Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 485. Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 485. Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny

1 opinia

Format:

ibuk

W dyskusjach na temat relacji fiskalnych państwo – samorząd terytorialny podstawowe problemy koncentrują się wokół kwestii zakresu i skali decentralizacji finansów publicznych i odpowiedzi na pytanie, czy sprzyja ona efektywnemu funkcjonowaniu sektora finansów publicznych, czy raczej tę efektywność zmniejsza. W dyskusjach tych – nawiązując do dwóch przeciwstawnych teorii samorządu terytorialnego: prawnonaturalnej/naturalistycznej, wywodzącej się z doktryny prawa natury, oraz państwowej/funkcjonalnej – podkreśla się, że współcześnie podział zadań i wydatków publicznych między szczeble administracji publicznej kształtuje się jednak przede wszystkim pod wpływem czynników historycznych, ekonomicznych, geograficznych i politycznych. W Polsce podstawy prawno-finansowe funkcjonowania sektora samorządowego, które ukształtowały się w wyniku kilkudziesięcioletniej ewolucji, są w ostatnim okresie zmieniane w niektórych obszarach systemu finansów samorządu terytorialnego. Zmiany te mają jednak fragmentaryczny charakter i polegają na „ulepszaniu” aktualnych rozwiązań. Tymczasem potrzebne jest podejście bardziej systemowe, którego punktem wyjścia powinno być założenie o zapewnieniu organom samorządu terytorialnego samodzielnego i elastycznego kształtowania polityki finansowej i efektywnego wykonywania zadań publicznych oraz na tej podstawie zrewidowanie i określenie zakresu decentralizacji finansów publicznych. Wiąże się to z potrzebą wypracowania rozwiązań zapewniających partnerskie relacje fiskalne pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym. W zamierzeniu redaktorów niniejsza publikacja ma stanowić głos środowiska naukowego ekonomistów i prawników na temat relacji fiskalnych pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów podziału zadań i wydatkowania środków publicznych, zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego, polityki długu w zdecentralizowanym systemie finansów publicznych oraz zasad jawności i transparentności finansów publicznych. Artykuły, będące wynikiem studiów teoretycznych i badań empirycznych, zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
Leszek Patrzałek, Hanna Kociemska


Liczba stron496
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Agnieszka Alińska: Crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego     11
  Monika Banaszewska: Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej na zróżnicowanie dochodów gmin w Polsce     22
  Marcin Będzieszak: Instrumenty dywersyfikacji dochodów własnych miast na prawach powiatu     33
  Krystyna Brzozowska: Rozwój PPP w Polsce – analiza zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego     44
  Jan Czempas: Dysproporcje w dochodach gmin wiejskich w Polsce w latach 2002–2015     59
  Dorota Czykier-Wierzba: Wpływ unijnej polityki spójności na proces decentralizacji zarządzania funduszami pomocowymi w Polsce     69
  Emilia Denek: Aspekty samodzielności samorządu terytorialnego i podległych szkół gminnych po 2009 roku w świetle przepisów prawnych     79
  Ryta Dziemianowicz: Dysfunkcje udziałów w podatkach państwowych w aspekcie zmniejszającej się samodzielności dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce     90
  Teresa Famulska, Beata Rogowska-Rajda: Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – wybrane problemy     108
  Sławomir Franek: Zróżnicowanie reguł fiskalnych dla jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej     123
  Łukasz Furman: Znaczenie udziałów we wpływach w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2015     134
  Jolanta Gałuszka: Regionalne dysproporcje w polityce fiskalnej a rozwój sektora MŚP na przykładzie wybranych państw OECD     153
  Ewa Gońda: Tak zwany budżet obywatelski jako instrument alokacji środków publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego     169
  Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finansowanie służby zdrowia w Polsce na przykładzie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej     178
  Ewa Gubernat: Uwarunkowania i finansowanie działalności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego     190
  Artur Halasz: Zmiana przeznaczenia nabytego dobra inwestycyjnego a prawo gminy do odliczenia podatku od towarów i usług     206
  Sławomira Kańduła: W sprawie funkcji wyrównawczej udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach wspólnych     218
  Hanna Kociemska: Zakat w heterodoksyjnym ujęciu partnerstwa publiczno-prywatnego     230
  Katarzyna Kopyściańska: Podatek katastralny w Polsce – czy słuszna koncepcja?     240
  Rafał Kowalczyk: Ustrojowa regulacja daninowych dochodów własnych gmin     251
  Katarzyna Maj-Waśniowska: Niestabilności warunków funkcjonowania systemu oświaty w Polsce     262
  Wiesława Maryla Miemiec: Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi długu tych jednostek     277
  Izabela Nawrolska: Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jako źródło finansowania profilaktyki alkoholizmu     291
  Małgorzata Ofiarska: Zakres samodzielności rady gminy w procesie określania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi     308
  Zbigniew Ofiarski: Opłata eksploatacyjna jako wspólne źródło dochodów państwa oraz gmin (aspekty normatywne)     317
  Jarosław Olejniczak: Problem wydajności przejmowanych wpływów z wybranych podatków w gminach wiejskich     326
  Katarzyna Owsiak: Kontrowersje wokół dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego     340
  Leszek Patrzałek: Funkcje dotacji przekazywanych do budżetów samorządów województw     350
  Marzena Piszczek: Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie     363
  Piotr Podsiadło: Pomoc publiczna jako czynnik stabilizujący zadłużenie sektora samorządowego w państwach członkowskich UE     378
  Marzanna Poniatowicz: Relacje państwo – samorząd terytorialny – przedsiębiorca na tle postulatów nowej ekonomii instytucjonalnej     389
  Alicja Sekuła: Rezerwa subwencji ogólnej w systemie finansowania samorządu terytorialnego     407
  Piotr Sołtyk: Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego     418
  Krzysztof Surówka: Adekwatność dochodów JST do zakresu realizowanych zadań a problem ich samodzielności finansowej na przykładzie gmin oraz miast na prawach powiatu     430
  Marcin Surówka: Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce     440
  Sebastian Susmarski: Analiza interesariuszy jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w systemie IOWISZ     453
  Jolanta Szołno-Koguc: Subwencja ogólna jako instrument wsparcia transferowego samorządu gminnego     462
  Artur Walasik: Skłonność do konkurencji podatkowej     472
  Katarzyna Wójtowicz: Problem „rolowania” długu samorządowego i jego implikacje dla bezpieczeństwa finansowego JST     483
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia