Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym

1 opinia

Format:

ibuk

Wielość podmiotów zarejestrowanych w księdze ewidencji partii politycznych jest w świetle przepisów zawartych w Konstytucji RP sygnałem zachowania pluralizmu politycznego. Jest to przejaw wąskiego, ściśle prawnego definiowania zjawiska. W szerokim, społecznym znaczeniu zasada pluralizmu politycznego oznacza wielość dopuszczalnych w danym społeczeństwie stylów życia i preferowanych przez jednostki systemów wartości. W systemie pluralizmu politycznego grupy społeczne, które przejawiają określone systemy wartości, powinny mieć swoje reprezentacje w parlamencie. [...]
Na podstawie obowiązującego w Polsce systemu prawnego nie można ustalić, jakie systemy ideologiczne są reprezentowane na polskiej scenie politycznej. W efekcie nie można stwierdzić, czy faktycznie funkcjonuje ich wiele, a ta wielość jest przecież cechą dystynktywną pluralizmu politycznego. Dopiero przeprowadzenie jakościowej analizy pozwala zweryfikować, jaki jest stan faktyczny.
Parlament jest tym miejscem, gdzie do głosu mogą i powinni dochodzić reprezentanci różnych orientacji ideologicznych, gdzie powinno mieć miejsce ścieranie się różnych poglądów, a w wyniku tego procesu powinno następować podejmowanie najpoważniejszych decyzji na temat kształtu instytucji społecznych i przyszłości państwa. Debata parlamentarna to zatem ten rodzaj dyskursu, w którym powinien się przejawiać pluralizm polityczny. Przedstawione w tej książce badanie ukazuje, jaki jest stan faktyczny polskiej sceny politycznej z uwagi na kryterium zachowania pluralizmu politycznego.


Liczba stron275
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-137-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Wprowadzenie    9
  1.1. Ideologia jako czynnik warunkujący postrzeganie rzeczywistości    11
  1.1.1. Pojęcie ideologii    11
  1.1.2. Gra polityczna    12
  1.1.3. Ideologia a postrzeganie życia społecznego    13
  1.1.4. Historyczny rozwój pojęcia ideologii    14
  1.1.5. Ideologia w psychologii politycznej    16
  1.1.6. Ideologia jako perspektywa postrzegania świata    18
  1.1.7. Główne systemy ideologiczne    20
  1.2. Dyskurs    22
  1.2.1. Klasyfikacje dyskursu    26
  1.2.2. Dyskurs parlamentarny    28
  1.2.3. Pluralizm polityczny w polskim parlamencie    29
  1.2.4. Debata parlamentarna    30
  1.2.5. Historia debatowania w Polsce    31
  1.2.6. Warunki współczesnej debaty parlamentarnej    32
  1.3. Perswazja w dyskursie politycznym    33
  1.4. Mediatyzacja sfery politycznej    37
  
  Rozdział 2. Hipotezy badawcze    39
  2.1. Etapy pracy    41
  2.2. Struktura pracy    42
  
  Rozdział 3. Podstawy teoretyczne    43
  3.1. Podstawowe założenia metodologiczne    43
  3.2. Gramatyka komunikacyjna – aspekty pragmalingwistyczne    45
  3.3. Komunikatywizm jako płaszczyzna badawcza – podstawowe założenia    47
  3.4. Wartościowanie a poziomy funkcjonalne języka    49
  3.5. Organizacja poziomu ideacyjnego     50
  3.6. Poziom interakcyjny w gramatyce komunikacyjnej    52
  3.6.1. Strategiczny cel wyrażania emocji    54
  3.6.2. Polifunkcjonalność operatorów interakcyjnych    56
  3.7. Argumentacja aksjologiczna w dyskursie parlamentarnym     56
  3.8. Ujawnianie ogólnej postawy ideologicznej w tekście    57
  3.9. Ideologia w gramatyce komunikacyjnej – założenia teoretyczne    60
  
  Rozdział 4. Metoda badawcza    61
  4.1. Charakterystyka materiału badawczego    61
  4.1.1. Normalizacja materiału badawczego    63
  4.1.2. Zasady ekscerpowania przykładów    64
  4.2. Opis procedury badawczej    64
  4.3. Analiza materiału badawczego    65
  4.3.1. Ogólne zasady analizy dyskursu    65
  4.3.2. Rama perswazyjna i perswazja właściwa     68
  4.3.3. Analiza tekstu właściwego    68
  4.3.3.1. Analiza paradygmatyczna    69
  4.3.3.2. Analiza syntagmatyczna    71
  4.3.3.3. Wyniki językowej analizy materiału badawczego    74
  4.4. Orientacja ideologiczna w debacie parlamentarnej    74
  4.4.1. Znaczniki ideologiczne    74
  4.4.2. Kategoryzacja sądów uzyskanych w pierwszym etapie badania    76
  4.5. Profile ideologiczne klubów parlamentarnych    76
  
  Rozdział 5. Implementacja metody badawczej – analiza lingwistyczna    77
  5.1. Analiza ramy perswazyjnej    77
  5.1.1. Kreowanie wizerunku nadawcy    77
  5.1.2. Kreowanie wizerunku odbiorcy    79
  5.1.3. Kreowanie więzi    80
  5.2. Debata parlamentarna jako tekst urzędowo-publicystyczny    83
  5.3. Tematyzacja i deagentyzacja w debacie parlamentarnej    84
  5.3.1. Tematyzacja    84
  5.3.2. Deagentyzacja    85
  5.4. Analiza paradygmatyczna wypowiedzi parlamentarzystów    87
  5.4.1. Analiza aktów mowy emotywno-oceniających    87
  5.4.1.1. Konwencjonalne sposoby manifestowania stanów emocjonalnych    87
  5.4.1.2. Sądy oceniające wprowadzane przez operatory polifunkcjonalne    104
  5.5. Analiza syntagmatyczna wypowiedzi parlamentarzystów    108
  5.5.1. Standaryzacja argumentów zawartych w wypowiedziach parlamentarzystów...    108
  5.5.2. Mechanizm kontrargumentowania w wypowiedziach parlamentarzystów    121
  5.5.3. Funkcje etykietowania w wypowiedziach parlamentarzystów    125
  5.5.4. Obiekty ideologiczne w polskim dyskursie parlamentarnym w okresie 2005–2007.    134
  5.5.4.1. Obiekt ideologiczny „demokracja”    135
  5.5.4.2. Obiekt ideologiczny „prawa obywatelskie”    137
  5.5.4.3. Obiekt ideologiczny „prawo do życia”    138
  5.5.4.4. Obiekt ideologiczny „prawo nieletnich do podejmowania decyzji
  o dokonaniu aborcji”    139
  5.5.4.5. Obiekt ideologiczny „ograniczenie liczby aborcji”    139
  5.5.4.6. Obiekt ideologiczny „aborcja na życzenie w przypadku, gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu”    140
  5.5.4.7. Obiekt ideologiczny „zapłodnienie in vitro”    141
  5.5.4.8. Obiekt ideologiczny „aplikowanie prawodawstwa UE w Polsce”    142
  5.5.4.9. Obiekt ideologiczny „wprowadzenie stanu wojennego”    144
  5.5.4.10. Podsumowanie    145
  5.6. Znaczniki ideologiczne konserwatyzmu, liberalizmu, socjalizmu    147
  5.6.1. Znaczniki ideologiczne konserwatyzmu    148
  5.6.2. Znaczniki ideologiczne liberalizmu    150
  5.6.3. Znaczniki ideologiczne socjalizmu    152
  
  Rozdział 6. Profile ideologiczne klubów parlamentarnych w polskim dyskursie parlamentarnym w okresie 2005–2006    155
  6.1. Orientacja ideologiczna Prawa i Sprawiedliwości    155
  6.1.1. Konserwatyzm w orientacji ideologicznej Prawa i Sprawiedliwości    156
  6.1.2. Liberalizm w orientacji ideologicznej Prawa i Sprawiedliwości    158
  6.1.3. Socjalizm w orientacji ideologicznej Prawa i Sprawiedliwości    159
  6.1.4. Profil ideologiczny Prawa i Sprawiedliwości    161
  6.2. Orientacja ideologiczna Platformy Obywatelskiej    163
  6.2.1. Konserwatyzm w bazie ideologicznej Platformy Obywatelskiej    164
  6.2.2. Liberalizm w bazie ideologicznej Platformy Obywatelskiej    164
  6.2.3. Profil ideologiczny Platformy Obywatelskiej    166
  6.3. Orientacja ideologiczna Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej    168
  6.3.1. Konserwatyzm w orientacji ideologicznej Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej    169
  6.3.2. Liberalizm w orientacji ideologicznej Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej    170
  6.3.3. Socjalizm w orientacji ideologicznej Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej    172
  6.3.4. Profil ideologiczny Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej    173
  6.4. Orientacja ideologiczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej    176
  6.4.1. Konserwatyzm w orientacji ideologicznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej    177
  6.4.2. Liberalizm w orientacji ideologicznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej    177
  6.4.3. Socjalizm w orientacji ideologicznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej    180
  6.4.4. Profil ideologiczny Sojuszu Lewicy Demokratycznej    181
  6.5. Orientacja ideologiczna Ligi Polskich Rodzin    183
  6.5.1. Konserwatyzm w orientacji ideologicznej Ligi Polskich Rodzin    184
  6.5.2. Liberalizm w orientacji ideologicznej Ligi Polskich Rodzin    186
  6.5.3. Socjalizm w orientacji ideologicznej Ligi Polskich Rodzin    187
  6.5.4. Profil ideologiczny Ligi Polskich Rodzin    188
  6.6. Orientacja ideologiczna Polskiego Stronnictwa Ludowego     191
  6.6.1. Konserwatyzm w orientacji ideologicznej Polskiego Stronnictwa Ludowego ...    192
  6.6.2. Liberalizm w orientacji ideologicznej Polskiego Stronnictwa Ludowego    193
  6.6.3. Socjalizm w orientacji ideologicznej Polskiego Stronnictwa Ludowego    194
  6.6.4. Profil ideologiczny Polskiego Stronnictwa Ludowego    195
  6.7. Dyskurs parlamentarny w Polsce okresie 2005–2006 – podsumowanie    197
  
  Rozdział 7. Wnioski    201
  
  Bibliografia    207
  Spis rysunków    215
  Spis tabel    217
  Aneksy    219
  Aneks 1. Wykaz debat parlamentarnych    219
  Aneks 2. Baza sądów ideologicznych klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość    221
  Aneks 3. Baza sądów ideologicznych klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska     232
  Aneks 4. Baza sądów ideologicznych klubu parlamentarnego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej    239
  Aneks 5. Baza sądów ideologicznych klubu parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznej    250
  Aneks 6. Baza sądów ideologicznych klubu parlamentarnego Liga Polskich Rodzin    261
  Aneks 7. Baza sądów ideologicznych klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe     268
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia