Drodzy Klienci! Ze względu na pracę zdalną naszego Działu Obsługi Klienta, związaną z obecną sytuacją w kraju, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu mailowego. Gwarantujemy odpowiedź w ciągu 24h.


Zachowania kontrproduktywne w pracy

-20%

Zachowania kontrproduktywne w pracy

Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,60  37,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,6037,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy zachowania szkodliwe są wynikiem oddziaływań czynników środowiska pracy, czy też względnie trwałych dyspozycji psychicznych? Autor książki od dawna poszukuje odpowiedzi na te i podobne pytania. Swoje przemyślenia, obserwacje, a także wyniki badań zawarł w niniejszej monografii.
Książka podejmuje zagadnienie zachowań kontrproduktywnych w pracy. Chociaż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w światowej literaturze psychologicznej obserwuje się wzmożone zainteresowanie tą problematyką, w Polsce rzadko jest ona podejmowana. Powołując się na klasyczne ujęcia tematu, jak również na wyniki najnowszych badań, dr Łukasz Baka przedstawia sposoby konceptualizacji problemu, modele teoretyczne, typologie, metody pomiaru, a także organizacyjne i osobowościowe wyznaczniki zachowań kontrproduktywnych. Następnie prezentuje serię sześciu własnych badań w różnych grupach zawodowych, których wspólnym celem było poznanie mechanizmów rozwoju tego typu zachowań.
Książka adresowana jest zarówno do pracowników naukowych i studentów specjalizujących się w psychologii pracy i organizacji, jak i do praktyków na co dzień zajmujących się zarządzaniem personelem – menedżerów, liderów grup, specjalistów działów kadr.
Łukasz Baka jest psychologiem i pedagogiem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie. Interesuje się problematyką stresu w pracy oraz jego zdrowotnymi i organizacyjnymi następstwami (m.in. wypaleniem zawodowym i zachowaniami kontrproduktywnymi), jak również pozytywną psychologią pracy (m.in. rozwojem zasobów osobistych, satysfakcją z pracy, zaangażowaniem w pracę i zachowaniami obywatelskimi). Opublikował kilkadziesiąt artykułów na ten temat, a także trzy monografie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz European Academy of Occupational Health Psychology i Stress and Anxiety Research Society.
Z recenzji dr hab. Marioli Łaguny, prof. KUL: Przedstawiona do recenzji monografia ujmuje wieloaspektowo zjawisko zachowań kontrproduktywnych, prezentując zarówno jego charakterystyki i typologie, jak i wskazując na różnorodne uwarunkowania związane z osobą pracownika oraz z kontekstem organizacyjnym, w którym ona funkcjonuje. Tym jednak, co stanowi o szczególnej wartości monografii jest analiza mechanizmów regulujących występowanie różnych form zachowań kontrproduktywnych, próba wyjaśnienia złożonych relacji między różnymi czynnikami, które sprzyjają tego typu zachowaniom. Autor dokonał bardzo szerokiej analizy literatury, zarówno światowej, jak i polskiej, prezentując aktualny stan badań w tym zakresie, zwracając przy tym uwagę na szczególnie cenne wyniki metaanaliz dotychczasowych badań. Omówił także wyniki interesującego, rozbudowanego programu własnych badań empirycznych, które testowały te złożone mechanizmy postulowane w literaturze, dając wgląd w złożone zjawisko działań na szkodę organizacji. Książkę czyta się z przyjemnością, wnosi ona nowy wkład w zrozumienie tego zagadnienia, przy tym napisana jest w sposób bardzo klarowny, ładnym językiem.


Z recenzji prof. dr hab. Augustyna Bańki: Recenzowana rozprawa jest obszernym studium naukowym na temat zachowań pracowników, których celem jest intencjonalne szkodzenie organizacji i pracodawcy. Proces ten nazywamy zachowaniami kontrproduktywnymi bądź dewiacyjnymi, ale wciąż mało o nim wiemy. Autor monografii podjął piękne ryzyko poznawcze, zarówno ze względu na ambicje teoretycznego uzasadnienia badań nad owym procesem jak i na trud empirycznego udokumentowania sformułowanych hipotez badawczych weryfikowanych w cyklu sześciu studiów empirycznych.


Liczba stron304
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-894-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie     9
  CZĘŚĆ I
  Podstawy teoretyczne
  Rozdział    1
  Zachowania kontrproduktywne w pracy – konceptualizacje,
  sposoby pomiaru, skala zjawiska     21
  1.1. Próba zdefiniowania zachowań kontrproduktywnych w pracy     21
  1.2. Zachowania kontrproduktywne w pracy z perspektywy teorii agresji     23
  1.3. Cechy zachowań kontrproduktywnych w pracy     27
  1.4. Sposoby pomiaru zachowań kontrproduktywnych w pracy     29
  1.5. Wybrane narzędzia do pomiaru zachowań kontrproduktywnych
  w pracy     33
  1.6. Skala zjawiska zachowań kontrproduktywnych w pracy w Polsce
  i na świecie     35
  Rozdział    2
  Wybrane typologie zachowań kontrproduktywnych w pracy     38
  2.1. Typologia Hollingera i Clarka     38
  2.2. Typologia Robinson i Bennett     39
  2.3. Typologia Gruys i Sacketta     41
  2.4. Typologia Spectora i Fox     43
  Rozdział    3
  Modele zachowań kontrproduktywnych w pracy     51
  3.1. Model zachowań odwetowych Skarlickiego i Folgera     52
  3.2. Model rewanżu Biesa i Trippa     55
  3.3. Model moralnego zdystansowania Bandury     57
  3.4. Model stresory–emocje Spectora i Fox     59
  Rozdział    4
  Stresory w pracy jako źródło zachowań konrtrproduktywnych     66
  4.1. Pojęcie stresorów w pracy     66
  4.2. Typologia stresorów w pracy     67
  4.3. Stresory w pracy a zachowania kontrproduktywne     70
  Rozdział    5
  Rola emocji w relacji: stresory w pracy –
  zachowania kontrproduktywne     85
  5.1. Funkcje emocji pozytywnych i negatywnych     85
  5.2. Wrogie i instrumentalne motywy
  zachowań kontrproduktywnych w pracy     87
  5.3. Style radzenia sobie ze stresem a zachowania kontrproduktywne     89
  5.4. Pośrednicząca funkcja emocji – przegląd badań     91
  Rozdział    6
  Rola wypalenia zawodowego w relacji: stresory w pracy –
  zachowania kontrproduktywne     95
  6.1. Ewolucja podejścia do wypalenia zawodowego     95
  6.2. Wybrane koncepcje wypalenia zawodowego     97
  6.3. Pośrednicząca rola wypalenia zawodowego – przegląd badań     99
  Rozdział    7
  Rola kontroli i wsparcia w pracy w relacji: stresory w pracy –
  zachowania kontrproduktywne     105
  7.1. Pojęcie kontroli w pracy     106
  7.2. Rodzaje kontroli w pracy     107
  7.3. Kontrola w pracy a zachowania     108
  7.4. Pojęcie i rodzaje wsparcia społecznego     110
  7.5. Mechanizmy oddziaływania wsparcia społecznego – efekt główny,
  addytywny i buforowy     112
  7.6. Wsparcie społeczne a zachowania kontrproduktywne     113
  7.7. Wspierające przywództwo a zachowania kontrproduktywne     114
  7.8. Model wymagania–kontrola–wsparcie     115
  Rozdział    8
  Rola osobowości w relacji: stresory w pracy –
  zachowania kontrproduktywne     117
  8.1. Wielka Piątka a zachowania kontrproduktywne w pracy     118
  8.2. Style atrybucji a zachowania kontrproduktywne w pracy     121
  8.3. Negatywna afektywność a zachowania kontrproduktywne w pracy     122
  8.4. Gniew i lęk jako cechy a zachowania kontrproduktywne w pracy     123
  8.5. Samokontrola a zachowania kontrproduktywne w pracy     125
  8.6. Umiejscowienie źródła kontroli a zachowania kontrproduktywne
  w pracy     126
  8.7. Cechy Ciemnej Triady a zachowania kontrproduktywne w pracy     127
  CZĘŚĆ II
  Badania własne
  Rozdział    9
  Cel, uzasadnienie i plan badań własnych     139
  9.1. Cel badań     139
  9.2. Uzasadnienie problemów badawczych     140
  9.3. Plan badań     144
  Rozdział    10
  Bezpośredni i pośredniczony przez negatywne emocje efekt stresorów
  w pracy na ogólne zachowania kontrproduktywne (badanie 1)     147
  10.1. Cel badań i hipotezy badawcze     147
  10.2. Metoda     147
  10.3. Wyniki badań     151
  10.4. Dyskusja     155
  Rozdział    11
  Bezpośredni i pośredniczony przez negatywne emocje efekt stresorów
  w pracy na cztery rodzaje zachowań kontrproduktywnych
  (badanie 2)     157
  11.1. Cel badań i hipotezy badawcze     157
  11.2. Metoda     157
  11.3. Wyniki badań     160
  11.4. Dyskusja     162
  Rozdział    12
  Relacja: stresory w pracy – zachowania kontrproduktywne.
  Mediacyjne efekty negatywnych emocji i wypalenia zawodowego
  oraz moderacyjne efekty kontroli i wsparcia w pracy (badanie 3)     168
  12.1. Cel badań i hipotezy badawcze     168
  12.2. Metoda     170
  12.3. Wyniki badań     174
  12.4. Dyskusja     182
  Rozdział    13
  Relacje: stresory w pracy – zachowania kontrproduktywne.
  Mediacyjne efekty wyczerpania i braku zaangażowania
  oraz moderacyjne efekty kontroli i wsparcia w pracy (badanie 4)     185
  13.1. Cel badań i hipotezy badawcze     185
  13.2. Metoda     187
  13.3. Wyniki badań     191
  13.4. Dyskusja     204
  Rozdział    14
  Relacje: stresory w pracy – zachowania kontrproduktywne.
  Moderujący efekt makiawelizmu (badanie 5)    207
  14.1. Cel badań i hipotezy badawcze     207
  14.2. Metoda     209
  14.3. Wyniki badań     211
  14.4. Dyskusja    214
  Rozdział    15
  Relacje: stresory w pracy – zachowania kontrproduktywne.
  Moderujący efekt Ciemnej Triady i kontroli w pracy (badanie 6)     219
  15.1. Cel badań i hipotezy badawcze     219
  15.2. Metoda     222
  15.3. Wyniki badań     224
  15.4. Dyskusja     235
  Rozdział    16
  Ogólna dyskusja     239
  16.1. Podsumowanie i dyskusja wyników     239
  16.2. Ograniczenia badań własnych oraz kierunki dalszych badań     251
  16.3. Implikacje praktyczne     255
  Aneks     258
  Bibliografia     264
  Indeks nazwisk     292
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia