Chemia fizyczna. Tom 1

Podstawy fenomenologiczne

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Od wielu lat podręcznik znany i uznawany za standard na wielu uczelniach. Poprowadzono w nim spójny i jednolity wykład chemii fizycznej, który opiera się na termodynamice oraz mechanice kwantowej. Od czasu pierwszego wydania zaszło jednak wiele zmian w zakresie zjawisk i metod fizykochemicznych i dlatego grono specjalistów - uczniów profesorów Pigonia i Ruziewicza - podjęło się dokonania niezbędnych uzupełnień i aktualizacji podręcznika, aby mógł on nadal pełnić rolę podstawowego kompendium wiedzy z tej dziedziny.


Podstawowe zmiany, których dokonano w nowym wydaniu to:


• dołączenie odniesień do najnowszych osiągnięć i zjawisk w dziedzinie chemii fizycznej, m.in. w zakresie metod analitycznych i badawczych, zastosowań, powstawania i stabilności struktur biologicznych,
• dostosowanie do obowiązującej nomenklatury fizykochemicznej,
• reorganizacja treści podręcznika i wzbogacenie jej dodatkowymi paragrafami i materiałem ilustracyjnym.


Rok wydania2005
Liczba stron640
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14484-5
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  Wstęp    1
  1. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA    3
    1.1. Pojęcia podstawowe    3
    1.2. Pierwsza zasada termodynamiki    8
      1.2.1. Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki    8
      1.2.2. Praca    10
      1.2.3. Energia wewnętrzna    12
    1.3. Podstawy termochemii    16
      1.3.1. Ciepło reakcji w stałej objętości i pod stałym ciśnieniem; entalpia    16
      1.3.2. Związek między Cp a Cv oraz między ?Hr a ?Ur    20
      1.3.3. Zależność ciepła reakcji od ciśnienia (objętości) i od temperatury    23
      1.3.4. Prawo Hessa. Standardowe ciepło reakcji    25
      1.3.5. Doświadczalne metody wyznaczania ciepła reakcji    29
    1.4. Druga zasada termodynamiki    31
      1.4.1. Procesy odwracalne i nieodwracalne    31
      1.4.2. Entropia    32
      1.4.3. Energia swobodna i entalpia swobodna    36
      1.4.4. Produkcja entropii w reakcji chemicznej. Powinowactwo chemiczne    39
      1.4.5. Związki między funkcjami termodynamicznymi    41
    1.5. Statyka chemiczna    45
      1.5.1. Układy otwarte. Potencjał chemiczny    45
      1.5.2. Potencjał chemiczny i powinowactwo. Równowaga chemiczna i fazowa    47
      1.5.3. Funkcje termodynamiczne gazu doskonałego    49
      1.5.4. Roztwory doskonałe i idealne    53
      1.5.5. Prawo działania mas    53
      1.5.6. Zależność stałych równowagi od temperatury i ciśnienia. Reguła przekory    58
      1.5.7. Roztwory rzeczywiste    61
      1.5.8. Powinowactwo standardowe i stała równowagi    69
      1.5.9. Twierdzenie Nernsta-Plancka    71
      1.5.10. Obliczanie wartości standardowego powinowactwa i stałej równowagi reakcji    74
      1.5.11. Obliczanie stężeń reagentów w stanie równowagi    76
  2. UKŁADY JEDNOSKŁADNIKOWE: GAZY I FAZY SKONDENSOWANE    81
    2.1. Teoria kinetyczna gazów    81
      2.1.1. Rozkład prędkości cząsteczek gazu    82
      2.1.2. Równanie stanu gazu    85
      2.1.3. Molowa pojemność cieplna gazu doskonałego    86
      2.1.4. Zderzenia cząsteczek gazu    89
    2.2. Gazy rzeczywiste    92
      2.2.1. Właściwości gazów rzeczywistych - gaz van der Waalsa    92
      2.2.2. Równania stanu gazów rzeczywistych    99
      2.2.3. Skraplanie gazów i zjawiska krytyczne    107
      2.2.4. Zredukowane równanie stanu. Teoremat o stanach odpowiadających sobie    111
      2.2.5. Współczynniki lotności    115
      2.2.6. Funkcje termodynamiczne gazów rzeczywistych    118
    2.3. Fazy skondensowane    120
      2.3.1. Funkcja rozkładu w fazach skondensowanych    120
      2.3.2. Stan ciekły    121
      2.3.3. Równania stanu cieczy    123
    2.4. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych    126
      2.4.1. Przemiany fazowe pierwszego i drugiego rodzaju    127
      2.4.2. Prawo Clausiusa-Clapeyrona    133
      2.4.3. Wykresy fazowe układów jednoskładnikowych    139
      2.4.4. Przemiany monotropowe i enancjotropowe    143
  3. RÓWNOWAGI FAZOWE W UKŁADACH WIELOSKŁADNIKOWYCH    147
    3.1. Reguła faz Gibbsa    147
      3.1.1. Stopnie swobody    148
      3.1.2. Składniki niezależne    150
      3.1.3. Prawo przesunięć równowagi    154
    3.2. Układy dwuskładnikowe    155
      3.2.1. Rozpuszczalność wzajemna dwóch cieczy    155
      3.2.2. Prężność pary nasyconej nad roztworem. Prawo Raoulta i prawo Henry'ego    160
      3.2.3. Skład pary nad roztworem. Destylacja izotermiczna i izobaryczna    166
      3.2.4. Azeotropia    170
      3.2.5. Heteroazeotropia i heterozeotropia    173
      3.2.6. Rozpuszczalność gazów w cieczach    177
      3.2.7. Równowaga cieczy i fazy stałej w układzie dwuskładnikowym    179
    3.3. Zjawiska osmotyczne w układach dwuskładnikowych    189
      3.3.1. Ebuliometria i kriometria    189
      3.3.2. Ciśnienie osmotyczme roztworu    195
    3.4. Układy trójskładnikowe    199
      3.4.1. Trójkąt stężeń Gibbsa    199
      3.4.2. Rozpuszczalność wzajemna trzech cieczy    200
      3.4.3. Prawo podziału Nernsta    203
      3.4.4. Równowagi między fazami ciekłymi i stałymi    206
    3.5. Współczynniki aktywności składnika w roztworze    210
    3.6. Kinetyka i mechanizm przemian fazowych    218
  4. FAZY POWIERZCHNIOWE I UKŁADY DYSPERSYJNE    224
    4.1. Molekularna struktura warstwy powierzchniowej    224
    4.2. Adsorpcja    227
      4.2.1. Adsorpcja fizyczna i chemiczna    227
      4.2.2. Izoterma adsorpcji Langmuira    230
      4.2.3. Izotermy adsorpcji w układach rzeczywistych    233
      4.2.4. Adsorpcja w materiałach porowatych    234
      4.2.5. Zastosowania    236
    4.3. Zjawiska powierzchniowe w fazach jednoskładnikowych    239
      4.3.1. Termodynamika fazy powierzchniowej    239
      4.3.2. Ciśnienie pęcherzykowe    241
      4.3.3. Prężnożć pary nad zakrzywioną powierzchnię    244
      4.3.4. Napięcie powierzchniowe czystych cieczy    246
      4.3.5. Napięcie międzyfazowe. Praca adhezji, kąt zwilżania    246
      4.3.6. Metody pomiaru napięcia powierzchniowego    249
    4.4. Zjawiska powierzchniowe w roztworach    252
      4.4.1. Napięcie powierzchniowe roztworów. Równanie Szyszkowskiego    252
      4.4.2. Równanie adsorpcji Gibbsa i równanie stanu gazu dwuwymiarowego    253
      4.4.3. Adsorpcja z roztworów    257
    4.5. Struktura warstw powierzchniowych    259
      4.5.1. Warstwy monomolekularne na powierzchniach ciekłych    259
      4.5.2. Materiały do otrzymywania warstw Langmuira    263
      4.5.3. Otrzymywanie i właściwości warstw Langmuira-Blodgett    264
      4.5.4. Samoorganizujące się warstwy molekularne    266
    4.6. Procesy agregacji w układach wielofazowych    268
    4.7. Układy dyspersyjne    275
      4.7.1. Klasyfikacja układów dyspersyjnych    277
      4.7.2. Metody otrzymywania układów dyspersyjnych    280
      4.7.3. Trwałość układów dyspersyjnych    283
      4.7.4. Funkcje rozkładu mas molowych i średnie masy molowe    289
      4.7.5. Właściwości molekularno-kinetyczne    291
      4.7.6. Właściwości optyczne    297
      4.7.7. Zjawiska elektrokinetyczne    301
  5. ELEKTROCHEMIA    307
    5.1. Równowagi jonowe w roztworach    308
      5.1.1. Aktywności jonów i aktywność elektrolitu    308
      5.1.2. Teoria elektrolitów mocnych    310
      5.1.3. Iloczyn rozpuszczalności    319
      5.1.4. Równowagi kwasowo-zasadowe. Teoria Bronsteda    322
      5.1.5. Inne teorie kwasów i zasad    331
      5.1.6. Wykładnik jonów wodorowych (pH)    332
    5.2. Różnice potencjałów na granicach faz    334
      5.2.1. Potencjał Volty i potencjał Galvaniego    337
      5.2.2. Elektryczna warstwa podwójna    339
      5.2.3. Potencjał elektrochemiczny i różnica potencjałów na granicy faz    341
    5.3. Ogniwa elektrochemiczne    345
      5.3.1. Termodynamika ogniwa    345
      5.3.2. Potencjał półogniwa. Potencjał standardowy    349
      5.3.3. Rodzaje półogniw    352
      5.3.4. Wyznaczanie standardowych potencjałów półogniw i współczynników aktywności elektrolitu    356
      5.3.5. Szereg napięciowy metali    358
      5.3.6. Pomiar siły elektromotorycznej    360
      5.3.7. Potencjał dyfuzyjny. Ogniwa stężeniowe    362
      5.3.8. Potencjał membranowy. Elektrody jonoselektywne. Pomiary pH    365
      5.3.9. Ogniwa jako źródła energii    370
    5.4. Polaryzacja elektrod i procesy elektrodowe    376
      5.4.1. Energetyczne i kinetyczne warunki elektrolizy. Nadpotencjał    377
      5.4.2. Nadpotencjał dyfuzyjny    380
      5.4.3. Nadpotencjał aktywacyjny    383
      5.4.4. Nadpotencjał wydzielania wodoru    385
      5.4.5. Pasywacja i korozja metali. Wykresy Pourbaix'go    388
    5.5. Przewodnictwo elektryczne elektrolitów    390
      5.5.1. Wędrówka jonów    391
      5.5.2. Przewodność elektrolityczna i przewodność molowa    391
      5.5.3. Zależność przewodnictwa roztworu od stężenia    398
      5.5.4. Wpływ temperatury, ciśnienia i rodzaju rozpuszczalnika na przewodnictwo roztworów elektrolitów    405
      5.5.5. Liczby przenoszenia jonów    408
      5.5.6. Zastosowanie pomiarów przewodnictwa roztworów elektrolitów    413
      5.5.7. Przewodnictwo stopionych soli    415
      5.5.8. Przewodnictwo elektryczne kryształów jonowych    418
    5.6. Elektrochemiczne metody analizy    419
      5.6.1. Potencjometria i pehametria    420
      5.6.2. Kulometria    422
      5.6.3. Konduktometria    423
      5.6.4. Polarografia, woltamperometria i amperometria    424
      5.6.5. Metody inwersyjne    431
  6. ZJAWISKA TRANSPORTU I PROCESY NIEODWRACALNE    433
    6.1. Zjawiska transportu    434
      6.1.1. Efuzja    434
      6.1.2. Przewodzenie ciepła    435
      6.1.3. Dyfuzja    437
      6.1.4. Termodyfuzja    440
      6.1.5. Przepływ lepki    442
    6.2. Termodynamika procesów nieodwracalnych    447
      6.2.1. Lokalny opis termodynamiczny    447
      6.2.2. Źródło entropii    449
      6.2.3. Sprzężenia procesów    455
      6.2.4. Efekty krzyżowe    458
      6.2.5. Stany stacjonarne    460
      6.2.6. Zasada ewolucji. Struktury dysypacyjne    462
      6.2.7. Stabilność stanów stacjonarnych. Samoorganizacja    464
  7. KINETYKA CHEMICZNA    467
    7.1. Podstawy kinetyki chemicznej    468
      7.1.1. Szybkość i rząd reakcji    468
      7.1.2. Reakcje elementarne    470
    7.2. Doświadczalne metody badań kinetycznych    473
      7.2.1. Metody pomiarów kinetycznych    473
      7.2.2. Badanie kinetyki szybkich reakcji    476
      7.2.3. Wykrywanie przejściowych produktów reakcji    479
    7.3. Podstawowe równania kinetyczne    481
      7.3.1. Reakcje pierwszego rzędu    481
      7.3.2. Reakcje drugiego rzędu    485
      7.3.3. Reakcje trzeciego rzędu    486
      7.3.4. Reakcje n-tego rzędu    488
      7.3.5. Metody wyznaczania rzędu reakcji    490
      7.3.6. Równania kinetyczne reakcji biegnących w reaktorach przepływowych    493
    7.4. Kinetyka reakcji złożonych    495
      7.4.1. Reakcje odwracalne    495
      7.4.2. Reakcje równoległe    499
      7.4.3. Reakcje następcze    500
      7.4.4. Równowaga wstępna    504
      7.4.5. Przykłady mechanizmów reakcji złożonych    507
    7.5. Reakcje łańcuchowe    512
      7.5.1. Zarys mechanizmu reakcji łańcuchowych    512
      7.5.2. Proste przykłady kinetyki nierozgałęzionych reakcji łańcuchowych    515
      7.5.3. Reakcja syntezy HBr    517
      7.5.4. Rozgałęzione reakcje łańcuchowe i reakcje wybuchowe    518
    7.6. Mechanizm reakcji elementarnych    523
      7.6.1. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Równanie Arrheniusa    523
      7.6.2. Energia aktywacji reakcji złożonych    526
      7.6.3. Teoria zderzeń aktywnych dla reakcji dwucząsteczkowych    529
      7.6.4. Podstawowe pojęcia teorii stanu przejściowego    532
      7.6.5. Powierzchnia energii potencjalnej i współrzędna reakcji    535
      7.6.6. Rola oscylacji w molekularnym przebiegu reakcji    541
      7.6.7. Stała szybkości reakcji w teorii stanu przejściowego    544
      7.6.8. Reakcje jednocząsteczkowe: mechanizm Lindemanna    548
      7.6.9. Reakcje trójcząsteczkowe    554
      7.6.10. O mechanizmie reakcji w roztworach    555
    7.7. Kataliza i autokataliza    559
      7.7.1. Katalizatory    559
      7.7.2. Kataliza homogeniczna    561
      7.7.3. Katalityczne działanie enzymów    564
      7.7.4. Reakcje autokatalityczne    570
      7.7.5. Reakcje oscylacyjne. Hipercykle    573
    7.8. Kataliza heterogeniczna    578
      7.8.1. Rola adsorpcji w reakcjach kontaktowych    579
      7.8.2. Podział stałych katalizatorów. Nośniki i promotory    580
      7.8.3. Działanie katalizatorów metalicznych    582
      7.8.4. Działanie katalityczne półprzewodników    585
      7.8.5. Tlenki metali przejściowych    586
      7.8.6. Działanie katalizatorów glinokrzemianowych    586
      7.8.7. Szybkość reakcji kontaktowych w warunkach statycznych    587
      7.8.8. Energia aktywacji reakcji kontaktowych    592
    7.9. Kinetyka reakcji jonowych i homogenicznych reakcji katalitycznych w roztworach    593
      7.9.1. Wpływ ładunków reagujących jonów na stałą szybkości    594
      7.9.2. Reakcje o szybkości ograniczonej dyfuzją    595
      7.9.3. Reakcje z wymianą elektronu: teoria Marcusa    597
      7.9.4. Efekty solne w reakcjach jonowych    603
      7.9.5. Kataliza kwasowo-zasadowa    604
      7.9.6. Związki kompleksowe w katalizie homogenicznej    608
    7.10. Kinetyka niektórych procesów w układach wielofazowych    610
      7.10.1. Kinetyka rozpuszczania i krystalizacji z roztworów    610
      7.10.2. O kinetyce reakcji z udziałem faz stałych    612
  Dodatki    617
    D.1. Różniczka zupełna, niezupełna, zależność Eulera    617
    D.2. Wartości niektórych całek spotykanych w teorii kinetycznej i termodynamice statystycznej gazu doskonałego    618
    D.3. Elementy analizy wektorowej    618
  Literatura uzupełniająca    620
  Skorowidz nazwisk    624
  Skorowidz rzeczowy    628
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia