Ochrona środowiska dla inżynierów

1 opinia

Redakcja:

Jacek Krystek

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,70  71,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,7071,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

To unikatowe kompendium wiedzy z zakresu TECHNOLOGII INŻYNIERSKIEJ OCHRONY ŚRODOWISKA, napisane przez grono wybitnych polskich naukowców zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia.


W publikacji tej dokonano połączenia:
• ZAGADNIEŃ PRAWNYCH, w tym: oceny oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego; jak i:
• ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH: gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony powierzchni ziemi, jak i jej rekultywacji i remediacji, ochrony przed hałasem, jak i ochrony przed korozją.


Książka powinna się stać podstawowym opracowaniem w Polsce dotyczącym ochrony środowiska, od której specjaliści związani z tą problematyką będą rozpoczynać swoje dociekania i studia. Po ten podręcznik sięgną zapewne studenci uczelni wyższych, zarówno uniwersyteckich, jak i technicznych, w których programach nauczania omawiane są zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.


Liczba stron400
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-012-0325-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  1. Ochrona powietrza atmosferycznego    17
    1.1. Skład i struktura atmosfery    17
    1.2. Transport zanieczyszczeń w atmosferze    20
      1.2.1. Smog    22
      1.2.2. Kwaśne deszcze    25
      1.2.3. Efekt cieplarniany    27
    1.3. Ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami    30
      1.3.1. Metody odpylania gazów    30
      1.3.2. Metody odsiarczania gazów    46
      1.3.3. Metody usuwania tlenków azotu    55
      1.3.4. Metody usuwania lotnych związków organicznych    61
      1.3.5. Metody usuwania dioksyn    68
    1.4. Monitoring powietrza atmosferycznego    74
    1.5. Modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze    75
    1.6. Literatura    85
  2. Ochrona przed hałasem    87
    2.1. Oddziaływanie hałasu na organizm ludzki    87
      2.1.1. Jak słyszymy    88
      2.1.2. Krzywe jednakowej głośności    89
      2.1.3. Ryzyko uszkodzenia słuchu    91
      2.1.4. Skutki doraźne i długofalowe wpływu hałasu na człowieka    92
    2.2. Źródła hałasu    95
    2.3. Wskaźniki stosowane w ocenie hałasu i metody ich wyznaczania    101
      2.3.1. Parametry podstawowe oraz poziomy wskaźnikowe    101
      2.3.2. Metodyki pomiarowe hałasu    114
      2.3.3. Metody obliczeniowe. Modelowanie źródeł i propagacji hałasu w środowisku    127
        2.3.3.1. Model propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej    128
        2.3.3.2. Składowe tłumienia dźwięku na ścieżce propagacji    129
        2.3.3.3. Modele akustyczne wybranych źródeł hałasu    134
    2.4. Mapy akustyczne    139
    2.5. Metody ograniczania hałasu w środowisku    142
    2.6. Literatura    146
  3. Ochrona powierzchni ziemi    149
    3.1. Najważniejsze właściwości i funkcje gleb    150
      3.1.1. Czynniki i procesy glebotwórcze    150
      3.1.2. Klasyfikacja gleb    151
      3.1.3. Skład i podstawowe właściwości gleb    152
      3.1.4. Najważniejsze funkcje gleb    155
    3.2. Zagrożenia gleb i zasady ochrony środowiska glebowego    158
      3.2.1. Erozja wodna i wietrzna    158
      3.2.2. Utrata glebowej materii organicznej    160
      3.2.3. Zanieczyszczenie ze źródeł rozproszonych i lokalnych    161
      3.2.4. Zasklepianie gleby    161
      3.2.5. Zagęszczanie gleby    162
      3.2.6. Spadek różnorodności biologicznej    162
      3.2.7. Zasolenie    163
      3.2.8. Powodzie i osuwiska ziemi    164
      3.2.9. Prawne regulacje dotyczące ochrony gleb w Polsce i w Europie    165
    3.3. Zanieczyszczenie gleb substancjami stwarzającymi ryzyko    166
      3.3.1. Przykłady substancji stwarzających ryzyko i ich zachowanie w glebie    167
      3.3.2. Prognozowanie losu zanieczyszczeń w glebach    184
      3.3.3. Ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi    185
    3.4. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych    190
      3.4.1. Strategie dekontaminacji oraz stabilizacji zanieczyszczeń    191
      3.4.2. Techniki remediacji in-situ i ex-situ    192
      3.4.3. Metody immobilizacji zanieczyszczeń w glebach    193
      3.4.4. Wymywanie i ekstrakcja zanieczyszczeń    197
      3.4.5. Odparowywanie i termiczna desorpcja zanieczyszczeń    200
      3.4.6. Inne metody techniczne dekontaminacji gleb. Metody termiczne, chemiczne i elektrochemiczne    202
      3.4.7. Bioremediacja    203
      3.4.8. Metody fitoremediacji    206
      3.4.9. Samooczyszczanie gleb    208
      3.4.10. Wybór metody remediacji    209
    3.5. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych geomechanicznie i hydrologicznie    210
      3.5.1. Górnictwo jako przyczyna degradacji geomechanicznej gleb    210
      3.5.2. Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych    211
      3.5.3. Przebieg rekultywacji    211
      3.5.4. Tereny zdegradowane hydrologicznie i ich rekultywacja    212
    3.6. Literatura    213
  4. Oczyszczanie wody    221
    4.1. Rodzaje i jakość wód    221
      4.1.1. Wody powierzchniowe    223
      4.1.2. Wody podziemne    225
      4.1.3. Wody infiltracyjne    227
      4.1.4. Wody słone    228
    4.2. Rodzaje zanieczyszczeń    228
      4.2.1. Gazy    230
      4.2.2. Substancje mineralne    230
      4.2.3. Substancje organiczne    231
      4.2.4. Mikrozanieczyszczenia    232
      4.2.5. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne    232
      4.2.6. Metale ciężkie    233
    4.3. Oczyszczanie wody    233
      4.3.1. Koagulacja    235
        4.3.1.1. Przebieg procesu koagulacji    235
        4.3.1.2. Rodzaje koagulantów    237
        4.3.1.3. Chemizm procesu koagulacji    239
        4.3.1.4 Skuteczność procesu koagulacji    240
      4.3.2. Separacja zawiesin    242
        4.3.2.1. Sedymentacja    242
        4.3.2.2. Filtracja    243
        4.3.2.3. Charakterystyka złóż filtracyjnych i parametry pracy filtrów    244
        4.3.2.4. Wykorzystanie i skuteczność procesu filtracji    246
      4.3.3. Adsorpcja    247
        4.3.3.1. Mechanizm adsorpcji i stosowane sorbenty    247
        4.3.3.2. Kinetyka i dynamika procesu adsorpcji    249
        4.3.3.3. Skuteczność adsorpcji i jej wykorzystanie w technologii oczyszczania wody    251
      4.3.4. Usuwanie żelaza i manganu    252
        4.3.4.1. Usuwanie żelaza występującego w związkach nieorganicznych    253
        4.3.4.2. Usuwanie żelaza występującego w kompleksach żelazoorganicznych    254
        4.3.4.3. Usuwanie manganu z wody    255
        4.3.4.4. Skuteczność usuwania żelaza i manganu    257
      4.3.5. Odsalanie i zmiękczanie wody    258
        4.3.5.1. Zmiękczanie wody    259
        4.3.5.2. Odsalanie wody    261
      4.3.6. Odkwaszanie wody    263
    4.4. Dezynfekcja wody    265
      4.4.1. Dezynfekcja fizyczna    265
        4.4.1.1. Promieniowanie nadfioletowe    266
      4.4.2. Dezynfekcja chemiczna    268
        4.4.2.1. Właściwości stosowanych dezynfektantów    268
        4.4.2.2. Czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji wody    270
      4.4.3. Uboczne produkty dezynfekcji    273
    4.5. Literatura    274
  5. Oczyszczanie ścieków    283
    5.1. Ogólna charakterystyka ścieków    284
    5.2. Wymagany stopień oczyszczania ścieków    287
    5.3. Ogólna charakterystyka systemów kanalizacyjnych    290
    5.4. Metody usuwania zanieczyszczeń ze ścieków    294
      5.4.1. Procesy fizyczne (mechaniczne)    295
      5.4.2. Procesy chemiczne    300
      5.4.3. Procesy biologiczne    302
    5.5. Technologie i systemy oczyszczania ścieków    305
      5.5.1. Technologia osadu czynnego    305
      5.5.2. Technologie z utwierdzoną biomasą    312
      5.5.3. Technologia fermentacji metanowej ścieków    315
      5.5.4. Zintegrowane systemy biologicznego oczyszczania ścieków    316
      5.5.5. Zintegrowane systemy biologiczno-fizyczno-chemiczne    319
    5.6. Zagospodarowanie osadów ściekowych    321
      5.6.1. Zagęszczanie i odwadnianie osadów ściekowych    322
      5.6.2. Biologiczna stabilizacja osadów ściekowych    323
    5.7. Zagospodarowanie wód opadowych    324
    5.8. Problemy ekologiczne funkcjonowania oczyszczalni ścieków    325
    5.9. Aspekty ekonomiczne oczyszczania ścieków    329
    5.10. Literatura    333
  6. Gospodarka odpadami    341
    6.1. Systemy gospodarki odpadami    341
    6.2. Gospodarka odpadami komunalnymi    346
      6.2.1. Uszczelnienia    350
      6.2.2. Zasady projektowania uszczelnień    351
      6.2.3. Wymagania stawiane kolejnym warstwom uszczelnienia podstawy składowiska    355
      6.2.4. Uszczelnienie powierzchniowe    356
      6.2.5. Uszczelnienia boczne    358
      6.2.6. Uszczelnienie pośrednie    360
      6.2.7. Eksploatacja    361
      6.2.8. Unieszkodliwianie i odzysk biogazu    363
      6.2.9. Możliwości zagospodarowania biogazu    364
      6.2.10. Zagrożenia i oddziaływanie biogazu na środowisko    365
      6.2.11. Odcieki ze składowisk, ich charakterystyka, metody postępowania    366
    6.3. Gospodarki odpadami przemysłowymi    368
      6.3.1. Odpady wydobywcze    368
      6.3.2. Komunalne osady ściekowe    370
        6.3.2.1. Termiczne przekształcenie komunalnych osadów ściekowych    372
        6.3.2.2. Spalarnie komunalnych osadów ściekowych w Polsce    373
      6.3.3. Odpady niebezpieczne    374
    6.4. Biologiczne metody przetwarzania odpadów    375
      6.4.1. Kompostowanie odpadów    377
        6.4.1.1. Przegląd biotechnologii kompostowania    379
      6.4.2. Fermentacja odpadów biodegradowalnych    382
    6.5. Termiczne metody przetwarzania odpadów    385
      6.5.1. Wykorzystanie stałych paliw wtórnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce    390
    6.6. Metody odzysku, w tym recyklingu odpadów    391
    6.7. Literatura    393
  7. Ochrona przed korozją    397
    7.1. Rodzaje korozji    397
      7.1.1. Korozja chemiczna i elektrochemiczna    397
      7.1.2. Rola środowiska w procesie korozji    400
      7.1.3. Typy korozji    404
    7.2. Degradacja materiałów niemetalowych    409
    7.3. Ochrona przed korozją    409
      7.3.1. Powłoki ochronne    410
        7.3.1.1. Powłoki organiczne – malarskie    410
        7.3.1.2. Powłoki nieorganiczne niemetalowe    413
        7.3.1.3. Powłoki konwersyjne    414
        7.3.1.4. Powłoki metalowe    416
      7.3.2. Inhibitory korozji    419
      7.3.3. Ochrona elektrochemiczna    421
    7.4. Materiały metalowe odporne na korozję    425
      7.4.1. Metale szlachetne i ich stopy    425
      7.4.2. Metale nieżelazne i ich stopy    426
        7.4.2.1. Miedź i stopy miedzi    426
        7.4.2.2. Aluminium i stopy aluminium    429
        7.4.2.3. Tytan i stopy tytanu    430
      7.4.3. Stale nierdzewne    430
        7.4.3.1. Stale ferrytyczne    431
        7.4.3.2. Stale martenzytyczne    432
        7.4.3.3. Stale austenityczne    434
        7.4.3.4. Stale austenityczno-ferrytyczne    436
    7.5. Literatura    437
  8. Gospodarcze prawo środowiska    439
    8.1. Gospodarcze prawo środowiska – zagadnienia ogólne    439
      8.1.1. Prawna regulacja ochrony środowiska    439
      8.1.2. Ochrona zasobów środowiska    441
      8.1.3. Środowisko jako dobro wspólne    442
      8.1.4. Pojęcie „zasobów środowiska”    444
      8.1.5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom    446
    8.2. Wybrane instrumenty przeciwdziałania zanieczyszczeniu    453
      8.2.1. Pozwolenia emisyjne    453
        8.2.1.1. Pozwolenie zintegrowane    461
        8.2.1.2. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza    464
      8.2.2. Przeglądy ekologiczne    465
      8.2.3. Prawne mechanizmy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym    467
    8.3. Środki finansowo-prawne    471
      8.3.1. Zasada „zanieczyszczający płaci”    471
      8.3.2. Opłaty i administracyjne kary pieniężne jako instrumenty finansowo-prawne ochrony środowiska    476
    8.4. Formy odpowiedzialności za warunki korzystania ze środowiska    484
      8.4.1. Pojęcie „odpowiedzialności prawnej” w ochronie środowiska    484
      8.4.2. Odpowiedzialność administracyjna    487
        8.4.2.1. Sankcyjna decyzja zobowiązująca    489
        8.4.2.2. Sankcyjna decyzja zobowiązująca o charakterze finansowym    493
        8.4.2.3. Sankcyjna decyzja wstrzymująca    495
      8.4.3. Odpowiedzialność cywilna    496
      8.4.4. Odpowiedzialność karna    498
    8.5. System prawa gospodarki odpadami    499
      8.5.1. Prawna regulacja gospodarki odpadami w systemie prawa ochrony środowiska    499
        8.5.1.1. Odpady komunalne    499
        8.5.1.2. Odpady wydobywcze    500
        8.5.1.3. Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów    501
        8.5.1.4. Gospodarka opakowaniami    503
        8.5.1.5. Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym    505
        8.5.1.6. Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji    506
        8.5.1.7. Postępowanie z innymi rodzajami odpadów    509
    8.6. Literatura    510
  9. Ocena oddziaływania na środowisko    517
    9.1. Dostęp do informacji o środowisku    519
    9.2. Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących środowiska    522
    9.3. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko    524
      9.3.1. Procedura administracyjna oceny oddziaływania na środowisko    524
      9.3.2. Screening (ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny)    526
      9.3.3. Scoping (ustalenie zakresu oceny)    527
      9.3.4. Metody oceniania stanu środowiska    528
      9.3.5. Metody oceny wpływu środowiskowego    530
      9.3.6. Wariantowanie oddziaływań    534
      9.3.7. Działania zapobiegające i kompensujące    535
      9.3.8. Monitorowanie oddziaływań    537
      9.3.9. Raport oceny oddziaływania na środowisko    538
      9.3.10. Autorzy raportu o oddziaływaniu na środowisko    545
      9.3.11. Karta informacyjna przedsięwzięcia    546
    9.4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko    547
    9.5. Oddziaływanie na obszary Natura 2000    550
    9.6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko    554
    9.7. Procedury kontrolne oceny oddziaływania na środowisko    556
    9.8. Literatura    558
  10. Metody zarządzania środowiskowego    565
    10.1. Uwagi wstępne    565
    10.2. Zarządzanie prośrodowiskowe w przedsiębiorstwie    567
    10.3. Znormalizowane systemy zarządzania środowiskowego    569
      10.3.1. Zarządzanie środowiskowe według normy ISO 14001    572
      10.3.2. System ekozarządzania i audytu EMAS    580
      10.3.3. Narzędzia specjalne zarządzania środowiskowego    583
        10.3.3.1. Znakowanie wyrobów ekologicznych    585
        10.3.3.2. Pochłanianie gazów cieplarnianych    588
        10.3.3.3. Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji    588
    10.4. Niestandardowe metody zarządzania środowiskowego    589
      10.4.1. Program Czystszej Produkcji    589
      10.4.2. Odpowiedzialność i Troska    590
    10.5. Literatura    592
  Afiliacje    595
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia