„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy” to pozycja obowiązkowa na półkach nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – jednym słowem wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację stworzył zespół autorski w składzie: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka (współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń). Autorzy to jednocześnie zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać:


- nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach;
- promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji;
- koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji;
- wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.


Prace nad strategią ukończono w lipcu 2017 roku, książka ukazuje się w lipcu 2018 roku. Odległość czasowa niezbyt wielka, ale brzemienna w wydarzenia. Przede wszystkim w październiku 2017 roku została powołana do życia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, instytucja, która przejęła zadania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynrodowej, ale też kilku innych działów, wydziałów i departamentów resortowych. Przed publikacją autorzy starali się wprowadzić konieczne zmiany, uwzględniające nową sytuację, choć nie zawsze było to możliwe.


Autorzy diagnozują aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i sugerują najlepsze sposoby rozwikłania problemów, podpowiadają najlepsze rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że szybka realizacja niektórych proponowanych zmian nie jest możliwa, gdyż wymagałaby ogromnych zmian systemowych – są to jednak plany maksimum, które pokazują bolączki i rzeczy ważne dla nauczycieli, uczniów, studentów, rodziców dzieci polskiego pochodzenia i cudzoziemców z różnych powodów uczących się języka polskiego (np. migrantów, uchodźców, ale też reemigrantów, którzy wchodzą w polski system edukacyjny), ważne także dla miłośników polskiej literatury, polskiego teatru i polskiego kina, przebywających za granicą, gdzie dostęp do dóbr kultury bywa bardzo ograniczony; dla polskich turystów, podróżników, pasażerów, którzy próżno oczekują polskich zapowiedzi w samolotach, polskojęzycznej obsługi w pociągach czy polskich napisów na takich lotniskach. Fragmenty tej publikacji będą przydatne na specjalnościach glottodydaktycznych, na podyplomowych studiach kształcących przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Powinni po nią sięgnąć nauczyciele i wykładowcy, ale też studenci. Inspirację z tego opracowania winni czerpać ci, od których pewne zmiany, decyzje, możliwości wcielenia w życie proponowanych rozwiązań zależą.


Opracowanie pokazuje stan na przełomie lat 2017 i 2018 – stan, który systemowo wciąż jest taki sam. Daje podstawę do przemyślenia, wskazuje, co można naprawić szybko i łatwo, a co wymaga o wiele większego wysiłku. Chcemy zdecydowanie podkreślić – a to bardzo ważne – że opracowanie pokazuje też wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i mocne strony polskiej edukacji glottodydaktycznej oraz promocji Polski i języka polskiego.


Rok wydania2018
Liczba stron340
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3535-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Słowo wstępne /    17
  Preambuła /    19
  
  Rozdział I
  Sytuacja językowa dzieci z rodzin polskich w kontekście migracji międzynarodowych
  
  Streszczenie /    23
  1. Świat migracji /    25
  2. Dwujęzyczność dzieci i młodzieży polskiej za granicą /    26
  2.1. Zalety wychowania dwujęzycznego /    28
  3. Polszczyzna za granicą, czyli język na emigracji /    29
  4. Strategie adaptacyjne rodziców a przekazywanie języka i kultury /    30
  4.1. Integracja /    31
  4.2. Asymilacja /    31
  4.3. Separacja /    31
  4.4. Marginalizacja /    32
  5. Typ rodziny a przekazywanie języka i kultury /    32
  5.1. Rodziny polskie /    32
  5.2. Rodziny mieszane /    33
  5.3. Rodziny polskie „wędrujące” /    33
  6. Stosunek rodzin do podtrzymywania ciągłości językowo-kulturowej /    34
  6.1. Znaczenie edukacji szkolnej dla zachowania i rozwoju znajomości języka /    35
  7. Rola rodziców w przekazywaniu języka i kultury polskiej /    36
  8. Analiza SWOT /    37
  9. Kierunki przyszłych działań /    38
  10. Bibliografia /    40
  
  Rozdział II
  Placówki prowadzące nauczanie języka polskiego za granicą – ich rola, zadania i funkcje
  
  Streszczenie /    43
  Podstawy prawne funkcjonowania placówek prowadzących nauczanie języka polskiego za granicą /    45
  1. Specyfika placówek prowadzących nauczanie w języku polskim za granicą /    46
  1.1. Szkoły i szkolne punkty konsultacyjne (SPK) działające przy placówkach dyplomatycznych i pod nadzorem pedagogicznym ORPEG /    47
  1.2. Społeczne szkoły sobotnie /    48
  1.3. Szkoły, w których prowadzone jest nauczanie w języku polskim, należące do systemów edukacji innych państw /    50
  1.4. Szkoły europejskie /    51
  2. Rola i zadania ORPEG /    51
  3. Aktualna sytuacja placówek prowadzących nauczanie języka polskiego za granicą w świetle rozwiązań prawnych /    52
  3.1. Dostępność kształcenia w języku polskim jako odziedziczonym /    52
  3.2. Funkcje i zadania szkół polonijnych /    54
  3.2.1. Wspólnota wokół szkoły /    55
  3.3. Specyfika nauczania w szkołach poza granicami Polski /    55
  3.3.1. Czas przeznaczony na naukę /    56
  3.3.2. Kompetencje językowe uczniów /    56
  3.3.3. Doświadczenia edukacyjne uczniów /    57
  3.3.4. Specyfika nauczania języka odziedziczonego /    58
  3.4. Analiza SWOT /    59
  4. Przykłady dobrych praktyk /    62
  4.1. Motywowanie do nauki języka w polskiej szkole i promowanie dwujęzyczności /    62
  4.2. Opracowywanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych /    62
  4.3. Równy dostęp do edukacji w języku polskim /    62
  4.4. Kompleksowa pomoc szkołom /    62
  5. Oświata polonijna na świecie – szkoły społeczne jako główny filar kształcenia językowego pokoleń polonijnych /    64
  5.1. Historia szkół społecznych – zarys /    64
  5.2. Liczba szkół społecznych języka polskiego i ich uczniów w największych skupiskach polskiej diaspory /    65
  5.3. Wyzwania /    67
  6. Ocena dotychczasowych rozwiązań wraz z propozycjami ich modyfikacji /    68
  6.1. Placówki prowadzące nauczanie w języku polskim /    68
  6.1.1. Nieodpłatny dostęp do nauki języka motywacją do edukacji etnicznej, do dwujęzyczności /    68
  6.1.2. Szkolny punkt konsultacyjny – szkoła czy punkt? /    69
  6.1.3. Organizacja procesu dydaktycznego /    71
  6.2. Programy i materiały edukacyjne /    71
  6.2.1. Programy /    71
  6.2.2. Uczeń polonijny jako „cyfrowy tubylec” a pomoce do nauki języka polskiego /    73
  7. Podsumowanie – kierunki przyszłych działań /    76
  8. Oczekiwane rezultaty /    77
  9. Aneks /    78
  10. Bibliografia /    78
  
  Rozdział III
  Oświata polonijna na Wschodzie (problem wydzielony ze względu na specyfikę i tradycję)
  
  Streszczenie /    81
  Podstawy prawne funkcjonowania placówek prowadzących nauczanie języka polskiego na Wschodzie /    82
  1. Adresaci działań /    83
  2. Różnorodność podmiotów zajmujących się nauczaniem języka i kultury polskiej /    84
  2.1. Nauczanie dzieci /    84
  2.2. Nauczanie osób dorosłych /    85
  3. Specyfika nauczania języka polskiego na Wschodzie /    85
  3.1. Cele nauczania polszczyzny na Wschodzie /    85
  3.2. Metody, programy nauczania języka polskiego, pomoce dydaktyczne /    86
  3.3. Kadra nauczająca w szkołach na Wschodzie /    87
  3.4. Rozwój współpracy z Polską w zakresie promocji i oświaty /    88
  4. Analiza SWOT /    89
  5. Specyfika nauczania w wybranych krajach na Wschodzie ze wskazaniem najważniejszych problemów i rozwiązań /    92
  5.1. Armenia /    92
  5.2. Białoruś /    93
  5.3. Czechy (Republika Czeska) /    95
  5.4. Gruzja /    96
  5.5. Litwa /    97
  5.6. Łotwa /    98
  5.7. Mołdawia /    99
  5.8. Kazachstan /    100
  5.9. Rosja /    101
  5.10. Ukraina /    102
  6. Kierunki przyszłych działań /    104
  
  Rozdział IV
  Kształcenie dzieci i młodzieży z kontekstem migracyjnym w polskim systemie edukacji
  
  Streszczenie /    107
  Podstawy prawne edukacji cudzoziemców i reemigrantów w polskiej szkole /    109
  1. Modele kształcenia dzieci z kontekstem migracyjnym w ramach systemów edukacyjnych /    110
  2. Aktualna sytuacja w polskim szkolnictwie w świetle rozwiązań prawnych /    110
  2.1. Edukacja dzieci z kontekstem migracyjnym w Polsce – opis obowiązujących rozwiązań prawnych /    110
  2.2. Przyjęcie do szkoły /    111
  2.3. Znajomość języka polskiego – wsparcie językowe, pomoc asystenta językowo-kulturowego /    112
  2.4. Modele edukacji dzieci z kontekstem migracyjnym /    113
  2.5. Analiza SWOT /    113
  2.6. Przykłady dobrych praktyk /    115
  2.6.1. Rola doświadczonych nauczycieli glottodydaktyków /    115
  2.6.2. Rola asystenta językowo-kulturowego /    116
  2.6.3. Program Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi /    117
  2.6.4. Dobre praktyki we współpracy międzynarodowej /    117
  3. Ocena dotychczasowych rozwiązań z propozycjami ich modyfikacji /    118
  3.1. Modele edukacji dzieci z kontekstem migracyjnym /    119
  3.2. Wsparcie językowo-kulturowe /    122
  3.3. Określanie poziomu kompetencji językowej uczniów (potrzeby adresatów) /    123
  3.4. Jaki język polski? Drugi, obcy, odziedziczony /    124
  4. Podsumowanie – kierunki przyszłych działań /    125
  5. Oczekiwane rezultaty /    126
  6. Bibliografia /    127
  
  Rozdział V
  Nauczyciel języka polskiego jako ojczystego za granicą, jako odziedziczonego, drugiego, obcego
  
  Streszczenie /    129
  Podstawy prawne kształcenia nauczycieli /    131
  1. Kształcenie nauczycieli (polonistów) – stan obecny /    132
  1.1. Nauczyciele w polskim systemie oświatowym wobec wyzwań szkoły wielokulturowej /    135
  1.2. Analiza SWOT /    137
  2. Zarys propozycji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu glottodydaktyka polonistycznego /    138
  2. 1. Kwalifikacje /    138
  2. 2. Kompetencje /    138
  2.3. Przykłady dobrych praktyk /    143
  3. Nauczyciele uczący poza Polską – stan obecny /    143
  3.1. Problemy związane z kadrą nauczycielską uczącą języka polskiego w szkołach za granicą /    144
  3.2. Zadania nauczycieli uczących poza granicami kraju /    144
  3.3. Zróżnicowanie statusu i kwalifikacji nauczycieli w szkołach polskich za granicą /    145
  4. Podstawy prawne nauki języka polskiego za granicą /    148
  5. Analiza SWOT /    149
  5. 1. Przykłady dobrych praktyk /    150
  6. Cele strategii w zakresie regulacji prawnych statusu nauczyciela polonijnego. Kierunki przyszłych zmian i postulaty /    152
  6. 1. Równorzędne traktowanie nauczycieli ze szkół polskich poza Polską /    153
  6.2. Opracowanie statusu nauczyciela polonijnego /    154
  6.3. Określenie sposobów i warunków uzyskiwania uprawnień do nauczania języka polskiego przez nauczycieli pracujących w szkołach poza Polską /    155
  6.4. Finansowanie nauczycieli pracujących w szkołach poza Polską /    156
  6.5. Sposoby wliczania pracy nauczyciela w szkołach poza Polską do stażu pracy /    157
  7. Oczekiwane rezultaty (w odniesieniu do nauczycieli języka polskiego jako drugiego, odziedziczonego, obcego oraz zawodu glottodydaktyka polonistycznego) /    158
  8. Bibliografia /    159
  
  Rozdział VI
  Uregulowanie sytuacji finansowej i prawnej oświaty polskojęzycznej za granicą
  
  Streszczenie /    161
  Uregulowania prawne /    161
  1. Zadania prawne w zakresie edukacji i promocji języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego /    164
  2. Działalność polskich służb dyplomatycznych /    166
  3. Status nauczyciela (lektora) – uregulowania prawne /    167
  4. Finansowanie nauczania języka polskiego za granicą i promocji języka polskiego /    167
  4.1. Model scentralizowany (jeden ośrodek decyzyjny) /    168
  4.2. Model zdecentralizowany (kilka ośrodków decyzyjnych) /    168
  4.3. Jednostki autonomiczne /    168
  5. Inwentaryzacja ośrodków realizujących zadania w zakresie nauczania języka polskiego i jego promocji /    169
  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi /    169
  6.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – nauczyciele, lektorzy /    169
  6.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi – studenci /    170
  6.3. Infrastruktura /    170
  7. Wspomaganie polskiej kultury /    171
  8. Analiza SWOT /    171
  9. Podsumowanie /    172
  
  Rozdział VII
  Lektorzy i lektoraty języka polskiego w Polsce i w zagranicznych ośrodkach akademickich
  
  Streszczenie /    173
  1. Nauczanie języka polskiego w Polsce – wprowadzenie /    174
  1.1. Z praktyki nauczania polszczyzny jako języka obcego w Polsce w latach 1950–2015 /    175
  1.2. Przygotowywanie i wydawanie podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego /    177
  1.3. Szkolenia, kursy, warsztaty i studia dla nauczycieli języka polskiego jako obcego /    179
  1.4. Glottodydaktyka polonistyczna jako dziedzina badań naukowych procesu nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego i drugiego /    183
  2. Lektorzy i lektoraty języka polskiego na uczelniach zagranicznych – wprowadzenie /    186
  2.1. Praca lektora w dobie przemian /    186
  2.1.1. Oczekiwania zagranicznych ośrodków akademickich /    187
  2.1.2. Realizacja zobowiązań /    188
  2.1.3. Wymagania stawiane lektorom /    189
  2.1.4. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi /    189
  2.2. Polityka finansowa MNiSW /    190
  2.3. Analiza SWOT /    197
  2.4. Kierunki przyszłych działań /    198
  2.4.1. Kształcenie lektorów /    198
  2.4.2. Działalność Zespołu ds. Kształcenia i Kwalifikacji Lektorów i Wykładowców Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich /    199
  2.4.3. Prawne i administracyjne uregulowania statusu lektora /    199
  2.4.4. Wymagania wobec lektorów /    200
  2.4.5. Dofinansowanie lektorów i lektoratów /    200
  2.4.6. Lektoraty języka polskiego za granicą jako narzędzia polityki językowej państwa /    200
  2.4.7. Włączanie lektorów i lektoratów w program promocji języka i kultury polskiej w świecie /    202
  2.5. Podsumowanie /    202
  
  Rozdział VIII
  Studenci zagraniczni w Polsce
  
  Streszczenie /    205
  Podstawy prawne i regulacje dotyczące studiowania cudzoziemców w Polsce (w tym kursów przygotowawczych) /    206
  1. Aktualna sytuacja studentów cudzoziemców w Polsce /    206
  2. Przygotowanie uczelni do przyjmowania studentów obcokrajowców i opieki nad nimi /    209
  3. Dotychczasowa oferta dydaktyczna /    210
  3.1. Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim w Polsce /    210
  3.1.1. Charakterystyka kursów przygotowawczych /    210
  3.1.2. Uczestnicy kursów /    211
  3.1.3. Organizacja kursów przygotowawczych /    212
  3.2. Nauczanie języka polskiego jako obcego na polskich uniwersytetach – lektoraty języka polskiego /    213
  4. Analiza SWOT /    214
  4.1. Przykłady dobrych praktyk /    216
  5. Ocena dotychczasowych rozwiązań z propozycjami modyfikacji /    217
  6. Oczekiwane rezultaty /    218
  
  Rozdział IX
  Problemy lektoratów i polonistyk zagranicznych według podziału geograficznego. Studia przypadków
  
  Streszczenie /    221
  1. Wprowadzenie /    221
  2. Azja – Daleki Wschód /    221
  2.1. Chiny /    222
  2.2. Japonia /    224
  2.3. Korea Południowa /    227
  2.4. Korea Północna /    227
  2.5. Mongolia /    227
  3. Azja Południowa (Południowo-Wschodnia) /    228
  3.1. Indonezja /    228
  3.2. Indie /    230
  3.3. Malezja /    231
  3.4. Wietnam /    232
  3.5. Tajwan /    233
  4. Azja Środkowa /    234
  4.1. Kazachstan /    234
  4.2. Kirgistan /    236
  5. Ameryka Południowa /    236
  5.1. Brazylia /    237
  5.2. Argentyna /    238
  5.3. Paragwaj/     239
  6. Ameryka Północna /    240
  6.1. Kanada /    240
  6.2. USA /    241
  7. Australia /    242
  8. Afryka /    244
  8.1. Egipt /    244
  8.2. Maroko /    245
  8.3. Kenia /    245
  9. Europa /    246
  9.1. Kraje, które przyjmują lektorów z wymiany kulturalnej /    246
  9.2. Kraje organizujące akademickie nauczanie języka polskiego we własnym zakresie /    247
  10. Postulaty i kierunki przyszłych działań /    249
  
  Rozdział X
  Promocja języka polskiego i działania na rzecz podniesienia jego statusu
  
  Streszczenie /    251
  1. Zarys problematyki /    252
  1.1. Rywalizacja i hierarchia języków /    252
  1.2. Przykłady pozytywnych skutków świadomie prowadzonej polityki językowej /    253
  1.3. Status języka polskiego w Unii Europejskiej /    253
  1.4. Polszczyzna w międzynarodowej przestrzeni społecznej /    254
  1.5. Zadania polskiej polityki językowej w przyszłości /    254
  2. Ogólny schemat promocji polszczyzny /    255
  3. Specyfika promocji zagranicznej języka polskiego /    256
  3.1. Ideologia wspierania polszczyzny /    256
  3.2. Praktyczny charakter promocji języka /    257
  3.3. Idea otwartych zasobów /    257
  3.4. Upowszechnienie modelu „trzech filarów komunikacyjnych” /    258
  3.5. System promocji /    258
  3.6. Język jako część systemu administracji /    258
  4. Grupy docelowe (adresaci promocji) /    259
  5. Działania na rzecz podniesienia statusu języka polskiego w sferach biznesowej i publicznej poza granicami Polski /    259
  5.1. Ogólne ocieplenie obrazu polszczyzny /    259
  5.2. Działanie na rzecz obalenia stereotypu polszczyzny jako języka trudnego /    260
  5.3. Obalenie stereotypu polszczyzny jako języka niszowego i mało przydatnego /    260
  5.4. Zwiększenie obecności języka polskiego w miejscach odwiedzanych przez turystów z Polski (hotele, muzea, dworce i lotniska) /    260
  5.5. Obecność języka polskiego w środkach komunikacji obsługujących linie lotnicze do i z Polski /    261
  5.6. Wywieranie wpływu na państwa lub administrację lokalną w celu respektowania praw ludności polskiej do własnego języka w urzędach, szkolnictwie i w przestrzeni publicznej /    261
  5.7. Odblokowanie zasobów polskojęzycznej literatury pięknej i naukowej, umieszczonej w repozytoriach cyfrowych /    261
  5.8. Wskazanie wyselekcjonowanych użytkowników lub grup, które mogłyby pełnić funkcję ambasadorów polszczyzny /    262
  6. Działania organizacyjne do podjęcia na szczeblu centralnym /    262
  6.1. Stworzenie centralnej jednostki administracyjnej odpowiedzialnej za nauczanie i promocję języka polskiego w świecie /    262
  6.2. Powołanie departamentu języka polskiego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – koordynacja działań rządowych /    263
  6.3. Organizacja działań podnoszących status języka polskiego poza Polską (np. uznanie praw językowych grup polonijnych i polskich w Rosji, na Litwie, w Niemczech) /    263
  6.4. Budowanie prestiżu polszczyzny w powiązaniu z prestiżem kultury polskiej /    264
  6.5. Szkolenia w dziedzinie objętej strategią (w tym szczególnie wielojęzyczności i wielokulturowości dla pracowników placówek dyplomatycznych) /    264
  6.6. Finansowanie programów stypendialnych dla osób zainteresowanych językiem i kulturą polską /    265
  6.7. Zagwarantowanie środków na program mikrograntów wspierających oddolne inicjatywy promowania języka /    265
  6.8. Wprowadzenie – zwłaszcza na poziomie akademickim – studiów typu ‘studia polskie’, opartych na założeniach etnolingwistyki dydaktycznej /    265
  6.9. Wprowadzenie zajęć poświęconych sytuacji polszczyzny w UE do programów nauczania w szkołach średnich /    267
  6.10. Ochrona polonistyk zagranicznych z wykorzystaniem zasady proporcjonalności /    267
  7. Analiza SWOT /    268
  8. Bibliografia /    269
  
  Rozdział XI
  Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
  
  Streszczenie /    271
  Podstawy prawne funkcjonowania systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego /    271
  1. Wprowadzenie /    272
  2. Historia systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego /    272
  3. Analiza funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego /    274
  3.1. Liczba zdających egzaminy certyfikatowe w poszczególnych latach /    274
  3.2. Wiek, płeć i kraje pochodzenia zdających egzaminy certyfikatowe /    277
  3.3. Polskie pochodzenie zdających egzaminy certyfikatowe /    278
  3.4. Oceny uzyskiwane przez zdających egzaminy certyfikatowe /    279
  3.5. Ogólna ocena funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego w latach 2004–2015 /    280
  4. Funkcjonowanie systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego zgodnie z regulacjami prawnymi Ustawy o języku polskim, znowelizowanej 15 czerwca 2015 roku /    282
  5. Propozycje zmian w Ustawie o języku polskim z 15 czerwca 2015 roku /    283
  5.1. Określenie na nowo sposobu działania i zadań Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego /    284
  5.2. Regulacje prawne dotyczące egzaminów certyfikatowych dla dzieci i młodzieży /    284
  5.3. Wybór i akredytacja ośrodków egzaminacyjnych uprawnionych do organizowania i przeprowadzania egzaminów certyfikatowych w Polsce i za granicą /    285
  5.4. Wymagania stawiane egzaminatorom uprawnionym do pełnienia funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych oraz egzaminatorom członkom komisji /    285
  5.5. Opracowywanie i kontrola jakości materiałów egzaminacyjnych /    285
  5.6. Organizacja egzaminów certyfikatowych /    286
  5.7. Poprawa i ocena testów egzaminacyjnych /    286
  6. Podsumowanie /    286
  7. Bibliografia /    287
  
  Rozdział XII
  Promocja literatury polskiej jako narzędzia i przedmiotu edukacji językowo-kulturowej
  
  Streszczenie /    289
  1. Wprowadzenie /    290
  2. Obszary promocji /    290
  3. Literatura w obiegu edukacyjnym /    291
  3.1. Literatura jako narzędzie dydaktyczne /    291
  3.2. Literatura jako przedmiot nauczania /    292
  3.3. Literatura jako pomoc w nauczaniu języka (i kultury) /    293
  4. Promocja literatury w obiegu edukacyjnym /    295
  4.1. Literatura jako przedmiot nauczania /    295
  4.2. Promocja literatury polskiej w mediach /    297
  4.2.1. Literatura w internecie /    298
  4.2.2. Polityka przekładowa /    299
  4.2.3. Adaptacje filmowe literatury polskiej /    302
  5. Podsumowanie – kierunki przyszłych działań /    304
  6. Aneks. Działalność promocyjna /    305
  7. Bibliografia /    306
  
  Rozdział XIII
  Technologie cyfrowe w promocji języka polskiego
  
  Streszczenie /    309
  1. Wprowadzenie /    310
  2. Długofalowe finansowanie projektów automatycznego przetwarzania języka polskiego /    310
  3. Rozpoczęcie prac nad drugim etapem projektu Narodowego Korpusu Języka Polskiego /    311
  4. Stworzenie repozytorium cyfrowego materiałów źródłowych do nauczania i promocji języka polskiego /    312
  5. Rozbudowa ogólnodostępnych zasobów i narzędzi internetowych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego /    312
  6. Odkodowanie kanałów polskiej telewizji publicznej (TVP1, TVP2, kanały tematyczne) w przekazie satelitarnym /    313
  7. Zagwarantowanie środków na programy edukacyjne z zakresu języka polskiego jako obcego w telewizji publicznej i w internecie /    314
  8. Wsparcie dla idei wolnych zasobów cyfrowych służących promocji i nauczaniu języka polskiego /    314
  9. Stosowanie napisów oraz polskiej i wielojęzycznej audiodeskrypcji w polskich filmach i programach telewizyjnych /    315
  9.1. Propozycje nowych działań w zakresie promocji języka polskiego za pomocą polskich filmów /    317
  10. Analiza SWOT /    318
  11. Bibliografia /    319
  
  Posłowie /    321
  Rekomendacje /    327
  Terminy i definicje /    331
  
  Informacja o Stowarzyszeniu KOPIPOL – organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych /    337
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia