My niewidzialni

Historia Polaków w Niemczech

1 opinia

Format:

pdf, mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf, mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor prezentuje historię Polaków w Niemczech: traktuje o dziejach polskiej imigracji, a także o historycznych mniejszościach polskich na terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza aż do współczesności.


Polacy od stuleci stanowili część społeczeństwa niemieckiego, jednak dopiero po rozbiorach stali się dużą mniejszością w Królestwie Pruskim. Wkrótce przemiany społeczno-ekonomiczne uruchomiły procesy migracji, w wyniku których między początkiem XIX w. a czasami obecnymi osiem milionów Polaków przeniosło się na tereny, gdzie przeważała ludność niemieckojęzyczna.


Dziś Polacy – druga co do wielkości grupa mniejszościowa w Niemczech – tworzą bardzo zróżnicowaną społeczność. Są wśród nich wysiedleńcy i późni wysiedleńcy, którzy nie przyznają się do tożsamości polskiej, a jednak w domu mówią po polsku – nierzadko w gwarze śląskiej. Są też wysiedleńcy, którzy chcą jak najszybciej zintegrować się ze społeczeństwem niemieckim oraz tacy, którzy starają się pozostać Polakami. Są ludzie, którzy emigrowali z powodów ekonomicznych lub politycznych – część z nich ma obywatelstwo polskie, a część niemieckie. Co roku do Niemiec przybywają setki tysięcy polskich robotników sezonowych. Równolegle żyją tam potomkowie ludzi, których rzuciła do Niemiec II wojna światowa, a także migranci zarobkowi z czasów przedwojennych.


Peter Oliver Loew podjął próbę naszkicowania całościowego obrazu, mimo oczywistych problemów metodycznych związanych zarówno z niejednoznacznością określeń Niemcy i Polacy, jak i z pojęciem mniejszości.


The author presents the history of Poles in Germany: it deals with the history of Polish immigration, as well as the historical Polish minorities in Germany, from the Middle Ages to the present day.


Poles have been a part of German society for centuries, but only after the partitions did they become a large minority in the Kingdom of Prussia. Soon, socio-economic changes triggered migration processes, as a result of which, between the beginning of the 19th century and sometimes today, eight million Poles moved to areas where the majority of the German-speaking population was.


Today, Poles - the second largest minority group in Germany - form a very diverse community. Among them there are displaced persons and late displaced persons who do not admit to their Polish identity, and yet speak Polish at home - often in Silesian dialect. There are also displaced persons who want to integrate with German society as quickly as possible and those who try to remain Poles. There are people who emigrated for economic or political reasons - some of them have Polish citizenship, and some German. Hundreds of thousands of Polish seasonal workers come to Germany every year. At the same time, there are descendants of people who were thrown to Germany by the Second World War, as well as economic migrants from the pre-war period.


Peter Oliver Loew attempted to sketch the overall picture, despite the obvious methodological problems related both to the ambiguity of the terms Germans and Poles, and to the concept of minorities.


Liczba stron316
WydawcaUniwersytet Warszawski
TłumaczenieJustyna Górny
ISBN-13978-83-235-2824-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  I. Jak to się wszystko zaczęło: średniowiecze i nowożytność    15
  Polskie księżniczki w Rzeszy    17
  Handlarze i wędrowcy    19
  Mazury i Śląsk jako obszary polskiego osadnictwa na terenach niemieckich    22
  Studenci i inni: polscy podróżnicy na ziemiach niemieckich    25
  Biskupi i reformatorzy    26
  Elity Berlina i Drezna    28
  
  II. Największa mniejszość Prus i Cesarstwa Niemieckiego:
  od rozbiorów Polski do I wojny światowej    31
  Kraj pod zaborami: tereny zaboru pruskiego 1772–1806    33
  Wschodnie prowincje Prus: krótki przegląd długiego wieku XIX (1815–1918)    35
  Polacy „na swoim”. Tradycyjne obszary osadnictwa polskiego w Prusach    41
  Poznań – ośrodek ruchu narodowego    41
  Prusy Zachodnie/Pomorze Gdańskie    48
  Osobliwość zachodniopruska: Kaszubi    51
  Pomorze Tylne i wymierający lud Słowińców    53
  Prusy Wschodnie, mała ojczyzna Mazurów i Warmiaków    54
  Górny i Dolny Śląsk    58
  1832: Polacy wędrują przez Niemcy    65
  Rewolucjoniści w akcji: proces Polaków i Wiosna Ludów    67
  Masowe migracje Polaków    71
  „Na saksy”: Polacy w drodze    72
  Westfalczycy (Ruhrpolen): proletariat na obczyźnie    76
  Wełna i węgiel brunatny: inne odmiany sezonowych migracji Polaków    83
  Arystokracja, robotnicy, asymilacja: Polacy w Berlinie    86
  „Dążymy bowiem do innych celów…”. Polacy w parlamentach    91
  Laury akademickie: Polacy na uniwersytetach niemieckich    95
  Artyści i bonvivanci    97
  „Nazwisko moje łamało im języki”: polscy pisarze w Niemczech    97
  Malarze: ulubieńcy władców i publiczności    100
  Polscy muzycy i muzyka niemiecka    101
  Organizacje o zasięgu ogólnoniemieckim    103
  Jak bardzo polscy byli „polscy Żydzi”?    104
  Dygresja: Polacy w Austrii    106
  Regiment gwardii i okopy: Polacy w wojsku    109
  I wojna światowa: jeńcy wojenni, robotnicy przymusowi i cisza przed burzą    111
  
  III. Kość niezgody: Polacy w Niemczech w okresie międzywojnia    115
  Polscy Prusacy zmieniają się w pruskich Polaków    117
  Wersal i jego następstwa: przesunięcia granic i zmagania plebiscytowe    119
  Zostać, optować czy wracać? Perspektywy Polaków w Niemczech po 1918 roku    125
  W rozproszeniu: mniejszość polska w Niemczech    126
  Górny Śląsk    129
  O znikaniu Mazurów i trwaniu innych Polaków    133
  Przypadek szczególny: Wolne Miasto Gdańsk    136
  Polacy nad Ruhrą i Szprewą    136
  Wciąż potrzebni: polscy robotnicy sezonowi    142
  Na straconej pozycji? Przedstawiciele Polaków w Niemczech    143
  Muzy i gwiazdy wielkiego ekranu    148
  Polscy Żydzi między asymilacją a marginalizacją    151
  
  IV. Okropności wojny: wypędzenia, germanizacja, praca przymusowa, zagłada    155
  Polacy w „Starej Rzeszy”    157
  Obszary wcielone do Rzeszy: terror, wypędzenia, zagłada    158
  „Zniemczenie”, wykluczenie i trudne sąsiedztwo: Polacy na terenach wcielonych do Rzeszy    163
  Przeżyć w oflagu    169
  Walka za cudzą ojczyznę: Polacy w Wehrmachcie    171
  Niewolnicy z Polski: robotnicy przymusowi w Rzeszy    173
  „Tu przestaliśmy być ludźmi”: Polacy w obozach koncentracyjnych na terenie Rzeszy    180
  V. Dzieci zimnej wojny: pokiereszowane życiorysy i masowa imigracja    187
  Gdzie jest mój dom? Dipisi (displaced persons)    189
  Maczków: enklawa polska w Niemczech    196
  Monachium nadaje po polsku    197
  Już jakby w Polsce, a jednak inaczej: polscy artyści w RFN    199
  Od „starej emigracji” do współczesnej mniejszości: tradycja i nowy początek    202
  Między ojczyzną a obczyzną: wypędzeni i wysiedleńcy    206
  Pokusa: polscy uchodźcy między azylem a pobytem tolerowanym    214
  Dojazdy i handel: Polacy w NRD    218
  VI. Niewidzialna mniejszość? Polacy w dzisiejszych Niemczech    225
  Zarządzenia i przepisy: podstawy prawne polskiej bytności w Niemczech    227
  Nowa migracja: centra i marginesy    231
  Dokąd ciągnie Polaków w Niemczech?    231
  Bazar Polenmarkt: orientalny harmider na Placu Poczdamskim    233
  Berlin: ośrodek nowej polskiej emigracji    236
  Sezonowa migracja zarobkowa    237
  Praca na czarno na bogatym Zachodzie    237
  Zbieracze szparagów i truskawek    238
  W zakamarkach niemieckich domów, pod niemieckimi łóżkami    244
  Prostytucja    248
  W poszukiwaniu szczęścia: małżeństwa polsko-niemieckie    249
  Emigracja intelektualistów    251
  „Nie ma mnie ani tu, ani tam”: biografie artystyczne    252
  Polacy w Niemczech jako idole sportowi    258
  Galimatias stowarzyszeń: polskie organizacje parasolowe    260
  Historia sukcesu: lokalne organizacje i media    263
  Dygresja: struktury kościelne    266
  Nowa mniejszość przygraniczna    267
  Polacy w Niemczech dzisiaj: nadal niewidzialni, ale też nieodzowni    269
  
  Skrótowce    274
  Bibliografia    275
  Spis ilustracji    302
  Indeks nazwisk    304
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia