Meandry prawa - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela

-20%

Meandry prawa - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,63  68,29

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

54,6368,29

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Zainteresowanie dziedziną nauk cywilistycznych oraz marzenia Jubilata o pracy naukowej zrodziły się już w czasie studiów, odbywanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niewątpliwy wpływ na wybór przyszłej drogi zawodowej oraz kierunku aktywności badawczej miało, jak sam Jubilat przyznaje, uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych z procedury cywilnej, prowadzonych pod kierunkiem wybitnego uczonego — Profesora Edmunda Wengerka. Szansa na urzeczywistnienie tych marzeń pojawiła się z chwilą podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego na uczelni wyższej
w Szczytnie, kształcącej przyszłych oficerów milicji. I tak rozpoczęła się, trwająca do chwili obecnej, akademicka kariera Jubilata. Miejsce pracy Jubilata znalazło widoczny wyraz w niektórych obszarach Jego
działalności badawczej. Swoje zainteresowania skierował On w szczególności ku cywilistycznym aspektom działań służbowych funkcjonariuszy (odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku ze służbą, wynagradzanie szkód doznanych w czasie służby, odpowiedzialność majątkowa z tytułu szkód spowodowanych w mieniu jednostki, współpraca z sądowymi organami egzekucyjnymi, wybrane
zagadnienia stosunku służbowego funkcjonariuszy oraz wiele innych wątków, stosunkowo nieczęsto podejmowanych w piśmiennictwie, choć nierzadko spotykanych
w judykaturze). Przedmiotem szczególnej pasji badawczej Jubilata stało się jednak prawo rodzinne. Przede wszystkim (głównie w pierwszym okresie badań nad tą dziedziną prawa cywilnego) problematyka stosunków między rodzicami a dziećmi oraz małżeńskich ustrojów majątkowych. Powyższe zagadnienia stanowiły m.in. tematykę obszernych rozpraw naukowych Jubilata: pracy doktorskiej (Pozbawienie władzy rodzicielskiej) oraz habilitacyjnej (Majątek odrębny małżonków). Ta ostatnia została wyróżniona trzecią nagrodą w prestiżowym konkursie periodyku „Państwo i Prawo” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne. Rozważania nad regulacjami
wspomnianych wyżej stosunków rodzinnych, poszerzone o analizę innych instytucji rodzinno-prawnych oraz aspekty ogólnej teorii prawa rodzinnego, są przez cały
czas obecne w pracy twórczej Jubilata. Warto dodać, że niektóre postulaty zgłoszone pod adresem ustawodawcy w treści rozprawy habilitacyjnej oraz innych publikowanych
opracowań z zakresu prawa rodzinnego zostały uwzględnione w toku prac legislacyjnych, stając się częścią obowiązującego prawa. W ostatnich kilkunastu latach obszarem swoich poszukiwań badawczych uczynił
Jubilat dwa nowe i, co godne podkreślenia, nowatorskie nurty. Pierwszy odnosi się do związków prawa cywilnego z prawem podatkowym. W tej materii zwraca uwagę, obok licznych innych publikacji autorstwa lub współautorstwa Jubilata, przygotowana pod Jego kierunkiem (jako współredaktora naukowego oraz współautora rozdziału) wieloautorska monografia, stanowiąca rezultat międzyuczelnianych badań zespołowych, Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, będąca pierwszą w doktrynie polskiej próbą wszechstronnego i kompleksowego uchwycenia związków pomiędzy dwoma, jakże różnymi, obszarami porządku prawnego. Oceniając ten fragment naukowego dorobku Jubilata, jeden z recenzentów w przewodzie o nadanie Jubilatowi tytułu profesorskiego, powołany przez centralną komisję, stwierdził w konkluzji swojej opinii: „Interdyscyplinarne podejście do opracowywanych tematów jest pożądaną metodą badawczą, jednak niewielu potrafi posługiwać się nią tak umiejętnie, jak czyni to Autor”. Drugi nurt wiąże się z sytuacją prawną zwierzęcia, przede wszystkim w świetle
regulacji cywilnoprawnych. Podjęte przez Jubilata badania w tej swoistej dziedzinie można śmiało określić jako, w znacznym stopniu, pionierskie. Ich sui generis
zwieńczeniem stała się monografia — Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym będąca pierwszą w piśmiennictwie polskim kompleksową analizą tematu. Obszerniejsze
studium naukowe poświęcone tej problematyce było niewątpliwie potrzebą chwili. Wprowadzona do polskiego porządku prawnego zasada dereifikacji zwierząt
(uznania ich za odmienne od rzeczy byty materialne) wymagała nowego spojrzenia na ich jurydyczną naturę, przede wszystkim przez pryzmat unormowań prawa cywilnego. Powyższą monografię sam Jubilat traktuje jako najpoważniejsze osiągnięcie w swojej dotychczasowej pracy twórczej. Ona też stała się, wraz z pozostałym
dorobkiem zawodowym, podstawą nadania Jubilatowi tytułu profesora nauk prawnych.
Część dotychczasowego dorobku naukowego Jubilata, obejmującego publikowane prace twórcze, liczy ponad sto dwadzieścia pozycji. Kilka z nich to opracowania książkowe — monografie, komentarz, podręczniki i skrypty akademickie — pozostałe zaś to głównie artykuły, glosy i recenzje drukowane w periodykach naukowych oraz artykuły lub rozdziały zamieszczone w opracowaniach zbiorowych
(monografie, księgi pamiątkowe, materiały pokonferencyjne). Na podkreślenie zasługuje okoliczność, iż Jubilat — reprezentujący dziedzinę nauk cywilistycznych — swoje zainteresowania badawcze kieruje również w stronę zagadnień mieszczących się w polu innych dyscyplin prawniczych, a wykazujących związki
z instytucjami prawa cywilnego.


Liczba stron621
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-631-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Kilka słów o Jubilacie — Profesorze Mieczysławie Goettelu     9
  Dorobek naukowy Profesora Mieczysława Goettela     13
  Prace dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Goettlowi
  Marek Andrzejewski
  Prawo cywilne — prawo rodzinne — prawo dotyczące rodziny
  (refleksje w czasie, gdy osłabł impet prac nad kodyfikacją prawa cywilnego)     21
  Arkadiusz Bieliński
  Podpis i jego ewolucja w czasach współczesnych na gruncie prawa cywilnego — zagadnienia wybrane    37
  Piotr Bogdalski
  Wewnątrzorganizacyjny status jednostek szkoleniowych Policji. Postulat wyodrębnienia nowej policyjnej służby    51
  Anetta Breczko, Marta Andruszkiewicz
  Przejawy reifikacji moralnej i prawnej zwierząt w XXI wieku    63
  Agnieszka Choromańska
  Kompensacja szkód pokrzywdzonemu na gruncie
  prawa karnego — uwagi systematyzujące     83
  Jarosław Dobkowski
  Korzystanie przez Policję z pomocy     99
  Adam Doliwa, Piotr Konik, Maciej Pannert
  Konstrukcja pisemnej, elektronicznej i dokumentowej formy czynności prawnych — aspekty materialnoprawne i prawnoprocesowe     113
  Urszula Drozdowska
  Problematyka wyznaczania granic autonomii informacyjnej pacjenta w świetle najnowszych zmian w prawie medycznym     129
  Anna Franusz
  Pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w istotnych sprawach dotyczących dziecka     147
  Janusz Gajda
  Metrykalna zmiana płci a zawarcie i istnienie małżeństwa     159
  Ewa M. Guzik-Makaruk, Ewelina Wojewoda
  Prawnokarne i kryminologiczne aspekty znęcania się nad zwierzętami    175
  Joanna Huzarska
  Kilka uwag na temat znaczenia, istoty i charakteru prawnego zgody na eksperyment medyczny w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty     189
  Tomasz Justyński
  Refleksje w sprawie potrzeby prawnej regulacji obowiązku poddania się badaniom DNA dla ustalenia ojcostwa i macierzyństwa     199
  Anna Kalisz
  Więzi rodzinne jako dobra osobiste. Linia orzecznicza i krytyka doktryny     209
  Jerzy Kasprzak
  Problem paradygmatu współczesnej kryminalistyki     223
  Wojciech Kasprzak
  Ślad cyfrowy w nowoczesnej kryminalistyce     239
  Piotr Kasprzyk
  O miejsce prawa o aktach stanu cywilnego w systemie prawa polskiego. Wstęp do dyskusji     253
  Anna Konert
  Doktryna forum non conveniens w sprawach o odszkodowanie
  w wypadkach lotniczych     271
  Katarzyna Laskowska
  Karnoprawna ochrona zwierząt w Federacji Rosyjskiej     285
  Mariola Lemonnier, Michał Mariański
  Podstawowe założenia i cele reformy francuskiego kodeksu cywilnego z 2016 roku     295
  Jakub M. Łukasiewicz
  Ewolucja stosunku alimentacyjnego     305
  Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Bagan-Kurluta
  Wybrane problemy dotyczące prawa kontaktów z dzieckiem     315
  Justyna Matys, Rafał Michałowski
  Uwagi dotyczące prawnych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi     325
  Dorota Mocarska
  Naruszenie miru domowego w ujęciu prawnokarnym. Komentarz orzeczniczy     337
  Piotr Niczyporuk
  Dissertatio juridica e jure canonico, civili et Regio Poloniae Magniq[ue] Ducatus Lithuaniae nec non Saxonico et municipali Magdeburgensi Andrzeja Marquarta, Vilnae 1647, pierwszym doktoratem z zakresu komparatystyki prawniczej w Akademii Wileńskiej     351
  Izabela Nowicka
  Wykorzystywanie zwierząt do badań nad kosmetykami
  w polskim systemie prawnym — zarys problemu    367
  Bogumił Pahl Cywilna a podatkowa koncepcja terminu „gospodarstwo rolne” na przykładzie konstrukcji prawnej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych     377
  Przemysław Palka, Marzena Przetak
  Forma apelatywna „ty” w komunikacji formalnej policjant–obywatel     389
  Wiesław Pływaczewski
  Ekokryminologia wobec zjawiska nielegalnego handlu chronionymi gatunkami dzikich gatunków fauny i flory w Internecie     403
  Monika Porwisz
  „Orzeczenia” biegłego jako środek ustalenia prawdy     421
  Stanisław Prutis
  Prawo prywatne w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych    435
  Wojciech Radecki
  Ochrona zwierząt w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym     457
  Bartosz Rakoczy
  Prawo własności zwierząt łownych w stanie wolnym     473
  Maciej Rzewuski
  Dziedziczenie partnerów     487
  Magdalena Rzewuska
  Alimentacja byłego małżonka w ujęciu prawnoporównawczym     497
  Agnieszka Sadło-Nowak
  Małoletni pokrzywdzony wykroczeniem     511
  Tadeusz Smyczyński
  O potrzebie reformy ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków     519
  Ryszard Sztychmiler
  Funkcja adwokata w sądownictwie kościelnym     529
  Renata Tanajewska
  Obowiązek alimentacyjny rodzica — gwarancja zaspokojenia
  niezbędnych potrzeb dziecka, czy rekompensata na rzecz byłego małżonka (analiza orzecznictwa)     543
  Magdalena Zubańska, Sławomir Zubański
  Metoda cyjanoakrylowa ujawniania śladów linii papilarnych, czyli o udoskonalaniu dzieła przypadku     553
  Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Agata Opalska
  Słów kilka o bezdomności w Polsce    567
  Bibliografia     575
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia