270
    6. Podsumowanie    286
  12. Gdy nie można przeprowadzić badania eksperymentalnego – nieeksperymentalny model ex post facto (EPF)    289
    1. Wprowadzenie    289
    2. Model eksperymentalny a model nieeksperymentalny ex post facto (EPF)    290
    3. Dwie odmiany nieeksperymentalnego modelu EPF    290
    4. Zbieranie danych za pomocą wywiadów    298
    5. Opracowywanie danych empirycznych pochodzących z wywiadów    301
    6. Ocena istotności zmiennych w nieeksperymentalnym modelu EPF    311
    7. Wady i zalety nieeksperymentalnego modelu EPF    311
    8. Podsumowanie    312
  13. Model korelacyjny – model wielokrotnej regresji liniowej (MLR)    315
    1. Wprowadzenie – model analizy wariancji ANOVA a model wielokrotnej regresji liniowej MLR    316
    2. Podstawowe odmiany modelu MLR    318
    3. Zmienne ilościowe w jednowielozmiennowej odmianie modelu MLR    319
    4. Zmienne jakościowe w modelu MLR – konstruowanie zmiennych instrumentalnych: kodowanie zerojedynkowe (dummy coding)    324
    5. Ustalenie porządku istotnościowego w obrębie zmiennych niezależnych wprowadzonych do modelu MLR    334
    6. Kurczenie się korelacji wielokrotnej    335
    7. Podsumowanie    336
  Część V Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych wybrane zagadnienia    337
  14. Rzetelność – błąd standardowy – moc dyskryminacyjna pozycji testowych    343
    1. Wprowadzenie    344
    2. Założenia klasycznej teorii rzetelności testów psychologicznych    344
    3. Odmiany błędu standardowego    345
    4. Punktowa i przedziałowa estymacja wyniku prawdziwego    347
    5. Sześć empirycznych metod estymacji rzetelności testu psychologicznego    349
    6. Trzy wskaźniki mocy dyskryminacyjnej pozycji testowych    359
    7. Podsumowanie    363
  15. Ustalanie trafności testu    365
    1. Wprowadzenie    365
    2. Cztery aspekty trafności    367
    3. Aspekt zbieżny (konwergentny) i różnicowy (dyskryminatywny) trafności – analiza macierzy „wielu cech – wielu metod” Donalda T. Campbella i Donalda W. Fiskego    374
    4. Badanie trafności z wykorzystaniem modelu analizy czynnikowej (tzw. trafność czynnikowa)    379
    5. Podsumowanie    380
  16. Standaryzacja – obiektywność – normalizacja    383
    1. Wprowadzenie    383
    2. Standaryzacja i obiektywność testu    383
    3. Skale standardowe oparte na modelu rozkładu normalnego    385
    4. Porównanie skal standardowych    388
    5. Podsumowanie    390
  17. Analiza profilów psychometrycznych – porównania intraindywidualne i interindywidualne    391
    1. Wprowadzenie    392
    2. Analiza intraprofilowa    393
    3. Analiza interprofilowa    398
    4. Podsumowanie    406
  18. Problemy adaptacji kulturowej testów    409
    1. Wprowadzenie    409
    2. Czy testy psychologiczne powstałe w warunkach innej kultury powinny być poddane adaptacji kulturowej?    410
    3. Sprawdzanie równoważności testów (według Radosława Ł. Drwala)    415
    4. Konteksty adaptacji kulturowej testów (według Jerzego Brzezińskiego)    416
    5. Podsumowanie    423
  Nota bibliograficzna i podziękowania    425
  Bibliografia    429
    Dodatek A. Jak przygotować raport z badań psychologicznych?    449
    Dodatek B. Tablice statystyczne i psychometryczne    453
    Dodatek C. Alfabet grecki    509
  Indeks rzeczowy    511
  Indeks nazwisk    517
  O Autorze    526
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia