Społeczne konstruowanie kategorii zdrowia choroby i zaburzenia psychicznego w społeczeństwie późnej

Społeczne konstruowanie kategorii zdrowia choroby i zaburzenia psychicznego w społeczeństwie późnej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka w pracy przedstawia proces społecznego wytwarzania kategorii zdrowia, choroby i zaburzeń psychicznych we współczesnym społeczeństwie określany mianem późnej bądź refleksyjnej nowoczesności oraz niespójności stanowiące nieodzowną część owego procesu. Ważnym wątkiem jest tu też próba zrozumienia współczesności przez pryzmat problematyki zdrowia psychicznego. Autorka rekonstruuje proces nadawania znaczeń kategoriom zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego z możliwie wielu punktów widzenia. Badania empiryczne będące podstawą pracy uwzględniają perspektywy aktorów społecznych biorących udział w wyżej wymienionym procesie: są to przedstawiciele społeczeństwa polskiego, osoby mające doświadczenie choroby psychicznej, członkowie ich rodzin oraz osoby pełniące role ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego (psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci). Materiał zaprezentowany w pracy może mieć różnorodne zastosowania, od stricte poznawczych, po pragmatyczne, związane z takimi obszarami, jak: promocja zdrowia i psychoprofilaktyka, edukacja, praca socjalna oraz psychoterapia.


Liczba stron690
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3447-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    11
  Wstęp    13
  CZĘŚĆ I    27
  STARE I NOWE PYTANIA O ZDROWIE, CHOROBĘ I ZABURZENIE PSYCHICZNE    27
  Rozdział 1    27
  Związki zdrowia psychicznego z procesami integracji i dezintegracji społecznej. Rozważania z perspektywy funkcjonalno-strukturalnej w socjologii zdrowia psychicznego     27
    1. Wstęp    27
    2. Relacje kategorii „zdrowia”, „choroby” i „zaburzenia psychicznego” wobec konformizmu społecznego    28
    3. Terapia zaburzeń psychicznych jako przejaw działania systemu kontroli społecznej    36
    4. O statystycznym rozumieniu normalności. Czy zachowanie większości zawsze jest „normalne”?    38
    5. Funkcja chorych psychicznie w społeczeństwie    40
    6. Socjogeneza zaburzeń psychicznych. Pytanie o wpływ kryzysów społecznych i niespójności systemu społecznego na kondycję psychiczną jednostek    42
    7. Reinterpretacje teorii społecznej roli chorego w kontekście chorób i zaburzeń psychicznych. Czy choroba psychiczna to „choroba jak każda inna”?    51
    8. Konsekwencje założeń teorii funkcjonalno-strukturalnych dla socjologii zdrowia psychicznego – społeczny kauzalizm i badania epidemiologiczne uwzględniające zmienne społeczno-demograficzne    54
  Rozdział 2    62
  Zdrowie psychiczne – prywatny problem jednostki czy kwestia społeczna? Rozważania w kontekście teorii konfliktu (teorii krytycznej) 62
    1. Wstęp    62
    2. Napięcia strukturalne a zaburzenia psychiczne    64
    3. Zdrowie psychiczne jako efekt konwersji kapitału    67
    4. Zdrowie psychiczne a struktura społeczna i mechanizmy generowania lub niwelowania nierówności    69
    5. Medykalizacja życia społecznego jako przejaw dominacji interesów ekonomicznych nad kwestiami zdrowia publicznego    72
    6. Przemiany psychiatrii. Czy medycyna jest na sprzedaż?    79
    7. Medykalizacja smutku i nieśmiałości. W jaki sposób narzędzia marketingu i public relations zmieniają społeczne postrzeganie zdrowia i choroby psychicznej?    83
    8. Między medykalizacją a psychologizacją problemów społecznych. Kultura psychoterapeutyczna jako kultura warstw uprzywilejowanych    89
    9. Implikacje założeń teorii krytycznej dla badań empirycznych w zakresie socjologii zdrowia psychicznego    96
  Rozdział 3    101
  Założenia teorii interpretatywnych w socjologii zdrowia psychicznego – pytania o kulturę oraz jej wpływ na osobiste doświadczenia ujmowane w kategoriach zdrowia, chorób i zaburzeń psychicznych 101
    1. Wstęp    101
    2. Procesy obiektywizazji i subiektywizacji wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz chorób i zaburzeń psychicznych    102
    3. Kulturowe wyobrażenia na temat osób chorujących psychicznie jako czynnik współdeterminujący postawy społeczne    105
    4. Zaburzenia psychiczne a społeczne naznaczanie zachowań dewiacyjnych. O performatywności diagnozy psychiatrycznej    113
    5. Choroby i zaburzenia psychiczne jako naruszenia etnometod    120
    6. Między piętnem a interpretacją prowadzącą do zdrowienia – wielość konsekwencji stosowania etykiet chorób i zaburzeń psychicznych    126
    7. Bezpośrednie interakcje jako przestrzeń konstruowania kategorii zdrowia i choroby psychicznej    131
    8. Mechanizmy socjalizacji do zaburzeń psychicznych    136
    9. Przyjmowanie roli chorego psychicznie    142
    10. Choroba psychiczna oraz zdrowienie jako doświadczenie osobiste – analiza z perspektywy narracyjnej    147
    11. Konsekwencje założeń zawartych w paradygmacie interpretatywnym dla badań w ramach socjologii zdrowia psychicznego    158
  Rozdział 4    165
  „Szaleńcy” na miarę swoich czasów - kondycja człowieka w późnej nowoczesności a zdrowie psychiczne 165
    1. Wstęp    165
    2. Emocjonalne konteksty deradycjonalizacji    170
    3. Nowoczesne nadzieje i rozczarowania – rozważania wokół kategorii osobowości nowoczesnej i zdrowia psychicznego    173
    4. Znaczenia objawów zaburzeń psychicznych w kontekście współczesnej kultury    177
    5. Kryzys psychiczny w późnej nowoczesności jako doświadczenie paradoksalne – marginalizacja pomimo powszechności. Separacja doświadczenia, refleksyjny projekt „ja” i systemy eksperckie    183
    6. Wolność, ryzyko i lęk jako wyznaczniki kondycji psychicznej współczesnych jednostek    194
    7. Specyfika więzi w społeczeństwie późnej nowoczesności    205
    8. Stres, lęk i depresja w społeczeństwie późnej nowoczesności – między zaburzeniem a formą adaptacji    214
  CZĘŚĆ II    233
  KONSTRUOWANIE KATEGORII ZDROWIA, CHOROBY I ZABURZENIA PSYCHICZNEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH    233
  Rozdział 5    233
  Podstawy teoretyczno-metodologiczne badań własnych     233
    1. Cel badań i ogólne ramy teoretyczno-metodologiczne podjętych analiz    233
    2. Konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych dla metodologii badań własnych    248
    3. Problemy badawcze i koncepcja badań własnych    261
      3.1. Ogólnopolskie, reprezentatywne badania sondażowe    263
      3.2. Jakościowe analizy opublikowanych narracji biograficznych osób mających doświadczenia kryzysu psychicznego i leczenia psychiatrycznego oraz członków rodzin osób chorujących psychicznie    266
      3.3. Wywiady pogłębione z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego    271
    4. Metodologia teorii ugruntowanej jako podstawa analizy danych    275
    5. Podsumowanie    283
   Rozdział 6    284
  Kategorie zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego w świadomości społecznej – analiza na podstawie reprezentatywnych ogólnopolskich badań sondażowych     284
    1. Zmienne społeczno-demograficzne respondentów    284
    2. Źródła wiedzy na temat zdrowia, chorób i zaburzeń psychicznych    286
    3. Zakres kontaktów z osobami doświadczającymi zaburzeń/chorób psychicznych    296
    4. Perspektywy różnicowania kategorii zdrowia i choroby/zaburzenia psychicznego oraz percepcja granic pomiędzy zdrowiem a zaburzeniem/chorobą psychiczną    306
    5. Wiązki opinii na temat różnicowania kategorii zdrowia, chorób i zaburzeń psychicznych    325
    6. Wnioski i podsumowanie    331
   Rozdział 7    333
  Skojarzenia z pojęciami zdrowia psychicznego i choroby/zaburzenia psychicznego oraz wyobrażenia człowieka zdrowego psychicznie i osoby chorej psychicznie w świadomości społecznej – mapy mentalne na podstawie analizy pólsemantycznych     333
    1. Analiza pól semantycznych i konstruowanie map mentalnych    333
    2. Skojarzenia z pojęciem „zdrowia psychicznego”    337
    3. Wyobrażenia na temat cech i zachowań człowieka zdrowego psychicznie    344
    4. Skojarzenia z pojęciem „choroby psychicznej”    353
    5. Wyobrażenia na temat cech i zachowań człowieka chorującego psychicznie/doświadczającego zaburzeń psychicznych    358
    6. Wnioski i podsumowanie    373
  Rozdział 8    376
  Konstruowanie kategorii zdrowia psychicznego i choroby/zaburzenia psychicznego w narracjach biograficznych osób mających doświadczenie kryzysu psychicznego i leczenia psychiatrycznego     376
    1. Główne kategorie analizy danych    376
    2. Bezpośrednie i pośrednie definiowanie choroby psychicznej. Sposoby konstruowania wypowiedzi oraz treści przekazywane w narracjach o chorobie psychicznej    378
      2.1. „Niewinne początki” i nienazywanie choroby    379
      2.2. Opisy kontekstu choroby i strategie porządkowania narracji    382
      2.3. Przekazy o depresji i psychozie    386
      2.4. Narastające cierpienie jako punkt wyjścia wędrówki w poszukiwaniu ulgi oraz znaczenia niezrozumiałych doświadczeń    388
      2.5. Społeczne rangowanie chorób psychicznych, instytucji leczniczych oraz dziedzin nauki i praktyki społecznej    390
      2.6. Stereotypowe wyobrażenia o chorobie psychicznej    391
      2.7. Wyobrażenia o chorobie psychicznej konstruowane przez porównanie z chorobą somatyczną    393
      2.8. Tabuizacja choroby psychicznej jako sposób radzenia sobie w sytuacji anomii    394
      2.9. Choroba psychiczna jako doświadczenie egzystencjalne    395
    3. Choroba psychiczna jako czynnik wpływający na relacje jednostki z otaczającym światem i innymi ludźmi    396
      3.1. Początki choroby: utrata rozumienia otaczającej rzeczywistości i narastające poczucie wyobcowania    397
      3.2. Zakłócenia komunikacji z ludźmi na skutek pierwszych objawów choroby    400
      3.3. Ukrywanie choroby i wynikające z niego komplikacje    402
      3.4. Selektywne ujawnianie choroby    407
      3.5. Gdy nie da się już ukrywać kryzysu    410
      3.6. Reakcje partnerów interakcji na ujawnienie choroby psychicznej jednostki    411
      3.7. Motyw wędrówki w poszukiwaniu pomocy    416
      3.8. Interakcje podejmowane w kontekście przyjmowania ról chorego psychicznie i pacjenta psychiatrycznego    419
      3.9. Relacje z innymi chorymi    425
    4. Choroba psychiczna jako obszar pracy nad biografią    428
    5. Koncepcje zdrowia i zdrowienia wyłaniające się z narracji o chorobie    433
    6. Wnioski i podsumowanie    438
  Rozdział 9    445
  Konstruowanie kategorii zdrowia psychicznego i choroby/zaburzenia psychicznego w narracjach członków rodzin osób chorujących psychicznie     445
    1. Narracje biograficzne członków rodzin osób chorujących psychicznie w kontekście narracji jednostek doświadczających kryzysu psychicznego    445
    2. Poznawcza adaptacja do sytuacji choroby psychicznej w rodzinie    450
    3. Adaptacja emocjonalna do sytuacji choroby psychicznej członka rodziny    461
    4. Interakcje społeczne podejmowane przez członków rodzin osób chorujących psychicznie    467
      4.1. Interakcje pomiędzy zdrowymi a chorymi członkami rodziny    468
      4.2. Interakcje między zdrowymi członkami rodziny    476
      4.3. Interakcje pomiędzy członkami rodzin zmagających się z problemem choroby psychicznej a przedstawicielami otoczenia społecznego    478
      4.4. Rodziny osób chorych psychicznie w interakcji z przedstawicielami instytucji psychiatrycznych    480
      4.5. Bliscy osób chorych psychicznie w interakcji z osobami mającymi podobne doświadczenia    487
    5. Wnioski i podsumowanie    488
   Rozdział 10    497
  Konstruowanie kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego w narracjach ekspertów     497
    1. Główne kierunki analizy danych    497
    2. Bezpośrednie i pośrednie sposoby definiowania kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego przez ekspertów    498
      2.1. Zdrowie, zaburzenie i choroba psychiczna jako części kontinuum – nieostrość granic między zdrowiem, zaburzeniem i chorobą    500
      2.2. Kryteria społecznego funkcjonowania oraz subiektywnego cierpienia – wzajemne relacje    506
      2.3. Objaw jako kryterium zaburzenia i/lub choroby oraz komunikat    511
      2.4. Rola czynników biologicznych i psychospołecznych w różnicowaniu zaburzenia i choroby psychicznej    513
      2.5. Kryterium czasu    515
      2.6. Próby odnoszenia teoretycznych konstruktów zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego do opisu funkcjonowania konkretnych jednostek    517
    3. Wokół diagnozy – rola procedur diagnostycznych w procesie konstruowania kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego    519
      3.1. Postawy ekspertów wobec oficjalnych systemów klasyfikacyjnych (ICD i DSM)    520
      3.2. Refleksje dotyczące zmian w oficjalnych systemach diagnostycznych    527
      3.3. Funkcje diagnozy wobec diagnozowanych – próba rekonstrukcji z perspektywy ekspertów    530
    4. Przemiany sposobów myślenia o problematyce zdrowia psychicznego wraz ze zdobywaniem doświadczeń zawodowych    536
    5. Wnioski i podsumowanie    541
  Rozdział 11    546
  Czynniki wyznaczające kontekst procesu konstruowania kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego przez ekspertów     546
    1. Kontekst instytucjonalny    546
      1.1. Konstruowanie kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego w obrębie wyspecjalizowanych instytucji ochrony zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym    547
      1.2. Konstruowanie kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego w szerszym kontekście instytucjonalnym    556
    2. Kontekst społeczno-kulturowy    562
      2.1. Ogólne ramy kulturowe wyznaczające społeczną świadomość problematyki zdrowia psychicznego oraz postawy wobec osób chorujących psychicznie    563
      2.2. Zmiana społeczno-kulturowa a kondycja psychiczna jednostek    569
      2.3. Społeczno-kulturowe manifestacje napięć a uniwersalne mechanizmy generujące zaburzenia psychiczne    576
    3. Kontekst osobisty    577
      3.1. Relacje pomiędzy kondycją psychiczną osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego a sposobami rozumienia kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego    579
      3.2. Sposoby radzenia sobie z kryzysami w narracjach badanych ekspertów    587
    4. Wnioski i podsumowanie    591
  Zakończenie    594
  Bibliografia    604
  Aneks 636
    I. Kwestionariusz do ogólnopolskich, reprezentatywnych badań sondażowych    636
    II. Tabele aneksowe do rozdziału 6    638
    III. Tabele aneksowe do rozdziału 7    647
    IV. Oznaczenia wypowiedzi osób mających doświadczenie kryzysu psychicznego i leczenia psychiatrycznego    686
    V. Oznaczenia wypowiedzi członków rodzin osób chorujących psychicznie    686
    VI. Kwestionariusz wywiadu pogłębionego z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego    687
    VII. Oznaczenia ekspertów uczestniczących w wywiadach pogłębionych    688
  Summary (The social construction of categories of mental health, disease and disorder in late-modernity society)    689
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia