Genetyka medyczna i molekularna

Genetyka medyczna i molekularna

1 opinia

Autor:

Jerzy Bal

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

64,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biologii molekularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną rolę odgrywa analiza genomu w tym analiza kwasów nukleinowych, dziedziczność, zmienność osobnicza w konfrontacji ze środowiskiem. Tematyka ta, mimo niewątpliwych osiągnięć pozostanie wyzwaniem dla nauki i jej laboratoryjnych zastosowań na najbliższe dziesięciolecia. Publikacja jest kontynuacją czterech kolejnych wydań książki „Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej”.
Nowe wydanie obejmuje między innymi:
podstawy genetyki i genomiki, zasady dziedziczenia i podstawy zmienności, regulację epigenetyczną, podstawy epidemiologii chorób genetycznie uwarunkowanych, mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej w populacji ludzkiej, metody i narzędzia analizy molekularnej, rolę bioinformatyki w analizie genetycznej, genetykę metabolizmu ksenobiotyków – farmakogenetykę i nutrigenetykę, diagnostykę molekularną chorób genetycznie uwarunkowanych (aberracje chromosomowe, choroby monogenowe, kompleksowe, mitochondrialne), podstawy patologii molekularnej chorób dziedzicznych, podstawy onkologii i choroby nowotworowe, leczenie, poradnictwo genetyczne i profilaktykę chorób genetycznie uwarunkowanych, zastosowania biologii molekularnej w medycynie sadowej i w diagnostyce chorób infekcyjnych i inwazyjnych, podstawy biotechnologii dokumenty z praktyki laboratorium genetycznego. Ważnym zagadnieniem poruszonym w książce, a niespotykanym w innych tego typu podręcznikach, są prawne i społeczne dylematy współczesnej genetyki.
Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów, lekarzy specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej, lekarzy wszystkich specjalności zainteresowanych genetyką człowieka i badaniami diagnostycznymi chorób genetycznie uwarunkowanych; diagnostów laboratoryjnych, pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka.


Liczba stron604
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-9263-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]I. Zakres zastosowań diagnostyki molekularnej w medycynie Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak    1
  II. Podstawy genetyki i genomiki Jerzy Bal, Ewa Bocian    5
    II.1. Podstawy genetyki molekularnej    5
      II.1.1. Kwas deoksyrybonukleinowy i jego replikacja    5
      II.1.2. Odczytywanie informacji genetycznej    6
      II.1.3. Regulacja ekspresji    11
        II.1.3.1. Wyciszanie ekspresji genu    12
        II.1.3.2. Piętnowanie genomowe    13
      II.1.4. Gen    13
      II.1.5. Świat RNA    14
    II.2. Genom człowieka    15
      II.2.1. Genomika    15
      II.2.2. Struktura genomu    16
      II.2.3. Kariotyp    18
        II.2.3.1. Struktura chromosomu    19
        II.2.3.2. Mitoza    21
        II.2.3.3. Mejoza    22
    II.3. Zmienność i dziedziczność    24
      II.3.1. Mutacje    24
        II.3.1.1. Mutacje dynamiczne    25
      II.3.2. Aberracje chromosomowe    27
      II.3.3. Polimorfizm    33
      II.3.4. Relacje genotyp–fenotyp    35
        II.3.4.1. Recesywność i dominacja    38
        II.3.4.2. Antycypacja    38
      II.3.5. Priony    39
  III. Uwarunkowania genetyczne chorób dziedzicznych Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak    44
    III.1. Dziedziczenie autosomalne recesywne    44
    III.2. Dziedziczenie autosomalne dominujące    45
    III.3. Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X    46
    III.4. Dziedziczenie wieloczynnikowe    46
    III.5. Dziedziczenie mitochondrialne    49
  IV. Genetyczna różnorodność współczesnych populacji ludzkich Patrycja Daca-Roszak, Ewa Ziętkiewicz    52
    IV.1. Mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej    52
      IV.1.1. Mutacje i rodzaje markerów    52
      IV.1.2. Dryf genetyczny    54
      IV.1.3. Wpływ demografii na różnorodność populacji    54
    IV.2. Badanie historii populacji    55
      IV.2.1. Ocena poziomu różnorodności populacji i efektywna wielkość populacji    55
      IV.2.2. Ocena relacji miedzy populacjami    56
        IV.2.3. Metody koalescencyjne w badaniach ewolucji sekwencji i ocenie wieku mutacji    56
      IV.2.4. Analiza nierównowagi sprzężeń    57
    IV.3. Ewolucja Homo s. sapiens w świetle danych genetycznych    58
      IV.3.1. Modele teoretyczne    58
      IV.3.2. Różnorodność nukleotydowa i efektywna wielkość macierzystej populacji    59
      IV.3.3. Struktura genetyczna gatunku    59
      IV.3.4. Rozmieszczenie różnorodności w populacjach kontynentalnych    59
      IV.3.5. Wiek macierzystej populacji i datowanie ekspansji demograficznej H. s. sapiens    60
      IV.3.6. Model asymilacji    61
      IV.3.7. Procesy migracji i kolonizacja świata    62
      IV.3.8. Efekty założyciela w populacjach ludzkich    63
      IV.3.9. Problematyka interpretacji różnorodności genetycznej ewolucji człowieka    64
    IV.4. Analiza archaicznego DNA    64
      IV.4.1. Problemy metodyczne    65
      IV.4.2. Analiza archaicznych form Homo sapiens    65
      IV.4.3. Analiza procesów kolonizacji    66
      IV.4.4. Prehistoryczne migracje w Europie    66
    IV.5. Różnorodność genetyczna populacji w zastosowaniach praktycznych    67
      IV.5.1. Populacyjne różnice częstości alleli w praktyce medycznej    67
      IV.5.2. Genetyczny profil populacji a mapowanie asocjacyjne w chorobach złożonych    68
      IV.5.3. Określanie przynależności populacyjnej i pochodzenia osób – zastosowanie w medycynie sądowej    68
    IV.6. Kierunki dalszych badań    70
  V. Prawo a dylematy współczesnej genetyki Marek Safian, Leszek Bosek    73
    V.1. Standardy europejskie    74
      V.1.1. Kilka uwag prawnoporównawczych    74
      V.1.2. Unia Europejska    79
      V.1.3. Stanowisko Rady Europy    82
      V.1.4. Regulacje zawarte w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny    83
        V.1.4.1. Zakaz dyskryminacji    83
        V.1.4.2. Prawo do wolności w sferze badań naukowych wobec genomu ludzkiego. Dopuszczalność dokonywania interwencji na ludzkim genomie (zmian w genomie)    83
        V.1.4.3. Ochrona prywatności i autonomii jednostki. Dopuszczalność przeprowadzania genetycznych testów prognozujących    85
        V.1.4.4. Zakaz dokonywania selekcji płci. Autonomia    86
      V.1.5. Postanowienia protokołu dodatkowego o zakazie klonowania    86
      V.1.6. Postanowienia protokołu dodatkowego o testach genetycznych    87
    V.2. Standardy powszechne    90
    V.3. Założenia do dalszej ewolucji regulacji prawnych    91
    V.4. Stan obecny według prawa polskiego    92
  VI. Metody analizy genomu    101
    VI.1. Metody badania kwasów nukleinowych Jerzy Bal, Joanna Wiszniewska, Wojciech Wiszniewski    101
      VI.1.1. Techniki analizy DNA    101
        VI.1.1.1. Enzymy restrykcyjne    101
        VI.1.1.2. Klonowanie DNA    102
        VI.1.1.3. Hybrydyzacja    103
        VI.1.1.4. Powielanie fragmentu DNA    106
        VI.1.1.5. Sekwencjonowanie DNA    108
        VI.1.1.6. Redagowanie DNA    111
      VI.1.2. Identyfikacja mutacji    113
      VI.1.3. Mapowanie i identyfikacja genów    117
    VI.2. Metody analizy cytogenetycznej i cytogenetyki molekularnej Ewa Bocian    119
      VI.2.1. Oznaczanie kariotypu    119
        VI.2.1.1. Techniki hodowli komórkowych    120
      VI.2.2. Metody analizy chromosomów    120
        VI.2.2.1. Analiza prążkowa    122
        VI.2.2.2. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ FISH    127
        VI.2.2.3. Porównawcza hybrydyzacja genomowa    131
      VI.2.3. Identyfikacja chromatyny płciowej    136
    VI.3. Bioinformatyka    137
      VI.3.1. Bazy danych i narzędzia bioinformatyczne Paweł Siedlecki    137
        VI.3.1.1. Bazy danych    137
        VI.3.1.2. Struktura i wizualizacja makromolekuł    144
        VI.3.1.3. Interaktory białkowe    147
        VI.3.1.4. Bazy literatury naukowej    148
        VI.3.1.5. Przegląd wybranych narzędzi bioinformatycznych    150
      VI.3.2. Sekwencjonowanie następnej generacji Tomasz Gambin    155
        VI.3.2.1. Formaty danych    157
        VI.3.2.2. Potok przetwarzania danych z NGS    159
        VI.3.2.3. Kontrola jakości    163
        VI.3.2.4. Interpretacja i raportowanie wyników    165
  VII. Aspekty kliniczne aberracji chromosomowych Ewa Bocian, Tadeusz Mazurczak    171
    VII.1. Wskazania do analizy kariotypu    173
    VII.2. Zespoły niestabilności chromosomów    175
    VII.3. Interpretacja kariotypu    176
    VII.4. Kontrola jakości badań diagnostycznych w cytogenetyce klinicznej    178
  VIII. Diagnostka molekularna    179
    VIII.1. Strategia działania Jerzy Bal, Wojciech Wiszniewski, Joanna Wiszniewska    179
      VIII.1.1. Badanie sposobu dziedziczenia się genu    180
      VIII.1.2. Analiza mutacji    183
      VIII.1.3. Poblemy diagnostyczne    191
    VIII.2. Nieinwazyjna prenatalna diagnostyka molekularna Katarzyna Guz, Beata Nowakowska, Agnieszka Orzińska, Sylwia Rzońca    193
      VIII.2.1. Wolne cyrkulujące płodowe kwasy nukleinowe    194
      VIII.2.2. Markery dla wolnego płodowego DNA    195
      VIII.2.3. Metody separacji i identyfikacji    196
      VIII.2.4. Przykłady zastosowań NIPT    197
        VIII.2.4.1. Identyfikacja płci płodu    197
        VIII.2.4.2. Diagnostyka chorób autosomalnych    198
        VIII.2.4.3. Identyfikacja aneuploidii oraz zmian strukturalnych chromosomów    199
        VIII.2.4.4. Zastosowanie NIPT w badaniach konfliktów matczyno-płodowych    201
        VIII.2.4.5. Zastosowanie łożyskowospecyficznych miRNA w diagnostyce wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu oraz stanu przedrzucawkowego    203
    VIII.3. Testy genetyczne Jerzy Bal    204
  IX. Choroby genetycznie uwarunkowane    207
    IX.1. Immunogenetyka Barbara Lisowska-Grospierre, Alain Fischer    208
      IX.1.1. Dziedziczne choroby układu odpornościowego    209
        IX.1.1.1. Ciężki złożony niedobór odporności    209
        IX.1.1.2. Funkcjonalne niedobory odporności limfocytów T    211
        IX.1.1.3. Wadliwe różnicowanie lub funkcja limfocytów B    215
        IX.1.1.4. Dziedziczne choroby autoimmunologiczne    215
        IX.1.1.5. Choroby złożone    217
    IX.1.2. Antygeny zgodności tkankowej Ewa Brojer, Katarzyna Guz, Jacek Nowak    218
        IX.1.2.1. Funkcje i mechanizmy działania HLA    218
        IX.1.2.2. Podłoże genetyczne antygenów HLA    220
        IX.1.2.3. Polimorfizm HLA    222
        IX.1.2.4. Zjawisko niezrównoważenia sprzężeń    223
        IX.1.2.5. Metody oznaczania antygenów HLA    223
        IX.1.2.6. Nazewnictwo antygenów HLA    225
        IX.1.2.7. Zastosowanie i znaczenie badań antygenów HLA    225
          IX.1.2.7.1. Transplantologia    227
          IX.1.2.7.2. Transfuzjologia    230
          IX.1.2.7.3. Rejestry    230
        IX.1.2.8. HLA a występowanie chorób    231
        IX.1.2.9. Antygeny krwinek czerwonych, płytek i granulocytów    233
    IX.2. Choroby kompleksowe Jacek J. Pietrzyk    245
      IX.2.1. Klasyfikacja    245
      IX.2.2. Znaczenie populacyjne    245
      IX.2.3. Genetyka populacyjna – metodyka    246
        IX.2.3.1. Diagnoza fenotypowa    246
        IX.2.3.2. Selekcja    246
        IX.2.3.3. Analiza segregacyjna    247
        IX.2.3.4. Analiza sprzężeniowa    248
        IX.2.3.5. Analiza asocjacji    248
      IX.2.4. Oszacowanie udziału czynników genetycznych i środowiskowych w etiologii chorób kompleksowych    250
        IX.2.4.1. Modele dziedziczenia    251
        IX.2.4.2. Odziedziczalność    251
      IX.2.5. Identyfikacja genów głównych    252
      IX.2.6. Wybrane przykłady chorób kompleksowych    255
        IX.2.6.1. Astma alergiczna jako model choroby kompleksowej    255
        IX.2.6.2. Choroba Hirschsprunga    256
        IX.2.6.3. Cukrzyca typu I    256
        IX.2.6.4. Wady cewy nerwowej    258
        IX.2.6.5. Wady wrodzone serca    259
      IX.2.7. Specyfika poradnictwa genetycznego w chorobach kompleksowych    261
      IX.2.8. Aktualny stan badań w chorobach kompleksowych    262
      IX.2.9. Przyszłe kierunki badań – oczekiwania i ograniczenia    262
    IX.3. Choroby nowotworowe – aspekty molekularne Janusz A. Siedlecki    265
      IX.3.1. Molekularne aspekty chorób nowotworowych    265
        IX.3.1.1. Etapy karcynogenezy    267
        IX.3.1.2. Zaburzenia w transmisji sygnałów wzrostu – onkogeny    270
        IX.3.1.3. Utrata zdolności do rozpoznawania sygnałów antywzrostowych – geny supresorowe    274
        IX.3.1.4. Zaburzenia w systemach naprawy DNA – geny stabilizacyjne    274
        IX.3.1.5. Cykl komórkowy a transformacja nowotworowa    276
          IX.3.1.5.1. Regulacja cyklu komórkowego    276
          IX.3.1.5.2. Fosforylacja białek a cykl komórkowy    284
          IX.3.1.5.3. Konsekwencje deregulacji cyklu komórkowego    286
        IX.3.1.6. Zmiany epigenetyczne a transformacja nowotworowa    287
        IX.3.1.7. Nabywanie nieograniczonego potencjału podziałowego a transformacja nowotworowa    290
        IX.3.1.8. Transformacja nowotworowa a apoptoza    292
        IX.3.1.9. Nabywanie zdolności do unaczynienia guza    294
        IX.3.1.10. Nabywanie zdolności do tworzenia nacieków i przerzutów    296
      IX.3.2. Diagnostyka molekularna    301
        IX.3.2.1. Markery biochemiczne    301
        IX.3.2.2. Markery genetyczne    302
      IX.3.3. Znaczenie badań genetycznych w klinice    312
    IX.4. Choroby nowotworowe – aspekty cytogenetyczne Janusz Limon, Magdalena Ratajska    313
      IX.4.1. Białaczki i chłoniaki    313
      IX.4.2. Lite guzy. Mięsaki    317
      IX.4.3. Inne nowotwory    319
      IX.4.4. Badanie predyspozycji genetycznych    320
      IX.4.5. Poradnictwo genetyczne w zespołach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów    321
        IX.4.5.1. Dziedziczne raki piersi i jajnika    322
        IX.4.5.2. Dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego    325
      IX.4.6. Wskazania do badań molekularnych    326
    IX.5. Choroby mitochondrialne Ewa Bartnik, Katarzyna Tońska    328
      IX.5.1. Genom mitochondrialny    328
      IX.5.2. Mutacje mitochondrialnego DNA    331
      IX.5.3. Mutacje genomu jądrowego prowadzące do chorób mitochondrialnych    331
      IX.5.4. Korelacje genotyp-fenotyp w chorobach mitochondrialnych    334
      IX.5.5. Diagnostyka chorób mitochondrialnych    334
      IX.5.6. Poradnictwo genetyczne w chorobach mitochondrialnych    337
      IX.5.7. Leczenie chorób mitochondrialnych i strategie reprodukcyjne    337
      IX.5.8. Polimorfizm mtDNA    338
      IX.5.9. Mitochondria w chorobach nowotworowych    339
      IX.5.10. Mitochondria a starzenie    339
  X. Epigenetyka Monika Gos    342
    X.1. Regulacja epigenetyczna    343
    X.2. Mechanizmy regulacji epigenetycznej    344
      X.2.1. Metylacja DNA    344
      X.2.2. Modyfikacje kowalencyjne białek histonowych    346
      X.2.3. Struktura chromatyny    346
      X.2.4. Białka związane z regulacją ekspresji genów i przebudowaniem struktury chromatyny    349
      X.2.5. Niekodujący RNA    349
    X.3. Rodzicielskie piętnowanie genomowe    350
    X.4. Zaburzenia procesów regulacji epigenetycznej jako przyczyna chorób dziedzicznych    352
      X.4.1. Choroby związane z nałożeniem nieprawidłowego wzoru epigenetycznego    352
      X.4.2. Choroby związane z defektem w genach kodujących modyfikatory epigenetyczne    364
    X.5. Somatyczne zmiany epigenetyczne jako efekt konstytutywnego defektu genetycznego    371
    X.6. Epigenetyczne zmiany somatyczne jako przyczyna chorób kompleksowych    371
      X.6.1. Nowotwory    373
      X.6.2. Demencja/otępienie    375
      X.6.3. Choroby układu krążenia    376
    X.7. Dziedziczenie międzypokoleniowe    376
  XI. Genetycznie uwarunkowana zmienność osobnicza a współczesne problemy zdrowotne    379
    XI.1. Farmakogenetyka Władysława A. Daniel    379
      XI.1.1. Farmakogenetyka jako nowa dziedzina nauki    379
      XI.1.2. Polimorfizm reakcji utleniania z udziałem cytochromu P450    381
      XI.1.3. Polimorfizm reakcji sprzęgania    386
        XI.1.3.1. N-acetylotransferaza    386
        XI.1.3.2. S-transferaza glutationowa    387
        XI.1.3.3. UDP-glukuronylotransferaza    387
        XI.1.3.4. S-metylotransferaza tiopuryny    388
      XI.1.4. Fenotypowanie    388
        XI.1.4.1. Fenotypowanie w kierunku aktywności cytochromu P450    389
        XI.1.4.2. Fenotypowanie w kierunku aktywności N-acetylotransferazy 2    390
      XI.1.5. Kliniczne znaczenie farmakogenetyki    390
      XI.1.6. Czy farmakogenetyka dotyczy jedynie enzymów metabolizujących leki?    393
        XI.1.6.1. Polimorfizm transporterów leków    393
        XI.1.6.2. Polimorfizm receptorów i transporterów neuroprzekaźników    393
      XI.1.7. Farmakogenetyka i farmakogenomika a indywidualizacja farmakoterapii    395
    XI.2. Nutrigenetyka Małgorzata Schlegel-Zawadzka    396
      XI.2.1. Produkty żywnościowe, składniki pokarmowe, zwyczaje i nawyki żywieniowe    397
      XI.2.2. Metodyka badań    397
      XI.2.3. Interakcja składników diety i genów    400
      XI.2.4. Fenotyp żywieniowy    400
      XI.2.5. Indywidualizacja diety, zapobieganie chorobom dietozależnym    403
      XI.2.6. Etyczne problemy a żywieniowe badania genetyczne    404
  XII. Leczenie – praktyka i nadzieje    407
    XII.1. Znaczenie terapii Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak    407
    XII.2. Genetyczne choroby metaboliczne – możliwości leczenia Anna Tylki-Szymańska, Barbara Czartoryska    409
      XII.2.1. Definicja choroby metabolicznej    409
      XII.2.2. Przyczyny zaburzeń przemian metabolicznych    410
      XII.2.3. Diagnostyka    411
      XII.2.4. Możliwości lecznicze    411
        XII.2.4.1. Działanie na poziomie metabolitu    412
        XII.2.4.2. Działanie na poziomie zmutowanego enzymu    413
        XII.2.4.3. Inne formy terapii    418
      XII.2.5. Skuteczność leczenia – „choroby rzadkie”    418
    XII.3. Terapia genowa chorób dziedzicznych Jerzy Bal    419
      XII.3.1. Modele zwierzęce chorób dziedzicznych    420
      XII.3.2. Przywrócenie utraconej funkcji – transfer genu    420
      XII.3.3. Zablokowanie ekspresji    422
      XII.3.4. Redagowanie DNA    423
    XII.4. Terapia genowa chorób nowotworowych Janusz A. Siedlecki    423
      XII.4.1. Supresja fenotypu nowotworowego    424
      XII.4.2. Odpowiedź gospodarz–nowotwór    425
      XII.4.3. Niszczenie komórek nowotworowych    425
      XII.4.4. Ochrona komórek macierzystych    425
      XII.4.5. Antyangiogenna forma terapii nowotworów    426
    XII.5. Terapia – wzmocnienie genetyczne – predyspozycje Jerzy Bal    427
  XIII. Poradnictwo genetyczne i profilaktyka chorób Tadeusz Mazurczak    429
    XIII.1. Poradnictwo genetyczne    429
      XIII.l.1. Definicja i cele poradnictwa genetycznego    430
      XIII.1.2. Metodyka poradnictwa genetycznego    431
      XIII.1.3. Aspekty psychologiczne poradnictwa genetycznego    434
    XIII.2. Profilaktyka chorób genetycznych    438
  XIV. Epidemiologia chorób genetycznie uwarunkowanych Anna Latos-Bieleńska    443
    XIV.1. Częstość występowania chorób genetycznych w różnych okresach życia człowieka    443
    XIV.2. Choroby genetyczne a choroby rzadkie. Rejestry chorób genetycznych    444
    XIV.3. Epidemiologia poszczególnych rodzajów chorób genetycznych    445
      XIV.3.1. Aberracje chromosomowe i choroby genomowe    445
      XIV.3.2. Choroby uwarunkowane jednogenowo    446
      XIV.3.3. Choroby uwarunkowane wielogenowo/wieloczynnikowo (choroby kompleksowe)    450
      XIV.4. Epidemiologia wrodzonych wad rozwojowych    451
  XV. Spektrum zastosowań biologii molekularnej    457
    XV.1. Analiza DNA w genetyce sądowej Piotr Kozioł, Urszula Rogalla, Tomasz Grzybowski    457
      XV.1.1. Badania genetyczne w ustalaniu ojcostwa    457
        XV.1.1.1. Aspekty prawne    458
        XV.1.1.2. Markery genetyczne w analizie ojcostwa    459
        XV.1.1.3. Analiza polimorfizmu mikrosatelitarnego    461
        XV.1.1.4. Analiza wyników w ekspertyzie dla sądu    463
      XV.1.2. Badanie śladów biologicznych w sprawach kryminalnych    468
        XV.1.2.1. Polimorfizm chromosomu Y    472
        XV.1.2.2. Polimorfizm DNA mitochondrialnego    475
        XV.1.2.3. Sekwencjonowanie następnej generacji w genetyce sądowej    478
        XV.1.2.4. Badania predykcyjne    479
        XV.1.2.5. Analiza pochodzenia biogeograficznego w genetyce sądowej    482
      XV.1.3. Banki profili genetycznych    485
    XV.2. Diagnostyka chorób infekcyjnych i inwazyjnych    486
      XV.2.1. Podstawy diagnostyki molekularnej Norman J. Pieniążek    486
        XV.2.1.1. Przykłady zastosowania    487
        XV.2.1.2. Kontrola jakości    488
        XV.2.1.3. Nowe czynniki infekcyjne    489
        XV.2.1.4. Epidemiologia molekularna    492
        XV.2.1.5. Prawny status molekularnych testów diagnostycznych    494
      XV.2.2. Analiza genetyczna w bakteriologii i epidemiologii zakażeń bakteryjnych Janusz Fiett, Radosław, Izdebski, Marek Gniadkowski    494
        XV.2.2.1. Strategie i obszary zastosowań analizy genetycznej    494
        XV.2.2.2. Wykrywanie obecności bakterii w materiale klinicznym i środowisku    495
        XV.2.2.3. Identyfikacja taksonomiczna    497
        XV.2.2.4. Metody genetyczne w epidemiologii zakażeń bakteryjnych    499
        XV.2.2.5. Wykrywanie i charakterystyka elementów genetycznych związanych z rozprzestrzenianiem, zjadliwością i lekoopornością bakterii    505
        XV.2.2.6. Genomika bakterii i jej zastosowania    508
        XV.2.2.7. Dostępność, przetwarzanie i wymiana danych    509
      XV.2.3. Diagnostyka wirusów przenoszonych przez krew Ewa Brojer, Piotr Grabarczyk    511
        XV.2.3.1. Wirusy wykrywane we krwi ludzkiej i ich znaczenie w transfuzjologii    511
        XV.2.3.2. Molekularne badania przeglądowe u dawców krwi    511
        XV.2.3.3. Metody i diagnostyka wirusologiczna    512
    XV.3. Biotechnologia Józef Kapusta, Tomasz Pniewski    519
      XV.3.1. Szczepionki    520
        XV.3.1.1. Wykorzystanie bakteryjnego systemu ekspresji w produkcji szczepionek    522
        XV.3.1.2. Otrzymywanie szczepionek w roślinach    524
      XV.3.2. Indukcja tolerancji immunologicznej    531
      XV.3.3. Wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych    532
        XV.3.3.1. Rośliny transgeniczne jako bioreaktor do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych    532
        XV.3.3.2. Przeciwciała monoklonalne a ochrona roślin    533
      XV.3.4. Biotechnologia w pozyskiwaniu naturalnych farmaceutyków roślinnych    533
      XV.3.5. Produkcja w roślinach związków biologicznie aktywnych, terapeutyków i nutraceutyków    536
      XV.3.6. Zwierzęta transgeniczne w produkcji biofarmaceutyków    537
      XV.3.7. Komórki macierzyste, medycyna regeneracyjna, klonowanie i terapia transplantacyjna    537
      XV.3.8. Biotechnologia medyczna z perspektywy lat – nowe wyzwania    545
  XVI. Słabość i siła genocentrycznej wizji biologii Andrzej Jerzmanowski    549
  XVII. Uzupełnienia i załączniki Jerzy Bal, Ewa Bocian    557
    XVII.1. Kod genetyczny    557
    XVII.2. Przygotowanie materiału do badania    557
      XVII.2.1. Pobranie krwi na izolację DNA    557
      XVII.2.2. Pobranie krwi do badania cytogenetycznego    558
    XVII.3. Nazewnictwo genów i mutacji    558
    XVII.4. Ważniejsze osiągnięcia w genetyce i biologii molekularnej w latach 1953–2016    560
    XVII.5. Słownik terminów    562
    XVII.6. Przykłady wyników diagnostyki molekularnej    566
    XVII.7. Deklaracja świadomej zgody    573
    XVII.8. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny    574
    XVII.9. Projekt Protokołu Dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich    581
    XVII.10. Projekt komentarza do projektu Protokołu Dodatkowego w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich    582
    XVII.11. Protokół Dodatkowy do Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie o testach genetycznych dla celów zdrowotnych    583
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia