Mała anatomia kliniczna

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

71,52  119,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

71,52119,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najistotniejsze wiadomości anatomiczne w powiązaniu z aspektami klinicznymi, z użyciem współczesnej trójjęzycznej nomenklatury anatomicznej. Topograficzne ujęcie pozwalające na integrację wiedzy o układach narządów i tkanek znajdujących się w badanej lub podlegającej interwencji części ciała. Ponad 230 specjalnie opracowanych dla potrzeb książki kolorowych rycin.


Liczba stron272
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5791-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Reguły opisu anatomicznego    13
    Części i okolice ciała ludzkiego (partes et regiones corporis humani; parts and regions of human body)    13
    Osie, płaszczyzny i kierunki ciała ludzkiego (axes, plana et directiones corporis humani; axes planes and directions in the human body)    14
  2. Anatomia układów narządów i tkanek    17
    Kości i ich połączenia (ossa et juncturae; bones and joints)    17
    Układ mięśniowy (systema musculare; muscular system)    18
    Układ nerwowy (systema nervosum; nervous system)    19
    Narządy zmysłów (organa sensum; sensory organs)    20
    Układ sercowo-naczyniowy (systema cardiovasculare; cardiovascular system)    20
    Układ chłonny (systema lymphaticum; lymphatic system)    21
    Układ krwiotwórczy (systema sanguiniformis)    21
    Układ oddechowy (systema respiratorium; respiratory system)    22
    Układ trawienny (systema digestorium; alimentary system)    22
    Układ wewnątrzwydzielniczy (systema endocrinum; endocrine system)    23
    Układ moczowo-płciowy (systema urogenitale; urogenital system)    24
    Układ powłokowy (systema integumentale; integumental system)    25
  3. Anatomia kości i ich połączeń    27
    Kręgi, kręgosłup (vertebrae, collumna vertebralis; vertebrae, spine)    27
    Połączenia i ruchomość kręgosłupa    29
      Połączenia trzonów    29
      Połączenia łuków    29
    Żebra i klatka piersiowa (costae et thorax; ribs and chest)    31
    Obręcz kończyny górnej (cingulum membri superioris; pectoral girdle; shoulder girdle)    32
    Kończyna górna, część wolna (membrum liberum superius; free upper extremity)    33
    Połączenia kończyny górnej    35
    Obręcz kończyny dolnej (cingulum membri inferioris; cingulum pelvicum; pelvic girdle)    38
    Kończyna dolna, część wolna (membrum liberum inferius; lower free extremity)    40
    Połączenia części wolnej kończyny dolnej    43
    Czaszka (cranium; skull)    46
      Budowa ogólna    46
      Kości czaszki    47
      Doły czaszki (fossae cranii; cranial fossae)    52
  4. Ośrodkowy układ nerwowy    55
    Rdzeń kręgowy (medulla spinalis; spinal cord)    55
      Drogi rdzenia kręgowego (tractus (trtr.) medullae spinalis; pathways of the spinal cord)    57
      Unaczynienie rdzenia kręgowego    59
      Opony rdzenia kręgowego (meninges spinalis; spinal meninges)    60
    Mózgowie i układ komorowy    62
      Jądra nerwów czaszkowych (nuclei nervorum cranialium; nuclei of cranial nerves)    65
    Móżdżek (cerebellum; cerebellum)    66
    Mózg (cerebrum; forebrain)    68
      Międzymózgowie (diencephalon)    68
      Budowa wzgórza (thalamus)    70
      Półkula mózgu (haemispherium cerebri; cerebral haemisphere)    70
      Cytoarchitektonika i ośrodki czynnościowe kory mózgu    72
      Komora boczna lewa i prawa (ventriculus lateralis; lateral ventricle)    74
      Jądra podstawy (nuclei basales; basal nuclei)    75
      Układ limbiczny (systema limbicum; limbic system)    76
      Istota biała półkuli mózgu (substantia alba haemispheri cerebri; white matter of the cerebral haemisphere)    78
      Topografia mózgu na przekrojach (sectiones cerebri; sections of cerebrum)    79
    Drogi nerwowe    80
      Droga węchowa (tractus sensus olfactorius; olfactory pathway)    80
      Droga smakowa (tractus gustatorius; gustatory tract)    81
      Droga wzrokowa (tractus sensus opticus; optic pathway)    81
      Droga słuchowa (tractus acusticus; acoustic pathway)    83
      Droga czucia równowagi (tractus vestibularis; vestibular pathways)    83
      Drogi czucia dotyku, bólu i temperatury oraz czucia głębokiego    84
      Ruchowe drogi nerwowe – drogi piramidowe    85
    Unaczynienie mózgowia    87
    Opony mózgowia (meninges encephali; cerebral meninges)    90
  5. Głowa i szyja    93
    Mięśnie i powięzie    93
      Mięśnie szyi (musculi colli; muscles of the neck)    93
      Trójkąty szyi (trigona et spatia colli; triangles and spaces of the neck)    95
      Powięzie i przestrzenie szyi (fasciae et spatia colli; fasciae and spaces of the neck)    95
      Mięśnie twarzy (musculi faciei; facial muscles)    96
      Mięśnie żucia (musculi masticatorii; masticatory muscles)    98
    Naczynia głowy i szyi    98
      Tętnica podobojczykowa (a. subclavia; subclavian artery)    98
      Powrózek naczyniowo-nerwowy szyi    99
      Żyły głowy i szyi    101
    Układ chłonny głowy i szyi    103
    Układ nerwowy głowy i szyi    104
      Splot szyjny (plexus cervicalis; cervical plexus)    104
      Splot ramienny (plexus brachialis; brachial plexus)    105
      Pień współczulny (truncus sympathicus; sympathetic trunk)    106
      Nerwy czaszkowe (nn. craniales; cranial nerves)    106
    Trzewa szyi    112
      Krtań (larynx)    112
      Tarczyca (glandula thyroidea; thyroid gland) i przytarczyce (glandula parathyroidea; parathyroid gland)    115
    Trzewa głowy    116
      Jama ustna (cavitas oris; oral cavity)    116
      Gardło (pharynx)    120
      Nos i jama nosowa    122
      Ucho    124
      Oko (oculus; eye) i oczodół (orbita; orbite)    128
      Siodło tureckie (sella turcica)    131
      Zatoka jamista (sinus cavernosus; cavernous sinus)    133
    Topografia głowy i szyi na przekrojach    133
  6. Klatka piersiowa    135
    Ściany klatki piersiowej    135
      Gruczoł sutkowy (glandula mammaria; mammary gland)    135
      Mięśnie klatki piersiowej (musculi thoracis; muscles of thorax)    136
      Powięzie klatki piersiowej    138
      Tętnice ścian klatki piersiowej    138
      Żyły ścian klatki piersiowej    139
      Układ chłonny ścian klatki piersiowej    140
      Unerwienie ścian klatki piersiowej    141
      Przestrzeń międzyżebrowa (spatium intercostale; intercostal space)    141
      Pacha (axilla)    142
    Śródpiersie (mediastinum)    144
      Narządy śródpiersia    145
      Naczynia śródpiersia    146
      Układ chłonny śródpiersia    147
      Nerwy śródpiersia    148
    Serce (cor; heart)    148
      Położenie serca    148
      Osierdzie (pericardium)    149
      Budowa zewnętrzna serca    150
      Budowa wewnętrzna serca    151
      Naczynia serca (vasa cordis; heart vessels)    154
      Unerwienie serca    155
    Płuca i opłucna    155
      Płuca (pulmones; lungs)    155
      Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmonalia)    157
      Opłucna (pleura)    158
  7. Brzuch (abdomen; belly)    159
    Okolica i jama brzucha    159
    Mięśnie brzucha (musculi abdominis; abdominal muscles)    159
    Ściana przednia brzucha    161
    Kanał pachwinowy, przepukliny (canalis inguinalis, herniae; inguinal canal, hernias)    161
      Ściany kanału pachwinowego    162
    Ściana tylna brzucha    163
    Ściana dolna brzucha    164
    Naczynia ścian brzucha    164
      Tętnice ścian brzucha    164
      Żyły ścian brzucha    165
    Otrzewna (peritoneum)    165
    Elementy rozwoju otrzewnej warunkujące topografię narządów    167
    Narządy jamy brzusznej właściwej    168
      Żołądek (ventriculus; gaster, stomach)    168
      Śledziona (splen/lien; spleen)    169
      Jelito cienkie (intestinum tenue; small intestine)    171
      Jelito grube (intestinum crassum; large intestine)    172
      Wątroba (hepar; liver) i drogi żółciowe    173
      Trzustka (pancreas)    176
    Naczynia tętnicze trzew brzucha    177
    Układ żyły wrotnej (vena porta hepatis; hepatic portal vein)    179
    Układ chłonny jamy brzusznej    181
    Unerwienie jamy brzusznej    181
  8. Przestrzeń zaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy    183
    Przestrzeń zaotrzewnowa (spatium retroperitoneale; retroperitoneal space)    183
      Wielkie naczynia przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy    184
      Węzły chłonne (nodi lymphatici; lymphatic nodes) przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy    186
      Układ nerwowy przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy    187
      Układ autonomiczny    189
      Nadnercza (glandula suprarenalis; suprarenal gland)    190
      Nerka (ren; kidney)    190
      Moczowód (ureter; ureter)    194
      Pęcherz moczowy (vesica urinaria; urinary bladder)    195
    Układ rozrodczy męski    196
      Jądra (testis) i moszna (scrotum)    196
      Nasieniowód (ductus deferens)    197
      Osłonki jądra    197
      Gruczoł krokowy (prostata)    198
      Prącie (penis) i cewka moczowa męska (urethra masculina; male urethra)    198
    Układ rozrodczy żeński    200
      Jajnik (ovarium; ovary)    200
      Jajowód (tuba uterina; salpinx; uterine tube)    202
      Macica (uterus)    202
      Pochwa (vagina)    204
      Krocze (perineum)    204
      Krążenie płodowe (circulatio fetus)    205
    Dno miednicy (fundus pelvis; pelvic floor)    206
  9. Grzbiet (dorsum; back)    209
    Mięśnie powierzchowne grzbietu (musculi dorsi superficiales; superficial muscles of the back)    209
    Mięśnie głębokie grzbietu (musculi dorsi profundi; deep muscles of the back)    210
  10. Kończyna górna    213
    Mięśnie obręczy kończyny górnej (musculi cinguli; muscles of pectoral girdle)    214
    Mięśnie ramienia (musculi brachii; muscles of arm)    215
      Grupa przednia mięśni ramienia    215
      Grupa tylna mięśni ramienia    216
    Mięśnie przedramienia (musculi antebrachii; muscles of forearm)    217
      Grupa przednia mięśni przedramienia    217
      Grupa boczna mięśni przedramienia    218
      Grupa tylna mięśni przedramienia    218
    Mięśnie ręki (musculi manus; muscles of the hand)    220
      Mięśnie kłębu kciuka    220
      Mięśnie kłębika    220
      Mięśnie międzykostne (musculi interossei; interossous muscles)    221
      Mięśnie glistowate (musculi lumbricales; lumbricals)    221
    Pochewki włókniste i maziowe ręki (vaginae fibrosae et synoviales manus; fibrous and synovial vaginae of the hand)    222
      Pochewki grzbietowe ścięgien ręki    222
      Pochewki dłoniowe ścięgien ręki    222
    Naczynia kończyny górnej    223
      Tętnice kończyny górnej    223
      Żyły kończyny górnej    225
      Układ chłonny    226
    Unerwienie kończyny górnej    227
  11. Kończyna dolna    231
    Mięśnie obręczy (musculi cinguli; muscles of pelvic girdle)    232
      Rotatory biodra    233
    Mięśnie uda (musculi femoris; femoral muscles)    234
      Grupa przednia    234
      Grupa tylna    235
      Grupa przyśrodkowa    235
    Mięśnie goleni (musculi cruris; leg muscles)    237
      Grupa przednia    237
      Grupa boczna    237
      Grupa tylna    237
    Mięśnie stopy (musculi pedis; muscles of foot)    240
      Mięśnie grzbietu stopy    240
      Mięśnie podeszwy    240
      Mięśnie wyniosłości pośredniej    241
    Pochewki maziowe stopy (vaginae synoviales pedis; synovial vaginae of the foot)    241
    Naczynia kończyny dolnej    242
      Tętnice kończyny dolnej    242
      Żyły kończyny dolnej    246
    Układ chłonny kończyny dolnej    247
    Unerwienie kończyny dolnej    248
      Nerwy autonomiczne    254
  Słowniczek    255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia