Praktyczny SQL

Opowiadanie historii przez dane – przewodnik dla początkujących

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,70  71,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,7071,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praktyczny SQL jest szybkim i prostym wprowadzeniem do programowania za pomocą SQL. Po zapoznaniu się z podstawami języka SQL i baz danych dowiesz się, jak korzystać z interfejsu pgAdmin i bazy danych PostgreSQL do definiowania, organizowania i analizowania zestawów danych ze świata rzeczywistego, takich jak statystyki kryminalne i dane demograficzne w USA.
Następnie nauczysz się, jak tworzyć bazy danych przy użyciu własnych danych, jak pisać zapytania do wykonywania obliczeń i jak radzić sobie z typowymi problemami podczas przetwarzania publicznych danych. W każdym rozdziale, za pomocą łatwych do wykonania ćwiczeń dowiesz się, jak zbudować potężne bazy danych i znaleźć sens w ich zestawach.


Liczba stron402
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-012-0327-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. TWORZENIE PIERWSZEJ BAZY DANYCH I TABELI    1
  Tworzenie bazy danych    3
    Wykonywanie SQL w pgAdmin    4
    Połączenie z bazą danych analysis    5
  Tworzenie tabeli    6
    Polecenie CREATE TABLE    6
    Tworzymy tabelę teachers    7
  Wpisywanie wierszy do tabeli    8
    Instrukcja INSERT    9
    Przeglądanie danych    10
  Gdy kod nie zadziała    10
  Formatowanie SQL w celu zwiększenia czytelności    11
  Podsumowanie    11
  2. EKSPLORACJA DANYCH ZA POMOCĄ INSTRUKCJI SELECT    13
  Podstawowa składnia SELECT    14
    Zapytania dla podzbioru kolumn    15
    Użycie DISTINCT do znalezienia unikatowych wartości    16
  Sortowanie danych przez ORDER BY    17
  Filtrowanie wierszy za pomocą WHERE    20
    Użycie LIKE i ILIKE z WHERE    22
    Łączenie operatorów z użyciem AND i OR    23
  Zastosowanie poznanych pojęć    24
  Podsumowanie    25
  3. ZROZUMIEĆ TYPY DANYCH    27
  Znaki    28
  Liczby    30
    Liczby całkowite    31
    Autoinkrementacja liczb    32
    Liczby niecałkowite    33
    Wybór numerycznego typu danych    36
  Daty i godziny    36
  Użycie typu interval w obliczeniach    39
  Typy dodatkowe    40
  Konwersja wartości z jednego typu do innego z użyciem CAST    40
  Skrócona notacja CAST    41
  Podsumowanie    42
  4. IMPORT I EKSPORT DANYCH    43
  Praca z rozdzielanymi plikami tekstowymi    44
    Postępowanie z kolumnami zawierającymi separatory    45
    Obsługa nagłówków    45
  Użycie COPY do importu danych    46
  Importowanie danych ze spisu ludności opisujących hrabstwa    48
    Tworzenie tabeli us_counties_2010    49
    Kolumny i typy danych w spisie ludności    50
    Wykonanie importu danych ze spisu ludności za pomocą COPY    52
  Import podzbioru kolumn za pomocą COPY    54
  Wstawianie domyślnej wartości do kolumny podczas importu    56
  Użycie COPY do eksportu danych    57
    Eksport wszystkich danych    57
    Eksport wybranych kolumn    58
    Eksport wyników zapytania    58
  Import i eksport przez pgAdmin    59
  Podsumowanie    60
  5. PODSTAWY MATEMATYKI I STATYSTYKI W SQL    61
  Operatory arytmetyczne    62
    Matematyka i typy danych    62
    Dodawanie, odejmowanie i mnożenie    63
    Dzielenie i modulo    64
    Potęgowanie, pierwiastkowanie i silnie    65
    Kolejność działań    65
  Matematyka na tabelach z danymi ze spisu ludności    66
    Dodawanie i odejmowanie kolumn    67
    Znajdowanie wartości procentowych z całości    69
    Śledzenie zmian w wartości procentowej    70
  Funkcje agregujące do liczenia średnich i sum    71
  Wyznaczanie mediany    72
    Znajdowanie mediany z funkcjami percentylowymi    73
    Mediana i percentyle z danymi ze spisu ludności    74
    Znajdowanie innych kwantyli za pomocą funkcji percentylowych    75
    Tworzenie funkcji median()    76
  Znajdowanie najczęściej występujących wartości    78
  Podsumowanie    79
  6. ŁĄCZENIE TABEL W RELACYJNEJ BAZIE DANYCH    81
  Łączenie tabel z użyciem JOIN    82
  Łączenie tabel z użyciem kolumn kluczy    82
  Zapytania do wielu tabel z użyciem JOIN    86
  Typy JOIN    87
    JOIN    89
    LEFT JOIN i RIGHT JOIN    89
    FULL OUTER JOIN    91
    CROSS JOIN    91
  Użycie NULL do znalezienia wierszy z brakującymi wartościami    93
  Trzy typy relacji pomiędzy tabelami    94
    Relacja jeden-do-jednego    94
    Relacja jeden-do-wielu    94
    Relacja wiele-do-wielu    94
  Wybór określonych kolumn w złączeniu    95
  Upraszczanie składni JOIN z aliasami tabel    96
  Złączanie wielu tabel    97
  Obliczenia matematyczne na kolumnach łączonych tabel    99
  Podsumowanie    101
  7. DOBRE PRAKTYKI W PROJEKTOWANIU TABEL    103
  Nazywanie tabel, kolumn i innych identyfi katorów    104
    Używanie cudzysłowów z identyfi katorami    105
    Pułapki z identyfi katorami    106
    Wytyczne do nazewnictwa identyfi katorów    106
  Sprawdzanie wartości kolumn za pomocą ograniczeń    107
    Klucze główne: naturalny kontra sztuczny    108
    Klucze obce    114
    Automatyczne usuwanie rekordów z użyciem CASCADE    115
    Ograniczenie CHECK    116
    Ograniczenie UNIQUE    118
    Ograniczenie NOT NULL    119
    Usuwanie ograniczeń lub dodawanie ich później    119
  Przyspieszanie zapytań za pomocą indeksów    120
    B-drzewo: domyślny indeks PostgreSQL    121
    Uwagi dotyczące korzystania z indeksów    124
  Podsumowanie    125
  8. POZYSKIWANIE INFORMACJI PRZEZ GRUPOWANIE I SUMOWANIE    127
  Tworzenie tabel ankiet bibliotecznych    128
    Tworzenie tabeli dla danych z 2014 roku    128
    Tworzenie tabeli dla danych z 2009 roku    130
  Eksploracja danych o bibliotekach z użyciem funkcji agregujących    131
    Zliczanie wierszy i wartości za pomocą count()    131
    Wyszukiwanie wartości maksymalnych i minimalnych przy użyciu max() i min()    134
    Agregowanie danych z użyciem GROUP BY    135
  Podsumowanie    144
  9. WERYFIKOWANIE I MODYFIKOWANIE DANYCH    147
  Importowanie danych o producentach mięsa, drobiu i jaj    148
  Wywiad z zestawem danych    149
    Sprawdzanie brakujących wartości    151
    Sprawdzanie niespójności w wartościach danych    153
    Sprawdzanie zniekształconych wartości za pomocą length()    154
  Modyfikacja tabel, kolumn i danych    155
    Modyfikowanie tabel za pomocą ALTER TABLE    157
    Modyfikowanie wartości za pomocą UPDATE    158
    Tworzenie kopii zapasowych tabel    159
    Przywracanie brakujących wartości danych w kolumnach    160
    Aktualizowanie wartości w celu zachowania spójności    163
    Naprawianie kodów pocztowych przy użyciu konkatenacji    164
    Aktualizacja danych pomiędzy tabelami    166
  Usuwanie niepotrzebnych danych    168
    Usuwanie wierszy z tabeli    169
    Usuwanie kolumny z tabeli    169
    Usuwanie tabeli z bazy danych    170
  Użycie bloków transakcji do zapisywania lub cofania zmian    170
  Poprawianie wydajności podczas aktualizowania dużych tabel    173
  Podsumowanie    174
  10. FUNKCJE STATYSTYCZNE W SQL    177
  Tworzenie tabeli z danymi statystycznymi ze spisu ludności    178
    Wyznaczanie korelacji za pomocą corr(Y, X)    180
    Sprawdzenie dodatkowych korelacji    182
    Przewidywanie wartości za pomocą analizy regresji    184
    Określanie wpływu zmiennej niezależnej za pomocą r-kwadrat    186
  Tworzenie rankingów w SQL    187
    Rankingi z użyciem rank() oraz dense_rank()    188
    Ranking w podgrupach z użyciem PARTITION BY    189
  Obliczanie współczynników dla porównań    191
  Podsumowanie    193
  11. PRACA Z DATAMI I GODZINAMI    195
  Typy danych i funkcje dla dat i godzin    196
  Manipulowanie datą i godziną    196
    Wyodrębnianie komponentów z wartości timestamp    197
    Tworzenie wartości datetime ze składników timestamp    199
    Pobieranie aktualnej daty i godziny    200
  Praca ze strefami czasowymi    201
    Znajdowanie ustawień Twojej strefy czasowej    202
    Ustawianie strefy czasowej    203
  Obliczenia z datami i godzinami    205
    Znajdowanie wzorców w danych o nowojorskich taksówkach    206
    Znajdowanie wzorców w danych Amtrak    212
  Podsumowanie    216
  12. ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZAPYTAŃ    219
  Użycie podzapytań    220
    Filtrowanie w klauzuli WHERE za pomocą podzapytań    221
    Tworzenie tabel pochodnych za pomocą podzapytań    223
    Złączanie tabel pochodnych    224
    Generowanie kolumn z podzapytań    226
    Wyrażenia z podzapytaniami    227
  Wspólne wyrażenia tablicowe    229
  Tabele krzyżowe    232
    Instalowanie funkcji crosstab()    233
    Tablicowanie wyników ankiety    233
    Tablicowanie odczytów temperatury w mieście    235
  Przeklasyfikowanie wartości za pomocą CASE    238
  Użycie CASE we wspólnych wyrażeniach tablicowych    239
  Podsumowanie    241
  13. EKSPLORACJA TEKSTÓW W CELU WYSZUKIWANIA ISTOTNYCH DANYCH    243
  Formatowanie za pomocą funkcji tekstowych    244
    Formatowanie wielkości znaków    244
    Informacje o łańcuchach znaków    245
    Usuwanie znaków    245
    Pobieranie i zmiana znaków    246
  Dopasowywanie wzorców tekstowych za pomocą wyrażeń regularnych    246
    Notacja wyrażeń regularnych    247
    Przekształcanie tekstu w dane za pomocą funkcji z wyrażeniami regularnymi    249
    Używanie wyrażeń regularnych z WHERE    263
    Dodatkowe funkcje dotyczące wyrażeń regularnych    264
  Wyszukiwanie pełnotekstowe w PostgreSQL    266
    Typy danych wyszukiwania tekstowego    266
    Tworzenie tabeli do wyszukiwania pełnotekstowego    268
    Przeszukiwanie tekstów przemówień    269
    Klasyfi kowanie dopasowań zapytań według trafności    273
  Podsumowanie    275
  14. ANALIZA DANYCH PRZESTRZENNYCH ZA POMOCĄ POSTGIS    277
  Instalowanie PostGIS i tworzenie przestrzennej bazy danych    278
  Budowanie bloków danych przestrzennych    279
  Geometrie dwuwymiarowe    280
    Format Well-Known Text    281
    Uwaga dotycząca układów współrzędnych    282
    Spatial Referencing System Identifi er    282
  Typy danych PostGIS    283
  Tworzenie obiektów przestrzennych za pomocą funkcji PostGIS    284
    Tworzenie typu geometry z użyciem Well-Known Text    284
    Tworzenie typu geography z Well-Known Text    285
    Funkcje dla Point    286
    Funkcje dla LineString    286
    Funkcje dla Polygon    287
  Analizowanie danych rynku rolniczego    288
    Tworzenie i wypełnianie kolumny geography    289
    Dodanie indeksu GiST    289
    Wyszukiwanie obiektów geografi cznych w obrębie podanej odległości    290
    Wyznaczanie odległości pomiędzy obiektami geografi cznymi    292
  Praca z plikami shape ze spisu ludności    294
    Zawartość pliku shape    294
    Ładowanie plików shape przez GUI    295
    Eksplorowanie pliku shape ze spisu ludności 2010    297
  Wykonywanie złączeń przestrzennych    300
    Odkrywanie danych o drogach i szlakach wodnych    300
    Złączanie tabel dróg i szlaków wodnych ze spisu ludności    301
    Znajdowanie lokalizacji, w której przecinają się obiekty    303
  Podsumowanie    304
  15. OSZCZĘDZANIE CZASU DZIĘKI WIDOKOM, FUNKCJOM I WYZWALACZOM    305
  Użycie widoków do uproszczenia zapytań    306
    Tworzenie i odpytywanie widoków    307
    Wstawianie, aktualizowanie i usuwanie danych przy użyciu widoku    310
  Programowanie własnych funkcji    314
    Tworzenie funkcji percent_change()    315
    Użycie funkcji percent_change()    316
    Aktualizowanie danych za pomocą funkcji    318
    Używanie języka Python w funkcji    321
    Automatyzowanie działań w bazie danych za pomocą wyzwalaczy    322
    Rejestrowanie zmian ocen w tabeli    323
  Automatyczna klasyfi kacja temperatury    327
  Podsumowanie    330
  16. UŻYWANIE POSTGRESQL Z WIERSZA POLECEŃ    331
  Konfi gurowanie wiersza poleceń dla psql    332
    Konfi guracja psql w Windows    332
    Konfi guracja psql w macOS    336
    Ustawienia psql w systemie Linux    339
  Praca z psql    340
    Uruchamianie psql i łączenie z bazą danych    340
    Uzyskiwanie pomocy    341
    Zmiana użytkownika i połączenia z bazą danych    341
    Uruchamianie zapytań SQL w psql    342
    Nawigacja i formatowanie wyników    344
    Metapolecenia do uzyskiwania informacji o bazie danych    348
    Importowanie, eksportowanie i używanie plików    349
  Dodatkowe narzędzia wiersza poleceń do przyspieszania pracy    352
    Dodawanie bazy danych za pomocą createdb    353
    Ładowanie plików shape z użyciem shp2pgsql    353
  Podsumowanie    354
  17. UTRZYMANIE NASZEJ BAZY DANYCH    357
  Odzyskiwanie nieużywanego miejsca za pomocą VACUUM    358
    Śledzenie wielkości tabeli    358
    Monitorowanie procesu autovacuum    361
    Ręczne wykonywanie VACUUM    362
    Zmniejszanie rozmiaru tabeli za pomocą VACUUM FULL    363
  Zmiana ustawień serwera    363
    Lokalizacja i edycja postgresql.conf    364
    Ponowne załadowanie ustawień za pomocą pg_ctl    366
  Kopia zapasowa bazy danych i jej przywracanie    367
    Wykorzystanie pg_dump do tworzenia kopii zapasowej bazy danych lub tabeli    367
    Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej za pomocą pg_restore    368
    Dodatkowe opcje kopii zapasowej i przywracania    368
  Podsumowanie    369
  18. IDENTYFIKACJA I OPOWIEŚĆ KRYJĄCA SIĘ ZA NASZYMI DANYMI    371
  Zaczynamy od pytania    372
  Dokumentacja naszych działań    372
  Zbieranie danych    373
  Brak danych? Utwórz własną bazę danych    373
  Dostęp do miejsca pochodzenia danych    374
  Wywiad na temat danych za pomocą zapytań    375
  Skonsultuj się z właścicielem danych    375
  Identyfi kacja kluczowych wskaźników i trendów czasowych    376
  Zapytaj dlaczego    378
  Przekaż swoje ustalenia    378
  Podsumowanie    379
  DODATKOWE ZASOBY POSTGRESQL    381
  Środowiska programistyczne PostgreSQL    381
  Narzędzia, dodatki i rozszerzenia PostgreSQL    382
  Aktualności PostgreSQL    383
  Dokumentacja    384
  INDEKS    385
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia