Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii

1 opinia

Format:

ibuk

Badania jakości życia mają długą historię zapoczątkowaną przez rozważania nad tą kategorią przez greckich filozofów. Jednakże o powszechnym zainteresowaniu analizami jakości życia można mówić dopiero od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy pojęcie jakości życia pojawiło się jako alternatywa dla dominującego celu rozwoju społecznego, jakim był wzrost dobrobytu ekonomicznego. Znaczenie prac badawczych dotyczących jakości życia wzrosło szczególnie w ostatnich trzydziestu latach, czego wyrazem są priorytety badawcze instytucji Unii Europejskiej (zwłaszcza Biura Statystycznego UE – Eurostatu) oraz organizacji międzynarodowych (przede wszystkim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD, Banku Światowego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych). Poprawa jakości życia Polaków, poprzez zapewnienie stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego, jest także głównym celem polskiej Długookresowej strategii rozwoju kraju do 2030 r. oraz Średniookresowej strategii rozwoju kraju 2020. W Polsce problematyka jakości życia była przedmiotem wielu prac zarówno teoretycznych, jak i aplikacyjnych od kilkudziesięciu lat. Do dzisiaj brak jest jednak działań zmierzających do integracji środowiska polskich naukowców zajmujących się problematyką jakości życia. Lukę tę wypełnia ogólnopolska konferencja naukowa Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii, zorganizowana przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu w dniach 25-26 kwietnia 2017 r. Celem konferencji była nie tylko prezentacja wyników badań w obszarze jakości życia, ale także wymiana poglądów i dyskusja nad kierunkami i perspektywami przyszłych badań jakości życia w Polsce. Na konferencji wygłoszono kilkadziesiąt referatów naukowych, których tematyka obejmowała szerokie spektrum zagadnień związanych z jakością życia. Referaty te zostały zakwalifikowane do druku w postaci trzech monografii oraz artykułów w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pojęcie jakości życia stosowane jest w różnych dyscyplinach badawczych, takich jak ekonomia, psychologia, filozofia czy też nauki medyczne, z których każda ma swoje tradycje. Chociaż do dzisiaj nie wypracowano jednej, uniwersalnej definicji tej kategorii, w każdej z dyscyplin badawczych stajemy przed problemem, jak mierzyć jakość życia. Jakość życia może być wynikiem zarządzania, rozumianym jako świadome kształtowanie, poszukiwanie, aranżacja innego sposobu życia. W niniejszej monografii znalazły się artykuły, powstałe na podstawie referatów wygłoszonych w trakcie konferencji, związane tematycznie z pomiarem jakości życia i zarządzaniem nią.
Ewa Frątczak, Tomasz Panek, Teresa Słaby


Liczba stron190
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-704-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     9
  1. Model pomiaru jakości życia (Tomasz Panek)    11
    1.1. Modelowanie pomiaru jakości życia    11
    1.2. Modele konceptualne jakości życia    13
    1.3. Domeny jakości życia    17
    1.4. Mierniki i wskaźniki jakości życia    18
    1.5. Konstrukcja złożonych wskaźników jakości życia    18
      1.5.1. Wybór modelu pomiaru wskaźników złożonych    20
      1.5.2. Transformacje wskaźników cząstkowych    21
      1.5.3. Wielowymiarowa analiza struktury wskaźników cząstkowych    25
      1.5.4. Ważenie wskaźników    26
      1.5.5. Agregacja wskaźników    29
    1.6. Analiza odporności wskaźników złożonych    31
    1.7. Ocena jakości pomiaru    32
    1.8. Podsumowanie    35
  Literatura    35
  2. Stratyfikacja badań jakości i godności życia według etapów życia jednostki (Teresa Słaby)    39
    2.1. Rys historyczny badań jakości i godności życia    40
    2.2. Zarys koncepcji pomiaru uwzględniającej czynnik demograficzny    42
    2.3. Podsumowanie    47
  Literatura    47
  3. Ocena jakości życia polskich gospodarstw domowych – ujęcie wojewódzkie (Artur Czech)    49
    3.1. Metodologiczne podstawy badania jakości życia i konstrukcja zbioru cech diagnostycznych    50
    3.2. Implementacja regresji logistycznej w badaniach jakości życia polskich gospodarstw domowych    56
    3.3. Podsumowanie    62
  Literatura    63
  4. Analiza zadowolenia z życia w ujęciu wielowymiarowym za pomocą modeli regresji typu FRM (Hanna Dudek)    65
    4.1. Metoda określenia stopnia zadowolenia z życia w ujęciu wielowymiarowym z wykorzystaniem funkcji przynależności    67
    4.2. Modele regresji typu FRM    69
    4.3. Czynniki wpływające na zadowolenie z życia w Polsce    71
    4.4. Podsumowanie    77
  Literatura    77
  5. Jakość życia mieszkańców a sprawność instytucjonalna jednostek samorządu terytorialnego – empiryczna weryfikacja koncepcji badawczej (Izabela Grabowska, Paweł Śliwowski)    80
    5.1. Ramy koncepcyjne    81
      5.1.1. Liveability    81
      5.1.2. Sprawność instytucjonalna samorządów    83
      5.1.3. Integracja koncepcji – ku modelowi sprawności instytucjonalnej    87
    5.2. Weryfikacja koncepcji – badanie pilotażowe    90
      5.2.1. Podstawowe założenia metodologiczne badania    90
      5.2.2. Realizacja badań terenowych    92
    5.3. Podsumowanie    97
  Literatura    99
  6. Przemysły kreatywne a jakość życia w regionie (Rafał Kasprzak)    102
    6.1. Wprowadzenie do definicji przemysłów kreatywnych    102
    6.2. Polityka gospodarcza ukierunkowana na sektor przemysłów kreatywnych    113
    6.3. Oddziaływanie sektora przemysłów kreatywnych na system społeczno-ekonomiczny    116
    6.4. Podsumowanie    119
  Literatura    120
  7. Hotele butikowe jako infrastrukturalne źródło jakości życia turysty (Krzysztof Sala)122
    7.1. Usługi turystyczne dla elit ekonomicznych    123
    7.2. Korzenie i pojęcie hotelu butikowego    124
    7.3. Miejskie hotele butikowe w Polsce    127
    7.4. Krakowski rynek hoteli butikowych    130
    7.5. Podsumowanie    133
  Literatura    134
  8. Modele ryzyk konkurencyjnych (Ewa Frątczak)    136
    8.1. Historia i filozofia modeli ryzyk konkurencyjnych    138
    8.2. Główne tradycje badawcze modelowania ryzyk konkurencyjnych    140
    8.3. Modele ryzyk konkurencyjnych: model Coxa i model Fine’a-Greya    145
    8.4. Przykład estymacji modelu ryzyk konkurencyjnych z wykorzystaniem modeli Coxa i Fine’a-Graya    152
  Literatura    156
  9. Jakość życia przez pryzmat nauk ekonomicznych. Nowy paradygmat jakości życia (Ewa Frątczak, Teresa Słaby)    159
  Literatura    171
  10. Satysfakcja z życia zawodowego i osobistego jako aspektów jakości życia – wyniki badań (Krzysztof Błoński, Augustyna Burlita)    174
    10.1. Charakterystyka badań    175
    10.2. Podstawowe wyniki badań    176
    10.3. Czynniki kształtujące satysfakcję z życia zawodowego i osobistego w świetle wyników analiz    180
    10.4. Podsumowanie    187
  Literatura    188
  Spis rysunków    189
  Spis tabel    190
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia