Pragmatyka służbowa w Policji. Akty Prawne. Wydanie I

-20%

Pragmatyka służbowa w Policji. Akty Prawne. Wydanie I

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,54  28,17

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,5428,17

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa policyjnego, w tym dostrzegając trudności, jakie sprawia studentom usystematyzowanie wiedzy z tego obszaru, a także biorąc pod uwagę sugestie funkcjonariuszy Policji wskazujących na potrzebę opracowania niniejszej publikacji, zespół autorski podjął trud przygotowania oddawanej właśnie w ręce Czytelników publikacji Pragmatyka służbowa w Policji. Akty prawne uwzględniającej zmiany prawne na dzień 12 września 2018 r. (...)
(...) Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego, autorzy podzielili przedmiotową publikację na osiem rozdziałów. W pierwszym rozdziale celowo zostały zamieszczone Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, która reguluje podstawy powołania do życia wielokrotnie zapowiadanej instytucji Biura Nadzoru Wewnętrznego. Drugi rozdział poświęcony organizacji Policji autorzy wzbogacili m.in. o Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji oraz o Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów prewencji Policji. W trzecim rozdziale, zgodnie z głosem płynącym od funkcjonariuszy z jednostek terenowych Policji, zostały zamieszczone akty prawne dotyczące zakresu uprawnień Policji z podziałem na służbę prewencyjną, kryminalną i śledczą oraz wspomagającą i wewnętrzną. Wybór aktów wskazanych w niniejszym opracowaniu rozszerzony został również o rozdział (czwarty) poświęcony współpracy Policji z innymi podmiotami, co jest o tyle ważne, że przyczyni się do realizacji trzeciego priorytetu komendanta głównego Policji na lata 2016-2018 w zakresie wzrostu skuteczności działania Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie. Rozdział piąty koncentruje się na służbie w Policji. Według autorów na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące zasad przenoszenia do służby w Policji. Materiał zawarty w rozdziale szóstym obejmuje uprawnienia i obowiązki policjanta. Autorzy przedmiotowego opracowania, zgodnie z sugestią funkcjonariuszy Policji, dokonali podziału wybranych aktów prawnych na te, które dotyczą urlopów funkcjonariuszy, czasu służby, uposażenia, nagród oraz innych świadczeń pieniężnych. Rozdział siódmy został poświęcony odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji. Oprócz aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej, przedmiotowy rozdział został poszerzony o regulacje związane z odpowiedzialnością karną funkcjonariuszy w aspekcie przestępstwa łapownictwa czynnego, łapownictwa biernego i nadużycia władzy. Za przyjęciem takiej formuły przemawia chęć uwzględnienia z jednej strony potrzeb Czytelników, z drugiej - priorytetów i zadań priorytetowych komendanta głównego Policji na lata 2016-2018. Opracowanie kończy rozdział ósmy poświęcony systemowi emerytalno-rentowemu funkcjonariuszy. (...)


Liczba stron836
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-667-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     15
  Rozdział 1. Przepisy ogólne
  Ustawa z dnia 6 kwietnia90 r. o Policji     19
  Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych     75
  Rozdział 2. Organizacja Policji
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej     91
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy     92
  Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania
  organizacji hierarchicznej w Policji     92
  Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji     96
  Załącznik nr 1. Instrukcja do karty opisu stanowiska pracy
  Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
  zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji     117
  Zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji     122
  Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji     125
  Decyzja nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji     134
  Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad organizacji
  i funkcjonowania posterunku Policji     135
  Wytyczne nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia wewnętrznych służb ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji     138
  Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji
  § służba prewencyjna
  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej     141
  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych     151
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym    160
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów     161
  Załącznik nr 1. Protokół zatrzymania osoby (wzór)
  Załącznik nr 2. Pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej (wzór)
  Załącznik nr 3. Pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej (wzór)
  Załącznik nr 9. Protokół kontroli osobistej/przeglądania zawartości bagażu/sprawdzania ładunku (wzór)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji    173
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję     174
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb     175
  Załącznik nr 1. Regulamin pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
  Załącznik nr 7. Nakaz przyjęcia/przekazania/zwolnienia osoby zatrzymanej (wzór)
  Załącznik nr 8. Nakaz wydania osoby zatrzymanej (wzór)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym     186
  Załącznik. Katalog incydentów o charakterze terrorystycznym
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP     192
  Załącznik. Szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów
  Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub
  zakłócenia porządku publicznego     195
  Zarządzenie nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji
  służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji     196
  Załącznik nr 1. Katalog zdarzeń podlegających meldowaniu dyżurnemu Komendy Głównej Policji przez dyżurnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji
  Załącznik nr 2. Zasady postępowania służby dyżurnej w związku z przyjęciem zgłoszenia o zdarzeniu
  Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego    204
  Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji     206
  Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji     207
  Zarządzenie nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego     211
  Załącznik. Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach osoby objętej nadzorem prewencyjnym
  Zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka    214
  Załącznik nr 6. Nakaz przyjęcia/ przekazania/ zwolnienia nieletniego
  Załącznik nr 7. Nakaz wydania nieletniego
  Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia     223
  Zarządzenie nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form
  wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym     229
  Zarządzenie nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym    232
  Zarządzenie nr 45 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie organizowania
  i prowadzenia przez Policję działań pościgowych     235
  Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym     240
  Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach     247
  Załącznik nr 5. Protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu (wzór)
  Zarządzenie nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych     256
  Zarządzenie nr 1834 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich    260
  Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form
  przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi    262
  Załącznik nr 1. Zadania i organizacja sztabu dowódcy operacji (akcji) policyjnej
  Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych    268
  Załącznik nr 1. Procedura nr 1 Działania Policji w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  Załącznik nr 2. Procedura nr 2 Działania Policji w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego
  Załącznik nr 3. Procedura nr 3 Działania Policji w przypadku zajęcia obiektu z przetrzymywaniem zakładników
  Załącznik nr 4. Procedura nr 4 Działania Policji w przypadku porwania środka transportu z przetrzymywaniem zakładników
  Załącznik nr 5. Procedura nr 5 Działania Policji w przypadku uzyskania informacji o osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne narzędzie, której działanie zmierza do pozbawienia życia lub zdrowia wielu osób w miejscu publicznym (aktywny strzelec, amok)
  Załącznik nr 6. Procedura nr 6 Działania Policji w przypadku ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki
  Załącznik nr 7. Procedura nr 7 Działania Policji w przypadku ujawnienia materiałów, urządzeń wybuchowych, w tym z zastosowaniem środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych (CBRN) oraz amunicji szczególnie niebezpiecznej
  Załącznik nr 8. Procedura nr 8 Działania Policji w przypadku okupacji i blokady obiektów
  Załącznik nr 9. Procedura nr 9 Działania Policji w przypadku blokady szlaku komunikacyjnego – drogowego
  Załącznik nr 10. Procedura nr 10 Działania Policji w przypadku blokady szlaku komunikacyjnego – kolejowego
  Załącznik nr 11. Procedura nr 11 Działania Policji w przypadku przedłużającego się braku dostaw paliw i energii elektrycznej
  Załącznik nr 12. Procedura nr 12 Działania Policji w przypadku zakłócenia w funkcjonowaniu użytkowanych systemów teleinformatycznych
  Załącznik nr 13. Procedura nr 13 Działania Policji w przypadku wystąpienia pożaru
  Załącznik nr 14. Procedura nr 14 Działania Policji w przypadku wystąpienia powodzi
  Załącznik nr 15. Procedura nr 15 Działania Policji w przypadku katastrofy budowlanej
  Załącznik nr 16. Procedura nr 16 Działania Policji w przypadku katastrofy statku powietrznego
  Załącznik nr 17. Procedura nr 17 Działania Policji w przypadku uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej
  Załącznik nr 18. Procedura nr 18 Działania Policji w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (m.in.: intensywne opady, silne mrozy, susze, huragany)
  Załącznik nr 19. Procedura nr 19 Działania Policji w przypadku wystąpienia osuwiska
  Załącznik nr 20. Procedura nr 20 Działania Policji w przypadku nasilonego nielegalnego przekraczania
  granicy Polski
  Załącznik nr 21. Procedura nr 21 Działania Policji w przypadku masowej migracji cudzoziemców na teren Polski
  Załącznik nr 22. Procedura nr 22 Działania Policji w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej
  Załącznik nr 23. Procedura nr 23 Działania Policji w warunkach zagrożenia wystąpienia lub zwalczania
  choroby zakaźnej ludzi, zwierząt lub roślin
  Załącznik nr 24. Procedura nr 24 Działania Policji w przypadku skażenia biologicznego
  Załącznik nr 25. Procedura nr 25 Działania Policji w przypadku zdarzenia radiacyjnego
  Załącznik nr 26. Procedura nr 26 Wykorzystanie statków powietrznych Lotnictwa Policji
  Załącznik nr 27. Procedura nr 27 Działania Policji w przypadku przedłużających się działań
  Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych 299
  Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych 300
  Zarządzenie nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń 306
  Załącznik nr 2. Wzór protokołu przekazania/przejęcia osoby ściganej
  Załącznik nr 3. Wzór karty przejęcia osoby
  Zarządzenie nr 1385 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych 320
  Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form
  wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich 322
  Załącznik 1a. Protokół zatrzymania nieletniego (wzór)
  Zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców 329
  Załącznik nr 1. Karta informacyjna o popełnieniu wykroczenia/uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
  wykroczenia przez osobę posiadającą immunitet zakrajowy (wzór)
  Załącznik nr 6. Karta nadzoru nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o wykroczenie (wzór)
  Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia 351
  Załącznik nr 12. Notatka służbowa z użycia psa służbowego Policji jako środka przymusu bezpośredniego (wzór)
  Załącznik nr 13. Notatka służbowa z użycia psa służbowego Policji
  Zarządzenie nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia 365
  Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych 372
  Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających z immunitetów krajowych 374
  Załącznik nr 1. Wykaz osób korzystających z immunitetów krajowych i organów uprawnionych do wydania zgody na ich zatrzymanie lub aresztowanie bądź pociągnięcie do odpowiedzialności oraz osób, co do których notatkę służbową przekazuje się do KGP
  Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji w z dnia 20 kwietnia 2005 r. sprawie ochrony bezpieczeństwa osobistego policjantów oraz osób postronnych podczas zatrzymywania osób poruszających się pojazdami 379
  Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” 382
  Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 383
  Załącznik. Karta weryfikacji zagrożenia w związku z naniesieniem zagrożenia na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa na terenie działania KMP/KPP/KRP/KP (wzór)
  Wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji 387
  Decyzja nr 412 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie procedur realizacji
  przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Policji 389
  Decyzja nr 226 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2018 r. w sprawie stałego dyżuru w Komendzie Głównej Policji 393
  § służba kryminalna i służba śledcza
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów 394
  Załącznik nr 1. Wniosek zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej (wzór)
  Załącznik nr 2. Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki (wzór)
  Załącznik nr 4. Notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli operacyjnej (wzór)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności 405
  Załącznik nr 1. Wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności (wzór)
  Załącznik nr 2. Formularz zawierający wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji do prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgody prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenia Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu czynności lub przedłużeniu ich stosowania (wzór)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa 412
  Załącznik nr 1. Wzór zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 19b ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
  Załącznik nr 3. Wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej
  jednostki Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego
  Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie czynności oraz wzór zarządzenia czynności przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji
  Załącznik nr 4. Wzór zawiadomienia prokuratora okręgowego o zarządzeniu czynności
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję 418
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych 424
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych 426
  Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji,
  rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego
  Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji 426
  Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania
  przez Policję niektórych zadań w zakresie wykrywania handlu ludźmi 430
  Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie prowadzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje oraz wykonywania zadań krajowego punktu kontaktowego ustanowionego na potrzeby działania tego systemu 433
  Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania
  wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac 437
  Załącznik nr 1. Wykaz przestępstw
  Zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe 440
  Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich 441
  Załącznik nr 1. Zawiadomienie o zaginięciu osoby (wzór)
  Załącznik nr 4. Formularz odnalezienia osoby (wzór)
  Załącznik nr 10. Protokół przekazania osoby o nieustalonej tożsamości (wzór)
  Zarządzenie nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych 468
  Załącznik nr 1. Instrukcja w sprawie sposobu organizacji zespołów zadaniowych do spraw rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi
  Załącznik nr 2. Instrukcja w sprawie sposobu postępowania Policji w związku z przejazdami kibiców
  Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję
  dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 476
  Załącznik. Karta nadzoru postępowania przygotowawczego (wzór)
  Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji
  do danych Wizowego Systemu Informacyjnego 492
  Zarządzenie nr 1012 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2004 r. w sprawie stosowania
  przez Policję analizy kryminalnej 493
  Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów 494
  Decyzja nr 310 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2016 r. w sprawie trybu postępowania w Policji w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumencie a danymi zawartymi w Wizowym Systemie Informacyjnym 519
  Decyzja nr 290 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału
  zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej 520
  § służba spraw wewnętrznych
  Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań w Policji przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz związanych z tymi zadaniami obowiązkami policjantów i pracowników Policji 524
  Decyzja nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem 525
  Załącznik. Katalog zdarzeń, których informacje podlegają przekazaniu do Biura Spraw Wewnętrznych Policji
  Decyzja nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura
  Spraw Wewnętrznych Policji 525
  Decyzja nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie obowiązku współdziałania kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” 529
  § służba wspomagająca działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 529
  Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji 534
  Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji 541
  Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji 544
  Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji 547
  Zarządzenie nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod
  przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi
  w celu wykonania zadań ustawowych 550
  Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej 554
  Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy
  kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 559
  Załącznik. Instrukcja kancelaryjna
  Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji 566
  Zarządzenie nr 92 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych 568
  Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji 574
  Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 578
  Załącznik. Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 585
  § służba Lotnictwo Policji
  Zarządzenie nr 1158 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji 586
  Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji 587
  Rozdział 4. Współdziałanie Policji z innymi podmiotami
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 603
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną 607
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia 611
  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca
  1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim 612
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju 613
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego 614
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek 615
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją 616
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy
  Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli 617
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony
  kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania
  Lasów Państwowych z Policją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form
  współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. . . . . 620
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia
  szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją,
  jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
  Zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej
  Organizacji Policji Kryminalnej — I nterpol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
  Decyzja nr 386 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ekspertów krajowych
  realizujących zadania w zakresie plików roboczych Europejskiego Urzędu Policji (Europol) . . . . . . . . . . . . . . 623
  Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Zarządem Głównym Górskiego Ochotniczego
  Pogotowia Ratunkowego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie współdziałania Policji z Górskim Ochotniczym
  Pogotowiem Ratunkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
  Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca
  2004 r. w sprawie w spółdziałania Policji i Straży Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
  Załącznik nr 1. Katalog rodzajowy zdarzeń, o których Straż Graniczna powiadamia Policję, oraz tryb powiadamiania
  Policji o tych zdarzeniach
  Załącznik nr 2. Katalog rodzajowy zdarzeń, o których Policja powiadamia Straż Graniczną, oraz tryb powiadamiania
  Straży Granicznej o tych zdarzeniach
  Porozumienie z dnia 29 czerwca 2010 r. o współdziałaniu Policji i International Police Association (Międzynarodowego
  Stowarzyszenia Policji) — Sekcja Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
  Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 629
  Rozdział 5. Służba w Policji
  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 633
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji 642
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów 647
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów 648
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji 649
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe 657
  Załącznik. Tabele wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji 662
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów 665
  Załącznik nr 1. Kryteria oraz opisowa skala ocen
  Załącznik nr 2. Formularz opinii służbowej (wzór)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne 675
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji 678
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom 680
  Załącznik. Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym
  Zarządzenie nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie ceremoniału ślubowania policjanta 683
  Załącznik nr 1. Przebieg uroczystego apelu, w czasie którego policjanci składają ślubowanie
  Załącznik nr 2. Przebieg ceremonii ślubowania w pomieszczeniu jednostki Policji
  Zarządzenie nr 678 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 685
  Decyzja nr 222 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów 687
  Rozdział VI. Uprawnienia i obowiązki policjanta
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw
  i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów 691
  § czas służby
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie
  rozkładu czasu służby policjantów 695
  § urlopy
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów 697
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia
  płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów 702
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego 702
  § uposażenie policjantów
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego 703
  Załącznik nr 1. Tabela grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadających
  im stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej
  Załącznik nr 2. Tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych
  Załącznik nr 3. Tabela stawek dodatku za stopień policyjny
  Załącznik nr 4. Tabela stanowisk służbowych policjantów uprawniających do dodatku funkcyjnego
  Załącznik nr 5. Tabela stawek dodatku instruktorskiego
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą 715
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju 715
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym 716
  Załącznik nr 1. Tabela kategorii i stawek podstawowych dodatku zagranicznego dla policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej,
  stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów 718
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe 719
  § nagrody
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie
  szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom 720
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom 720
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów 721
  § inne świadczenia pieniężne
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia 723
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu 727
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin 728
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy 728
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą 729
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia 730
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie
  przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz
  wysokości tego równoważnika 733
  § wyróżnienia
  Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach 734
  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji 740
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom 741
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów 744
  § świadczenia odszkodowawcze
  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 744
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu
  ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa 752
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 753
  Załącznik nr 1. Wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu
  § mieszkania funkcjonariuszy Policji
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 760
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego 761
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji 763
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu 764
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów 765
  § umundurowanie
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów 767
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 776
  Zarządzenie nr 1120 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia
  przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku
  noszenia munduru 777
  § oświadczenia majątkowe
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji 777
  Załącznik. Oświadczenie o stanie majątkowym policjanta (wzór)
  Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym policjantów, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji 786
  
  
  
  
  Rozdział VII. Odpowiedzialność funkcjonariuszy
  § dyscyplinarna
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów 791
  Załącznik nr 2. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego (wzór)
  Załącznik nr 4. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (wzór)
  Załącznik nr 13. Protokół przesłuchania obwinionego (wzór)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu
  zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych 800
  Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki
  zawodowej policjanta 801
  Załącznik. Zasady etyki zawodowej policjanta
  § majątkowa
  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 802
  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 804
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej 806
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 807
  § karna
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (wyciąg) 808
  Rozdział VIII. System emerytalno-rentowy funkcjonariuszy
  Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 811
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin 828
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 834
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia