Praktyczny SQL

Opowiadanie historii przez dane – przewodnik dla początkujących

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,30  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

62,3089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praktyczny SQL jest szybkim i prostym wprowadzeniem do programowania za pomocą SQL. Po zapoznaniu się z podstawami języka SQL i baz danych dowiesz się, jak korzystać z interfejsu pgAdmin i bazy danych PostgreSQL do definiowania, organizowania i analizowania zestawów danych ze świata rzeczywistego, takich jak statystyki kryminalne i dane demograficzne w USA.
Następnie nauczysz się, jak tworzyć bazy danych przy użyciu własnych danych, jak pisać zapytania do wykonywania obliczeń i jak radzić sobie z typowymi problemami podczas przetwarzania publicznych danych. W każdym rozdziale, za pomocą łatwych do wykonania ćwiczeń dowiesz się, jak zbudować potężne bazy danych i znaleźć sens w ich zestawach.


Liczba stron402
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-012-0327-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA xvii
  PODZIĘKOWANIA xxi
  WPROWADZENIE xxiii
  
  Czym jest SQL? xxiv
  Po co używać SQL? xxiv
  O książce xxv
  Korzystanie z przykładowych skryptów xxvii
  Korzystanie z PostgreSQL xxviii
    Instalacja PostgreSQL xxix
    Praca z pgAdmin xxxii
    Alternatywa dla pgAdmin xxxv
  Podsumowanie xxxv
  
  1. TWORZENIE PIERWSZEJ BAZY DANYCH I TABELI 1
  Tworzenie bazy danych 3
    Wykonywanie SQL w pgAdmin 4
    Połączenie z bazą danych analysis 5
  Tworzenie tabeli 6
    Polecenie CREATE TABLE 6
    Tworzymy tabelę teachers 7
  Wpisywanie wierszy do tabeli 8
    Instrukcja INSERT 9
    Przeglądanie danych 10
  Gdy kod nie zadziała 10
  Formatowanie SQL w celu zwiększenia czytelności 11
  Podsumowanie 11
  
  2. EKSPLORACJA DANYCH ZA POMOCĄ INSTRUKCJI SELECT 13
  Podstawowa składnia SELECT 14
    Zapytania dla podzbioru kolumn 15
    Użycie DISTINCT do znalezienia unikatowych wartości 16
  Sortowanie danych przez ORDER BY 17
  Filtrowanie wierszy za pomocą WHERE 20
    Użycie LIKE i ILIKE z WHERE 22
    Łączenie operatorów z użyciem AND i OR 23
  Zastosowanie poznanych pojęć 24
  Podsumowanie 25
  
  3. ZROZUMIEĆ TYPY DANYCH 27
  Znaki 28
  Liczby 30
    Liczby całkowite 31
    Autoinkrementacja liczb 32
    Liczby niecałkowite 33
    Wybór numerycznego typu danych 36
  Daty i godziny 36
  Użycie typu interval w obliczeniach 39
  Typy dodatkowe 40
  Konwersja wartości z jednego typu do innego z użyciem CAST 40
  Skrócona notacja CAST 41
  Podsumowanie 42
  
  4. IMPORT I EKSPORT DANYCH 43
  Praca z rozdzielanymi plikami tekstowymi 44
    Postępowanie z kolumnami zawierającymi separatory 45
    Obsługa nagłówków 45
  Użycie COPY do importu danych 46
  Importowanie danych ze spisu ludności opisujących hrabstwa 48
    Tworzenie tabeli us_counties_2010 49
    Kolumny i typy danych w spisie ludności 50
    Wykonanie importu danych ze spisu ludności za pomocą COPY 52
  Import podzbioru kolumn za pomocą COPY 54
  Wstawianie domyślnej wartości do kolumny podczas importu 56
  Użycie COPY do eksportu danych 57
    Eksport wszystkich danych 57
    Eksport wybranych kolumn 58
    Eksport wyników zapytania 58
  Import i eksport przez pgAdmin 59
  Podsumowanie 60
  
  5. PODSTAWY MATEMATYKI I STATYSTYKI W SQL 61
  Operatory arytmetyczne 62
    Matematyka i typy danych 62
    Dodawanie, odejmowanie i mnożenie 63
    Dzielenie i modulo 64
    Potęgowanie, pierwiastkowanie i silnie 65
    Kolejność działań 65
  Matematyka na tabelach z danymi ze spisu ludności 66
    Dodawanie i odejmowanie kolumn 67
    Znajdowanie wartości procentowych z całości 69
    Śledzenie zmian w wartości procentowej 70
  Funkcje agregujące do liczenia średnich i sum 71
  Wyznaczanie mediany 72
    Znajdowanie mediany z funkcjami percentylowymi 73
    Mediana i percentyle z danymi ze spisu ludności 74
    Znajdowanie innych kwantyli za pomocą funkcji percentylowych 75
    Tworzenie funkcji median() 76
  Znajdowanie najczęściej występujących wartości 78
  Podsumowanie 79
  
  6. ŁĄCZENIE TABEL W RELACYJNEJ BAZIE DANYCH 81
  Łączenie tabel z użyciem JOIN 82
  Łączenie tabel z użyciem kolumn kluczy 82
  Zapytania do wielu tabel z użyciem JOIN 86
  Typy JOIN 87
    JOIN 89
    LEFT JOIN i RIGHT JOIN 89
    FULL OUTER JOIN 91
    CROSS JOIN 91
  Użycie NULL do znalezienia wierszy z brakującymi wartościami 93
  Trzy typy relacji pomiędzy tabelami 94
    Relacja jeden-do-jednego 94
    Relacja jeden-do-wielu 94
    Relacja wiele-do-wielu 94
  Wybór określonych kolumn w złączeniu 95
  Upraszczanie składni JOIN z aliasami tabel 96
  Złączanie wielu tabel 97
  Obliczenia matematyczne na kolumnach łączonych tabel 99
  Podsumowanie 101
  
  7. DOBRE PRAKTYKI W PROJEKTOWANIU TABEL 103
  Nazywanie tabel, kolumn i innych identyfi katorów 104
    Używanie cudzysłowów z identyfi katorami 105
    Pułapki z identyfi katorami 106
    Wytyczne do nazewnictwa identyfi katorów 106
  Sprawdzanie wartości kolumn za pomocą ograniczeń 107
    Klucze główne: naturalny kontra sztuczny 108
    Klucze obce 114
    Automatyczne usuwanie rekordów z użyciem CASCADE 115
    Ograniczenie CHECK 116
    Ograniczenie UNIQUE 118
    Ograniczenie NOT NULL 119
    Usuwanie ograniczeń lub dodawanie ich później 119
  Przyspieszanie zapytań za pomocą indeksów 120
    B-drzewo: domyślny indeks PostgreSQL 121
    Uwagi dotyczące korzystania z indeksów 124
  Podsumowanie 125
  
  8. POZYSKIWANIE INFORMACJI PRZEZ GRUPOWANIE I SUMOWANIE 127
  Tworzenie tabel ankiet bibliotecznych 128
    Tworzenie tabeli dla danych z 2014 roku 128
    Tworzenie tabeli dla danych z 2009 roku 130
  Eksploracja danych o bibliotekach z użyciem funkcji agregujących 131
    Zliczanie wierszy i wartości za pomocą count() 131
    Wyszukiwanie wartości maksymalnych i minimalnych przy użyciu max() i min() 134
    Agregowanie danych z użyciem GROUP BY 135
  Podsumowanie 144
  
  9. WERYFIKOWANIE I MODYFIKOWANIE DANYCH 147
  Importowanie danych o producentach mięsa, drobiu i jaj 148
  Wywiad z zestawem danych 149
    Sprawdzanie brakujących wartości 151
    Sprawdzanie niespójności w wartościach danych 153
    Sprawdzanie zniekształconych wartości za pomocą length() 154
  Modyfikacja tabel, kolumn i danych 155
    Modyfikowanie tabel za pomocą ALTER TABLE 157
    Modyfikowanie wartości za pomocą UPDATE 158
    Tworzenie kopii zapasowych tabel 159
    Przywracanie brakujących wartości danych w kolumnach 160
    Aktualizowanie wartości w celu zachowania spójności 163
    Naprawianie kodów pocztowych przy użyciu konkatenacji 164
    Aktualizacja danych pomiędzy tabelami 166
  Usuwanie niepotrzebnych danych 168
    Usuwanie wierszy z tabeli 169
    Usuwanie kolumny z tabeli 169
    Usuwanie tabeli z bazy danych 170
  Użycie bloków transakcji do zapisywania lub cofania zmian 170
  Poprawianie wydajności podczas aktualizowania dużych tabel 173
  Podsumowanie 174
  
  10. FUNKCJE STATYSTYCZNE W SQL 177
  Tworzenie tabeli z danymi statystycznymi ze spisu ludności 178
    Wyznaczanie korelacji za pomocą corr(Y, X) 180
    Sprawdzenie dodatkowych korelacji 182
    Przewidywanie wartości za pomocą analizy regresji 184
    Określanie wpływu zmiennej niezależnej za pomocą r-kwadrat 186
  Tworzenie rankingów w SQL 187
    Rankingi z użyciem rank() oraz dense_rank() 188
    Ranking w podgrupach z użyciem PARTITION BY 189
  Obliczanie współczynników dla porównań 191
  Podsumowanie 193
  
  11. PRACA Z DATAMI I GODZINAMI 195
  Typy danych i funkcje dla dat i godzin 196
  Manipulowanie datą i godziną 196
    Wyodrębnianie komponentów z wartości timestamp 197
    Tworzenie wartości datetime ze składników timestamp 199
    Pobieranie aktualnej daty i godziny 200
  Praca ze strefami czasowymi 201
    Znajdowanie ustawień Twojej strefy czasowej 202
    Ustawianie strefy czasowej 203
  Obliczenia z datami i godzinami 205
    Znajdowanie wzorców w danych o nowojorskich taksówkach 206
    Znajdowanie wzorców w danych Amtrak 212
  Podsumowanie 216
  
  12. ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZAPYTAŃ 219
  Użycie podzapytań 220
    Filtrowanie w klauzuli WHERE za pomocą podzapytań 221
    Tworzenie tabel pochodnych za pomocą podzapytań 223
    Złączanie tabel pochodnych 224
    Generowanie kolumn z podzapytań 226
    Wyrażenia z podzapytaniami 227
  Wspólne wyrażenia tablicowe 229
  Tabele krzyżowe 232
    Instalowanie funkcji crosstab() 233
    Tablicowanie wyników ankiety 233
    Tablicowanie odczytów temperatury w mieście 235
  Przeklasyfikowanie wartości za pomocą CASE 238
  Użycie CASE we wspólnych wyrażeniach tablicowych 239
  Podsumowanie 241
  
  13. EKSPLORACJA TEKSTÓW W CELU WYSZUKIWANIA ISTOTNYCH DANYCH 243
  Formatowanie za pomocą funkcji tekstowych 244
    Formatowanie wielkości znaków 244
    Informacje o łańcuchach znaków 245
    Usuwanie znaków 245
    Pobieranie i zmiana znaków 246
  Dopasowywanie wzorców tekstowych za pomocą wyrażeń regularnych 246
    Notacja wyrażeń regularnych 247
    Przekształcanie tekstu w dane za pomocą funkcji z wyrażeniami regularnymi 249
    Używanie wyrażeń regularnych z WHERE 263
    Dodatkowe funkcje dotyczące wyrażeń regularnych 264
  Wyszukiwanie pełnotekstowe w PostgreSQL 266
    Typy danych wyszukiwania tekstowego 266
    Tworzenie tabeli do wyszukiwania pełnotekstowego 268
    Przeszukiwanie tekstów przemówień 269
    Klasyfi kowanie dopasowań zapytań według trafności 273
  Podsumowanie 275
  
  14. ANALIZA DANYCH PRZESTRZENNYCH ZA POMOCĄ POSTGIS 277
  Instalowanie PostGIS i tworzenie przestrzennej bazy danych 278
  Budowanie bloków danych przestrzennych 279
  Geometrie dwuwymiarowe 280
    Format Well-Known Text 281
    Uwaga dotycząca układów współrzędnych 282
    Spatial Referencing System Identifi er 282
  Typy danych PostGIS 283
  Tworzenie obiektów przestrzennych za pomocą funkcji PostGIS 284
    Tworzenie typu geometry z użyciem Well-Known Text 284
    Tworzenie typu geography z Well-Known Text 285
    Funkcje dla Point 286
    Funkcje dla LineString 286
    Funkcje dla Polygon 287
  Analizowanie danych rynku rolniczego 288
    Tworzenie i wypełnianie kolumny geography 289
    Dodanie indeksu GiST 289
    Wyszukiwanie obiektów geografi cznych w obrębie podanej odległości 290
    Wyznaczanie odległości pomiędzy obiektami geografi cznymi 292
  Praca z plikami shape ze spisu ludności 294
    Zawartość pliku shape 294
    Ładowanie plików shape przez GUI 295
    Eksplorowanie pliku shape ze spisu ludności 2010 297
  Wykonywanie złączeń przestrzennych 300
    Odkrywanie danych o drogach i szlakach wodnych 300
    Złączanie tabel dróg i szlaków wodnych ze spisu ludności 301
    Znajdowanie lokalizacji, w której przecinają się obiekty 303
  Podsumowanie 304
  
  15. OSZCZĘDZANIE CZASU DZIĘKI WIDOKOM, FUNKCJOM I WYZWALACZOM 305
  Użycie widoków do uproszczenia zapytań 306
    Tworzenie i odpytywanie widoków 307
    Wstawianie, aktualizowanie i usuwanie danych przy użyciu widoku 310
  Programowanie własnych funkcji 314
    Tworzenie funkcji percent_change() 315
    Użycie funkcji percent_change() 316
    Aktualizowanie danych za pomocą funkcji 318
    Używanie języka Python w funkcji 321
    Automatyzowanie działań w bazie danych za pomocą wyzwalaczy 322
    Rejestrowanie zmian ocen w tabeli 323
  Automatyczna klasyfi kacja temperatury 327
  Podsumowanie 330
  
  16. UŻYWANIE POSTGRESQL Z WIERSZA POLECEŃ 331
  Konfi gurowanie wiersza poleceń dla psql 332
    Konfi guracja psql w Windows 332
    Konfi guracja psql w macOS 336
    Ustawienia psql w systemie Linux 339
  Praca z psql 340
    Uruchamianie psql i łączenie z bazą danych 340
    Uzyskiwanie pomocy 341
    Zmiana użytkownika i połączenia z bazą danych 341
    Uruchamianie zapytań SQL w psql 342
    Nawigacja i formatowanie wyników 344
    Metapolecenia do uzyskiwania informacji o bazie danych 348
    Importowanie, eksportowanie i używanie plików 349
  Dodatkowe narzędzia wiersza poleceń do przyspieszania pracy 352
    Dodawanie bazy danych za pomocą createdb 353
    Ładowanie plików shape z użyciem shp2pgsql 353
  Podsumowanie 354
  
  17. UTRZYMANIE NASZEJ BAZY DANYCH 357
  Odzyskiwanie nieużywanego miejsca za pomocą VACUUM 358
    Śledzenie wielkości tabeli 358
    Monitorowanie procesu autovacuum 361
    Ręczne wykonywanie VACUUM 362
    Zmniejszanie rozmiaru tabeli za pomocą VACUUM FULL 363
  Zmiana ustawień serwera 363
    Lokalizacja i edycja postgresql.conf 364
    Ponowne załadowanie ustawień za pomocą pg_ctl 366
  Kopia zapasowa bazy danych i jej przywracanie 367
    Wykorzystanie pg_dump do tworzenia kopii zapasowej bazy danych lub tabeli 367
    Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej za pomocą pg_restore 368
    Dodatkowe opcje kopii zapasowej i przywracania 368
  Podsumowanie 369
  
  18. IDENTYFIKACJA I OPOWIEŚĆ KRYJĄCA SIĘ ZA NASZYMI DANYMI 371
  Zaczynamy od pytania 372
  Dokumentacja naszych działań 372
  Zbieranie danych 373
  Brak danych? Utwórz własną bazę danych 373
  Dostęp do miejsca pochodzenia danych 374
  Wywiad na temat danych za pomocą zapytań 375
  Skonsultuj się z właścicielem danych 375
  Identyfi kacja kluczowych wskaźników i trendów czasowych 376
  Zapytaj dlaczego 378
  Przekaż swoje ustalenia 378
  Podsumowanie 379
  
  ANEKS
  DODATKOWE ZASOBY POSTGRESQL 381
  Środowiska programistyczne PostgreSQL 381
  Narzędzia, dodatki i rozszerzenia PostgreSQL 382
  Aktualności PostgreSQL 383
  Dokumentacja 384
  
  INDEKS 385
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia