Interpretacja EKG. Kurs zaawansowany

Wszystko, co kardiolog powinien wiedzieć o EKG

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

188,10  209,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

188,10209,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza po wielu latach książka na polskim rynku, która w ujęciu bardzo szczegółowym i specjalistycznym jest kompleksowym zbiorem informacji na temat zasad analizy EKG, nieprawidłowości krzywej EKG i schorzeń rozpoznawanych na podstawie EKG.


Książka powstała pod patronatem Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SENiT PTK), zawiera około 300 wykresów EKG, zinterpretowanych z pełnymi opisami, oraz bogatą część teoretyczną.


Autorami są polscy specjaliści, uznane autorytety w zakresie elektrokardiologii nieinwazyjnej.


Podręcznik skierowany jest głównie dla specjalistów w dziedzinie kardiologii.


Rok wydania2019
Liczba stron862
KategoriaKardiologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5752-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Zagadnienia ogólne    1
  1. ZARYS HISTORII ELEKTROKARDIOGRAFII – Paweł Ptaszyński     3
  2. ZJAWISKA ELEKTRYCZNE ZACHODZĄCE W SERCU – Krzysztof Szydło     9
    Czynność elektryczna komórki – podstawy elektrofizjologii    10
    Mechanizmy arytmogenezy    15
  3. ZASADY WYKONYWANIA ELEKTROKARDIOGRAMU – Krzysztof Szydło     20
    Podstawowe informacje o zapisie EKG    21
    Niestandardowe odprowadzenia EKG    29
    U kogo należy wykonać EKG?    33
  4. PODSTAWY OCENY PRA WIDŁOWEGO ZAPISU EKG – Małgorzata Kurpesa     34
  5. DŁUGOCZASOWE REJESTRACJE EKG – Iwona Cygankiewicz     40
    Sposoby długotrwałego monitorowania EKG    41
    Wskazania do długotrwałego monitorowania EKG    45
  6. ELEKTROKARDIOGRAFICZNA PRÓBA WYSIŁK OWA – Ewa Piotrowicz     50
    Wartość diagnostyczna testu wysiłkowego    50
    Zasady prowadzenia testu wysiłkowego i kryteria jego zakończenia    53
    Ocena wyniku próby wysiłkowej    55
    Próba wysiłkowa w wybranych sytuacjach klinicznych    62
  7. BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE A ELEKTROK ARDIOGRAM – Marek Jastrzębski     73
  
  Część II. Oś serca     97
  8. OKREŚLANIE OSI ELEKTRYCZNEJ SERCA – Artur Filipecki, Krzysztof Szydło     99
  9. ZNACZENIE KLINICZNE OSI ELEKTRYCZNEJ SERCA – Artur Filipecki, Krzysztof Szydło     103
  
  Część III. Zaburzenia przewodnictwa     109
  10. ZABURZENIA FUNKCJI WĘZŁA ZA TOKOWO-PRZEDSIONKOWEGO I PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO – DEFINICJE – Iwona Cygankiewicz     111
  11. PRAKTYCZNE ASPEKTY ZABURZEŃ PRZEWODNICTW A W OBRĘBIE WĘZŁA ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWEGO I PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO – Iwona Cygankiewicz     128
  12 ZABURZENIA PRZEWODNICTWA ŚRÓDKOMOROWEGO     143
    Blok prawej odnogi pęczka Hisa – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa    143
    Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa    146
    Blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa    148
    Blok lewej odnogi pęczka Hisa – Marek Jastrzębski, Piotr Kukla    150
    Wiązka przegrodowa – jest, a jakoby jej nie było… – Ryszard Piotrowicz    162
  
  Część IV. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca     189
  13. RYTM ZATOKOWY I JEGO ZABURZENIA – Beata Średniawa, Stanisław Morawski     191
    Morfologia załamków P    194
    Trudności diagnostyczne    197
  14. POJEDYNCZA ARYTMIA NADKOMOROWA – Beata Średniawa, Stanisław Morawski     214
    Przedwczesne pobudzenia zatokowe    214
    Dodatkowe przedwczesne pobudzenie przedsionkowe    217
    Wsteczna aktywacja przedsionków    232
    Wędrowanie rozrusznika _    235
    Ogniskowe wyładowania z żył płucnych    238
  15. CZĘSTOSKURCZE NADKOMOROWE – PODZIAŁ – Beata Średniawa, Stanisław Morawski     240
    Częstoskurcz zatokowo-przedsionkowy    241
    Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy    241
    Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy    251
    Częstoskurcz nawrotny z łącza przedsionkowo-komorowego (częstoskurcz węzłowy nawrotny, AVNRT)    252
    Ogniskowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego    263
    Częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy (AVRT) ortodromowy lub antydromowy    264
  16. TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW – Beata Średniawa, Stanisław Morawski     266
  17. MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW – Beata Średniawa, Stanisław Morawski     283
    Rola rejestracji EKG metodą Holtera w diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków    298
    Trudności diagnostyczne    301
  18. PREEKSCYTACJA ORAZ ZESPÓŁ WOLFF A–PARKINSONA–WHITE’A (WPW) – Beata Średniawa, Stanisław Morawski     304
    Definicja i kryteria diagnostyczne    304
    Lokalizacja drogi dodatkowej    311
    Preekscytacja – cechy niedokrwienia    318
    Zespół Wolffa–Parkinsona–White’a (WPW)    319
    Migotanie przedsionków w preekscytacji    335
    Diagnostyka nieinwazyjna, inwazyjna oraz leczenie z użyciem ablacji    337
  19. RÓŻNICOWANIE CZĘSTOSKURCZÓW Z WĄSKIM ZESPOŁEM QRS – Beata Średniawa, Stanisław Morawski     339
    Objawy kliniczne sugerujące rozpoznanie określonego typu częstoskurczu    341
    Identyfikacja załamków P i ich morfologia    342
    Wzajemne relacje między załamkiem P lub falą F a zespołem QRS    345
    Pobudzenie nerwu błędnego oraz wpływ adenozyny    348
    Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego w trakcie częstoskurczu    349
    Stymulacja przezprzełykowa oraz badanie elektrofizjologiczne    352
  
  Część V. Komorowe zaburzenia rytmu serca     353
  20. EKSTRASYSTOLIA KOMOROWA – Marek Jastrzębski     355
  21. CZĘSTOSKURCZE KOMOROWE – PODZIAŁ – Marek Jastrzębski     368
    Częstoskurcze komorowe na podłożu organicznej choroby serca    369
    Idiopatyczny częstoskurcz z toru wypływu prawej lub lewej komory serca    372
    Idiopatyczny częstoskurcz wiązkowy    374
    Częstoskurcze polimorficzne    375
    Artefakty imitujące częstoskurcz    377
  22. RÓŻNICOWANIE CZĘSTOSKURCZÓW Z SZEROKIMI ZESPOŁAMI QRS – Marek Jastrzębski     379
    Elektrokardiograficzne kryteria rozpoznania częstoskurczu komorowego    380
    Złożone metody elektrokardiograficznego różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS    388
    System punktowy VT score    389
  23. INNE KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU – Marek Jastrzębski     391
  
  Część VI. Niedokrwienie mięśnia sercowego     397
  24. ZMIANY W EKG ŚWIADCZĄCE O NIEDOKRWIENIU I MARTWICY MIĘŚNIA SERCOWEGO – Bartosz Szafran, Romuald Ochotny     399
  25. OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Z UNIESIENIEM ODCINKA ST – Bartosz Szafran, Romuald Ochotny     420
    Definicje    420
    Wstępne rozpoznanie ostrego zespołu wieńcowego w EKG    422
    Lokalizacja obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego na podstawie EKG    425
    Ewolucja zawału mięśnia sercowego w EKG    440
    Zawał przedsionka    449
  26. STABILNA CHOROBA WIEŃCOW A I OSTRE ZESPOŁ Y WIEŃCOWE BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST – Bartosz Szafran, Romuald Ochotny     451
    Zmiany w EKG w stabilnej chorobie wieńcowej    451
    Dławica piersiowa naczynioskurczowa (odmienna, Prinzmetala)    454
    Zmiany w EKG typowe dla OZW bez uniesienia odcinka ST    456
    Znaczenie rokownicze zmian w EKG w OZW bez uniesienia odcinka ST    459
    Ewolucja elektrokardiograficzna ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST    461
  27. RÓŻNICOWANIE ZMIAN O CHARAKTERZE NIEDOKRWIENNYM PRZY WSPÓŁISTNIENIU INNYCH PATOLOGII – Bartosz Szafran, Romuald Ochotny     462
    Pacjenci z implantowanymi stymulatorami i kardiowerterami-defibrylatorami    462
    Pacjenci z przerostami i rozstrzenią komór    464
    Pacjenci z preekscytacją    464
    Pacjenci z zapaleniem osierdzia i mięśnia sercowego    467
    Pacjenci z ostrą zatorowością tętnicy płucnej    470
    Pacjenci z tętniakiem rozwarstwiającym aorty    471
    Pacjenci z tachyarytmią nadkomorową    471
    Kardiomiopatia tako-tsubo    472
    Udar mózgu i krwawienie podpajęczynówkowe    472
    Przedwczesna repolaryzacja i inne genetycznie uwarunkowane schorzenia ze zmianami w EKG    473
  
  Część VII. Przerost mięśnia sercowego     477
  28. PRZEROST PRZEDSIONKÓW – Krzysztof Szydło     479
  29. PRZEROST PRAWEJ KOMORY – Krzysztof Szydło     484
  30. PRZEROST LEWEJ KOMORY – Krzysztof Szydło     490
  
  Część VIII. Zaburzenia okresu repolaryzacji komór. Kanałopatie     497
  31. PODŁOŻE KOMÓRKOWE I GENETYCZNE , ARYTMIE TYPOWE DLA K ANAŁOPATII – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla, Urszula Skrzypczyńska-Banasik     499
  32. ZESPÓŁ WYDŁUŻONEGO ODSTĘPU QT (LQT S) – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla, Urszula Skrzypczyńska-Banasik     508
    Charakterystyka zespołu    508
    Elektrokardiogram w diagnostyce zespołu wydłużonego QT    519
    EKG w ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego u chorych z LQTS    545
  33. ZESPÓŁ BRUGADÓW – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla, Urszula Skrzypczyńska-Banasik     546
  34. INNE ZABURZENIA REPOLARYZACJI KOMÓR – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla, Urszula Skrzypczyńska-Banasik     552
    Zespół krótkiego odstępu QT (SQTS)    552
    Polimorficzny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin (CPVT)    554
    Zespół wczesnej repolaryzacji (ZWR)    558
    Zespół MEPPC (multifocal ectopic Purkinje-related premature contraction)    560
  
  Część IX. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych 35. ZABURZENIA ELEKTROLITOWE – Paweł Ptaszyński     569
  36. ARYTMOGENNA KARDIOMIOPATIA PRAWEJ KOMORY – Elżbieta Katarzyna Biernacka     577
  37. ELEKTROKARDIOGRAM W HIPOTERMII I HIPERTERMII – Piotr Kukla     600
  38. ELEKTROKARDIOGRAM W KARDIOMIOPATII TAKO-TSUBO – Barbara Uznańska-Loch     610
  39. ELEKTROKARDIOGRAM W ZATORZE TĘTNICY PŁUCNEJ – Piotr Kukla     617
    Zator tętnicy płucnej jako elektrokardiograficzna maska ostrego zespołu wieńcowego    624
    Propozycja różnicowania OZW i OZTP na szpitalnym oddziale ratunkowym    633
    Zmiany elektrokardiograficzne w zatorze tętnicy płucnej związane ze złym rokowaniem    636
  40. ELEKTROKARDIOGRAM W NADCIŚNIENIU PŁUCNYM – Piotr Kukla     638
  41. KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA – Ewa Trzos     647
  42. FRAGMENTACJA ZESPOŁÓW QRS – Romuald Ochotny     658
  43. WPŁYW LEKÓW NA ZAPIS ELEKTROK ARDIOGRAMU – Paweł Ptaszyński     662
    Blokery kanału sodowego    663
    Blokery kanałów wapniowych    666
    Blokery kanałów potasowych    666
    Blokery pompy sodowo-potasowej (Na+/K+ ATP)    667
    Leki wpływające na funkcje autonomicznego układu nerwowego    669
    Leki sympatykomimetyczne    670
    Leki o właściwościach cholinolitycznych    671
    Leki o właściwościach cholinomimetycznych    671
    Narkotyki i substancje zabronione    672
    Inne trucizny    673
  44. EKG U PACJENTA Z BORELIOZĄ – Tomasz Rechciński     674
  45. ELEKTROKARDIOGRAM U SPORTOWCÓW – Marcin Konopka, Wojciech Braksator, Artur Mamcarz     680
  46. EKG U LUDZI W WIEKU PODESZŁ YM – Małgorzata Kurpesa     705
  
  Część X. Wybrane patologie w elektrokardiogramie dziecka     715
  47. PRZEROST MIĘŚNIA SERCOWEGO W ELEKTROK ARDIOGRAMIE DZIECKA – Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht     717
    Przerost (nieprawidłowości) prawego przedsionka    721
    Przerost (nieprawidłowości) lewego przedsionka    723
    Przerost prawej komory    729
    Przerost lewej komory    731
    Przerost obu komór    734
  48. EKG W WADACH WRODZONYCH SERCA – Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht     738
  49. ZABURZENIA PRZEWODNICTWA ŚRÓDKOMOROWEGO U DZIECI – Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht     753
  
  Część XI. Stymulacja w EKG     765
  50. OCENA FUNKCJI STYMULATORA W ZAPISIE EKG – Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Kałowski     767
    Podstawowe zasady funkcjonowania kardiostymulatora    767
    Stymulacja w zapisie EKG, zaburzenia stymulacji    772
    Zaburzenia wyczuwania    782
    Inne elektrokardiograficzne powikłania stymulacji    789
  51. EKG U CHORYCH Z WSZCZEPIONYM K ARDIOWERTEREM-DEFIBRYLATOREM – Przemysław Mitkowski     792
  52. PRZYDATNOŚĆ 12- ODPROWADZENIOWEGO EKG W MONIT OROWANIU PACJENTÓW Z IMPLANTOWANYMI URZĄDZENIAMI RESYNCHRONIZUJĄCYMI – Michał Chudzik     804
  Quiz     823
  Skorowidz    855
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia