Preparatyka organiczna

Preparatyka organiczna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

199,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Znakomity, od lat uznawany za najlepsze źródło wiedzy podręcznik z zakresu współczesnej preparatywnej chemii organicznej. Obecne, trzecie uzupełnione i unowocześnione wydanie zostało oparte na tłumaczeniu piątego wydania angielskiego. Publikacja zawiera bogaty zbiór sprawdzonych przepisów umożliwiających przeprowadzenie wielu syntez wielu typów związków organicznych. Opisy wykonania preparatów poprzedzone są szczegółowym omówieniem technik laboratoryjnych. Wartość użytkową książki podnosi dodatkowo obszerny zbiór tabel zawierających charakterystyczne wielkości fizyczne i dane spektroskopowe wielu podstawowych związków organicznych i ich pochodnych.
Książka jest od wielu lat podstawowym i niezastąpionym podręcznikiem dla studentów wydziałów chemicznych uniwersytetów i politechnik, medycyny, farmacji, biologii, dla wykładowców, a także dla pracowników laboratoriów naukowych i przemysłowych.


Liczba stron1523
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19953-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do piątego wydania angielskiego xvii
  Przedmowa do pierwszego wydania angielskiego xxi
  Podziękowania xxv
  Rozdział. Synteza organiczna     1
  1.1. WSTĘP     1
  1.2. STRUKTURA CZĄSTECZKI DOCELOWEJ     2
  1.3. MECHANIZM REAKCJI A METODOLOGIA SYNTEZY     11
  1.4. MECHANIZM REAKCJI A STRATEGIA SYNTEZY     19
  1.5. WNIOSKI     24
  BIBLIOGRAFIA     25
  Rozdział 2. Technika laboratoryjna     27
  2.1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ     27
  2.2. PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ I OPISYWANIE WYNIKÓW     32
  2.3. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRACĄ W LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ     36
    2.3.1. Wstęp    36
    2.3.2. Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru    37
    2.3.3. Reaktywne odczynniki nieorganiczne    44
    2.3.4. Zagrożenia związane z odczynnikami toksycznymi    46
    2.3.5. Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych    54
    2.3.6. Promieniowanie nadfioletowe    55
  APARATURA I TECHNIKA PRACY     55
  2.4. WYMIENNE SZKLANE POŁĄCZENIA SZLIFOWE     55
  2.5. RODZAJE POŁĄCZEŃ SZLIFOWYCH     58
  2.6. ZASADY UŻYTKOWANIA SZKLANYCH POŁĄCZEŃ SZLIFOWYCH     59
  2.7. APARATURA SZLIFOWA POWSZECHNIE UŻYWANA W LABORATORIUM PREPARATYKI ORGANICZNEJ     61
  2.8. INNE RODZAJE POŁĄCZEŃ WYMIENNYCH I KRANÓW     66
  2.9. KORKI ZWYKŁE I GUMOWE     67
  2.10. CIĘCIE I ZGINANIE RUREK SZKLANYCH     68
  2.11. PODSTAWOWA APARATURA LABORATORYJNA     69
  2.12. CHŁODZENIE MIESZANIN REAKCYJNYCH     73
  2.13. OGRZEWANIE MIESZANIN REAKCYJNYCH     74
  2.14. MIESZANIE MECHANICZNE     78
  2.15. TYPOWE ZESTAWY APARATURY SZKLANEJ Z POŁĄCZENIAMI SZLIFOWYMI POWSZECHNIE UŻYWANE W PREPARATYCE ORGANICZNEJ     83
  2.16. ZABEZPIECZANIE REAKCJI POZOSTAWIANYCH BEZ DOZORU     89
  2.17. APARATURA DO SPECJALNYCH TECHNIK REAKCYJNYCH     90
    2.17.1. Uwodornianie katalityczne    90
    2.17.2. Reakcje pod zwiększonym ciśnieniem    100
    2.17.3. Niekatalizowane i katalizowane reakcje w fazie gazowej    102
    2.17.4. Ozonoliza    106
    2.17.5. Fotochemia organiczna    109
    2.17.6. Syntezy elektrolityczne (anodowe) (reakcja Kolbógo)    117
    2.17.7. Reakcje w ciekłym amoniaku    119
    2.17.8. Reakcje z udziałem związków wrażliwych na działanie powietrza    123
  METODY WYODRĘBNIANIA I OCZYSZCZANIA PRODUKTÓW REAKCJI     134
  2.18. ROZWAŻANIA OGÓLNE     134
  2.19. TECHNIKI SĄCZENIA     136
  2.20. KRYSTALIZACJA     138
  2.21. TECHNIKI SUBLIMACJI - SUSZENIE METODĄ ZAMRAŻANIA     155
  2.22. EKSTRAKCJA ROZPUSZCZALNIKAMI     158
  2.23. SUSZENIE CIEKŁYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH LUB ICH ROZTWORÓW W ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH     167
  2.24. DESTYLACJA POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM     171
  2.25. DESTYLACJA Z PARĄ WODNĄ     173
  2.26. DESTYLACJA FRAKCYJNA POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM     175
  2.27. DESTYLACJA POD ZMNIEJSZONYM CIŚNIENIEM (DESTYLACJA PRÓŻNIOWA)     182
  2.28. DESTYLACJA W WYSOKIEJ PRÓŻNI - DESTYLACJA MOLEKULARNA     187
  2.29. POMPY PRÓŻNIOWE     192
  2.30. MANOMETRY I MANOSTATY     194
  2.31. CHROMATOGRAFIA     197
  2.32. PRZECHOWYWANIE PRÓBEK     234
  OZNACZANIE STAŁYCH FIZYCZNYCH     235
  2.33. OZNACZANIE TEMPERATURY TOPNIENIA - TEMPERATURA TOPNIENIA MIESZANIN     235
  2.34. OZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA     241
  2.35. OZNACZANIE MASY CZĄSTECZKOWEJ     242
  2.36. OZNACZANIE SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ     244
  2.37. OZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA     248
  BIBLIOGRAFIA     249
  Rozdział 3. Metody spektroskopowe I interpretacja widm     253
    Wstęp    253
    Widmo elektromagnetyczne - jednostki    254
  3.1. SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)     255
    Charakterystyka spektrofotometrów IR    257
    Pomiar widm w podczerwieni    258
    Przygotowywanie próbek    259
    Cechy widma w podczerwieni    265
    Interpretacja widm w podczerwieni    267
    Charakterystyczne częstotliwości grup    269
  3.2. SPEKTROSKOPIA MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO (NMR)     299
    Cechy widm magnetycznego rezonansu jądrowego    301
    Przesunięcie chemiczne    305
    Rozszczepienia spinowo-spinowe    316
    Protony związane z heteroatomami - protony wymienne    325
    Upraszczanie widm H NMR    328
    Interpretacja widm H NMR    333
    Dodatkowe informacje uzyskiwane z widm I3C NMR    333
  3.3. SPEKTROMETRIA MAS (MS)     335
    Widmo mas    336
    Wygląd widma mas 345 Interpretacja widm mas    346
    Widma mas poszczególnych klas związków organicznych    346
  3.4. SPEKTROSKOPIA W NADFIOLECIE I ŚWIETLE WIDZIALNYM (UV-VIS)     356
    Cechy spektrofotometrów do pomiaru widm UV-VIS    357
    Pomiar widm UV-VIS    357
    Prawa absorpcji promieniowania    358
    Rozpuszczalniki stosowane w spektroskopii UV    359
    Przygotowanie roztworu    359
    Kuwety optyczne i sposób obchodzenia się z nimi    359
    Cechy widm UV-VIS    360
  BIBLIOGRAFIA     365
  Rozdział 4. Rozpuszczalniki i odczynniki     368
  4.1. OCZYSZCZANIE POWSZECHNIE UŻYWANYCH ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH     368
    Nasycone węglowodory alifatyczne    370
    Węglowodory aromatyczne    371
    Halogenopochodne węglowodorów    372
    Alkohole alifatyczne    374
    Etery    378
    Ketony 382 Estry    383
    Rozpuszczalniki zawierające azot    384
    Rozpuszczalniki zawierające siarkę    386
    Rozpuszczalniki zawierające fosfor    387
  4.2. OTRZYMYWANIE I OCZYSZCZANIE ODCZYNNIKÓW    387
  BIBLIOGRAFIA    445
  Rozdział 5. Związki alifatyczne    447
  5.1. ALKANY     447
    Budowa    447
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    448
    Właściwości spektroskopowe    449
    5.1.1. Katalityczne uwodornienie i chemiczna redukcja alkenów    449
    5.1.2. Hydroliza halogenków alkilomagnezu. Wodorołiza halogenków oraz metano- i p-toluenosulfonianów alkilowych    451
    5.1.3. Redukcja aldehydów i ketonów    452
    5.1.4. Reakcje sprzęgania    454
  5.2. ALKENY     461
    Budowa    461
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    462
    Właściwości spektroskopowe    462
    5.2.1. Procesy 1,2-eliminacji (β-eliminacja)    463
    5.2.2. Częściowe uwodornienie alkinów    469
    5.2.3. Reakcja Wittiga i reakcje jej pokrewne    471
    5.2.4. Wybrane przegrupowania alkinów do allenów    480
  5.3. ALKINY    483
    Budowa    483
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    483
    Właściwości spektroskopowe    484
    5.3.1. Dehydrohalogenacja wicynalnych i geminalnych dihalogenopochodnych    484
    5.3.2. Utlenianie dihydrazonów 1,2-diketonów    487
    5.3.3. Alkilowanie alkinów terminalnych    488
    5.3.4. Reakcje sprzęgania prowadzące do diynów    490
  5.4. ALKOHOLE ALIFATYCZNE    492
    Budowa    492
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    493
    Właściwości spektroskopowe    494
    5.4.1. Redukcja aldehydów, ketonów i estrów    495
    5.4.2. Reakcje związków karbonylowych z odczynnikami metaloorganicznymi    507
    5.4.3. Borowodorowanie-utlenianie alkenów    516
    5.4.4. Oksyrtęciowanie alkenów    520
    5.4.5. Hydroksylowanie alkenów    521
    5.4.6. Wybrane metody zabezpieczania grup hydroksylowych    524
  5.5. HALOGENKI ALIFATYCZNE    527
    Budowa    527
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    528
    Właściwości spektroskopowe    529
    5.5.1. Otrzymywanie chlorków alkilowych z alkoholi    529
    5.5.2. Otrzymywanie bromków alkilowych z alkoholi    533
    5.5.3. Otrzymywanie jodków alkilowych z alkoholi    539
    5.5.4. Reakcje wzajemnej wymiany halogenu    544
    5.5.5. Reakcje podstawienia grupy metanosulfonianowej    546
    5.5.6. Reakcje podstawienia z udziałem grupy aminowej    547
    5.5.7. Addycja halogenowodorów lub halogenów do alkenów    548
    5.5.8. Podstawienie reaktywnych allilowych atomów wodoru atomami bromu    551
  5.6. ETERY ALIFATYCZNE     553
    Budowa    553
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    554
    Właściwości spektroskopowe    554
    5.6.1. Otrzymywanie eterów z alkoholi w środowisku kwaśnym    554
    5.6.2. Reakq'e alkoholi z halogenopochodnymi w środowisku zasadowym    556
  5.7. ALDEHYDY ALIFATYCZNE     558
    Budowa    558
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    559
    Właściwości spektroskopowe    560
    5.7.1. Kontrolowane utlenianie lub odwodornianie alkoholi pierwszorzędowych    560
    5.7.2. Oksydatywne rozszczepienie 1,2-dioli    563
    5.7.3. Ozonoliza odpowiednio podstawionych alkenów    565
    5.7.4. Redukcja nitryli, kwasów karboksylowych i chlorków kwasowych    567
    5.7.5. Metody wykorzystujące halogenie alkilowe    569
    5.7.6. Hydroliza i dekarboksylacja α/β-epoksyestrów (estrów glicydowych)    570
    5.7.7. Oksydatywna hydroliza nitronianów wywodzących się z pierwszorzędowych nitroalkanów    572
    5.7.8. Metody wykorzystujące alkilowanie łańcucha węglowego    573
  5.8. KETONY ALIFATYCZNE     577
    Budowa    577
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    578
    Właściwości spektroskopowe    579
    5.8.1. Utlenianie alkoholi drugorzędowych    579
    5.8.2. Hydratacja alkinów    584
    5.8.3. Termiczna dekarboksylacja kwasów katalizowana tlenkami metali    584
    5.8.4. Reakcje związków metaloorganicznych z chlorkami kwasów karboksylowych i N,N-dimetylokarboksyamidami    588
    5.8.5. Hydroliza i dekarboksylacja β-ketoestrów oraz hydroliza β-diketonów    591
    5.8.6. Katalizowane kwasami przegrupowanie 1,2-dioli    594
    5.8.7. Oksydatywna hydroliza nitronianów wywodzących się z drugorzędowych nitroalkanów    595
    5.8.8. Niektóre sposoby zabezpieczania grupy karbonylowej    595
  5.9. ZWIĄZKI DIKARBONYLOWE     597
    Budowa    597
    5.9.1. Związki 1,2-dikarbonylowe    599
    5.9.2. Związki 1,3-dikarbonylowe    603
    5.9.3. Związki 1,4-dikarbonyIowe    606
  5.10. WĘGLOWODANY    609
    Budowa    613
    5.10.1. Przekształcenia węglowodanów    613
    5.10.2. Przekształcenia węglowodanów    615
    5.10.3. Przekształcenia węglowodanów    622
    5.10.4. Przekształcenia węglowodanów    628
    5.10.5. Przekształcenia węglowodanów    630
  5.11. ALIFATYCZNE KWASY KARBOKSYLOWE    634
    Budowa    634
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    635
    Właściwości spektroskopowe    636
    5.11.1. Metody polegające na utlenianiu    637
    5.11.2. Hydroliza cyjanków alkilowych    640
    5.11.3. Karboksylacja związków Grignarda    643
    5.11.4. Metoda Arndta—Eisterta    644
    5.11.5. Sprzęganie elektrolityczne (anodowe)    647
    5.11.6. Metody wykorzystujące malonian dietylu    650
    5.11.7. Syntezy optycznie czynnych kwasów karboksylowych    657
    5.11.8. Wybrane metody zabezpieczania grup karboksylowych    659
  5.12. POCHODNE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH    660
    Budowa    660
    Podsumowanie strategii retrosyntetycznych    661
    Właściwości spektroskopowe    661
    5.12.1. Halogenki acylowe    661
    5.12.2. Bezwodniki kwasowe    663
    5.12.3. Estry    665
    5.12.4. Amidy kwasowe    677
  5.13. NILTRYLE ALIFATYCZNE     680
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    680
    Właściwości spektroskopowe    681
    5.13.1. Podstawienie halogenu jonem cyjankowym w halogenkach alkilowych    681
    5.13.2. Reakcja jonów cyjankowych z arenosulfonylohydrazonami    681
    5.13.3. Odwodnienie amidów i aldoksymów    685
    5.13.4. Reakcje cyjanoetylowania i a-alkilowania nitryli    686
  5.14. PODSTAWIONE KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE    689
    Budowa    689
    Właściwości spektroskopowe    689
    5.14.1. Halogenokwasy    689
    5.14.2. Hydroksykwasy i laktony    694
    5.14.3. Ketokwasy i ich estry    704
    5.14.4. Aminokwasy i peptydy    714
  5.15. NITROALKANY     731
    Budowa    731
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    731
    Właściwości spektroskopowe    732
    5.15.1. Podstawienie halogenu w halogenkach alkilowych jonem azotanowym(III) (azotynowym)    732
    5.15.2. Utlenianie oksymów i amin    733
    5.15.3. C-Alkilowanie nitroalkanów i inne metody otrzymywania ich homologów    735
  5.16. AMINY ALIFATYCZNE     737
    Budowa    737
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    738
    Właściwości spektroskopowe    739
    5.16.1. Redukcja azydków, cyjanków i amidów alkilowych    739
    5.16.2. Redukcja nitrozwiązków i oksymów    742
    5.16.3. Redukcyjne alkilowanie amoniaku i amin    744
    5.16.4. Alkilowanie amoniaku i jego pochodnych    746
    5.16.5. Otrzymywanie imin i enamin    749
    5.16.6. Przegrupowanie cząsteczkowe Hofmanna    750
    5.16.7. Metody zabezpieczania grup aminowych i iminowych    751
  5.17. ALIFATYCZNE ZWIĄZKI SIARKI     753
    Budowa    753
    Właściwości spektroskopowe    754
    5.17.1. Tiole i tioacetale    754
    5.17.2. Sulfldy dialkilowe (tioetery) i sole trialkilosulfoniowe    756
    5.17.3. Sulfotlenki i sulfony    758
    5.17.4. Ditiokarboniany 0,S-dialkilowe (ksantogeniany)    759
  5.18. ZWIĄZKI NIENASYCONE     761
    5.18.1. Alkohole nienasycone    761
    5.18.2. Nienasycone związki karbonylowe    765
    5.18.3. Nienasycone kwasy i estry    770
  5.19. ROZDZIAŁ MIESZANIN RACEMICZNYCH     775
  BIBLIOGRAFIA     782
  Rozdział 6. Związki aromatyczne     789
  6.1. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE     789
    Budowa    789
    Właściwości spektroskopowe    790
    6.1.1. Alkilobenzeny    791
    6.1.2. Di-i triarylometany    797
    6.1.3. Układy bifenylowe    800
    6.1.4. Skondensowane układy policykliczne    803
    6.1.5. Wybrane układy niebenzenowe    811
  6.2. NITROZWIĄZKI AROMATYCZNE     814
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    815
    Właściwości spektroskopowe    815
    6.2.1. Bezpośrednie nitrowanie    815
    6.2.2. Utlenianie amin    822
    6.2.3. Wymiana grupy diazoniowej na grupę nitrową    822
  6.3. AROMATYCZNE ZWIĄZKI HALOGENOWE     823
    Budowa    823
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    823
    Właściwości spektroskopowe    824
    6.3.1. Bezpośrednie halogenowanie    824
    6.3.2. Chlorometylowanie    830
    6.3.3. Wymiana grupy diazoniowej na halogen    831
    6.3.4. Wymiana grupy hydroksylowej na halogen    832
    6.3.5. Syntezy związków jodu na wyższych stopniach utlenienia    833
  6.4. AROMATYCZNE KWASY SULFONOWE I ICH POCHODNE     837
    Budowa    837
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    837
    Właściwości spektroskopowe    838
    6.4.1. Bezpośrednie sulfonowanie    838
    6.4.2. Otrzymywanie chlorków arenosulfonowych    842
    6.4.3. Otrzymywanie arenosulfonoamidów    844
    6.4.4. Otrzymywanie estrów kwasów arenosulfonowych    851
    6.4.5. Produkty redukcji chlorków arenosulfonylowych    852
  6.5. AMINY AROMATYCZNE     853
    Budowa    853
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    854
    Właściwości spektroskopowe    855
    6.5.1. Redukcja nitrozwiązków    855
    6.5.2. Przegrupowanie cząsteczkowe Hofmanna    862
    6.5.3. Wymiana halogenu na grupę aminową    865
    6.5.4. Wymiana grupy hydroksylowej w fenolach na grupę aminową    865
    6.5.5. Otrzymywanie amin drugo- i trzeciorzędowych metodą alkilowania i reduktywnego alkilowania    866
    6.5.6. Wybrane metody zabezpieczania grupy aminowej i iminowej    871
  6.6. PRODUKTY PODSTAWIENIA AMIN AROMATYCZNYCH    871
    6.6.1. Produkty podstawienia w pierścieniu aromatycznym    871
    6.6.2. Acylowe pochodne amin i produkty ich podstawienia    881
  6.7. OTRZYMYWANIE SOLI DIAZONIOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE     885
    6.7.1. Reakcje wymiany grupy diazoniowej    887
    6.7.2. Reakcje sprzęgania    910
  6.8. RÓŻNE ZWIĄZKI AROMATYCZNE ZAWIERAJĄCE AZOT     917
    6.8.1. Produkty pośrednie powstające podczas redukcji nitrozwiązków    917
    6.8.2. Arylohydrazyny    922
    6.8.3. Arylomoczniki i związki pokrewne    927
  6.9. FENOLE I ETERY FENYLOWE     931
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    931
    Właściwości spektroskopowe    932
    6.9.1. Metody wprowadzania grupy hydroksylowej do pierścienia aromatycznego    933
    6.9.2. Reakcje substytucji fenoli 938 
    6.9.3. Otrzymywanie eterów fenylowych    947
    6.9.4. Niektóre metody zabezpieczania grupy hydroksylowej w fenolach    951
  6.10. ALDEHYDY AROMATYCZNE     952
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    952
    Właściwości spektroskopowe    952
    6.10.1. Formylowanie pierścienia aromatycznego    953
    6.10.2. Reakcje modyfikacji podstawników pierścienia aromatycznego    961
  6.11. KETONY AROMATYCZNE I CHINONY    967
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych ketonów aromatycznych    967
    Właściwości spektroskopowe    967
    6.11.1. Reakcja acylowania metodą Friedla—Craftsa    968
    6.11.2. Otrzymywanie ketonów aromatycznych z pochodnych kwasów karboksylowych    980
    6.11.3. Chinony    981
  6.12. NIEKTÓRE REAKCJE AROMATYCZNYCH ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH    989
    6.12.1. Reakcja Cannizzaro    989
    6.12.2. Reakcja Claisena-Schmidta i reakcje pokrewne    993
    6.12.3. Reakcja Perkina i reakcja Doebnera    997
    6.12.4. Otrzymywanie difenylopolienów    1002
    6.12.5. Kondensacja benzoinowa    1004
    6.12.6. Otrzymywanie oksymów    1008
    6.12.7. Niektóre reakcje ketonów alkilowo-arylowych    1011
    6.12.8. Niektóre metody zabezpieczania aromatycznej grupy karbonylowej    1017
  6.13. AROMATYCZNE KWASY KARBOKSYLOWE    1017
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    1017
    Właściwości spektroskopowe    1018
    6.13.1. Metody oparte na utlenianiu    1018
    6.13.2. Hydroliza nitryli    1024
    6.13.3. Karboksylowanie pierścienia aromatycznego    1028
    6.13.4. Nitrowanie aromatycznych kwasów karboksylowych i estrów    1032
    6.13.5. Niektóre metody zabezpieczania grupy karboksylowej    1034
  6.14. POCHODNE AROMATYCZNYCH KWASÓW KARBOKSYLOWYCH    1034
    Właściwości spektroskopowe    1034
    6.14.1. Halogenki kwasowe    1034
    6.14.2. Bezwodniki kwasowe    1036
    6.14.3. Estry    1037
    6.14.4. Amidy kwasowe    1041
  6.15. NITRYLE AROMATYCZNE    1042
    Podsumowanie metod syntezy i strategii retrosyntetycznych    1042
    6.15.1. Reakcja Sandmeyera    1043
    6.15.2. Wymiana halogenu na grupę cyjankową w halogenkach arylowych    1043
    6.15.3. Odwodnienie amidów i aldoksymów    1044
  BIBLIOGRAFIA     1046
  Rozdział 7. Wybrane związki alicykliczne     1049
  7.1. WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE PODSTAWIENIE NUKLEOFILOWE     1049
  7.2. WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWA ADDYCJA KARBOANIONU DO GRUPY KARBONYLOWEJ     1055
  7.3. INSERCJA     1069
  7.4. POWIĘKSZANIE I ZMNIEJSZANIE PIERŚCIENIA     1073
  7.5. REDUKCJA ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH     1077
  7.6. CYKLOADDYCJA     1080
  BIBLIOGRAFIA     1088
  Rozdział 8. Wybrane związki heterocykliczne     1090
  8.1. TRÓJCZLONOWE ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE    1090
    8.1.1. Wewnątrzcząsteczkowa cyklizacja związków 1,2-dwufunkcyjnych    1091
    8.1.2. Insercja grupy metylenowej w podwójne wiązanie wegiel-heteroatom    1094
    8.1.3. Insercja heteroatomu w podwójne wiązanie wegiel-węgiel    1096
    8.1.4. Wymiana heteroatomu    1100
  8.2. CZTEROCZŁONOWE ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE     1101
    8.2.1. Reakcje cyklizacji    1101
    8.2.2. Reakcje cykloaddycji    1104
  8.3. PIĘCIOCZLONOWE ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE     1107
    8.3.1. Synteza piroli, furanów, tiofenów i pirazolonów ze związków dikarbonylowych    1109
    8.3.2. Synteza hydantoin z mocznika oraz tiazoli z tiomocznika lub tioamidów    1115
    8.3.3. Synteza oksazolonów (i azalaktonów) z a-aminokwasów    1118
    8.3.4. Synteza indoli, benzofuranów i benzotiofenów    1120
    8.3.5. Synteza benzimidazoli oraz benzotriazolu z o-fenylenodiaminy    1125
  8.4. SZEŚCIOCZLONOWE ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE     1127
    8.4.1. Pochodne pirydyny i sole piryliowe    1128
    8.4.2. Pirony i pirydony    1135
    8.4.3. Kwas barbiturowy i barbiturany    1137
    8.4.4. Chinoliny, izochinoliny i chinoksaliny    1143
    8.4.5. Pochodne kumaryny i pochodne chromonu (benzo-4-pironu)    1153
  BIBLIOGRAFIA     1157
  Rozdział 9. Badanie i charakterystyka związków organicznych (analiza jakościowa)    1159
  9.1. OZNACZANIE STAŁYCH FIZYCZNYCH     1160
  9.2. BADANIE ROZPUSZCZALNOŚCI     1161
  9.3. WYKRYWANIE PIERWIASTKÓW     1167
  9.4. DANE SPEKTROSKOPOWE     1173
  9.5. WYKRYWANIE GRUP FUNKCYJNYCH     1174
    9.5.1. Związki o charakterze kwasowym    1174
    9.5.2. Związki o charakterze zasadowym    1178
    9.5.3. Związki obojętne    1181
  9.6. OTRZYMYWANIE POCHODNYCH     1197
    9.6.1. Nasycone węglowodory alifatyczne    1198
    9.6.2. Nienasycone węglowodory alifatyczne    1200
    9.6.3. Węglowodory aromatyczne    1201
    9.6.4. Alkohole i alkohole polihydroksylowe    1204
    9.6.5. Węglowodany    1208
    9.6.6. Fenole    1211
    9.6.7. Enole    1215
    9.6.8. Halogenki alifatyczne    1215
    9.6.9. Halogenki aromatyczne    1217
    9.6.10. Etery alifatyczne    1218
    9.6.11. Etery aromatyczne    1219
    9.6.12. Acetale    1221
    9.6.13. Aldehydy i ketony    1221
    9.6.14. Chinony    1224
    9.6.15. Kwasy karboksylowe    1225
    9.6.16. Chlorki i bezwodniki kwasów karboksylowych    1229
    9.6.17. Estry    1230
    9.6.18. Amidy pierwszorzędowe    1234
    9.6.19. Podstawione amidy    1235
    9.6.20. Nitryle    1236
    9.6.21. Aminy pierwszorzędowe i drugorzędowe    1238
    9.6.22. Aminy trzeciorzędowe    1242
    9.6.23. a-Aminokwasy    1244
    9.6.24. Nitrozwiązki    1246
    9.6.25. Tiole    1247
    9.6.26. Kwasy sulfonowe    1249
    9.6.27. Sulfonoamidy    1251
  9.7. ROZDZIELANIE MIESZANIN ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH     1252
    9.7.1. Wprowadzenie    1252
    9.7.2. Wstępne badanie mieszaniny    1255
    9.7.3. Rozdzielanie mieszanin nierozpuszczalnych w wodzie    1257
    9.7.4. Rozdzielanie mieszanin rozpuszczalnych w wodzie    1259
  Rozdział 10. Stałe fizyczne związków organicznych     1264
    Tabele pochodnych    1264
    Spis tabel    1265
  DODATKI    1361
  1. LITERATURA Z ZAKRESU CHEMII ORGANICZNEJ     1363
  2. SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI. TABELE KORELACYJNE     1375
  3. SPEKTROSKOPIA MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO. TABELE KORELACYJNE     1386
  4. SPEKTROMETRIA MAS. TABELE KORELACYJNE     1397
  5. CHARAKTERYSTYKA POPULARNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW I SYMBOLE ZAGROŻEŃ     1404
  6. POPULARNE SYNTONY I ICH EKWIWALENTY SYNTETYCZNE     1409
  7. PRODUCENCI I DOSTAWCY WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO I CHEMIKALIÓW     1413
  Masy atomowe    1416
  Skróty    1417
  Odsyłacze do danych w różnych częściach książki    1419
  Skorowidz    1421
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia