Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN


Podręcznik przedstawia najważniejsze metody spektroskopowe - spektroskopię atomową, molekularną, spektrometrię rentgenowską, magnetyczny rezonans jądrowy i elektronowy rezonans paramagnetyczny, spektrografię mas oraz elektronów i jonów, a także laserowe źródła promieniowania stosowane w metodach spektroskopowych.
Książka przeznaczona dla studentów wydziałów chemicznych uniwersytetów i politechnik, a także farmacji i analityki medycznej oraz innych uczelni mających w programie wykłady i ćwiczenia z analizy instrumentalnej.
Mogą z niej korzystać również pracownicy laboratoriów analitycznych. Z uwagi na przystępny sposób wyłożenia trudnych zagadnień może też służyć uczniom szkół średnich o profilu chemicznym.


Liczba stron504
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19357-7
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania czwartego    11
  
  Przedmowa do wydania trzeciego    13
  
  1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych    15
  1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych    15
  1.2. Rola i podział spektroskopii    19
    1.2.1. Podział spektroskopii według rodzaju układu materialnego    20
    1.2.2. Podział spektroskopii według metody otrzymywania widma    21
    1.2.3. Podział spektroskopii według zakresu spektralnego    21
  1.3. Podział metod spektroskopowych    21
    1.3.1. Podział metod spektroskopowych w zależności od układu materialnego    21
    1.3.2. Podział metod spektroskopowych w zależności od zachodzącego zjawiska    25
    1.3.3. Podział metod spektroskopowych stosowany w podręczniku    26
  1.4. Zastosowanie metod spektroskopowych    28
  1.5. Pytania kontrolne    31
  
  2. Metody, których podstawą są widma atomowe    32
  2.1. Spektrometria emisyjna. Wiadomości wstępne    32
    2.1.1. Zasada metod emisyjnych    32
    2.1.2. Wzbudzanie atomów    33
    2.1.3. Podział metod emisyjnych    36
  2.2. Podstawy teoretyczne spektroskopii atomowej    37
    2.2.1. Widmo atomu wodoru    37
    2.2.2. Widma atomowe litowców    45
    2.2.3. Termy pierwiastków wieloelektronowych    57
    2.2.4. Widmo atomowe helu i berylowców    63
  2.3. Fotometria płomieniowa    67
    2.3.1. Zasada metody    67
    2.3.2. Schemat aparatury    68
    2.3.3. Metody oznaczeń    69
  2.4. Klasyczna spektrografia i spektrometria emisyjna    72
    2.4.1. Zasada metody    72
    2.4.2. Klasyczne źródła wzbudzania    72
    2.4.3. Elektrody    75
    2.4.4. Schemat i charakterystyka spektrografu    76
    2.4.5. Rejestracja widma w spektrografii    78
    2.4.6. Krzywa cechowania emulsji    79
    2.4.7. Aparatura uzupełniająca    80
    2.4.8. Spektrograficzna analiza jakościowa    82
    2.4.9. Podstawowe równanie analizy ilościowej    85
    2.4.10. Metoda wzorca (standardu) wewnętrznego    86
    2.4.11. Rejestracja widma w spektrometrii    88
  2.5. Współczesna (plazmowa) spektrometria emisyjna    89
    2.5.1. Plazmowe źródła wzbudzania. Rodzaje plazmy    89
    2.5.2. Plazma prądu stałego, plazmotrony łukowe    90
    2.5.3. Plazma wielkiej częstotliwości, sprzężona indukcyjnie    93
    2.5.4. Techniki plazmowe stosowane w analizie    95
    2.5.5. Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej    95
    2.5.6. Opis aparatury w metodzie ICP-AES    97
    2.5.7. Palnik plazmowy    97
    2.5.8. Analizatory, monochromator, polichromator, spektrograf    100
    2.5.9. Detektory półprzewodnikowe z matrycą fotodiodową    101
    2.5.10. Doprowadzenie próbki do plazmy w metodzie ICP-AES    103
    2.5.11. Parametry pomiaru techniką ICP-AES i ich optymalizacja    106
    2.5.12. Interferencje w atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie    109
    2.5.13. Zalety i wady metody ICP-AES    110
    2.5.14. Zastosowanie atomowej spektrometrii emisyjnej    111
    2.5.15. Metoda indukcyjnie sprzężonej plazmy mikrofalowej (MIP-AES)    114
    2.5.16. Laserowe źródła odparowania i wzbudzania. Typy laserów    119
  2.6. Fluorescencyjna spektrometria atomowa    126
  2.7. Absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS)    128
    2.7.1. Zasada metody    128
    2.7.2. Aparatura    129
    2.7.3. Interferencje fizyczne i chemiczne    136
  2.8. Obliczenia    137
  2.9. Ćwiczenia laboratoryjne    143
  2.10. Ćwiczenia rachunkowe    150
  2.11. Pytania kontrolne    152
  
  3. Metody, których podstawą są widma molekularne    155
  3.1. Podstawy teoretyczne spektroskopii molekularnej (cząsteczkowej)    155
    3.1.1. Energia cząsteczki    155
    3.1.2. Widmo rotacyjne    156
    3.1.3. Widmo oscylacyjne    160
    3.1.4. Widmo oscylacyjno-rotacyjne    166
    3.1.5. Widmo elektronowe    170
  3.2. Spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa    175
    3.2.1. Zasada i podział spektrofotometrii    175
    3.2.2. Prawa absorpcji    176
    3.2.3. Podział metod kolorymetrycznych    183
    3.2.4. Kolorymetryczne metody wizualne    184
    3.2.5. Aparatura fotokolorymetryczna i spektrofotometryczna    185
    3.2.6. Metody oznaczeń spektrofotometrycznych    197
    3.2.7. Wykonanie oznaczenia spektrofotometrycznego    205
    3.2.8. Wielkości charakteryzujące metody spektrofotometryczne    208
    3.2.9. Właściwości chromoforowe związków organicznych    213
    3.2.10. Właściwości chromoforowe związków nieorganicznych    214
  3.3. Spektrofotometryczne układy podwójne i potrójne    215
    3.3.1. Charakterystyka układów podwójnych i potrójnych    215
    3.3.2. Nieorganiczne odczynniki spektrofotometryczne    216
    3.3.3. Podział spektrofotometrycznych odczynników organicznych    216
    3.3.4. Asocjaty jonowe z niechelatującymi barwnikami    219
    3.3.5. Metody ekstrakcyjno-spektrofotometryczne i solubilizacyjno-spektrofotometryczne    220
    3.3.6. Metody flotacyjno-spektrofotometryczne    221
    3.3.7. Kompleksy podwójne z chelatującymi barwnikami trifenylometanowymi, ksantenowymi i azowymi    223
    3.3.8. Układy potrójne z chelatującymi barwnikami i substancjami powierzchniowo czynnymi (surfaktantami)    226
    3.3.9. Mechanizm powstawania kompleksów potrójnych    227
    3.3.10. Zalety metod stosujących układy potrójne    230
    3.3.11. Znaczenie analityczne metod stosujących układy potrójne    231
  3.4. Spektrofotometria pochodna    232
    3.4.1. Zasada metody    232
    3.4.2. Prawa spektrofotometrii pochodnej    233
    3.4.3. Kształt krzywych pochodnych    235
    3.4.4. Techniki pomiaru wartości pochodnej    236
    3.4.5. Znaczenie szerokości połówkowych widm w spektrofotometrii pochodnej    240
    3.4.6. Rejestracja widm zerowego rzędu    240
    3.4.7. Otrzymywanie widm pochodnych    244
    3.4.8. Różniczkowanie widm metodą Savitzky’ego–Golaya    245
    3.4.9. Metoda wyznaczania pochodnej techniką pierwszej pochodnej stosunku widm    247
    3.4.10. Optymalizacja parametrów różniczkowania widm    248
    3.4.11. Eliminacja potencjalnych błędów oznaczeń    255
    3.4.12. Zalety i wady spektrofotometrii pochodnej    256
    3.4.13. Zastosowanie spektrofotometrii pochodnej    257
    3.4.14. Przykłady analizy produktów farmaceutycznych    258
  3.5. Spektrofotometria w podczerwieni    260
  3.6. Zastosowanie spektrofotometrii w analizie chemicznej    263
  3.7. Spektrometria ramanowska    264
    3.7.1. Podstawy teoretyczne    264
    3.7.2. Schemat spektrometru ramanowskiego    266
    3.7.3. Znaczenie spektrometrii ramanowskiej    267
  3.8. Spektrometria fluorescencyjna cząsteczkowa    268
    3.8.1. Fluorescencja i fosforescencja    268
    3.8.2. Fluorymetria i spektrofluorymetria    271
    3.8.3. Fosforymetria    275
  3.9. Zastosowanie laserów w spektrometrii cząsteczkowej    276
  3.10. Obliczenia    278
  3.11. Ćwiczenia laboratoryjne    288
  3.12. Ćwiczenia rachunkowe    304
  3.13. Pytania kontrolne    306
  
  4. Metody, których podstawą są widma promieniowania rentgenowskiego    309
  4.1. Podstawy teoretyczne    309
    4.1.1. Otrzymywanie widma promieni rentgenowskich    309
    4.1.2. Serie linii widmowych promieniowania rentgenowskiego    313
    4.1.3. Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w analizie chemicznej    318
  4.2. Metoda spektrografii rentgenowskiej    318
  4.3. Metoda absorpcji promieniowania rentgenowskiego    319
  4.4. Metoda dyfrakcji promieni rentgenowskich    324
  4.5. Metoda fluorescencji rentgenowskiej    328
    4.5.1. Zasada metody    328
    4.5.2. Techniki pomiarowe    328
    4.5.3. Fluorescencja rentgenowska z dyspersją długości fali    328
    4.5.4. Fluorescencja rentgenowska z dyspersją energii    332
    4.5.5. Charakterystyka analityczna i zastosowanie metody fluorescencji rentgenowskiej    334
  4.6. Mikroanaliza rentgenowska    335
  4.7. Analiza spektralna rentgenowska ze wzbudzeniem cząstkami naładowanymi    337
  4.8. Obliczenia    338
  4.9. Ćwiczenia laboratoryjne    341
  4.10. Ćwiczenia rachunkowe    344
  4.11. Pytania kontrolne    345
  
  5. Metody, których podstawą są widma rezonansu magnetycznego    346
  5.1. Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na widma atomowe    346
    5.1.1. Momenty magnetyczne elektronów związane z momentami pędu    346
    5.1.2. Energia oddziaływania momentu magnetycznego elektronów z zewnętrznym polem magnetycznym    351
    5.1.3. Zjawisko Zeemana (efekt Zeemana)    353
  5.2. Magnetyczny rezonans jądrowy    357
    5.2.1. Zasada metod rezonansu magnetycznego    357
    5.2.2. Moment magnetyczny jąder atomowych    357
    5.2.3. Energia oddziaływania jądrowego momentu magnetycznego z zewnętrznym polem magnetycznym    359
    5.2.4. Rozszczepienie poziomów energetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym    360
    5.2.5. Warunek rezonansu według mechaniki kwantowej i klasycznej    362
    5.2.6. Procesy relaksacji protonów    366
    5.2.7. Zasada działania aparatury    367
    5.2.8. Charakterystyczne parametry widm NMR    370
    5.2.9. Przykłady widm NMR    378
    5.2.10. Podwójny magnetyczny rezonans jądrowy    381
    5.2.11. Spektroskopia NMR innych jąder    382
    5.2.12. Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego    383
  5.3. Elektronowy rezonans paramagnetyczny    384
    5.3.1. Absorpcja rezonansowa elektronu    384
    5.3.2. Procesy relaksacji elektronów    386
    5.3.3. Zasada działania aparatury    387
    5.3.4. Struktura nadsubtelna linii widmowych EPR    388
    5.3.5. Przykłady widm EPR    392
    5.3.6. Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego    395
  5.4. Pytania kontrolne    396
  
  6. Metody, których podstawą są widma korpuskularne    398
  6.1. Spektrometria mas    398
    6.1.1. Zasada metody    398
    6.1.2. Jonizacja i fragmentacja cząstek    399
    6.1.3. Segregacja powstałych jonów    402
    6.1.4. Schemat aparatury    410
    6.1.5. Widma masowe    412
    6.1.6. Analiza stałych próbek nieorganicznych    415
    6.1.7. Zastosowanie spektrometrii mas    416
  6.2. Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)    417
    6.2.1. Wprowadzenie    417
    6.2.2. Aparatura stosowana w metodzie ICP-MS    418
    6.2.3. Układ generowania jonów i wprowadzania próbki    419
    6.2.4. Stożki i soczewki elektrostatyczne    419
    6.2.5. Rodzaje analizatorów stosowanych w spektrometrii mas    421
    6.2.6. Detektory    428
    6.2.7. Optymalizacja pracy spektrometru ICP-TOF-MS    430
    6.2.8. Interferencje chemiczne i spektralne w technice ICP-TOF-MS    431
    6.2.9. Zastosowanie techniki ICP-MS    432
  6.3. Spektrometria elektronów    437
    6.3.1. Spektrometria fotoelektronów    437
    6.3.2. Spektrometria elektronów Augera (AES)    444
    6.3.3. Spektrometria elektronów dla celów analizy chemicznej (ESCA)    450
  6.4. Spektrometria jonów    451
    6.4.1. Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS)    451
    6.4.2. Badanie powierzchni metodą SIMS z analizatorem czasu przelotu (TOF)    452
    6.4.3. Spektrometria jonów odbitych (ISS, BSS)    457
  6.5. Ćwiczenia laboratoryjne    459
  6.6. Pytania kontrolne    465
  
  7. Metody optyczne    468
  7.1. Nefelometria    468
  7.2. Turbidymetria    470
  7.3. Refraktometria    471
  7.4. Interferometria    474
  7.5. Polarymetria    476
  7.6. Obliczenia    479
  7.7. Ćwiczenia laboratoryjne    483
  7.8. Ćwiczenia rachunkowe    487
  7.9. Pytania kontrolne    488
  
  8. Literatura    489
  
  9. Wyniki ćwiczeń rachunkowych    496
  
  Skorowidz    498
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia