Mała anatomia kliniczna

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,30  149,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

104,30149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najistotniejsze wiadomości anatomiczne w powiązaniu z aspektami klinicznymi, z użyciem współczesnej trójjęzycznej nomenklatury anatomicznej. Topograficzne ujęcie pozwalające na integrację wiedzy o układach narządów i tkanek znajdujących się w badanej lub podlegającej interwencji części ciała. Ponad 230 specjalnie opracowanych dla potrzeb książki kolorowych rycin.


Liczba stron272
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5791-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Reguły opisu anatomicznego     13
    Części i okolice ciała ludzkiego (partes et regiones corporis humani; parts and regions of human body)     13
    Osie, płaszczyzny i kierunki ciała ludzkiego (axes, plana et directiones corporis humani; axes planes and directions in the human body)     14
  2. Anatomia układów narządów i tkanek     17
    Kości i ich połączenia (ossa et juncturae; bones and joints)     17
    Układ mięśniowy (systema musculare; muscular system)     18
    Układ nerwowy (systema nervosum; nervous system)     19
    Narządy zmysłów (organa sensum; sensory organs)     20
    Układ sercowo-naczyniowy (systema cardiovasculare; cardiovascular system)     20
    Układ chłonny (systema lymphaticum; lymphatic system)     21
    Układ krwiotwórczy (systema sanguiniformis)     21
    Układ oddechowy (systema respiratorium; respiratory system)     22
    Układ trawienny (systema digestorium; alimentary system)     22
    Układ wewnątrzwydzielniczy (systema endocrinum; endocrine system)     23
    Układ moczowo-płciowy (systema urogenitale; urogenital system)     24
    Układ powłokowy (systema integumentale; integumental system)     25
  3. Anatomia kości i ich połączeń     27
    Kręgi, kręgosłup (vertebrae, collumna vertebralis; vertebrae, spine)     27
    Połączenia i ruchomość kręgosłupa     29
      Połączenia trzonów     29
      Połączenia łuków     29
    Żebra i klatka piersiowa (costae et thorax; ribs and chest)     31
    Obręcz kończyny górnej (cingulum membri superioris; pectoral girdle; shoulder girdle)     32
    Kończyna górna, część wolna (membrum liberum superius; free upper extremity)     33
    Połączenia kończyny górnej     35
    Obręcz kończyny dolnej (cingulum membri inferioris; cingulum pelvicum; pelvic girdle)     38
    Kończyna dolna, część wolna (membrum liberum inferius; lower free extremity)     40
    Połączenia części wolnej kończyny dolnej     43
    Czaszka (cranium; skull)     46
      Budowa ogólna     46
      Kości czaszki     47
      Doły czaszki (fossae cranii; cranial fossae)     52
  4. Ośrodkowy układ nerwowy     55
    Rdzeń kręgowy (medulla spinalis; spinal cord)     55
      Drogi rdzenia kręgowego (tractus (trtr.) medullae spinalis; pathways of the spinal cord)     57
      Unaczynienie rdzenia kręgowego     59
      Opony rdzenia kręgowego (meninges spinalis; spinal meninges)     60
    Mózgowie i układ komorowy     62
      Jądra nerwów czaszkowych (nuclei nervorum cranialium; nuclei of cranial nerves)     65
    Móżdżek (cerebellum; cerebellum)     66
    Mózg (cerebrum; forebrain)     68
      Międzymózgowie (diencephalon)     68
      Budowa wzgórza (thalamus)     70
      Półkula mózgu (haemispherium cerebri; cerebral haemisphere)     70
      Cytoarchitektonika i ośrodki czynnościowe kory mózgu     72
      Komora boczna lewa i prawa (ventriculus lateralis; lateral ventricle)     74
      Jądra podstawy (nuclei basales; basal nuclei)     75
      Układ limbiczny (systema limbicum; limbic system)     76
      Istota biała półkuli mózgu (substantia alba haemispheri cerebri; white matter of the cerebral haemisphere)     78
      Topografia mózgu na przekrojach (sectiones cerebri; sections of cerebrum)     79
    Drogi nerwowe     80
      Droga węchowa (tractus sensus olfactorius; olfactory pathway)     80
      Droga smakowa (tractus gustatorius; gustatory tract)     81
      Droga wzrokowa (tractus sensus opticus; optic pathway)     81
      Droga słuchowa (tractus acusticus; acoustic pathway)     83
      Droga czucia równowagi (tractus vestibularis; vestibular pathways)     83
      Drogi czucia dotyku, bólu i temperatury oraz czucia głębokiego     84
      Ruchowe drogi nerwowe – drogi piramidowe     85
    Unaczynienie mózgowia     87
    Opony mózgowia (meninges encephali; cerebral meninges)     90
  5. Głowa i szyja     93
    Mięśnie i powięzie     93
      Mięśnie szyi (musculi colli; muscles of the neck)     93
      Trójkąty szyi (trigona et spatia colli; triangles and spaces of the neck)     95
      Powięzie i przestrzenie szyi (fasciae et spatia colli; fasciae and spaces of the neck)     95
      Mięśnie twarzy (musculi faciei; facial muscles)     96
      Mięśnie żucia (musculi masticatorii; masticatory muscles)     98
    Naczynia głowy i szyi     98
      Tętnica podobojczykowa (a. subclavia; subclavian artery)     98
      Powrózek naczyniowo-nerwowy szyi     99
      Żyły głowy i szyi     101
    Układ chłonny głowy i szyi     103
    Układ nerwowy głowy i szyi     104
      Splot szyjny (plexus cervicalis; cervical plexus)     104
      Splot ramienny (plexus brachialis; brachial plexus)     105
      Pień współczulny (truncus sympathicus; sympathetic trunk)     106
      Nerwy czaszkowe (nn. craniales; cranial nerves)     106
    Trzewa szyi     112
      Krtań (larynx)     112
      Tarczyca (glandula thyroidea; thyroid gland) i przytarczyce (glandula parathyroidea; parathyroid gland)     115
    Trzewa głowy     116
      Jama ustna (cavitas oris; oral cavity)     116
      Gardło (pharynx)     120
      Nos i jama nosowa     122
      Ucho     124
      Oko (oculus; eye) i oczodół (orbita; orbite)     128
      Siodło tureckie (sella turcica)     131
      Zatoka jamista (sinus cavernosus; cavernous sinus)     133
    Topografia głowy i szyi na przekrojach     133
  6. Klatka piersiowa     135
    Ściany klatki piersiowej     135
      Gruczoł sutkowy (glandula mammaria; mammary gland)     135
      Mięśnie klatki piersiowej (musculi thoracis; muscles of thorax)     136
      Powięzie klatki piersiowej     138
      Tętnice ścian klatki piersiowej     138
      Żyły ścian klatki piersiowej     139
      Układ chłonny ścian klatki piersiowej     140
      Unerwienie ścian klatki piersiowej     141
      Przestrzeń międzyżebrowa (spatium intercostale; intercostal space)     141
      Pacha (axilla)     142
    Śródpiersie (mediastinum)     144
      Narządy śródpiersia     145
      Naczynia śródpiersia     146
      Układ chłonny śródpiersia     147
      Nerwy śródpiersia     148
    Serce (cor; heart)     148
      Położenie serca     148
      Osierdzie (pericardium)     149
      Budowa zewnętrzna serca     150
      Budowa wewnętrzna serca     151
      Naczynia serca (vasa cordis; heart vessels)     154
      Unerwienie serca     155
    Płuca i opłucna     155
      Płuca (pulmones; lungs)     155
      Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmonalia)     157
      Opłucna (pleura)     158
  7. Brzuch (abdomen; belly)     159
    Okolica i jama brzucha     159
    Mięśnie brzucha (musculi abdominis; abdominal muscles)     159
    Ściana przednia brzucha     161
    Kanał pachwinowy, przepukliny (canalis inguinalis, herniae; inguinal canal, hernias)     161
      Ściany kanału pachwinowego     162
    Ściana tylna brzucha     163
    Ściana dolna brzucha     164
    Naczynia ścian brzucha     164
      Tętnice ścian brzucha     164
      Żyły ścian brzucha     165
    Otrzewna (peritoneum)     165
    Elementy rozwoju otrzewnej warunkujące topografię narządów     167
    Narządy jamy brzusznej właściwej     168
      Żołądek (ventriculus; gaster, stomach)     168
      Śledziona (splen/lien; spleen)     169
      Jelito cienkie (intestinum tenue; small intestine)     171
      Jelito grube (intestinum crassum; large intestine)     172
      Wątroba (hepar; liver) i drogi żółciowe     173
      Trzustka (pancreas)     176
    Naczynia tętnicze trzew brzucha     177
    Układ żyły wrotnej (vena porta hepatis; hepatic portal vein)     179
    Układ chłonny jamy brzusznej     181
    Unerwienie jamy brzusznej     181
  8. Przestrzeń zaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy     183
    Przestrzeń zaotrzewnowa (spatium retroperitoneale; retroperitoneal space)     183
      Wielkie naczynia przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy     184
      Węzły chłonne (nodi lymphatici; lymphatic nodes) przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy     186
      Układ nerwowy przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy     187
      Układ autonomiczny     189
      Nadnercza (glandula suprarenalis; suprarenal gland)     190
      Nerka (ren; kidney)     190
      Moczowód (ureter; ureter)     194
      Pęcherz moczowy (vesica urinaria; urinary bladder)     195
    Układ rozrodczy męski     196
      Jądra (testis) i moszna (scrotum)     196
      Nasieniowód (ductus deferens)     197
      Osłonki jądra     197
      Gruczoł krokowy (prostata)     198
      Prącie (penis) i cewka moczowa męska (urethra masculina; male urethra)     198
    Układ rozrodczy żeński     200
      Jajnik (ovarium; ovary)     200
      Jajowód (tuba uterina; salpinx; uterine tube)     202
      Macica (uterus)     202
      Pochwa (vagina)     204
      Krocze (perineum)     204
      Krążenie płodowe (circulatio fetus)     205
    Dno miednicy (fundus pelvis; pelvic floor)     206
  9. Grzbiet (dorsum; back)     209
    Mięśnie powierzchowne grzbietu (musculi dorsi superficiales; superficial muscles of the back)     209
    Mięśnie głębokie grzbietu (musculi dorsi profundi; deep muscles of the back)     210
  10. Kończyna górna     213
    Mięśnie obręczy kończyny górnej (musculi cinguli; muscles of pectoral girdle)     214
    Mięśnie ramienia (musculi brachii; muscles of arm)     215
      Grupa przednia mięśni ramienia     215
      Grupa tylna mięśni ramienia     216
    Mięśnie przedramienia (musculi antebrachii; muscles of forearm)     217
      Grupa przednia mięśni przedramienia     217
      Grupa boczna mięśni przedramienia     218
      Grupa tylna mięśni przedramienia     218
    Mięśnie ręki (musculi manus; muscles of the hand)     220
      Mięśnie kłębu kciuka     220
      Mięśnie kłębika     220
      Mięśnie międzykostne (musculi interossei; interossous muscles)     221
      Mięśnie glistowate (musculi lumbricales; lumbricals)     221
    Pochewki włókniste i maziowe ręki (vaginae fibrosae et synoviales manus; fibrous and synovial vaginae of the hand)     222
      Pochewki grzbietowe ścięgien ręki     222
      Pochewki dłoniowe ścięgien ręki     222
    Naczynia kończyny górnej     223
      Tętnice kończyny górnej     223
      Żyły kończyny górnej     225
      Układ chłonny     226
    Unerwienie kończyny górnej     227
  11. Kończyna dolna     231
    Mięśnie obręczy (musculi cinguli; muscles of pelvic girdle)     232
      Rotatory biodra     233
    Mięśnie uda (musculi femoris; femoral muscles)     234
      Grupa przednia     234
      Grupa tylna     235
      Grupa przyśrodkowa     235
    Mięśnie goleni (musculi cruris; leg muscles)     237
      Grupa przednia     237
      Grupa boczna     237
      Grupa tylna     237
    Mięśnie stopy (musculi pedis; muscles of foot)     240
      Mięśnie grzbietu stopy     240
      Mięśnie podeszwy     240
      Mięśnie wyniosłości pośredniej     241
    Pochewki maziowe stopy (vaginae synoviales pedis; synovial vaginae of the foot)     241
    Naczynia kończyny dolnej     242
      Tętnice kończyny dolnej     242
      Żyły kończyny dolnej     246
    Układ chłonny kończyny dolnej     247
    Unerwienie kończyny dolnej     248
      Nerwy autonomiczne     254
  Słowniczek     255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia