Majowy zamach stanu w świetle dokumentów wywiadu, dyplomacji i organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej

Majowy zamach stanu w świetle dokumentów wywiadu, dyplomacji i organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Minęło już ponad 80 lat od dramatycznych wydarzeń majowych, które odegrały istotną rolę w dziejach międzywojennej Polski. W dniach 12-14 maja 1926 r., podczas walk między oddziałami wiernymi rządowi a jednostkami, które opowiedziały się po stronie Józefa Piłsudskiego, poniosło śmierć około 400 osób a około 1500 zostało rannych. Dokładnej liczby ofiar nie ustalono . Rodzinom oficerów i podoficerów wypłacono po tysiąc złotych, a szeregowych – po pięćset złotych odszkodowania. Wydarzenia te odcisnęły piętno na dalszym rozwoju stosunków społeczno-politycznych w państwie a także w dużym stopniu zaważyły na jego losach . W połowie maja 1926 r. rozpoczęły się dziewięcioletnie autorytarne rządy Józefa Piłsudskiego i trzynastoletnie obozu sanacji. Polska stała się państwem zdominowanym przez Marszałka i wąskie grono jego najbliższych współpracowników . Na temat genezy, przebiegu i konsekwencji przewrotu majowego opublikowano dotychczas wiele dokumentów, relacji i wspomnień . Ukazały się też liczne opracowania i publikacje popularnonaukowe . Pomimo to wydarzenia z maja 1926 r. nadal wzbudzają duże zainteresowanie oraz kontrowersyjne oceny i opinie. Dotychczas najwięcej miejsca poświęcano uwarunkowaniom wewnętrznym, wydarzeniom politycznym i działaniom wojskowym. Szczegółowo został przeanalizowany rozwój wypadków w Warszawie oraz decyzje podejmowane po obu walczących stronach. Natomiast zbyt mało miejsca poświęcano reakcji wywiadu wojskowego, politycznego a także cywilnych organów bezpieczeństwa i administracji na te wydarzenia.


Publikowane dokumenty odsłaniają tylko część problemów mających związek z przewrotem majowym. Mało znane są wyniki obserwacji prowadzonej w dniach przewrotu i wkrótce po nim przez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne, a także reakcje i opinie placówek dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie.


Prezentowane materiały pochodzą przede wszystkim z Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Akt Nowych, byłego Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Archiwów Państwowych w Bydgoszczy, Lublinie, Gdańsku i Katowicach. W publikacji wykorzystano niektóre z dokumentów opublikowanych przez Zbigniewa Cieślikowskiego, bez których niemożliwe byłoby pełne przedstawienie podjętej problematyki.


Dokumenty w niniejszej publikacji zamieszczono w układzie chronologicznym. Publikowane są, poza nielicznymi wyjątkami, w całości, pominięto adresy i znaki kancelaryjne, a niezbędne elementy z tego zakresu uwzględniono w nagłówkach poszczególnych materiałów źródłowych. Przy przygotowywaniu tekstów do druku stosowano ogólnie przyjęte zasady edytorskie, łącznie z opatrzeniem ich stosownymi przypisami rzeczowymi oraz biogramami występujących w nich osób. Niestety nie wszystkie udało się zidentyfikować. Poprawki stylistyczne starano się ograniczyć do minimum. Poprawione zostały oczywiste błędy literowe, niewątpliwe opuszczenia wyrazów uzupełniono wpisując właściwy wyraz w nawiasie kwadratowym, zastosowano współczesną interpunkcję i ortografię, pozostawiając jednak bez zmian pisownię wielkich i małych liter. W materiałach źródłowych nazwy geograficzne pozostawiono w brzmieniu oryginalnym, dodając w nawiasie kwadratowym nazwę polską, tam gdzie to było możliwe.


Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-142-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     5
  Dokument 1, 1925, marzec, Warszawa – Instrukcja ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego dla dowódcy Okręgu Korpusu nr I w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w Warszawie na wypadek rozruchów     11
  Dokument 2, 1926, marzec 9, Łódź, Zarządzenie przygotowawcze wojewody łódzkiego Ludwika Darowskiego na wypadek rozruchów na terenie województwa     12
  Dokument 3, 1926, maj 12, Warszawa – Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej z oświadczeniem rządu w sprawie sytuacji wewnętrznej w kraju, wzywającym do zachowania spokoju     18
  Dokument 4, 1926, maj 12, Warszawa – Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie sytuacji wewnętrznej i przebiegu wypadków w Warszawie     18
  Dokument 5, 1926, maj 13, [Poznań] – Komunikat wydany przez ministra Stefana Piechockiego     20
  Dokument 6, 1926, maj 13, Warszawa – Telegram Ministerstwa Spraw Zagranicznych do poselstwa polskiego w Berlinie     21
  Dokument 7, 1926, maj 13, Warszawa – Szyfrogram Oddziału II Sztabu Generalnego do attachés wojskowych o sytuacji w kraju     21
  Dokument 8, 1926, maj 13, Katowice – Meldunek specjalny nr 2 Komendy Powiatowej Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     22
  Dokument 9, 1926, maj 13, Katowice – Meldunek specjalny nr 3 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     23
  Dokument 10, 1926, maj 13, Lublin – Telefonogram wojewody lubelskiego dr Stanisława Bryły do starostów województwa lubelskiego     24
  Dokument 11, 1926, maj 13, Brześć nad Bugiem – Zarządzenia dowódcy Okręgu Korpusu nr IX gen. Józefa Rybaka w związku z wydarzeniami w kraju     24
  Dokument 12, 1926, maj 14, Gdańsk – Notatka z rozmowy telefonicznej komisarza generalnego RP w Gdańsku Henryka Strasburgera z wojewodą poznańskim o sytuacji wewnętrznej w kraju     26
  Dokument 13, 1926, maj 14, Warszawa – Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie przebiegu wypadków w Warszawie     26
  Dokument 14, 1926, maj 14, Warszawa – Telegram Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie przebiegu wypadków w Warszawie     28
  Dokument 15, 1926, maj 14, Katowice – Meldunek specjalny nr 4 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     28
  Dokument 16, 1926, maj 14, Katowice – Meldunek specjalny nr 5 Komendy Powiatowej Policji Państwowej Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     31
  Dokument 17, 1926, maj 14, Katowice – Meldunek specjalny nr 6 Komendy Powiatowej Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     32
  Dokument 18, 1926, maj 14, Warszawa – Meldunki sytuacyjne z ekspozytur Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 13 i 14 maja     33
  Dokument 19, 1926, maj 14, [Berlin] – Informacje otrzymane przez Poselstwo RP w Berlinie telefonicznie z Gdańska o przebiegu wypadków w Warszawie     34
  Dokument 20, 1926, maj 14, [Berlin] – Pismo posła RP w Berlinie Kazimierza Olszowskiego do wojewody pomorskiego dr. Stanisława Wachowiaka z prośbą o udzielenie informacji o sytuacji w kraju     34
  Dokument 21, 1926, maj 14, Warszawa – Radiogram Ministerstwa Spraw Zagranicznych do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą     35
  Dokument 22, 1926, maj 14, Tallin – Depesza attaché wojskowego w Tallinie, mjr. Konrada Libickiego do Oddziału II Sztabu Generalnego     35
  Dokument 23, 1926, maj 14, [Berlin] – Telegram Poselstwa RP w Berlinie do MSZ w sprawie stanowiska prasy niemieckiej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     36
  Dokument 24, 1926, maj 14, [Berlin] – Telegram Poselstwa RP w Berlinie do MSZ w sprawie stanowiska prasy niemieckiej wobec przebiegu wydarzeń w Polsce     37
  Dokument 25, 1926, maj 14, [Warszawa] – Telegram MSZ do Poselstwa RP w Berlinie w sprawie przebiegu wydarzeń w Polsce     38
  Dokument 26, 1926, maj 14, Warszawa – Telegram Ministerstwa Spraw Zagranicznych do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą     38
  Dokument 27, 1926, maj 14, Warszawa – Telegram Ministerstwa Spraw Zagranicznych do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą     38
  Dokument 28, 1926, maj 15, Warszawa – Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej z tekstami oświadczeń: prezesa Rady Ministrów Wincentego Witosa z apelem o natychmiastowe zawieszenie broni, prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego o zrzeczeniu się urzędu, prezesa Rady Ministrów Wincentego Witosa o dymisji rządu oraz protokołem obrad prezydium rządu w dniu 14 maja     39
  Dokument 29, 1926, maj 15, [Warszawa] – Depesze Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku w sprawie sytuacji wewnętrznej w kraju i przebiegu wypadków w Warszawie     40
  Dokument 30, 1926, maj 15, Gdańsk – Radiotelegram przechwycony przez Morską Stację Radiotelegraficzną w Gdańsku w sprawie sytuacji w Polsce     41
  Dokument 31, 1926, maj 15, Moskwa – Depesza attaché wojskowego w Moskwie mjr. Tadeusza Kobylańskiego do Oddziału II Sztabu Generalnego     41
  Dokument 32, 1926, maj 15, Rzym – Depesza attaché wojskowego w Rzymie płk. Ignacego Matuszewskiego do Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie swego poparcia dla poczynań w kraju zwolenników Józefa Piłsudskiego     41
  Dokument 33, 1926, maj 15, Warszawa – Depesza Oddziału II Sztabu Generalnego do attachés wojskowych o sytuacji w kraju     42
  Dokument 34, 1926, maj 15, Gdańsk – Depesza kierownika Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Generalnego w Gdańsku mjr. Karola Dubicza-Penthera do Oddziału II Sztabu Generalnego     42
  Dokument 35, 1926, maj 15, Londyn – Depesza attaché wojskowego w Londynie mjr. Romana Michałowskiego do Oddziału II Sztabu Generalnego informująca o opinii Ministerstwa Wojny o wypadkach warszawskich     43
  Dokument 36, 1926, maj 15, Warszawa – Komunikat sytuacyjny p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego płk. Jerzego Błeszyńskiego     44
  Dokument 37, 1926, maj 15, [Warszawa] – Komunikat informacyjny Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie sytuacji na terenach przygranicznych oraz reakcji sowieckiej i fińskiej opinii publicz-ej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     44
  Dokument 38, 1926, maj 15, Berlin – Telegram Poselstwa RP w Berlinie z tekstem depeszy Agencji Wolffa w sprawie sytuacji wewnętrznej w Polsce     46
  Dokument 39, 1926, maj 15, [Bukareszt] – Zapis rozmowy telegraficznej attaché wojskowego RP w Bukareszcie mjr. Włodzimierza Ludwiga z płk. Tadeuszem Kasprzyckim w sprawie sytuacji wewnętrznej w kraju     47
  Dokument 40, 1926, maj 15, Warszawa – Depesza p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego płk. Jerzego Błeszyńskiego do attachés wojskowych w sprawie sytuacji w kraju     48
  Dokument 41, 1926, maj 15, [Gdańsk] – Telegram Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie przebiegu prac nad tworzeniem nowego rządu oraz sytuacji wewnętrznej w kraju     48
  Dokument 42, 1926, maj 15, Berlin – Telegram Polskiej Agencji Telegraficznej z tekstem depeszy Agencji Wolffa w sprawie sytuacji wewnętrznej w Polsce     48
  Dokument 43, 1926, maj 15, Warszawa – Telegram MSZ do poselstwa polskiego w Berlinie w sprawie przebiegu wypadków w Warszawie oraz sytuacji wewnętrznej w kraju     49
  Dokument 44, 1926, maj 15, [Warszawa] – Telegram MSZ do poselstwa polskiego w Berlinie     49
  Dokument 45, 1926, maj 15, [Warszawa] – Telegram Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie zrzeczenia się urzędu przez prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego oraz dymisji rządu Wincentego Witosa     49
  Dokument 46, 1926, maj 15, Warszawa – Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej z oświadczeniem marszałka sejmu Macieja Rataja o przejęciu obowiązków głowy państwa oraz w sprawie przebiegu prac nad tworzeniem nowego rządu     50
  Dokument 47, 1926, maj 15, Warszawa – Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie sytuacji wewnętrznej w kraju i przebiegu wypadków w Warszawie     51
  Dokument 48, 1926, maj 15, Gniew – Telefonogram Powiatowej Komendy Policji Państwowej do Okręgowego Urzędu Policji Politycznej w Toruniu w sprawie sytuacji na terenie Niemiec na pograniczu z Polską     51
  Dokument 49, 1926, maj 15, Toruń – Telegram wojewody pomorskiego dr. Stanisława Wachowiaka do podległych mu starostów w sprawie kontroli telegramów i rozmów telefonicznych w urzędach pocztowych     52
  Dokument 50, 1926, maj 15, [Poznań] – Telegram wojewody poznańskiego Adolfa Bnińskiego w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie województwa     53
  Dokument 51, 1926, maj 15, Toruń – Telefonogram wojewody pomorskiego dr Stanisława Wachowiaka do podległych mu starostów i prezydentów miast w sprawie kontroli dokumentów podróżnych na dworcach kolejowych     53
  Dokument 52, maj 15, Katowice – Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Województwa Śląskiego insp. Leona Wróblewskiego w związku z sytuacją wewnętrzną kraju     53
  Dokument 53, 1926, maj 15, Lubliniec – Telefonogram Ekspozytury Policji Politycznej     54
  Dokument, 1926, maj 15, Katowice – Meldunek specjalny nr 7 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     54
  Dokument, 1926, maj 15, Katowice – Meldunek specjalny nr 8 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     55
  Dokument, 1926, maj 15, Katowice – Meldunek specjalny nr 9 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami z kraju     56
  Dokument, 1926, maj 16, Warszawa, Genewa – Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie wypadków w Warszawie oraz reakcji szwajcarskiej opinii publicznej na temat przebiegu wydarzeń     57
  Dokument, 1926, maj 16, Warszawa – Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie sytuacji wewnętrznej w kraju     58
  Dokument, 1926, maj 16, Katowice – Meldunek specjalny nr 10 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     59
  Dokument, 1926, maj 16, Katowice – Meldunek specjalny nr 11 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     60
  Dokument, 1926, maj 16, [Warszawa] – Komunikat informacyjny Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie sytuacji na terenie Niemiec, Związku Sowieckiego i Litwy na pograniczu z Polską oraz o sprawie reakcji brytyjskiej opinii publicznej na temat wydarzeń w Polsce     61
  Dokument 62, 1926, maj 16, [Warszawa] – Dodatek do komunikatu informacyjnego Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie sytuacji na terenie Niemiec na pograniczu z Polską     63
  Dokument, 1926, maj 16, Warszawa – Raport attaché wojskowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie kpt. (?) Richarda Irvinga McKenny     63
  Dokument 64, 1926, maj 16, Warszawa – Komunikat Oddziału II informujący szefa Sztabu Generalnego gen. Stanisława Burhardt-Bukackiego o sytuacji na terenach przygranicznych z Polską oraz sytuacji wewnętrznej w kraju     67
  Dokument 65, 1926, maj 16, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 41 Oddziału II Sztabu Generalnego o wydarzeniach w lwowskim dowództwie Okręgu Korpusu i postawie gen. Władysława Sikorskiego wobec wydarzeń     67
  Dokument 66, 1926, maj 16, [Bukareszt] – Zapis rozmowy telegraficznej attaché wojskowego RP w Bukareszcie mjr. Włodzimierza Ludwiga z mjr. Czerwińskim ze Sztabu Generalnego o sytuacji wewnętrznej w kraju     69
  Dokument 67, 1926, maj 17, Katowice – Meldunek specjalny nr 12 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     70
  Dokument 68, 1926, maj 17, Katowice – Meldunek specjalny nr 13 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     72
  Dokument 69, 1926, maj 17, Katowice – Meldunek specjalny nr 14 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     73
  Dokument 70, 1926, maj 17, Katowice – Zarządzenie powiatowego komendanta Policji Województwa Śląskiego w Katowicach komisarza Brodniewicza w sprawie dyżurów oficerskich     75
  Dokument 71, 1926, maj 17, Katowice – Pismo Komendy Rezerwy przy Głównej Komendzie Policji Województwa Śląskiego do Głównej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w sprawie niestawienia się podoficerów na zbiórkę     76
  Dokument 72, 1926, maj 17, Toruń – Pismo do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu w sprawie sytuacji wewnętrznej na terenie Pomorza     76
  Dokument 73, 1926, maj 17, Radzyń – Pismo starosty radzyńskiego do wojewody lubelskiego     77
  Dokument 74, 1926, maj 17, Łuków – Pismo starosty łukowskiego do wojewody lubelskiego dr. Bryły w sprawie stanu wyjątkowego w powiecie     78
  Dokument 75, 1926, maj 17, Poznań – Pismo dowódcy Okręgu Korpusu nr VII gen. Edmunda Hausera do dowódców podległych mu jednostek w sprawie sytuacji Korpusu     78
  Dokument 76, 1926, maj 17, Warszawa – Pismo p.o. szefa Sztabu Generalnego gen. Stanisława Burhardt-Bukackiego do gen. Żeligowskiego, płk. Hickiewicza, płk. Bończa-Uzdowskiego, płk. Smorawińskiego, gen. Dąb-Biernackiego i płk. Sikorskiego w sprawie reorganizacji grupy operacyjnej Warszawa     79
  Dokument 77, 1926, maj 17, Warszawa – Depesza Oddziału II Sztabu Generalnego do attachés wojskowych o sytuacji w kraju     80
  Dokument 78, 1926, maj 17, Londyn – Depesza attaché wojskowego w Londynie mjr. Romana Michałowskiego do Oddziału II Sztabu Generalnego dotycząca oceny wypadków warszawskich w Ministerstwie Wojny     80
  Dokument 79, 1926, maj 18, Katowice – Meldunek specjalny nr 15 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     81
  Dokument 80, 1926, maj 18, Berlin – Raport prasowy Poselstwa RP w Berlinie dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie stanowiska niemieckiej opinii publicznej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     83
  Dokument 81, 1926, maj 18, Toruń – Pismo okólne wojewody pomorskiego dr. Wachowiaka do starostów i prezydentów miast województwa pomorskiego w sprawie wewnętrznej sytuacji w kraju     86
  Dokument 82, 1926, maj 18, Lublin – Pismo starosty lubelskiego do wojewody lubelskiego dr. Bryły w sprawie sytuacji w powiecie     87
  Dokument 83, 1926, maj 19, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 46 Oddziału II Sztabu Generalne-go w sprawie sytuacji na terenie kraju wraz z notatką o stanowisku brytyjskiej i włoskiej opinii publicznej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     87
  Dokument 84, 1926, maj 19, Gdańsk – Raport mjr. Karola Dubicz-Penthera do Oddziału II Sztabu Generalnego na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     91
  Dokument 85, 1926, maj 19, Toruń – Pismo wojewody pomorskiego dr. Wachowiaka do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w sprawie zamieszczenia sprostowania do notatki dziennika „Robotnik” dotyczącej rzekomej konfiskaty ulotek dowódcy OK nr VIII przez policję w Toruniu     94
  Dokument 86, 1926, maj 19, Berlin – Raport prasowy Poselstwa RP w Berlinie dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie stanowiska niemieckiej opinii publicznej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     94
  Dokument 87, 1926, maj 20, Warszawa – Komunikat p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego płk. Jerzego Błeszyńskiego dla attachés wojskowych w sprawie przebiegu wydarzeń w Polsce     97
  Dokument 88, 1926, maj 20, Gdańsk – Meldunek mjr. Karola Dubicz-Penthera dla Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie stanowiska niemieckich kół wojskowych z terenu Prus Wschodnich na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     99
  Dokument 89, 1926, maj 20, Moskwa – Pismo posła RP w Moskwie Stanisława Kętrzyńskiego do ministra spraw zagranicznych w sprawie rozmowy z brytyjskim chargé d’affaires Robertem Hodgsonem na temat sytuacji wewnętrznej w Polsce     100
  Dokument 90, 1926, maj 20, Moskwa – Raport attaché wojskowego RP w Moskwie mjr. Tadeusza Kobylańskiego dla Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie stanowiska sowieckiej opinii publicznej na temat przebiegu zdarzeń w Polsce     101
  Dokument 91, 1926, maj 20, Warszawa – Wniosek szefa Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. Władysława Rożena do gen. Lucjana Żeligowskiego w sprawie zwolnienia z internowania ppłk. Alojzego Senkowskiego     103
  Dokument 92, 1926, maj 20, Warszawa – Meldunek płk. Janusza Maleszewskiego dla ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego w sprawie aresztowania gen. Edwarda Szpakowskiego     104
  Dokument 93, 1926, maj 20, Grudziądz – Raport sytuacyjny ekspozytury policji politycznej w sprawie nastrojów panujących w jednostkach wojskowych, partiach politycznych oraz wśród ludności cywilnej w związku z wydarzeniami w kraju     105
  Dokument 94, 1926, maj 20, Warszawa – Depesza Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Ambasady RP w Waszyngtonie     108
  Dokument 95, 1926, maj 21, Warszawa – Meldunek p.o. szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Stanisława Burhardt-Bukackiego, do marszałka J. Piłsudskiego, w sprawie zamierzonego samobój-stwa gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego     108
  Dokument 96, 1926, maj 21, Warszawa – Meldunek komendanta miasta st. Warszawy, gen. bryg. Michała Tokarzewskiego do ministra spraw wojskowych w sprawie zamierzonego samobójstwa gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego     109
  Dokument 97, 1926, maj 22, Gdańsk – Meldunek sytuacyjny mjr. Karola Dubicz-Penthera dla Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie sytuacji na terenie Prus Wschodnich     109
  Dokument 98, 1926, maj 22, Warszawa – Komunikat p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego płk. Jerzego Błeszyńskiego do attaché wojskowego RP w Rzymie płk. Ignacego Matuszewskiego w sprawie sytuacji w kraju     110
  Dokument 99, 1926, maj 22, Warszawa – Komunikat informacyjny Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie sytuacji na terenie Prus Wschodnich w związku z sytuacją w kraju     111
  Dokument 100, 1926, maj 22, Charków – Pismo Konsulatu Generalnego RP w Charkowie do Mini-sterstwa Spraw Zagranicznych w sprawie stanowiska sowieckiej opinii publicznej na temat prze-biegu wydarzeń w Polsce     111
  Dokument 101, 1926, maj 25, Berlin – Pismo posła RP w Berlinie Kazimierza Olszowskiego do ministra spraw zagranicznych w Warszawie w sprawie przekazania prasie niemieckiej otrzymanych z kraju informacji na temat wydarzeń w Polsce     112
  Dokument 102, 1926, maj 25, Helsinki – Pismo attaché wojskowego RP w Helsinkach mjr. Konrada Libickiego do Oddziału II Sztabu Generalnego WP w sprawie stanowiska armii fińskiej wobec wydarzeń w kraju     113
  Dokument 103, 1926, maj 26, Helsinki – Pismo attaché wojskowego w Finlandii mjr. Konrada Libickiego do Oddziału II Sztabu Generalnego dotyczące opinii prasy fińskiej o wypadkach warszawskich     113
  Dokument 104, 1926, maj 26, Kraków – Meldunek szefa Ekspozytury nr 4 w Krakowie mjr. Adama Studenckiego w sprawie sytuacji na terenie Niemiec na pograniczu z Polską     114
  Dokument 105, 1926, maj 26, Warszawa – Komunikat p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego WP płk. Jerzego Błeszyńskiego dla attaché wojskowego w Bukareszcie w sprawie sytuacji wewnątrz kraju oraz na terenie Niemiec i Związku Sowieckiego na pograniczu z Polską     116
  Dokument 106, 1926, maj 26, Helsinki – Pismo attaché wojskowego w Helsinkach mjr. Konrada Libickiego do szefa Oddziału II Sztabu Generalnego WP w sprawie współpracy wojskowej z Finlandią     117
  Dokument 107, 1926, maj 26, Katowice – Meldunek specjalny Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w związku z wydarzeniami w kraju     118
  Dokument 108, 1926, maj 26, Warszawa – Pismo dowódcy 1 Dywizjonu Żandarmerii ppłk. Mieczysława Piątkowskiego do przewodniczącego Oficerskiego Sądu Honorowego dla oficerów sztabowych przy Dowództwie Okręgu Korpusu nr I w sprawie wdrożenia postępowania przeciwko ppłk. Alojzemu Senkowskiemu     119
  Dokument 109, 1926, maj 27, Warszawa – Meldunek dowódcy Dywizjonu Żandarmerii nr 1 w Warszawie, ppłk. Mieczysława Piątkowskiego, do prokuratora przy Wojskowym Sądzie Okręgowym nr 1 w Warszawie o wykonaniu polecenia aresztowania generałów T. Rozwadowskiego, W. Zagórskiego, B. Jaźwińskiego i M. Żymierskiego     120
  Dokument 110, 1926, maj 28, Bukareszt – Raport attaché wojskowego RP w Bukareszcie mjr. Włodzimierza Ludwiga dla Oddziału II Sztabu Generalnego WP w sprawie stanowiska rumuńskiej opinii publicznej na temat wydarzeń w Polsce     121
  Dokument 111, 1926, maj 28, Belgrad – Depesza attaché wojskowego w Belgradzie mjr. Stanisława Grodzkiego do Oddziału II Sztabu Generalnego dotycząca oceny wydarzeń warszawskich w Jugosławii     122
  Dokument 112, 1926, maj 29, Poznań – Meldunek sytuacyjny nr 29 Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Generalnego WP w Poznaniu w sprawie sytuacji w Niemczech na terenach przygranicznych z Polską     123
  Dokument 113, 1926, maj 29, Warszawa – Pismo p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego WP płk. Jerzego Błeszyńskiego do attaché wojskowego RP w Bukareszcie w sprawie planowanych wybo-rów na urząd prezydenta RP     124
  Dokument 114, 1926, maj 30, Warszawa – Meldunek sytuacyjny Oddziału II Sztabu Generalnego WP dotyczący sytuacji na terenie Niemiec przy granicy z Polską oraz w sprawie informacji prasy belgijskiej na temat współpracy niemiecko-sowieckiej w związku z wydarzeniami w Polsce     124
  Dokument 115, 1926, maj 31, [Warszawa] – Komunikat informacyjny Oddziału II Sztabu Generalnego WP w sprawie sytuacji na terenie Niemiec na pograniczu z Polską     125
  Dokument 116, 1926, maj 31, Warszawa – Telegram p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego płk. Jerzego Błeszyńskiego do attaché wojskowego RP w Bukareszcie w sprawie wyników głosowania na urząd prezydenta RP     125
  Dokument 117, 1926, maj 31, Warszawa – Telegram p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego płk. Jerzego Błeszyńskiego do attaché wojskowego RP w Bukareszcie w sprawie nieprzyjęcia przez Józefa Piłsudskiego wyboru na urząd prezydenta RP     125
  Dokument 118, 1926, maj 31, Warszawa – Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej z oświadczeniem Józefa Piłsudskiego w sprawie odmowy przyjęcia wyboru na urząd prezydenta RP     126
  Dokument 119, 1926, maj 31, Katowice – Meldunek specjalny nr 23 Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w związku z wydarzeniami w kraju     126
  Dokument 120, 1926, czerwiec 1, Warszawa – Telegram p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego WP płk. Jerzego Błeszyńskiego do attaché wojskowego RP w Bukareszcie w sprawie wyników powtórnego głosowania na urząd prezydenta RP     128
  Dokument 121, 1926, czerwiec 1, [Moskwa] – Raport attaché wojskowego w Moskwie mjr. Tadeusza Kobylańskiego dla Oddziału II Sztabu Generalnego WP w sprawie artykułu o wypadkach ma-jowych zamieszczonego w piśmie „Krasnaja Zwiezda”     128
  Dokument 122, 1926, czerwiec 2, Warszawa – Telegram p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego WP płk. Jerzego Błeszyńskiego do attaché wojskowego RP w Budapeszcie w sprawie przyjęcia przez Ignacego Mościckiego urzędu prezydenta RP     129
  Dokument 123, 1926, czerwiec 2, Warszawa – Komunikat p.o. szefa Oddziału II płk. Jerzego Błeszyńskiego dla attaché wojskowego RP w Belgradzie z naświetleniem tła aktualnych wydarzeń w kraju     129
  Dokument 124, 1926, czerwiec 2, [Moskwa] – Raport attaché wojskowego RP w Moskwie mjr. Tadeusza Kobylańskiego dla Oddziału II Sztabu Generalnego WP w sprawie stanowiska sowieckiej opinii publicznej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     131
  Dokument 125, 1926, czerwiec 4, Warszawa – Sprawozdanie Aleksandra Hauke-Nowaka z organizacji i funkcjonowania wywiadu w środkach łączności od 12 maja do 1 czerwca 1926 r.     132
  Dokument 126, 1926, czerwiec 5, Warszawa – Raport p.o. szefa Oddziału II Sztabu Generalnego WP płk. Jerzego Błeszyńskiego w sprawie stanowiska łotewskiej, estońskiej, litewskiej, szwedzkiej, jugosłowiańskiej, rumuńskiej, włoskiej i czechosłowackiej opinii publicznej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     135
  Dokument 127, 1926, czerwiec , [Warszawa] – Raport Oddziału II Sztabu Generalnego WP w spra-wie stanowiska francuskiej, brytyjskiej, niemieckiej, fińskiej, łotewskiej, litewskiej, węgierskiej, czechosłowackiej, włoskiej, jugosłowiańskiej opinii publicznej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     141
  Dokument 128, [1926, czerwiec], [Warszawa] – Opracowanie Oddziału II Sztabu Generalnego WP w sprawie sytuacji na terenie Niemiec na pograniczu z Polską     147
  Dokument 129, 1926, czerwiec 7, Warszawa – Rozkaz nr 13 komendanta wojewódzkiego Policji Państwowej w Warszawie z tekstami podziękowań ministra spraw wewnętrznych Kazimierza Młodzianowskiego oraz ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego dla organów policji za postawę w trakcie wydarzeń majowych     152
  Dokument 130, 1926, czerwiec 7, Warszawa – Informacja gen. Stanisława Burhardt-Bukackiego o stanie zdrowia gen. Kazimierza Sosnkowskiego     152
  Dokument 131, 1926, czerwiec 8, Bydgoszcz – Pismo Dyrekcji Poczt i Telegrafów do dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu w sprawie bezprawnego podsłuchiwania rozmów telegraficznych i telefonicznych     152
  Dokument 132, 1926, czerwiec 8, Częstochowa – Fragment raportu sytuacyjnego dowódcy plutonu żandarmerii wojskowej w Częstochowie za kwiecień i maj 1926 r.     153
  Dokument 133, 1926, czerwiec 8, Skierniewice – Fragment raportu sytuacyjnego dowódcy plutonu żandarmerii wojskowej w Skierniewicach za kwiecień i maj 1926 r.     154
  Dokument 134, [1926 czerwiec], [Warszawa] – Raport Oddziału II Sztabu Generalnego WP w sprawie stanowiska brytyjskiej, francuskiej, niemieckiej, sowieckiej, tureckiej, litewskiej, rumuńskiej, czechosłowackiej, włoskiej i jugosłowiańskiej opinii publicznej na temat przebiegu wydarzeń w Polsce     155
  Dokument 135, 1926, czerwiec 10, Warszawa – Raport Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi w sprawie organizacji oraz stanowiska prasy mniejszości żydowskiej i niemieckiej w kraju do wydarzeń w Polsce     163
  Dokument 136, 1926, czerwiec 12, Moskwa – Raport attaché wojskowego RP w Moskwie mjr. Tadeusza Kobylańskiego w sprawie stanowiska prasy sowieckiej wobec marszałka Józefa Piłsudskiego     168
  Dokument 137, 1926, czerwiec 13, Łódź – Raport informatora Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi w sprawie stanowiska Niemców na temat przebiegu wydarzeń w kraju     169
  Dokument 138, 1926, czerwiec 19, Łódź – Raport Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi w sprawie sytuacji wewnętrznej na terenie okręgu po wypadkach majowych     171
  Dokument 139, 1926, czerwiec [?] – Uchwała Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski w sprawie stosunku partii do przewrotu majowego Józefa Piłsudskiego     174
  Dokument 140, [1926 czerwiec], [?] – Tezy w sprawie dyskusji o charakterze przewrotu majowego i źródłach błędu popełnionego przez Komunistyczną Partię Polski     180
  Dokument 141, 1926, lipiec 1, Warszawa – Sprawozdanie dowódcy 1 dywizjonu żandarmerii ppłk. Mieczysława Piątkowskiego dla dowódcy Okręgu Korpusu nr I w Warszawie z działalności od 10 maja do 20 maja     189
  Dokument 142, 1926, sierpień 6, Mińsk – Pismo kierownika Konsulatu RP w Mińsku Stanisława Eski do Poselstwa RP w Moskwie w sprawie sytuacji na terenie Związku Sowieckiego na pograniczu z Polską     190
  Dokument 143, 1926, październik [?], Warszawa – Opracowanie Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie na temat sytuacji politycznej od 10 do 25 października     191
  Dokument 144, 1926, listopad 3, Warszawa – Informacja Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie w sprawie nastrojów politycznych w kuluarach sejmowych     194
  Dokument 145, 1926, listopad 22, Toruń – Meldunek specjalny Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu do Oddziału II Sztabu Generalnego w sprawie sytuacji na terenie okręgu     195
  Dokument 146, 1927, styczeń 15, [Warszawa] – Sprawozdanie Wydziału Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o sytuacji w ruchu wywrotowym na terenie kraju w IV kwartale 1926 r.     196
  Dokument 147, [1926], [Warszawa] – Zestawienie wojsk marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wojsk rządowych dokonane przez Oddział II Sztabu Generalnego WP     205
  Dokument 148, [1926], [Warszawa] – Niepełna lista poległych żołnierzy oraz cywili podczas wypadków majowych     207
  Dokument 149, [1926], [Warszawa] – Wykaz cywilnych osób rannych w dniach 12, 13 i 14 maja 1926 r.     213
  Wykaz skrótów     219
  Indeks nazwisk     221
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia