Prawo dla ekonomistów

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 26,00 zł  


26,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik nasz stanowi kontynuację tradycji, jaka wytworzyła się w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przygotowywania przez jej pracowników podręczników do nauki prawa dla ekonomistów wydanych przez Wydawnictwo naszej uczelni. Prace Tadeusza Łukosza i Barbary Ćwierz-Matysiak cieszyły się bardzo dobrą opinią wśród studentów i były wielokrotnie wznawiane. Obecny podręcznik jest wynikiem pracy zespołowej, co zapewne utrudniało uzyskanie spójności językowej i merytorycznej, ale pozwoliło na ujawnienie indywidualności autorów, którymi są obecni oraz byli pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Prawo jest wszechobecne w życiu każdego człowieka, państwa, organizacji międzynarodowej, również w skali globalnej. Mamy do czynienia z prawem, często nie uświadamiając sobie, że zawierane codzienne umowy, wyrabianie dowodu, prawa jazdy, wybory do władz samorządowych i państwowych itd. są regulowane przez przepisy prawne. Gospodarka i prawo są ze sobą powiązane. W gospodarce rynkowej prawo określa ramy aktywności gospodarczej, zakres wolności gospodarczej, a dla przedsiębiorców stanowi narzędzie podejmowania decyzji, np. poprzez zawieranie umów. Ekonomista czy inna osoba związana z gospodarką powinna zdawać sobie sprawę z konsekwencji prawnych podejmowanej, prowadzonej oraz zakończonej działalności gospodarczej. Zorientowany prawniczo ekonomista powinien mieć wiedzę o systemie obowiązującego prawa, tak aby mógł sam odnaleźć obowiązujące go przepisy, zrozumieć je, wiedzieć, kiedy i jak skorzystać z porady profesjonalisty i jego opinii wyrażonej w języku prawniczym. Mamy nadzieję przybliżyć studentom wiedzę o prawie w ogóle, a w gospodarce w szczególności. Nie oznacza to jednak, że nawet uważne zapoznanie się z tym podręcznikiem nauczy Was prawa. Wiedza o prawie jest bowiem obszerna, a ilość obowiązujących przepisów przeogromna. Podręcznik nasz zawiera nie tylko wiadomości o prawie w sensie zbioru przepisów, ale przede wszystkim o sposobie ich zrozumienia, interpretacji i posługiwania się nimi w praktyce. Rozpoczynamy zatem wyjaśnieniem teoretycznych pojęć, takich jak przepis prawny, norma prawna, wykładnia prawa, przybliżeniem podstawowych instytucji i klasyfikacji prawa oraz sposobów tworzenia przepisów prawnych (źródła prawa), ich hierarchii, mocy prawnej, zakresu obowiązywania itp. Wiedza ta jest zawarta w pierwszym rozdziale podręcznika. W kolejnych rozdziałach omawiane są poszczególne gałęzie prawa (duże działy prawa). Zawierają one wiedzę o najważniejszych źródłach prawa danej gałęzi, zasadach prawa, podmiotach prawa oraz podstawowych instytucjach prawnych. Układ i treść podręcznika w części dotyczącej gałęzi prawa zostały podporządkowane podziałowi prawa na dwie sfery: prawo publiczne i prywatne. Uznaliśmy, że podział ten, mimo że jest nieostry, to niezwykle przydatny dydaktycznie. Dyferencjacja prawa na publiczne i prywatne jest istotna poznawczo, gdyż w obu sferach odmienne są cele regulacji prawnych, inni adresaci stosunków prawnych, podmioty prawa, rodzaje norm prawnych, odmienne sankcje prawne i różny sposób ochrony prawnej. Ta struktura podręcznika umożliwia studentom usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i legislacji.
Mamy nadzieję, że poznanie wiedzy zawartej w podręczniku będzie pomocne w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym ekonomisty, czego serdecznie życzymy Czytelnikom.
Chcielibyśmy też, by po lekturze naszego podręcznika i odbytych zajęciach studenci stosujący prawo w swym zawodowym życiu codziennym kierowali się mądrością wynikającą z paremii summum ius summa iniuria1.
Redaktorzy naukowi


Rok wydania2013
Liczba stron653
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-357-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    17
  Wykaz ważniejszych skrótów    19
  Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE    21
  Rozdział 1 Elementy prawoznawstwa    23
  § 1. Istota prawa i jego funkcje    23
    1. Pojęcie prawa    23
    2. Funkcje prawa    23
    3. Istota normy prawnej – norma prawa a inne normy    24
    4. Budowa normy prawnej i rodzaje norm prawnych    25
      1) Budowa normy prawnej    25
      2) Normy generalne i indywidualne    26
      3) Normy abstrakcyjne i konkretne    27
      4) Normy abstrakcyjno-generalne i indywidualno-konkretne    27
      5) Normy imperatywne i dyspozytywne    28
      6) Domniemania prawne    28
    5. Rodzaje przepisów prawnych    29
      1) Przepisy blankietowe i odsyłające    29
      2) Definicje legalne    30
  § 2. Tworzenie i obowiązywanie prawa    33
    1. Pojęcie obowiązywania prawa    33
    2. Obowiązywanie normy prawnej w czasie    33
    3. Obowiązywanie prawa w przestrzeni    34
    4. Reguły kolizyjne    35
    5. Tworzenie prawa    36
  § 3. Budowa aktu normatywnego    39
  § 4. Stosowanie prawa    40
    1. Pojęcie stosowania prawa    40
    2. Luki w prawie    41
    3. Typy stosowania prawa    44
    4. Pojęcie i rodzaje wykładni    45
      1) Wykładnia językowa    45
      2) Wykładnia systemowa    47
      3) Wykładnia funkcjonalna    48
      4) Inne rodzaje wykładni    49
  § 5. System prawa    51
    1. Pojęcie systemu prawa    51
    2. Podziały systemu prawa    51
      1) Prawo publiczne i prywatne    51
      2) Prawo materialne, procesowe i ustrojowe    53
      3) Gałęzie prawa    54
  § 6. Państwo prawa – praworządność formalna i materialna    56
  Rozdział 2 Źródła prawa    57
  § 1. Pojęcie źródła prawa    57
  § 2. Rodzaje źródeł prawa    60
    1. Uwagi wstępne    60
    2. Konstytucja    61
    3. Ustawy    64
    4. Rozporządzenia z mocą ustawy (tylko w wyjątkowych sytuacjach)    67
    5. Ratyfikowane umowy międzynarodowe    68
    6. Rozporządzenia    70
    7. Akty prawa miejscowego    71
  § 3. Akty prawa wewnętrznego    73
  § 4. Prawo Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym    74
    1. Unia Europejska – podstawowe wiadomości    74
    2. Pojęcie prawa Unii Europejskiej    75
    3. Źródła prawa Unii Europejskiej    76
      1) Prawo pierwotne    77
      2) Prawo wtórne (pochodne)    83
      2.1. Akty o charakterze ustawodawczym, delegowanym i wykonawczym    83
      2.2. Akty wydawane na podstawie traktatów przez instytucje UE    84
    4. Instytucje Unii Europejskiej    88
  § 5. Prawo międzynarodowe w krajowym porządku prawnym    94
    1. Pojęcie prawa międzynarodowego i specyfika prawa międzynarodowego    94
    2. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa międzynarodowego    98
  Część II. PRAWO PUBLICZNE    107
  Rozdział 3. Ogólna charakterystyka prawa publicznego    109
  Rozdział 4. Prawo konstytucyjne    113
  § 1. Przedmiot, źródła i specyfikacja prawa konstytucyjnego    113
  § 2. Zasady konstytucyjne – ogólna charakterystyka    116
  § 3. Zasada demokratycznego państwa prawnego i zasada zwierzchnictwa narodu    118
  § 4. Status prawny jednostki i gwarancje praw i wolności.    121
    1. Pojęcia, zakres praw i wolności jednostki    121
    2. Prawa i wolności osobiste    123
    3. Prawa i wolności polityczne    124
    4. Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne    125
    5. Ograniczenie i ochrona wolności i praw    125
    6. Podstawowe obowiązki jednostki    126
  § 5. Zasada podziału władz i jej realizacja w RP    127
  § 6. Charakterystyka organów władzy w RP    129
    1. Organy władzy ustawodawczej – Sejm i Senat    129
    2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej    133
    3. Rada Ministrów i administracja rządowa    134
    4. Sądy i trybunały    136
    5. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa    141
  § 7. Finanse publiczne    144
  Rozdział 5. Prawo administracyjne    146
  § 1. Przedmiot i specyficzne cechy prawa administracyjnego    146
  § 2. Podmioty administracji publicznej    151
    1. Organy administracji publicznej    151
    2. Samorządy    153
    3. Organy administrujące    155
  § 3. Formy działania administracji publicznej    156
    1. Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji    156
    2. Akty normatywne administracji    156
    3. Dwustronne i wielostronne działania administracji    159
    4. Działania faktyczne administracji    161
  § 4. Postępowanie administracyjne    162
    1. Postępowanie administracyjne ogólne    162
    2. Postępowanie egzekucyjne w administracji    169
  Rozdział 6. Prawo karne    172
  § 1. Przedmiot i specyficzne cechy prawa karnego    172
  § 2. Przestępstwo i odpowiedzialność karna    175
    1. Pojęcie przestępstwa    175
    2. Kary i środki karne    179
  § 3. Charakterystyka przestępstw gospodarczych    181
  § 4. Wykroczenia i ich karalność    185
  Rozdział 7. Ogólna charakterystyka gałęzi prawa procesowego    187
  § 1. Pojęcie i zasady procesowe    187
  § 2. Postępowanie karne (proces karny) i w sprawach o wykroczenia    191
  § 3. Postępowanie cywilne (proces cywilny)    194
  § 4. Postępowanie przed sądami administracyjnymi    196
  § 5. Rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami    199
  Część III. PRAWO PRYWATNE    207
  Rozdział 8. Ogólna charakterystyka prawa prywatnego    209
  Rozdział 9. Część ogólna prawa cywilnego    216
  § 1. Zasady prawa cywilnego    216
  § 2. Podmioty prawa cywilnego    218
    1. Uwagi wstępne    218
    2. Osoby fizyczne    218
      1) Uwagi ogólne    218
      2) Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych    219
      3) Dobra osobiste osoby fizycznej i ich ochrona    221
      4) Ustanie zdolności prawnej osoby fizycznej    223
    3. Osoby prawne    224
      1) Pojęcie osób prawnych    224
      2) Sposoby utworzenia i rodzaje osób prawnych    225
      3) Organizacja (struktura) osób prawnych i oznaczenie osób prawnych oraz ich dobra osobiste    228
      4) Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych    229
      5) Ustanie osoby prawnej    230
    4. Ułomne (niepełne) osoby prawne    231
    5. Konsument i przedsiębiorca jako podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym    233
  § 3. Przedsiębiorstwo    235
  § 4. Firma    237
  § 5. Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo    241
  § 6. Prokura    245
  § 7. Prawo podmiotowe    249
  § 8. Zdarzenia i czynności cywilnoprawne    253
    1. Zdarzenia cywilnoprawne    253
    2. Pojęcie i klasyfikacja czynności prawnych    255
    3. Oświadczenia woli i ich rodzaje    257
    4. Składanie i odwoływanie oświadczeń woli    259
    5. Treść czynności prawnej    261
    6. Warunek i termin jako dodatkowe (podmiotowo istotne) składniki treści czynności prawnej    264
    7. Forma czynności prawnych    265
    8. Sposoby zawarcia umowy    268
    9. Wady oświadczenia woli    272
    10. Negatywne skutki (sankcje) wadliwości czynności prawnych    277
  § 9. Przedawnienie roszczeń    279
  Rozdział 10. Prawo rzeczowe    282
  § 1. Pojęcie praw rzeczowych    282
  § 2. Przedmioty praw rzeczowych    283
  § 3. Posiadanie    285
  § 4. Własność    287
    1. Pojęcie, treść i wykonywanie własności    287
    2. Współwłasność    289
    3. Ochrona własności    291
  § 5. Użytkowanie wieczyste    292
  § 6. Ograniczone prawa rzeczowe    293
    1. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych    293
    2. Użytkowanie    294
    3. Służebności    295
    4. Prawa rzeczowe zastawnicze (zastaw i hipoteka)    296
    5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu    299
  § 7. Księgi wieczyste    299
  Rozdział 11. Zobowiązania    301
  § 1. Zobowiązania – część ogólna    301
    1. Istota i struktura stosunku zobowiązaniowego    301
    2. Dług a odpowiedzialność. Rodzaje odpowiedzialności    304
    3. Powstanie zobowiązań    305
    4. Ogólna charakterystyka umów jako źródeł zobowiązań    306
    5. Wzorce kontraktowe (ogólne warunki, wzory, regulaminy)    314
    6. Zasada swobody umów i jej ograniczenia    316
    7. Wykonanie zobowiązań    318
  § 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza    324
    1. Pojęcie, ogólne przesłanki i rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej    324
    2. Szkoda, jej rodzaje i sposoby naprawienia    327
    3. Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej    330
    4. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej    331
  § 3. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych    333
    1. Uwagi wprowadzające    333
    2. Poszczególne czyny niedozwolone    334
      1) Odpowiedzialność za własne czyny    334
      2) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej    338
      3) Odpowiedzialność za cudze czyny    339
      4) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy    341
      5) Odpowiedzialność za użycie elementarnych sił przyrody    343
    3. Naprawienie majątkowej szkody na osobie    345
    4. Naprawienie niemajątkowej szkody na osobie (krzywdy)    347
    5. Współodpowiedzialność kilku osób za tę samą szkodę    349
    6. Zwięzłe uwagi na temat zbiegu oraz przedawnienia roszczeń    350
  § 4. Odpowiedzialność za szkodę wynikłą z nieprawidłowego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa)    351
    1. Ogólna charakterystyka i przesłanki odpowiedzialności kontraktowej    351
    2. Okoliczności obciążające dłużnika    353
      1) Uwagi ogólne    353
      2) Reguła wynikająca z art. 472 k.c. (model podstawowy)    354
      3) Umowne kształtowanie kręgu okoliczności obciążających dłużnika    356
    3. Ustalenie rozmiarów szkody i wysokości odszkodowania    357
    4. Kara umowna    359
    5. Umowne prawo odstąpienia Dodatkowe zastrzeżenia umowne    361
    6. Umowa przedwstępna Zadatek    362
      1) Umowa przedwstępna – treść    362
      2) Umowa przedwstępna – skutki    363
      3) Zadatek    364
  Rozdział 12. Charakterystyka wybranych umów zobowiązaniowych    365
  § 1. Umowa sprzedaży    365
    1. Definicja i ogólna charakterystyka    365
    2. Przeniesienie własności towaru    365
    3. Zapłata ceny i odebranie towaru    367
    4. Wydanie towaru    367
    5. Odpowiedzialność za wady towaru przy sprzedaży    369
      1) Odpowiedzialność sprzedającego za wady towaru – rodzaje    369
      2) Przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi    370
      3) Termin odpowiedzialność z tytułu rękojmi    371
      4) Uprawnienia z tytułu rękojmi    372
      5) Warunki wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi    373
      6) Odszkodowanie przy rękojmi    374
    6. Gwarancja jakości    375
  § 2. Sprzedaż konsumencka    376
    1. Pojęcie umowy sprzedaży konsumenckiej (strony, treść, przedmiot)    376
    2. Niezgodność towaru z umową jako podstawowa przesłanka powstania odpowiedzialności sprzedawcy    379
      1) Przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu gwarancji ustawowej    379
      2) Interpretacja pojęcia „niezgodność towaru z umową”    380
    3. Uprawnienia konsumenta (obowiązki sprzedawcy) w razie stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową    382
    4. Pojęcie umowy adhezyjnej i wzorce umowne    385
    5. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)    387
  § 3. Umowa zlecenia (art. 734–751 k.c.)    389
  § 4. Umowa o dzieło (art. 627–646 k.c.)    391
  § 5. Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy    393
    1. Umowa najmu    393
      1) Ujęcie ogólne    393
      2) Najem lokali (art. 680–692 k.c.)    396
    2. Umowa dzierżawy Krótka charakterystyka    397
    3. Umowa użyczenia    398
  § 6. Umowa pożyczki    398
  § 7. Umowa leasingu    399
    1. Charakterystyka ogólna i rodzaje leasingu    399
    2. Umowa leasingu w polskim prawie cywilnym    400
    3. Treść stosunku prawnego    401
  § 8. Umowa franczyzy    403
    1. Charakterystyka ogólna i rodzaje franczyzy    403
    2. Uzasadnienie gospodarcze korzystania z systemów franczyzowych    403
    3. Kluczowe elementy treści umowy franczyzy    405
    4. Know-how    406
  Część IV. PRAWO GOSPODARCZE    407
  Rozdział 13. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego    409
  Rozdział 14. Prywatne prawo gospodarcze    414
  § 1. Pojęcie i rodzaje spółek    414
  § 2. Spółka cywilna    416
    1. Uwagi wprowadzające    416
    2. Powstanie spółki    416
    3. Majątek i zobowiązania spółki. Udział w zyskach i stratach    418
    4. Prowadzenie i reprezentacja spółki    418
    5. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki    419
  § 3. Osobowe spółki handlowe    420
  § 4. Spółka jawna    421
    1. Uwagi wprowadzające    421
    2. Powstanie spółki    422
    3. Odpowiedzialność za zobowiązania    423
    4. Majątek spółki, wkład do spółki i udział kapitałowy    424
    5. Reprezentowanie i prowadzenie spółki    425
    6. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki    426
  § 5. Spółka partnerska    427
    1. Uwagi wprowadzające    427
    2. Powstanie spółki    428
    3. Odpowiedzialność za zobowiązania    429
    4. Reprezentowanie spółki    430
    5. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki    430
  § 6. Spółka komandytowa    431
    1. Definicja i powstanie spółki    431
    2. Odpowiedzialność za zobowiązania    434
    3. Majątek, wkłady, udział kapitałowy, udział w zysku    435
    4. Reprezentacja i stosunki wewnętrzne    436
    5. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki    437
  § 7. Spółka komandytowo-akcyjna    438
    1. Zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej    438
    2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki    438
    3. Statut spółki, założyciele i firma spółki    440
    4. Zawiązanie i zgłoszenie spółki do rejestru    441
    5. Majątek spółki, wkłady wspólników, kapitał zakładowy, udział w zyskach    442
    6. Reprezentacja i prowadzenie spółki    443
    7. Sprawowanie kontroli    444
    8. Walne zgromadzenie    445
    9. Wystąpienie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja spółki    446
  § 8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    447
    1. Pojęcie    447
    2. Powstanie spółki    449
      1) Umowa spółki, jej forma i podstawowa treść    449
      2) Etapy powstania spółki    451
    3. Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wkłady do spółki    452
    4. Organy spółki i reprezentacja spółki    453
      1) Zagadnienia ogólne    453
      2) Zarząd spółki    454
      3) Reprezentacja spółki    455
      4) Rada nadzorcza spółki i komisja rewizyjna    456
      5) Zgromadzenie wspólników    457
      6) Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników    459
    5. Prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o.    461
      1) Ustalenia wstępne    461
      2) Uprawnienia korporacyjne    461
      3) Uprawnienia czysto majątkowe    463
      4) Obowiązki wspólnika    464
    6. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o    465
  § 9. Spółka akcyjna    467
    1. Źródła prawa..    467
    2. Charakter prawny spółki akcyjnej    468
    3. Powstanie spółki akcyjnej    469
      1) Uwagi ogólne    469
      2) Zawiązanie spółki.    469
      3) Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów    473
      4) Powołanie zarządu i rady nadzorczej spółki    474
      5) Wpis spółki do Rejestru    474
    4. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej    475
      1) Zagadnienia ogólne    475
      2) Pokrycie kapitału zakładowego. Wkłady do spółki    476
      3) Odpowiedzialność akcjonariusza z tytułu wkładu    478
      4) Sposoby podwyższenia kapitału    480
      5) Kapitał docelowy i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego    481
      6) Tryb podwyższenia kapitału zakładowego    482
      7) Obniżenie kapitału zakładowego    484
    5. Akcje    485
      1) Pojęcie i forma akcji    485
      2) Rodzaje akcji    486
      3) Akcje imienne i na okaziciela    487
      4) Akcje uprzywilejowane i akcje zwykłe    487
    6. Prawa i obowiązki akcjonariuszy    488
      1) Zagadnienia ogólne    488
      2) Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym    489
      3) Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym    490
    7. Organy spółki    492
      1) Zagadnienia ogólne    492
      2) Zarząd spółki    492
      3) Reprezentacja spółki    493
      4) Rada nadzorcza spółki    494
      5) Walne zgromadzenie    494
      6) Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia     496
    7. Rozwiązanie i likwidacja spółki    497
  § 10. Europejska spółka akcyjna    498
  § 11. Łączenie się spółek    499
    1. Cele łączenia się spółek    499
    2. Istota i tryby łączenia spółek    500
    3. Dopłaty    501
    4. Skutki połączenia    501
    5. Zabezpieczenie wierzycieli    502
    6. Łączenie się spółek kapitałowych    502
      1) Etapy łączenia się spółek    502
      2) Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej    506
      3) Łączenie się z udziałem spółek osobowych    508
  § 12. Podział spółek    510
    1. Istota podziału    510
    2. Rodzaje podziałów    511
    3. Skutki podziału    512
    4. Odpowiedzialność za zobowiązania    516
    5. Odpowiedzialność za szkody    516
  § 13. Przekształcenia spółek    517
    1. Pojęcie instytucji przekształcania spółek. Ratio legis regulacji art. 551––584 k.s.h.    517
    2. Postępowanie przekształceniowe    521
    3. Zasada tożsamości podmiotowej (ciągłości, kontynuacji)    529
    4. Ochrona wierzycieli i wspólników spółki przekształcanej    531
  § 14. Krajowy Rejestr Sądowy    532
    1. Ogólna charakterystyka Krajowego Rejestru Sądowego    532
    2. Rodzaje wpisów w KRS    534
    3. Domniemania związane z wpisem do KRS    535
    4. Udzielanie informacji o podmiotach wpisanych w KRS    536
    5. Wnioski o wpis w KRS i kognicja sądu rejestrowego    537
  Rozdział 15. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej    539
  § 1. Dobra niematerialne jako przedmiot ochrony prawnej    539
  § 2. Źródła prawa dotyczące ochrony dóbr niematerialnych    540
  § 3. Własność intelektualna    542
  § 4. Prawa autorskie i prawa pokrewne    543
    1. Utwór    543
    2. Zakres uprawnień do utworu    543
  § 5. Własność przemysłowa    545
    1. Przedmiot ochrony    545
    2. Uzyskanie ochrony i jej zakres    546
  § 6. Prawa z zakresu własności przemysłowej    548
    1. Patent na wynalazek    548
    2. Wzór użytkowy    553
    3. Wzór przemysłowy    553
    4. Znak towarowy    555
    5. Oznaczenie geograficzne    556
    6. Topografia układów scalonych    557
  Rozdział 16. Publiczne prawo gospodarcze    558
  § 1. Pojęcie, zasady i źródła prawa gospodarczego publicznego    558
    1. Pojęcie prawa gospodarczego publicznego    558
    2. Zasady prawa gospodarczego publicznego    560
    3. Źródła publicznego prawa gospodarczego    562
  § 2. Podmioty prawa gospodarczego publicznego    564
    1. Organy władzy publicznej i samorząd gospodarczy    564
      1) Organy ustawodawcze    564
      2) Administracja gospodarcza    565
      3) Samorząd gospodarczy i zawodowy    571
    2. Przedsiębiorcy, inne podmioty, przedsiębiorstwo    575
      1) Pojęcie przedsiębiorcy    575
      2) Przedsiębiorca – osoba fizyczna – małoletni    576
      3) Przedsiębiorca – osoba fizyczna – wspólnik spółki cywilnej    578
      4) Przedsiębiorca – ułomna osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną    579
      5) Przedsiębiorca – osoba prawna    581
    3. Przedsiębiorcy zagraniczni    583
      1) Osoba zagraniczna a przedsiębiorca zagraniczny    583
      2) Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych    584
    4. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy    585
  § 3. Pojęcie przedsiębiorstwa    586
    1. Przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym    587
    2. Przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym    587
    3. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym    587
  § 4. Działalność gospodarcza i podstawowe obowiązki przedsiębiorców    589
    1. Uwagi wstępne    589
    2. Wyznaczniki pojęcia działalności gospodarczej    590
      1) Działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż – przedmiot działalności gospodarczej    591
      2) Działalność zawodowa    593
      3) Zarobkowy charakter działalności (celem jest zysk)    594
      4) Zorganizowany charakter działalności gospodarczej    596
      5) Ciągłość działalności gospodarczej    597
  § 5. Działalność gospodarcza wolna – rejestrowana lub ewidencjonowana (osoby fizyczne)    598
  § 6. Działalność gospodarcza regulowana    603
  § 7. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody    606
    1. Koncesja    607
    2. Zezwolenie    608
    3. Licencja    610
    4. Zgoda    612
    5. Procedury uzyskania decyzji uprawniających    612
  § 8. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy    613
    1. Obowiązek uzyskania wpisu w rejestrach i ewidencjach    613
    2. Obowiązek uzyskania wpisu w rejestrach i ewidencjach specjalnych (REGON, NIP)    613
    3. Obowiązki dotyczące oznaczenia    614
    4. Obowiązki dotyczące sposobu dokonywania transakcji pieniężnych    615
    5. Obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych    616
  § 9. Zarząd mieniem publicznym    616
    1. Pojęcie mienia publicznego    616
    2. Kategorie mienia publicznego – mienie wykorzystywane w działalności gospodarczej    617
    3. Podmioty zarządu mieniem publicznym    618
      1) Skarb Państwa    619
      2) Gmina, powiat, województwo jako podmioty mienia publicznego    620
    4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego    621
    5. Prywatyzacja podmiotów państwowych i komunalnych    622
    6. Zamówienia publiczne jako przykład zarządu mieniem publicznym    624
  § 10. Funkcje państwa w gospodarce    627
    1. Planowanie gospodarcze    627
    2. Policja gospodarcza    628
    3. Reglamentacja działalności gospodarczej    630
    4. Regulacja    632
    5. Kontrola i nadzór    634
  § 11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców    635
    1. Istota pomocy publicznej w gospodarce rynkowej    635
    2. Przykładowe rodzaje pomocy    637
  Literatura    638
  Wykaz ważniejszych aktów prawnych    647
  Słowniczek terminów i zwrotów łacińskich    649
  Spis rysunków i tabel    654
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia