Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,46  93,48

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

79,4693,48

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom jest pokłosiem zorganizowanego w Katowicach I Kongresu Historyków Języka. Celem tego spotkania naukowego była prezentacja dotychczasowych osiągnieć naukowych językoznawstwa historycznego oraz przestawienie najważniejszych planów badawczych dyscypliny. W Kongresie wzięło udział blisko 150 naukowców reprezentujących tę dziedzinę. W wystąpieniach Kongresowych podejmowano różnorodne wątki, które ułożyły się w następujące bloki tematyczne:


I. Dylematy metodologiczne współczesnego językoznawstwa diachronicznego
II. Badania historycznojęzykowe a uniwersalne problemy lingwistyki
III. Źródła w badaniach diachronicznych
IV. Leksykologia i leksykografia
V. Polszczyzna regionalna i dialekty
VI. Komunikacja. Genologia. Stylistyka
VII. Wiedza historycznojęzykowa w kształceniu uniwersyteckim


Bardzo istotnym uzupełnieniem tomu jest zapis i omówienie dwóch przeprowadzonych dyskusji panelowych, które zogniskowane były wokół następujących zagadnień: 1. "Wyzwania badawcze i metodologiczne lingwistyki historycznej"; 2. "Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie".


Środowiskowe głosy na temat miejsca językoznawstwa diachronicznego w badaniach lingwistycznych, opinie na temat podstawowych problemów i dylematów z pewnością ważne są dla wszystkich zainteresowanych postępem badań nad językiem.


Dodatkową wartością tomu jest jego ostatnia część poświęcona uroczystościom nadania Instytutowi Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego imienia wybitnej językoznawczyni – Ireny Bajerowej. Utrwalone głosy Przyjaciół, Rodziny i Uczniów oddają naukowy, a jednocześnie bardzo ciepły charakter tego ważnego wydarzenia.


Liczba stron726
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3138-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 01 Synteza dziejów polszczyzny a możliwości integracji badań  »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 02 Metoda czy metodologia? Współczesne potrzeby historii języka »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 03 Pytając o zmianę językową. Językoznawstwo historyczne a socjolingwistyka »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 04 Nowe perspektywy i zadania historii języka polskiego »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 05 Historia języka polskiego – subdyscyplina polimetodologiczna »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 06 Genologia historyczna – stan, perspektywy, konteksty »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 07 Między stałością a zmiennością. Translokacje elementów kategorii językowych »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 08 Badania bilingwizmu (i wielojęzyczności) wybitnych nosicieli języka w przestrzeni języka polskiego: nowa subdomena historii języka? »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 09 Intelektualizacja i jej pochodne: standaryzacja oraz grafizacja jako czynniki kształtujące polszczyznę literacką w początkach ery typograficznej »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 10 Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 11 Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy – reguła czy wyjątek? »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 12 Wykorzystywanie elektronicznych baz danych do badań nad dziejami słownictwa »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 13 Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 14 O źródłach metajęzykowych w badaniach nad zwerbalizowaną świadomością językową minionych epok »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 15 Słowniki jako źródło do badań historycznojęzykowych »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 16 Rola źródeł historycznojęzykowych we współczesnych badaniach etymologicznych »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 17 Warsztat współczesnego leksykografa historycznego »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 18 Wybrane problemy semantyki historycznej. Definiowanie znaczeń w słowniku dawnej polszczyzny »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 19 O oryginalności polskiego działu słownika Lodereckera z 1605 roku »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 20 Kształtowanie się specjalistycznej odmiany języka na przykładzie leksyki z poradnika Piotra Krescencjusza »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 21 Analiza porównawcza pola leksykalno-semantycznego ‘kobieta w relacji seksualnej’ w dobie staropolskiej i współczesności »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 22 Odkrywanie znaczenia w tekstach dawnych »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 23 Słownik historyczny jako źródło do rekonstrukcji dawnych sposobów myślenia o świecie »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 24 Polskie tradycjonalizmy »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 25 O potrzebie badań nad frazeologią historyczną »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 26 Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory pojęcie to roślina wyrażonej leksemem kwiat (z derywatami) »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 27 Jednostka opisu języka dawnego »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 28 Terminologia "motylowa" w "motylniczych" dziełach naukowych XIX wieku »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 29 Archaizmy leksykalne współczesnej polszczyzny grodzieńskiej (socjolektu szlacheckiego) »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 30 Cechy archaiczne i regionalne w odnalezionym fragmencie rękopisu filomackiego przekładu Koranu na język polski »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 31 Gwara i dialekt w perspektywie historycznej »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 32 Diachroniczny aspekt badań regionalnych »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 33 Między historią języka a dialektologią – słownictwo testamentów góralskich z XVII i XVIII wieku »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 34 Dylematy interpretacyjne badacza dawnej polszczyzny południowokresowej »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 35 O nowej syntezie rozwoju polszczyzny na Śląsku »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 36 Perspektywa badawcza w pracy nad kazaniami 2. połowy XIX wieku »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 37 Stan badań nad prawnoustrojową i retoryczną odmianą komunikacji politycznej w I Rzeczpospolitej »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 38 Projekty wzorcowej komunikacji językowej w sądach miejskich XVI wieku »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 39 Korespondencja prywatna jako przyczynek do badań języka osobniczego (na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza) »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 40 O kształtowaniu się stylu popularnonaukowego na przykładzie XVII-wiecznego dzieła Erazma Sykstusa "O cieplicach we Śkle" »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 41 O kierunkach genologicznych transformacji – w poszukiwaniu zmian w przestrzeni kształtowania się komunikacji społecznej »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 42 Onomastyka literacka wobec tekstologii i teorii dyskursu – perspektywa historyczna »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 43 O trudnościach interpretacyjnych tekstów naukowych i technicznych doby średniopolskiej »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 44 W trosce o skuteczne nauczanie gramatyki historycznej języka polskiego »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 45 O relacji mistrz – uczeń w kształceniu historycznojęzykowym »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 46 "Na tropach przeszłości języka" – czy gramatyka historyczna może być interesująca dla podejmujących studia polonistyczne »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 47 Język jako archiwum kulturowe – konteksty śląskiej dydaktyki polonistycznej (na przykładzie "Dworzanina polskiego" Łukasza Górnickiego) »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 48 Nowy wybór tekstów do historii języka w dydaktyce uniwersyteckiej »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 49 "Polski słownik etymologiczny" Profesora Witolda Mańczaka »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 50 Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 51 Wyzwania badawcze i metodologiczne lingwistyki historycznej. Refleksje po dyskusji »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 52 Dyskusja panelowa. Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie; Głos pierwszy… Nauczycielskie powinności historyka języka względem wspólnoty narod »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 53 Głos piąty… Rola nauczycieli polonistów w rozwijaniu zainteresowań historycznojęzykowych uczniów, w ich wychowaniu ku łączeniu przeszłości z teraźniejszością – także w języku ojczystym; Głos szósty... P »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 54 Wprowadzenie; Wystapienia okolicznościowe: Występne przyjemności uczonego; Miejsca pamięci Zenona Klemensiewicza; Wesół był Polak. Z rozważań nad pojęciami kluczowymi kultury polskiej. Antonimia i pojęc »

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy - 55 Głosy wspomnieniowe: Profesor Stanisław Borawski; Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz; Profesor Jadwiga Puzynina; Profesor Henryk Wróbel; Profesor Stefan Zabierowski; Profesor Jadwiga Zieniukowa »


EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Magdalena Pastuch i Mirosława Siuciak) /    11
  Stanisław Borawski: Synteza dziejów polszczyzny a możliwości integracji badań /    17
  Magdalena Pastuch: Metoda czy metodologia? Współczesne potrzeby historii języka /    32
  Joanna Przyklenk: Pytając o zmianę językową. Językoznawstwo historyczne a socjolingwistyka /    44
  Mirosława Siuciak: Nowe perspektywy i zadania historii języka polskiego /    55
  Bogdan Walczak: Historia języka polskiego – subdyscyplina polimetodologiczna /    65
  Maria Wojtak: Genologia historyczna – stan, perspektywy, konteksty /    74
  Aleksandra Janowska: Między stałością a zmiennością. Translokacje elementów kategorii językowych /    89
  Bronisława Ligara: Badania bilingwizmu (i wielojęzyczności) wybitnych nosicieli języka w przestrzeni języka polskiego: nowa subdomena historii języka? /    97
  Tomasz Lisowski: Intelektualizacja i jej pochodne: standaryzacja oraz grafizacja jako czynniki kształtujące polszczyznę literacką w początkach ery typograficznej /    109
  Renata Bronikowska, Aldona Przyborska-Szulc: Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) /    129
  Anna Just, Monika Opalińska: Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy – reguła czy wyjątek? /    136
  Ewelina Kwapień: Wykorzystywanie elektronicznych baz danych do badań nad dziejami słownictwa /    154
  Magdalena Majdak: Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN /    176
  Krzysztof Maćkowiak: O źródłach metajęzykowych w badaniach nad zwerbalizowaną świadomością językową minionych epok /    183
  Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk: Słowniki jako źródło do badań historycznojęzykowych /    199
  Jadwiga Waniakowa: Rola źródeł historycznojęzykowych we współczesnych badaniach etymologicznych /    208
  Ewa Deptuchowa: Warsztat współczesnego leksykografa historycznego /    219
  Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Magdalena Majdak, Wiesław Morawski: Wybrane problemy semantyki historycznej. Definiowanie znaczeń w słowniku dawnej polszczyzny /    229
  Anna Grzeszak: O oryginalności polskiego działu słownika Lodereckera z 1605 roku /    243
  Joanna Kamper-Warejko: Kształtowanie się specjalistycznej odmiany języka na przykładzie leksyki z poradnika Piotra Krescencjusza /    247
  Dorota Kondratczyk-Przybylska: Analiza porównawcza pola leksykalno-semantycznego ‘kobieta w relacji seksualnej’ w dobie staropolskiej i współczesności /    259
  Dorota Kozaryn: Odkrywanie znaczenia w tekstach dawnych /    270
  Beata Kuryłowicz: Słownik historyczny jako źródło do rekonstrukcji dawnych sposobów myślenia o świecie /    277
  Agnieszka Piela: Polskie tradycjonalizmy /    287
  Lidia Przymuszała: O potrzebie badań nad frazeologią historyczną /    299
  Beata Raszewska-Żurek: Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory pojęcie to roślina wyrażonej leksemem kwiat (z derywatami) /    312
  Piotr Sobotka: Jednostka opisu języka dawnego /    325
  Urszula Sokólska: Terminologia „motylowa” w „motylniczych” dziełach naukowych XIX wieku /    337
  Katarzyna Konczewska: Archaizmy leksykalne współczesnej polszczyzny grodzieńskiej (socjolektu szlacheckiego) /    355
  Joanna Kulwicka-Kamińska: Cechy archaiczne i regionalne w odnalezionym fragmencie rękopisu filomackiego przekładu Koranu na język polski /    368
  Błażej Osowski: Gwara i dialekt w perspektywie historycznej /    381
  Halina Pelcowa: Diachroniczny aspekt badań regionalnych /    393
  Maciej Rak: Między historią języka a dialektologią – słownictwo testamentów góralskich z XVII i XVIII wieku /    402
  Katarzyna Sicińska: Dylematy interpretacyjne badacza dawnej polszczyzny południowokresowej /    415
  Bogusław Wyderka: O nowej syntezie rozwoju polszczyzny na Śląsku /    436
  Renata Bizior: Perspektywa badawcza w pracy nad kazaniami 2. połowy XIX wieku /    451
  Małgorzata Dawidziak-Kładoczna: Stan badań nad prawnoustrojową i retoryczną odmianą komunikacji politycznej w I Rzeczypospolitej /    466
  Józef Kość: Projekty wzorcowej komunikacji językowej w sądach miejskich XVI wieku /    479
  Leonarda Mariak: Korespondencja prywatna jako przyczynek do badań języka osobniczego (na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza) /    489
  Joanna Okoniowa: O kształtowaniu się stylu popularnonaukowego na przykładzie XVII-wiecznego dzieła Erazma Sykstusa O cieplicach we Śkle /    507
  Danuta Ostaszewska: O kierunkach genologicznych transformacji – w poszukiwaniu zmian w przestrzeni kształtowania się komunikacji społecznej /    517
  Artur Rejter: Onomastyka literacka wobec tekstologii i teorii dyskursu – perspektywa historyczna /    533
  Agnieszka Szczaus: O trudnościach interpretacyjnych tekstów naukowych i technicznych doby średniopolskiej /    546
  Marcin Maciołek: W trosce o skuteczne nauczanie gramatyki historycznej języka polskiego /    559
  Barbara Mitrenga: O relacji mistrz – uczeń w kształceniu historycznojęzykowym /    574
  Ewa Oronowicz-Kida, Agnieszka Myszka: „Na tropach przeszłości języka” – czy gramatyka historyczna może być interesująca dla podejmujących studia polonistyczne /    589
  Kinga Wąsińska: Język jako archiwum kulturowe – konteksty śląskiej dydaktyki polonistycznej (na przykładzie „Dworzanina polskiego” Łukasza Górnickiego) /    599
  Ewa Woźniak: Nowy wybór tekstów do historii języka w dydaktyce uniwersyteckiej /    605
  Leszek Bednarczuk: Polski słownik etymologiczny Profesora Witolda Mańczaka /    615
  Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda: Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej /    628
  Krystyna Kleszczowa, Tomasz Mika: Wyzwania badawcze i metodologiczne lingwistyki historycznej. Refleksje po dyskusji /    639
  Stanisław Borawski, Bernadetta Niesporek-Szamburska: Dyskusja panelowa. Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie /    653
  Magdalena Jurewicz-Nowak: Głos pierwszy… Nauczycielskie powinności historyka języka względem wspólnoty narodowej /    657
  Stanisław Koziara: Głos drugi… Jest wiele możliwości ocalania wiedzy historycznojęzykowej… /    660
  Jolanta Klimek-Grądzka: Głos trzeci… Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich /    663
  Dorota Szagun: Głos czwarty… Nauczać dziejów języka polskiego… /    666
  Mirosława Wronkowska-Dimitrowa: Głos piąty… Rola nauczycieli polonistów w rozwijaniu zainteresowań historycznojęzykowych uczniów, w ich wychowaniu ku łączeniu przeszłości z teraźniejszością – także w języku ojczystym /    669
  Helena Synowiec: Głos szósty… Problemy przeszłości językowej w edukacji polonistycznej w szkole (spojrzenie dydaktyka) /    673
  Waldemar Podkidacz: Głos siódmy… Historia języka polskiego w szkole. Refleksje praktyka /    678
  Irmina Kotlarska: Głos ósmy… Odświeżać kanony tekstów dawnych… /    682
  Iwona Pałucka-Czerniak: Głos dziewiąty… Samokształcenie w pracy historyka języka polskiego /    685
  Wprowadzenie (Magdalena Pastuch i Mirosława Siuciak) /    691
  Wystąpienia okolicznościowe /    693
  Leonard Neuger: Występne przyjemności uczonego /    693
  Mateusz Turlej: Miejsca pamięci Zenona Klemensiewicza /    698
  Aleksandra Niewiara: Wesół był Polak. Z rozważań nad pojęciami kluczowymi kultury polskiej. Antonimia i pojęcia spolaryzowane /    703
  Głosy wspomnieniowe /    714
  Profesor Stanisław Borawski /    714
  Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz /    715
  Profesor Jadwiga Puzynina /    716
  Profesor Henryk Wróbel /    718
  Profesor Stefan Zabierowski /    719
  Profesor Jadwiga Zieniukowa /    721
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia