Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób starszych

W poszukiwaniu modelu

1 opinia

Format:

ibuk

Publikacja ma dużą wartość praktyczną z uwagi na obserwowane w Polsce wysokie bezrobocie wśród osób starszych i brak spójnego programu polityczno-społecznego w tej kwestii. Założeniem badawczym projektu była próba przedstawienia w ujęciu modelowym zespołu przedsięwzięć i środków prawnych, które należy podjąć, by doprowadzić do ograniczenia rozmiarów prezentowanego zjawiska. Poszukiwania rozwiązań zaczęto od analizy regulacji prawnych wybranych państw europejskich: Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Holandii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Węgier. Zakres przedmiotowy badań obejmował instytucje prawne, które w danym kraju z pozytywnym skutkiem wykorzystywano do ograniczania lub eliminowania bezrobocia, została także rozważona ich przydatność w warunkach polskich. Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków polityki społecznej, prawa rynku pracy, prawa zabezpieczeni a społecznego oraz do podmiotów i osób podejmujących trud procesu legislacyjnego.


Liczba stron362
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-912-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  
  Część I. Magdalena Paluszkiewicz    13
  1. Wprowadzenie    13
  2. Węgry – raport cząstkowy    17
  2.1. Uwagi ogólne    17
  2.2. Środki prawne służące utrzymaniu osób starszych w zatrudnieniu    23
  2.2.1. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na starszy wiek    23
  2.2.2. Zmniejszanie kosztów zatrudnienia pracowników starszych    25
  2.2.3. Warunki wykonywania pracy przez pracowników starszych    27
  2.2.4. Ochrona trwałości zatrudnienia    28
  2.3. Środki wspierające powrót bezrobotnych osób starszych na rynek pracy    30
  2.3.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w dostępie do zatrudnienia    30
  2.3.2. Subsydiowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnych osób starszych    31
  2.3.3. Programy prac publicznych    35
  2.3.4. Wspieranie kształcenia zawodowego osób bezrobotnych u pracodawców    40
  2.3.5. Wsparcie rozpoczęcia działalności na własny rachunek    42
  2.3.6. Zatrudnienie terminowe    42
  2.3.7. Usługi oferowane przez publiczne służby zatrudnienia    43
  2.4. Świadczenia łagodzące skutki bezrobocia    45
  2.5. Podsumowanie    49
  3. Niemcy – raport cząstkowy    52
  3.1. Uwagi wprowadzające    52
  3.2. Środki prawne wspierające zatrudnienie pracowników starszych    58
  3.2.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na starszy wiek    58
  3.2.2. Zmniejszanie kosztów zatrudnienia pracowników starszych    60
  3.2.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników starszych    62
  3.2.4. Warunki wykonywania pracy przez pracowników starszych    64
  3.2.5. Ochrona trwałości zatrudnienia pracowników starszych    67
  3.2.6. Działania partnerów społecznych wspierające zatrudnienie pracowników starszych    68
  3.3. Środki wspomagające powrót bezrobotnych osób starszych na rynek pracy    69
  3.3.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek starszy w fazie poprzedzającej zatrudnienie    69
  3.3.2. Umowa o pracę na czas określony z bezrobotną osobą starszą    69
  3.3.3. Częściowa redukcja kosztów zatrudnienia bezrobotnej osoby starszej    71
  3.3.4. Programy prac publicznych    73
  3.3.5. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu    75
  3.3.6. Aktualizowanie kwalifikacji zawodowych przez starsze osoby bezrobotne    77
  3.3.7. Finansowe zachęty zatrudnieniowe kierowane do starszych osób bezrobotnych    78
  3.3.8. Wsparcie podjęcia działalności na własny rachunek    80
  3.3.9. Zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia    81
  3.3.10. Działania partnerów społecznych na rzecz aktywizacji zawodowej starszych osób bezrobotnych    81
  3.3.11. Usługi oferowane przez publiczne służby zatrudnienia    83
  3.4. Środki łagodzące skutki bezrobocia wśród osób starszych    84
  3.5. Podsumowanie    96
  4. Dania – raport cząstkowy    98
  4.1. Uwagi wprowadzające    98
  4.2. Środki prawne wspierające utrzymanie zatrudnienia przez pracowników starszych    103
  4.2.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek starszy    103
  4.2.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników starszych    105
  4.2.3. Zmniejszanie kosztów zatrudnienia pracowników starszych    108
  4.2.4. Warunki wykonywania pracy przez pracowników starszych    109
  4.2.5. Ochrona trwałości zatrudnienia    111
  4.3. Środki prawne wspierające powrót bezrobotnych osób starszych na rynek pracy    113
  4.3.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w dostępie do zatrudnienia    113
  4.3.2. Szkolenia dla osób bezrobotnych    114
  4.3.3. Subsydiowanie zatrudnienia osób starszych    114
  4.3.4. Sieć seniorów    116
  4.3.5. Podjęcie działalności na własny rachunek przez starszą osobę bezrobotną    116
  4.3.6. Zatrudnienie terminowe bezrobotnych osób starszych    117
  4.3.7. Działania podejmowane przez publiczne służby zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej starszych osób bezrobotnych    117
  4.4. Środki prawne łagodzące skutki bezrobocia osób starszych    120
  4.5. Środki zachęcające do aktywizacji zawodowej a system zabezpieczenia na starość    126
  4.6. Podsumowanie    129
  5. Belgia – raport cząstkowy    131
  5.1. Uwagi wprowadzające    131
  5.2. Środki prawne służące utrzymaniu zatrudnienia przez pracowników starszych    137
  5.2.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na starszy wiek podczas zatrudnienia    137
  5.2.2. Redukcja kosztów zatrudnienia pracowników starszych    139
  5.2.3. Warunki wykonywania pracy przez pracowników starszych    140
  5.2.4. Ochrona trwałości zatrudnienia pracowników starszych    145
  5.2.5. Dodatek aktywizacyjny    152
  5.2.6. Bonus emerytalny    152
  5.3. Środki prawne wspierające powrót bezrobotnych osób starszych na rynek pracy    154
  5.3.1. Outplacement pracowników starszych    154
  5.3.2. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w dostępie do zatrudnienia    155
  5.3.3. Zakładowy plan zatrudnienia pracowników starszych    156
  5.3.4. Redukcja kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnej osoby starszej    157
  5.3.5. Zatrudnienie w ramach lokalnych agencji zatrudnienia    159
  5.3.6. Podjęcie działalności na własny rachunek przez starsze osoby bezrobotne    161
  5.3.7. Usługi oferowane przez publiczne służby zatrudnienia    161
  5.4. Świadczenia pieniężne łagodzące skutki bezrobocia    162
  5.5. Podsumowanie    171
  6. Zarys pozycji starszych osób na polskim rynku pracy    173
  7. Wnioski    187
  
  Część II. Tatiana Wrocławska    201
  1. Wprowadzenie    201
  2. Środki prawne wspierające zatrudnienie osób starszych w Republice Czeskiej    205
  2.1. Uwagi wprowadzające    205
  2.2. Ocena ustawodawstwa czeskiego na rok 2013 oraz sformułowane zalecenia    206
  2.3. Kodeksowe unormowania odnoszące się do starszych pracowników    208
  2.3.1. Trwałość stosunku pracy oraz inne gwarancje dla osób w wieku starszym    208
  2.3.2. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy według czeskiego kodeksu pracy    210
  2.4. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek starszy    211
  2.5. Zabezpieczenie emerytalne    213
  2.5.1. Prawo do emerytury    213
  2.5.2. Łączenie pracy zarobkowej z emeryturą    216
  2.5.3. Prawo do wcześniejszej emerytury w obniżonym wieku    216
  2.6. Pomoc na rzecz bezrobotnych osób starszych oraz poszukujących pracy    217
  2.7. Programy krajowe na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa    218
  2.8. Uwagi podsumowujące    219
  3. Środki prawne wspierające zatrudnienie osób starszych na Litwie    221
  3.1. Wprowadzenie    221
  3.1.1. Ocena sytuacji Litwy na tle innych państw UE-28 na podstawie Wskaźnika Aktywnego Starzenia się    221
  3.1.2. Ocena aktywności starszych pracowników na przykładzie danych statystycznych    222
  3.2. Kodeksowe unormowania odnoszące się do osób w wieku starszym    225
  3.3. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek     232
  3.4. Środki prawne służące przeciwdziałaniu bezrobociu wśród osób starszych    234
  3.4.1. Kategorie starszych pracowników    235
  3.4.2. Rodzaje pomocy    235
  3.4.3. Świadczenia z tytułu bezrobocia    239
  3.4.4. Rola partnerów społecznych    240
  3.5. Prawo do emerytury    241
  3.5.1. Rodzaje emerytur    241
  3.5.2. Wysokość i warunki nabycia emerytury    241
  3.6. Uwagi końcowe    243
  4. Środki prawne mające na celu wydłużenie aktywności zawodowej osób starszych w Republice Słowacji    246
  4.1. Dane dotyczące aktywności zawodowej osób starszych w Republice Słowacji    246
  4.2. Programy na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych    247
  4.3. Świadczenia emerytalno-rentowe, z tytułu bezrobocia oraz ubóstwa dla osób starszych    252
  4.4. Kodeksowe unormowania w odniesieniu do zatrudnienia osób starszych    256
  4.5. Unormowania antydyskryminacyjne w ustawodawstwie słowackim a pozycja osób starszych    259
  4.6. Uwagi podsumowujące    260
  5. Środki prawne mające na celu wydłużenie aktywności zawodowej osób starszych w Holandii    263
  5.1. Dane dotyczące aktywności zawodowej osób starszych w Holandii    263
  5.2. Programy, środki prawne oraz akty normatywne na rzecz zwiększania aktywności zawodowej osób starszych    265
  5.3. Środki przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia dla osób starszych    269
  5.4. Ustawowe regulacje oraz gwarancje w odniesieniu do zatrudnienia osób w wieku starszym    272
  5.5. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek starszy    276
  5.6. Nabycie uprawnień emerytalnych     276
  5.7. Uwagi podsumowujące    278
  6. Wnioski    280
  
  Część III. Mirosław Włodarczyk    293
  1. Uwagi wprowadzające    293
  2. Środki prawne mające na celu wsparcie osób starszych na rynku pracy w Finlandii    295
  2.1. Narodowy Program na rzecz Osób Starszych (1998–2002)    295
  2.2. Zmiany regulacji prawnych    298
  2.3. Zmiany w prawie zatrudnienia    299
  2.4. Zmiany w prawie emerytalnym    300
  2.5. Przesłanki podejmowania zatrudnienia w wieku emerytalnym    303
  
  Część IV. Mirosław Włodarczyk     305
  1. W poszukiwaniu modelu przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych – analiza modelowa (refleksje na tle uzyskanych wyników badań). Uwagi wprowadzające – założenia konstrukcyjne modelu    305
  2. Elementy konstrukcyjne modelu przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych    309
  
  Bibliografia    331
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia