Biotechnologia ścieków

Biotechnologia ścieków

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.


Omówiono:  • ścieki i ich charakterystykę,

  • metody biologicznego oczyszczania ścieków,

  • przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i beztlenowych,

  • dwa podstawowe procesy – oczyszczanie z wykorzystaniem drobnoustrojów w formie zawieszonej (osad czynny) oraz immobilizowanymi na nośnikach (złoża biologiczne),

  • podstawy inżynierii, rozwiązania techniczne i systemy technologiczne bioreaktorów,

  • systemy służące do zintegrowanego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu,

  • obecny stan wiedzy z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, które są stałym i uciążliwym produktem ubocznym oczyszczania ścieków.


Publikacja jest przeznaczona dla studentów: biotechnologii, ochrony i inżynierii środowiska, chemii, energetyki, technologii przemysłu spożywczego, rolnictwa, inżynierii chemicznej i procesowej; dla doktorantów i naukowców zajmujących się tym tematem, a także pracowników inżynierii i ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej różnych instytutów naukowych, inżynierów praktyków – pracowników oczyszczalni ścieków oraz projektantów oczyszczalni.


Rok wydania2010
Liczba stron238
KategoriaBiotechnologia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16183-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    5
  Spis symboli    11
  1. Ścieki i ich charakterystyka    17
    1.1. Rodzaje ścieków    17
    1.2. Charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych    17
    1.3. Wskaźniki organicznych zanieczyszczeń ścieków    19
      1.3.1. Stosowane wskaźniki    19
      1.3.2. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)    20
      1.3.3. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)    23
      1.3.4. Ogólny węgiel organiczny    24
      1.3.5. Zależność między TZT, ChZTCr, BZT i Corg    25
    1.4. Samooczyszczanie wód    27
      1.4.1. Wody stojące    28
      1.4.2. Wody płynące    29
      1.4.3. Organizmy biorące udział w procesie oczyszczania    30
    1.5. Cele oczyszczania ścieków    32
      1.5.1. Rodzaje odbiorników ścieków    33
      1.5.2. Wpływ ścieków na odbiorniki wodne    33
    Literatura    34
  2. Przemiany związków organicznych w warunkach tlenowych    35
    2.1. Wprowadzenie    35
    2.2. Ścieki jako źródło substancji odżywczych dla mikroorganizmów    36
    2.3. Tlenowe procesy przemiany materii    36
    Literatura    39
  3. Przemiany związków organicznych w warunkach beztlenowych    41
    3.1. Wprowadzenie    41
    3.2. Beztlenowe procesy przemiany materii    44
    3.3. Mechanizm procesu fermentacji metanowej    44
    3.4. Czynniki toksyczne    46
    3.5. Parametry procesu fermentacji metanowej    47
    3.6. Sterowanie procesem fermentacji metanowej    48
    Literatura    49
  4. Przemiany związków azotu    50
    4.1. Wprowadzenie    50
    4.2. Krążenie azotu w przyrodzie    50
    4.3. Amonifikacja    52
    4.4. Nitryfikacja    53
      4.4.1. Mikrobiologiczny aspekt nitryfikacji    53
      4.4.2. Zapotrzebowanie na tlen w trakcie nitryfikacji    55
      4.4.3. Nitryfikacja heterotroficzna    56
      4.4.4. Inhibicja nitryfikacji    56
    4.5. Asymilacja związków azotu    60
    4.6. Denitryfikacja    61
      4.6.1. Denitryfikacja autotroficzna    63
      4.6.2. Denitryfikacja aerobowa    63
    4.7. Anammox    64
    Literatura    66
  5. Usuwanie związków fosforu ze ścieków    68
    5.1. Wprowadzenie    68
    5.2. Biologiczne usuwanie fosforu w wyniku „nadmiarowego pobierania”    70
      5.2.1. Podstawy teoretyczne procesu    70
      5.2.2. Parametry procesu    74
      5.2.3. Intensyfikacja procesu biologicznego usuwania fosforu    77
    5.3. Fizyczno-chemiczne usuwanie fosforu    78
      5.3.1. Strącanie solami glinu i żelaza    79
      5.3.2. Strącanie wapnem    80
      5.3.3. Sposoby realizacji chemicznego strącania fosforu    80
    5.4. Porównanie biologicznego i chemicznego usuwania fosforu    81
    Literatura    82
  6. Podstawy inżynierii bioreaktorów    84
    6.1. Wprowadzenie    84
    6.2. Zasady bilansowania wzrostu mikroorganizmów    84
    6.3. Kinetyka wzrostu mikroorganizmów    85
    6.4. Kinetyka procesów oczyszczania ścieków    89
      6.4.1. Kinetyka rozkładu związków organicznych    89
      6.4.2. Kinetyka nitryfikacji    90
      6.4.3. Kinetyka denitryfikacji    92
      6.4.4. Kinetyka nadmiarowej akumulacji fosforanów(V)    93
    6.5. Tryby pracy bioreaktorów    93
      6.5.1. Reaktory o działaniu okresowym    94
      6.5.2. Reaktory o działaniu ciągłym    94
      6.5.3. Wpływ charakteru przepływu ścieków na szybkość rozkładu zanieczyszczeń    99
    6.6. Mieszanie i napowietrzanie bioreaktorów    103
      6.6.1. Urządzenia do mieszania ścieków    103
      6.6.2. Urządzenia do napowietrzania ścieków    105
      6.6.3. Wymiarowanie urządzeń napowietrzających    107
    Literatura    110
  7. Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego    111
    7.1. Zasada oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego    111
    7.2. Wpływ charakteru oczyszczanych ścieków na proces osadu czynnego    113
    7.3. Struktura fizyczna osadu czynnego – pęcznienie osadu    114
    7.4. Parametry technologiczne procesu osadu czynnego    115
      7.4.1. Czas napowietrzania    115
      7.4.2. Stężenie zawiesin osadu czynnego w reaktorze i recyrkulacja osadu    115
      7.4.3. Stężenie rozpuszczonego tlenu w reaktorze    116
      7.4.4. Obciążenie komór napowietrzania ładunkiem zanieczyszczeń    116
      7.4.5. Obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń    116
      7.4.6. Wiek osadu    117
      7.4.7. Hydrauliczne i masowe obciążenie osadników wtórnych    117
    7.5. Modele osadu czynnego    118
      7.5.1. Struktura zanieczyszczeń w modelach biokinetycznych    119
      7.5.2. Procesy jednostkowe uwzględniane w modelach biokinetycznych    122
      7.5.3. Charakterystyka równań kinetycznych    122
    Literatura    130
  8. Oczyszczanie ścieków w złożach biologicznych    131
    8.1. Wprowadzenie    131
    8.2. Tworzenie biofilmu    131
    8.3. Zastosowanie biofilmów w biotechnologii środowiskowej    137
    8.4. Warunki oczyszczania ścieków w złożach biologicznych    138
    8.5. Parametry pracy złóż biologicznych    138
    8.6. Typy reaktorów z biofilmem stosowane w oczyszczaniu ścieków    142
      8.6.1. Złoża zraszane, spłukiwane i wieżowe    142
      8.6.2. Złoża obrotowe zanurzane    144
      8.6.3. Złoża fluidalne    146
      8.6.4. Reaktory typu airlift – Biofilm Airlift Suspension (BAS)    146
    8.7. Zasady obliczania złóż biologicznych    147
    Literatura    148
  9. Rozwiązania techniczne i systemy technologiczne bioreaktorów stosowanych w procesach oczyszczania ścieków    150
    9.1. Systemy osadu czynnego    150
      9.1.1. Podział reaktorów ze względu na obciążenie    150
      9.1.2. Reaktory zasilane czołowo    151
      9.1.3. Reaktory stopniowego zasilania    151
      9.1.4. Systemy wielostopniowe    152
      9.1.5. System kontaktowo-stabilizacyjny    153
      9.1.6. Reaktory o działaniu sekwencyjnym (SBR)    153
      9.1.7. Reaktory stosowane w procesach beztlenowych    154
    9.2. Systemy złóż biologicznych    157
      9.2.1. Złoża dwustopniowe    157
      9.2.2. Złoża biologiczne aktywowane    157
      9.2.3. Złoża stosowane do usuwania związków biogennych    158
      9.2.4. Systemy hybrydowe, wykorzystujące biocenozę osiadłą i osad czynny    158
    9.3. Bioreaktory membranowe    161
      9.3.1. Techniki membranowe w oczyszczaniu ścieków    162
      9.3.2. Oczyszczanie ścieków w układach z bioreaktorami membranowymi    163
    Literatura    165
  10. Zintegrowane systemy biologicznego usuwania zanieczyszczeń organicznych i związków biogennych ze ścieków    167
    10.1. Wprowadzenie    167
    10.2. Zintegrowane systemy biologiczne    168
      10.2.1. Systemy do usuwania C i P ze ścieków komunalnych    168
      10.2.2. Systemy do usuwania C i N ze ścieków komunalnych    170
      10.2.3. Systemy do usuwania C, N i P ze ścieków komunalnych    173
      10.2.4. Systemy oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości azotu    180
    10.3. Zintegrowane systemy biologiczno-chemiczne    187
    10.4. Zasady wyboru optymalnego systemu biologicznego oczyszczania ścieków    190
    10.5. Zasady obliczania reaktorów do biologicznego usuwania związków biogennych    193
    10.6. Sterowanie procesem usuwania związków biogennych    198
      10.6.1. Kontrola procesu usuwania związków biogennych    198
      10.6.2. Regulacja procesu usuwania związków biogennych    199
    Literatura    208
  11. Gospodarka osadami ściekowymi    210
    11.1. Podział i właściwości osadów    210
    11.2. Fizyczne procesy przeróbki osadów    213
      11.2.1. Zagęszczanie osadów    213
      11.2.2. Odwadnianie osadów    214
    11.3. Biochemiczne procesy stabilizacyjne osadów    217
      11.3.1. Fermentacja osadów    218
      11.3.2. Stabilizacja tlenowa    223
      11.3.3. Kompostowanie osadów    224
      11.3.4. Chemiczna stabilizacja osadów    224
    11.4. Ostateczne unieszkodliwianie osadów    225
      11.4.1. Przyrodnicze i gospodarcze zagospodarowanie osadów    226
      11.4.2. Procesy termiczne przeróbki i utylizacji osadów    227
      11.4.3. Składowanie osadów    230
    Literatura    230
  Skorowidz    232
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia