Wyzwania starzejącego się społeczeństwa

Polska dziś i jutro

1 ocena

Redakcja:

Marek Okólski

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy przedstawiają stojące przed polskim społeczeństwem wyzwania wynikające ze starzenia się ludności, odwołując się do doświadczeń innych społeczeństw i przenosząc te doświadczenia na specyficzne warunki demograficzne oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne współczesnej Polski.


Na tle ogólnych prawidłowości zjawisk ludnościowych prowadzących do przekształcenia się struktury populacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skonfrontowanych z długookresowym przebiegiem zjawisk demograficznych w Polsce, mających decydujący wpływ na dynamikę i skalę starzenia się Polaków – w książce zostały zaprezentowane wybrane aspekty i konsekwencje tego procesu oraz związane z nim wyzwania społeczne, z uwzględnieniem obecnej i przyszłej sytuacji demograficznej.


Prezentując szeroką panoramę skutków starzenia się w wybranych obszarach życia społecznego: gospodarce, relacjach międzypokoleniowych (w tym w dziedzinie opieki), wartościach i normach kulturowych, partycypacji obywatelskiej oraz polityce publicznej, autorzy skoncentrowali się na konsekwencjach widocznych na rynku pracy, w sferze zabezpieczenia społecznego i długoterminowej opieki zdrowotnej. Szczególną uwagę poświęcili reakcji polityków i innych podmiotów życia publicznego na zmiany demograficzne.


Kluczowym zagadnieniem podjętym w publikacji jest wpływ postępującego starzenia się populacji na sytuację seniorów i ich rodzin oraz wynikające z tego wyzwania społeczne w skali lokalnej. Zarysowany został również przewidywany proces starzenia się polskiej populacji i jego wybrane skutki na podstawie oryginalnej prognozy demograficznej, w której wyjątkowe miejsce zajęło kształtowanie się i konsekwencje społeczne przyszłych migracji zagranicznych.


The authors present the challenges facing Polish society resulting from the aging of the population. They explore the experiences of other societies and apply these experiences to the specific demographic conditions as well as socio-economic and political determinants of contemporary Poland.


Liczba stron428
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3392-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Marek Okólski
   11 Słowo wstępne
  
  CZĘŚĆ I. RAMY KONCEPCYJNE TOMU
  Agnieszka Fihel, Marek Okólski
   22 1. Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństwa
   22 1.1. Długookresowe zmiany ludnościowe jako zjawisko historyczne i cywilizacyjne związane z modernizacją
   26 1.2. Przejścia demograficzne
   26 1.2.1. Sekularna równowaga demograficzna jako przesłanka ontologiczna
   27 1.2.2. Przejście demograficzne jako zmiana porządku (wzorca) reprodukcji ludności
   29 1.2.3. Zmiany w strukturze demograficznej
   29 1.2.4. Zmienna rola rodziny
   33 1.2.5. Transfery rodzinne (międzypokoleniowe)
   35 1.2.6. Rodzina epoki późnej modernizacji
   36 1.2.7. Drugie przejście demograficzne
   38 1.3. Przejście migracyjne
   38 1.3.1. Przejście demograficzne a presja migracyjna
   39 1.3.2. Przejście migracyjne – centralna część cyklu migracyjnego
   41 1.3.3. Wzorce przejścia migracyjnego w społeczeństwie nowoczesnym i ponowoczesnym
   45 1.4. Starzenie się społeczeństwa w trakcie modernizacji
   45 1.4.1. Odmłodzenie struktury wieku na początku przejścia demograficznego
  46 1.4.2. Czynniki starzenia się populacji w trakcie przejścia demograficznego
   46 1.4.3. Przejście struktury wieku (age transition)
   47 1.4.4. Starzenie się populacji – aspekt ilościowy i strukturalny
   48 1.4.5. Starzenie się a transfery międzypokoleniowe w epoce późnej nowoczesności
   51 1.5. Wyzwania dla starzejącego się społeczeństwa
   51 1.5.1. Dywidenda demograficzna i jej następstwa
   52 1.5.2. Wyzwania w podstawowych sferach życia społecznego
  
  CZĘŚĆ II. PRAWIDŁOWOŚCI/ANOMALIE LUDNOŚCIOWE
  W POLSCE Z PERSPEKTYWY DŁUGIEGO TRWANIA
  Marta Kiełkowska
   66 2. Przemiany rozrodczości w Polsce
   66 2.1. Uwagi wstępne
   68 2.2. Początek przemian demograficznych na ziemiach polskich
   70 2.3. Bezpośrednie determinanty przemiany rozrodczości po II wojnie światowej
   72 2.3.1. Liczby kobiet w wieku reprodukcyjnym
   73 2.3.2. Tworzenie rodzin
   76 2.3.3. Zmiany płodności
   80 2.4. Wybrane pośrednie determinanty przemian rozrodczości w okresie transformacji ustrojowej
   81 2.5. Podsumowanie
  
  Marta Anacka, Agnieszka Fihel, Marek Okólski
   85 3. Niedokończone przejście migracyjne
   85 3.1. Wstęp
   86 3.2. Wzrost demograficzny i potencjał migracyjny (od końca XIX w. do 1939 r.)
   90 3.3. Zakłócenia procesów ludnościowych w wyniku II wojny światowej (1939–1948)
   94 3.4. Migracje w „kraju bez wyjścia” (od 1948 r. do lat 80. XX w.)
   97 3.5. Emigracja pod przykrywką wyjazdów czasowych (lata 80. XX w.)
   99 3.6. Stopniowe otwieranie granic (od 1989 r.)
   102 3.7. Napływ do Polski (od 1989 r.)
   104 3.8. Podsumowanie
  
  Agnieszka Fihel
  109 4. Przejście struktury wieku
   109 4.1. Wstęp
   112 4.2. Dane i metoda analizy
   115 4.3. Wyniki analizy
   115 4.3.1. Proces depopulacji
   117 4.3.2. Przebieg procesu starzenia
   120 4.3.3. Czynniki procesu starzenia
   127 4.4. Podsumowanie
  
  CZĘŚĆ III. STARZENIE SIĘ POPULACJI Z PERSPEKTYWY
  MAKROSPOŁECZNEJ
  Ewa Jaźwińska, Marta Kiełkowska
   132 5. Konsekwencje społeczne starzenia
   132 5.1. Starzenie się ludności a starzenie się społeczeństwa
   134 5.2. Katalog konsekwencji społecznych starzenia się populacji
   136 5.2.1. Zmiany w gospodarce i na rynku pracy
   137 5.2.2. Zmiany w strukturze społecznej i relacjach międzypokoleniowych
   143 5.2.3. Zmiany w zakresie opieki i relacji opiekuńczych
   147 5.2.4. Zmiany w zakresie systemów norm i wartości
   152 5.2.5. Zmiany w partycypacji społecznej seniorów
   154 5.2.6. Zmiany w polityce państwa
   156 5.3. Podsumowanie
  
  Marta Anacka, Anna Janicka, Paweł Kaczmarczyk, Małgorzata Wrotek
   162 6. Rynek pracy, system emerytalny i opieka zdrowotna z perspektywy ekonomicznej
   162 6.1. Wprowadzenie
   164 6.2. Efekty związane z rynkiem pracy
   165 6.2.1. Zmiany aktywności zawodowej
   171 6.2.2. Zmiany w produktywności
   174 6.2.3. Zmiany relacji pracy i kapitału
   175 6.2.4. Niedopasowania popytu i podaży
   176 6.3. Wpływ zmian struktury populacji na systemy zabezpieczenia społecznego
   181 6.4. Starzenie się demograficzne a funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia
   181 6.4.1. Starzenie się a opieka medyczna
   185 6.4.2. Starzenie się a opieka długoterminowa
   190 6.5. Starzenie się i inne efekty ekonomiczne – koncepcja dywidendy demograficznej
   194 6.6. Podsumowanie
  
  Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk
  201 7. Upolitycznienie starzenia się społeczeństwa – perspektywa polityki (policy) i polityków (politics)
   201 7.1. Wstęp
   203 7.2. Teoretyczne podstawy upolitycznienia starzenia się populacji
   206 7.3. Upolitycznienie starzenia się społeczeństwa w Polsce
   217 7.4. Podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz prace nad tworzeniem systemu opieki długoterminowej jako przykłady procesu upolitycznienia (lub jego braku)
   217 7.4.1. Wiek emerytalny
   220 7.4.2. Opieka długoterminowa
   223 7.5. Podsumowanie i wnioski
  
  CZĘŚĆ IV. STARZENIE SIĘ POPULACJI Z PERSPEKTYWY
  LOKALNEJ/REGIONALNEJ
  Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk
   228 8. Regionalna polityka demograficzna na przykładzie trzech wybranych województw
   228 8.1. Wstęp
   229 8.2. Regionalna polityka demograficzna – próba definicji
   231 8.3. Przyszłość polskich regionów według badań i prognoz demograficznych
   236 8.4. Reakcja władz regionalnych – możliwe działania modelowe
   239 8.5. Wyzwania demograficzne i propozycje odpowiedzi na nie w dokumentach strategicznych w województwach: łódzkim, opolskim i zachodniopomorskim
   240 8.5.1. Województwo opolskie – program Specjalna Strefa Demograficzna
   242 8.5.2. Województwo łódzkie – plan przeciwdziałania depopulacji
   243 8.5.3. Województwo zachodniopomorskie – program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
   245 8.6. Realizacja regionalnej polityki demograficznej w trzech województwach: łódzkim, opolskim i zachodniopomorskim
   250 8.7. Podsumowanie
  
  Agnieszka Radziwinowiczówna, Anna Rosińska
   255 9. Lokalna realizacja polityk senioralnych w obszarach partycypacji, integracji i opieki
   255 9.1. Wprowadzenie
   258 9.2. Polskie rozwiązania z zakresu polityki senioralnej i ich lokalna implementacja
   259 9.2.1. Aktywność obywatelska
   259 9.2.2. Integracja społeczno-kulturowa
   260 9.2.3. Opieka
   264 9.3. Metody zastosowane w badaniu terenowym
   266 9.4. Wyzwania starzejącego się społeczeństwa z perspektywy lokalnej
   267 9.4.1. Lokalna realizacja polityk w obszarze aktywności obywatelskiej osób starszych
   269 9.4.2. Lokalna realizacja polityk w obszarze integracji społeczno-kulturowej osób starszych
   271 9.4.3. Lokalna realizacja polityk w obszarze opieki nad osobami starszymi
   279 9.5. Podsumowanie
  
  Anna Rosińska, Ewa Jaźwińska, Marta Kiełkowska, Weronika Kloc-Nowak, Agnieszka Radziwinowiczówna
   287 10. Seniorzy i ich rodziny – migracje i rozwiązania opiekuńcze
   287 10.1. Wprowadzenie
   289 10.2. Metodologia badań
   291 10.3. Sytuacja seniorów w społecznościach lokalnych
   292 10.3.1. Gospodarstwa domowe
   295 10.3.2. Zapotrzebowanie na opiekę
   297 10.3.3. Opieka a migracje
   300 10.4. Typy rozwiązań opiekuńczych w rodzinach seniorów
   302 10.4.1. Rozwiązanie opiekuńcze: doraźna pomoc
   303 10.4.2. Rozwiązanie opiekuńcze: główny opiekun – rodzina
   304 10.4.3. Rozwiązanie opiekuńcze: główny opiekun – instytucja
   305 10.4.4. Rozwiązanie opiekuńcze: luźna sieć opieki
   306 10.4.5. Rozwiązanie opiekuńcze: gęsta sieć opieki
   307 10.5. Podsumowanie
  
  CZĘŚĆ V. STARZENIE SIĘ POPULACJI W PRZYSZŁOŚCI
  Marta Anacka
   314 11. Przyszłość demograficzna Polski. Dlaczego potrzebne są nam nowe prognozy
   314 11.1. Wyniki dotychczasowych projekcji populacyjnych dla Polski
   317 11.2. Ocena założeń i poprawności metod stosowanych w dotychczasowych projekcjach
   317 11.2.1. Problem związany ze stosowanymi definicjami ludności
   318 11.2.2. Problem związany z pomiarem i przewidywaniem strumienia migracji zagranicznych
   321 11.2.3. Problem niekwantyfikowalnej niepewności
   322 11.3. Propozycja założeń metodologicznych do konstrukcji prognozy populacyjnej Mig/Ageing
   324 11.3.1. Modyfikacja polegająca na zastąpieniu populacji faktycznej populacją rezydującą
   324 11.3.2. Modyfikacja polegająca na zastąpieniu oficjalnych TFR wartościami skorygowanymi
   328 11.3.3. Modyfikacja związana ze sposobem przewidywania przepływów migracyjnych z i do Polski
   328 11.3.4. Modyfikacja polegająca na ustaleniu horyzontu czasowego prognozy do 2060 r.
   329 11.4. Wyniki prognozy Mig/Ageing
  Anna Janicka, Marta Anacka
   334 12. Starzenie się populacji w warunkach dopełniającego się przejścia migracyjnego
   334 12.1. Prognoza migracji z i do Polski do roku 2060
   334 12.1.1. Założenia prognozy migracyjnej
   340 12.1.2. Wyniki prognozy migracyjnej
   342 12.1.3. Dopełnianie się przejścia migracyjnego w Polsce
   343 12.2. Wpływ prognozowanego strumienia migracji na strukturę wieku populacji Polski
   343 12.2.1. Cudzoziemcy w populacji
   348 12.2.2. Dekompozycja czynników zmian wielkości i struktury populacji
   351 12.3. Podsumowanie: zmiana roli migracji
  
  Anna Janicka, Paweł Kaczmarczyk
   355 13. Wybrane problemy rynku pracy starego społeczeństwa w przyszłości
   355 13.1. Prognozowane zmiany wielkości podaży siły roboczej
   365 13.2. Równowaga podaży i popytu na pracę w starzejącym się społeczeństwie
   366 13.3. Cudzoziemcy na rynku pracy
   374 13.4. Podsumowanie
  
  Paweł Kaczmarczyk, Małgorzata Wrotek
   377 14. Determinanty popytu i wydatków publicznych na opiekę długoterminową – doświadczenia Polski na tle Europy
   377 14.1. Wprowadzenie
   379 14.2. Determinanty popytu i wydatków na LTC – wnioski z analiz empirycznych
   379 14.2.1. Czynniki fundamentalne: wzorce zachorowalności i niesamodzielności
   380 14.2.2. Czynniki społeczno-demograficzne oraz cechy gospodarstw domowych
   381 14.2.3. Czynniki strukturalne: poziom rozwoju gospodarczego i polityki publiczne
   383 14.3. Dane i metoda
   384 14.4. Wyniki estymacji i dyskusja
   391 14.5. Podsumowanie
  
  Marek Okólski
   399 Konkluzje
   405 Indeks rzeczowy
   419 Noty o autorach
   422 Abstracts
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia