Litwa i Białoruś Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868)

-20%

Litwa i Białoruś Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868)

Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja tom 1

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,60  30,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,6030,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1–2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Monografia ma na celu przede wszystkim zgłębienie i usystematyzowanie stanu wiedzy na temat niezwykle ważnego dla dziejów narodu polskiego programu w polityce wewnętrznej państwa carów, polegającego na depolonizacji Ziem Zabranych po upadku powstania styczniowego. Praca zawiera analizę najcenniejszych dokumentów archiwalnych – głównie raportów politycznych wileńskich i kijowskich generałów gubernatorów, dotyczących koncepcji, mechanizmów decyzyjnych oraz realizacji programu depolonizacji Ziem Zabranych. Publikacja wprowadza do obiegu naukowego nową jakościowo i poznawczo kategorię źródeł pozyskanych po wieloletnich kwerendach w archiwach rosyjskich, litewskich i ukraińskich, które wzbogacają i weryfikują dotychczasowy stan badań dziejów Polaków na Ziemiach Zabranych po upadku powstania styczniowego. Granice chronologiczne monografii zamykają się w latach 1864-1914, które w dziejach Polski wyznaczają ważne wydarzenia jak upadek powstania styczniowego i wybuch I wojny światowej. Każdy z tomów dzieli się na dwie części. W pierwszej części tomu 1 analizowane są zagadnienia dotyczące depolonizacji Ziem Zabranych głównie guberni litewsko-białoruskich z próbą ukazania rodzących się w tym przedmiocie koncepcji, uruchamianych mechanizmów decyzyjnych oraz sposobów i efektów realizacji. Druga część zawiera różnego rodzaju źródła i dokumenty, które ilustrują i przybliżają omawiane wcześniej problemy.


Liczba stron328
WydawcaUniwersytet Jana Kochanowskiego
ISBN-13978-83-7133-707-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
  CZĘŚĆ PIERWSZA – Litwa i Białoruś w epoce rządów Murawjowa,
  Kaufmana i Baranowa
  W przededniu powstania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15
  Powstanie styczniowe w guberniach litewsko-białoruskich . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . .    27
  Represje popowstaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    33
  Murawjow i jego raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    45
  Koncepcje Kaufmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    117
  Rządy Baranowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    157
  CZĘŚĆ DRUGA – Wybór źródeł
  Murawjow
  Notatki Murawjowa z 1831 roku
  1. Notatka z 3 stycznia 1831 roku „O moralnym położeniu guberni
  mohylewskiej i sposobach zbliżenia jej z Cesarstwem Rosyjskim” . . . . . . .    171
  2. Notatka z 1831 roku „O utworzeniu оdpowiednich instytucji
  obywatelskich w guberniach od Polski przywróconych i zlikwidowaniu
  podwalin najbardziej służących wyobcowaniu tych guberni od Rosji” . . . .    187
  Ucisk fiskalny
  3. Wykaz podatków pieniężnych ściąganych w guberniach wileńskiej,
  grodnieńskiej, kowieńskiej, mińskiej, witebskiej i mohylewskiej
  (stan z 1/13 marca 1865 roku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    199
  4. Rejestr ściąganych podatków pieniężnych wprowadzonych w Kraju
  Północno-Zachodnim z powodu powstania (stan z 1/13 czerwca
  1865 roku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    203
  Raport z 26 maja 1864 roku i stanowisko Komitetu Zachodniego
  5. Notatka Murawjowa z 26 maja 1864 roku „O niektórych sprawach
  dotyczących urządzenia Kraju Północno-Zachodniego” . . . . . . . . . . . . . . .    205
  6. Stanowisko Komitetu Zachodniego wobec raportu Murawjowa
  wyrażone na posiedzeniach z 17 i 19 maja 1864 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . .    217
  Okólniki Murawjowa z lat 1863–1865
  7. Okólnik Murawjowa z 20 lipca / 1 sierpnia 1864 roku o zakazie
  zawierania przez rosyjskich urzędników w guberniach zachodnich
  związków małżeńskich z osobami nieprawosławnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . .    226
  8. Okólnik nr 2 z 1/13 stycznia 1864 roku o karach za upowszechnianie
  i nauczanie z polskich elementarzy i katechizmów . . . . . . . . . . . . . .. . . .    227
  9. Okólnik nr 9023 z 8/20 lipca 1864 roku o zakazie sprzedaży polskich
  elementarzy i podręczników do nauczania w języku polskim . . . . . . . . . . .    230
  10. Okólnik nr 4112 z 28 marca / 9 kwietnia 1864 roku o zamknięciu
  polskich bibliotek i zakazie otwierania takich w przyszłości . . . . . . . . . . . .    231
  11. Okólnik nr 73 z 11/23 lipca 1864 roku o przyjmowaniu kandydatów
  do seminariów duchownych za zgodą generała-gubernatora . . . . . . . . . . . .    232
  12. Okólnik nr 1026 z 10/22 marca 1865 roku o zakazie przyjmowania
  przez księży na służbę osób wyznania prawosławnego . . . . . . . . . . . . . . . . .    236
  Ostatniе raporty Murawjowa z 1865 roku
  13. Notatka Murawjowa z 17 kwietnia 1865 roku osobiście złożona
  Aleksandrowi II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    237
  14. Najbardziej uniżony raport hrabiego Michaiła Nikołajewicza
  Murawjowa z zarządzania Krajem Północno-Zachodnim
  (od 13 maja 1863 roku do 29 kwietnia 1865 roku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    240
  Kaufman
  Przemówienia Kaufmana
  15. Przemowienia Konstantina Kaufmana do pośredników pokoju,
  duchowieństwa katolickiego, starowierców i szlachty wygłoszone 11,    13
  i 18 listopada 1865 roku w Wiłkomierzu, Dewałtowie i Możajsku . . . . . .    271
  16. Przemówienia Konstantina Kaufmana do szlachty powiatów
  poniewieskiego, szawelskiego i rosieńskiego wygłoszone w czerwcu
  1866 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    273
  Plany wzmocnienia rosyjskości Ziem Zabranych
  17. Projekt wzmocnienia rosyjskich fundamentów w Kraju Zachodnim.
  List wileńskiego generała-gubernatora Konstantina Kaufmana
  do kijowskiego generała-gubernatora Aleksandra Bezaka
  z 11/23 października 1865 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    278
  Okólniki Kaufmana
  18. Okólnik nr 2894 z 29 października / 10 listopada 1865 roku o nauczaniu
  w seminariach duchownych wszystkich przedmiotów wyłącznie w języku
  rosyjskim i łacińskim oraz o nieużywaniu języka polskiego . . . . . . . . . . . . .    291
  19. Okólnik nr 240 z 10/22 lutego 1866 roku o niedopuszczeniu języka
  polskiego do nauczania w seminariach oraz w ćwiczeniach
  praktycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    292
  20. Okólnik nr 138 z 24 stycznia / 5 lutego 1866 roku o zakazie
  organizowania procesji religijnych w miastach poza kościołami oraz
  o dozwoleniu organizowania ich we wsiach poza kościołem wewnątrz
  ogrodzeń kościelnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    294
  21. Okólnik nr 32 z 8/20 lutego 1866 roku o porządku nakładania kar
  za używanie języka polskiego oraz za inne przewinienia dotyczące
  polskiej propagandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    296
  Baranow
  Okólniki Baranowa
  22. Okólnik nr 826 z 19 lipca 1867 roku o zakazie noszenia odkrytej hostii
  ulicami miast i wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    299
  23. Okólnik z 2/14 listopada 1867 roku o tym, jak należy rozumieć pojęcia
  „zwykłe pochowki” i „uroczyste procesje pogrzebowe” . . . . . . . . . . . . . . . . .    300
  Bilans represji lat 1864–1867
  24. Notatka Piotra Wałujewa z 22 lutego 1868 roku o sytuacji
  społeczno-politycznej Ziem Zabranych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    301
  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    307
  Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    323
  Indeks geograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    331
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia