X

  Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11
  Część I. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA 18
    Wstęp (Krzysztof Rubacha) 18
    Rozdział 1. Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin (Krzysztof Rubacha) 21
      1.1. Podstawowe pojęcia w pedagogice 24
      1.2. Związek pedagogiki z innymi naukami 29
    Rozdział 2. Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych (Krzysztof Rubacha) 34
      2.1. Metody jakościowe 34
        2.1.1. Ogólna charakterystyka metod jakościowych 34
        2.1.2. Obserwacja etnograficzna 36
        2.1.3. Wywiad 40
        2.1.4. Analiza archiwów 44
        2.1.5. Cechy wspólne badań jakościowych 46
      2.2. Metody ilościowe 47
        2.2.1. Ogólna charakterystyka metod ilościowych 47
        2.2.2. Metody obserwacyjne 48
        2.2.3. Metody sondażowe 51
        2.2.4. Cechy wspólne metod ilościowych 54
      2.3. Strategie łączenia badań jakościowych i ilościowych 55
      2.4. Metody zbierania danych a typy badań pedagogicznych 57
    Rozdział 3. Budowanie teorii pedagogicznych (Krzysztof Rubacha) 59
      3.1. Paradygmaty nauk społecznych a budowanie teorii pedagogicznych 59
      3.2. Kierunki rozwoju teorii pedagogicznej 67
    Bibliografia 69
  Część II. ROZWÓJ I ZMIENNOŚĆ WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA 74
    Wstęp - pochwała historii i wykształcenia historycznego (Stefan Wołoszyn) 74
    Rozdział 1. Wychowanie w społeczeństwach pierwotnych (Stefan Wołoszyn) 77
    Rozdział 2. Wychowanie i „nauczanie” w cywilizacjach starożytnego Wschodu (Stefan Wołoszyn) 80
      2.1. Chiny 80
      2.2. Indie 82
      2.3. Inne kultury starożytnego Wschodu 84
    Rozdział 3. Wychowanie w starożytnej Europie (Stefan Wołoszyn) 87
      3.1. Wychowanie w Grecji 87
        3.1.1. Wychowanie spartańskie 87
        3.1.2. Wychowanie ateńskie 88
      3.2. Rola szkół filozoficznych 90
      3.3. Kultura szkolna czasów hellenistycznych 91
      3.4. Wychowanie w rodzinie i kształcenie szkolne w starożytnym Rzymie 93
      3.5. Rozpad kultury i wychowania antycznego 95
    Rozdział 4. Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza (Stefan Wołoszyn) 97
      4.1. Klasztory i szkoły kościelne 97
      4.2. Powstawanie uniwersytetów 99
      4.3. Wychowanie "w domu obcym" 101
        4.3.1. Wychowanie rycerskie 101
        4.3.2. Wychowanie mieszczańskie 102
      4.4. Oświata w Polsce średniowiecznej 102
    Rozdział 5. Wykształcenie i kultura umysłowa w epoce renesansu (Stefan Wołoszyn) 104
      5.1. Humanizm i utopie humanistyczne 104
      5.2. Cele wychowania humanistycznego 106
      5.3. Gimnazja i kolegia humanistyczne 106
      5.4. Myśl edukacyjna Andrzeja Frycza Modrzewskiego 109
      5.5. Pedagogika i pedagogia Jana Amosa Komeńskiego 111
    Rozdział 6. Kultura umysłowa i reformy szkolne w epoce oświecenia (Stefan Wołoszyn) 115
      6.1. Racjonalizm oświeceniowy i encyklopedyści 115
      6.2. Wiedza czy rozwój? Obywatel czy człowiek? 117
        6.2.1. Dylemat pedagogiczny Johna Locke'a 117
        6.2.2. Dylemat pedagogiczny Jeana Jacques'a Rousseau 117
        6.2.3. Dylemat pedagogiczny Claude'a Adriena Helvétiusa 118
      6.3. Szkolnictwo średnie i reformy szkolne 119
      6.4. Szkolnictwo ludowe i specjalne 122
        6.4.1. Szkoły ludowe 122
        6.4.2. Szkoły i zakłady specjalne 123
      6.6. Projekty organizacji wychowania i oświecenia publicznego Wielkiej Rewolucji Francuskiej 130
      6.5. Reformy szkolne w Polsce 124
        6.5.1. Komisja Edukacji Narodowej 127
    Rozdział 7. Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku (Stefan Wołoszyn) 133
      7.1. Tendencje ogólne i ustawodawstwo szkolne 133
      7.2. Elementarne szkolnictwo ludowe 135
      7.3. Neohumanistyczne szkoły średnie i wyższe 138
        7.3.1. Gimnazja klasyczne 138
        7.3.2. Gimnazja realne 139
        7.3.3. Uniwersytety i politechniki 143
      7.4. Wyspy oświatowe na ziemiach polskich 145
        7.4.1. Zabór rosyjski 145
        7.4.2. Zabór pruski 150
        7.4.3. Zabór austriacki 152
    Rozdział 8. Oświata i wychowanie w XX wieku (Stefan Wołoszyn) 155
      8.1. Upowszechnianie się jednolitych systemów szkolnych 155
        8.1.1. System szkolny w Polsce 160
      8.2. Radykalna krytyka edukacji szkolnej i poszukiwanie nowych strategii oświatowych 165
      8.3. Nowatorskie nurty edukacyjne 170
        8.3.1. Czy "stulecie dziecka"? 170
        8.3.2. Walka o prawa dziecka 174
        8.3.3. Poszukiwanie przez młodzież nowych wizji świata 176
      Bibliografia 181
  Część III. WSPÓŁCZESNE PRĄDY I KIERUNKI PEDAGOGICZNE 184
    Wstęp (Bogusław Śliwerski) 184
    Rozdział 1. Pedagogika pozytywistyczna (Teresa Hejnicka-Bezwińska) 196
      1.1. Ewolucja orientacji pozytywistycznej 196
      1.2. Faza ekspansji pełnego programu badawczego pozytywizmu 198
      1.3. Charakterystyka orientacji pozytywistycznej w pedagogice 201
      1.4. Stosunek do innych kierunków pedagogicznych - przejście od "pedagogii" do "pedagogiki" 204
        1.4.1. Tworzenie instytucjonalnych podstaw unaukowienia myślenia o edukacji i oświacie 205
        1.4.2. Unaukowienie pedagogiki poprzez wykorzystanie dorobku i osiągnięć psychologii - psychologizm pedagogiczny 208
        1.4.3. Unaukowienie pedagogiki poprzez wykorzystanie dorobku i osiągnięć socjologii - socjologizm pedagogiczny 211
        1.4.4. Scjentyzm 214
      1.5. Recepcja i krytyka pozytywizmu 215
      1.6. Ramy czasowe i zasięg terytorialny 215
    Rozdział 2. Pedagogika kultury (Bogusław Milerski) 220
      2.1. Geneza i pojęcie 221
      2.2. Przesłanki filozoficzne 223
      2.3. Poglądy pedagogiczne 227
      2.4. Status naukowy 229
    Rozdział 3. Pedagogika personalistyczna (Marian Nowak) 232
      3.1. Podstawowe kategorie i terminologia 233
      3.2. Personalizm w myśli filozoficznej - jego odmiany oraz cechy wspólne 237
      3.3. Personalizm w pedagogice 239
        3.3.1. Założenia i antropologiczne podstawy pedagogiki personalistycznej 239
        3.3.2. Wychowanie i nauczanie według personalizmu 241
        3.3.3. Cele wychowania według personalizmu 242
        3.3.4. Relacja wychowawca/nauczyciel - wychowanek/uczeń według personalizmu 244
        3.3.5. Treści wychowania i nauczania 245
      3.4. Podsumowanie 246
    Rozdział 4. Pedagogika egzystencjalna (Janusz Tarnowski) 248
      4.1. Geneza egzystencjalizmu 248
      4.2. Tendencje przeciwstawne w egzystencjalizmie 249
        4.2.1. Tendencja agnostyczno-ateistyczna 250
        4.2.2. Tendencja teistyczna 252
      4.3. Podstawy pedagogiki egzystencjalnej 256
      4.4. Egzystencjalne kategorie pedagogiczne 258
        4.4.1. Dialog 258
        4.4.2. Autentyczność 259
        4.4.3. Zaangażowanie 260
    Rozdział 5. Pedagogika religii (Bogusław Milerski) 261
      5.1. Status naukowy i przedmiot badań 261
      5.2. Rozwój pedagogiki religii na świecie 265
      5.3. Pedagogika religii w Polsce 270
      5.4. Koncepcje i ich znaczenie pedagogiczne 271
        5.4.1. Antropologia religijna jako podstawa edukacji 273
        5.4.2. Człowiek jako podmiot edukacji 273
        5.4.3. Edukacja jako proces odnowy życia 274
        5.4.4. Edukacja jako egzystencjalna hermeneutyka tekstów 275
        5.4.5. Edukacja jako hermeneutyka doświadczeń 276
        5.4.6. Edukacja jako dialog 277
    Rozdział 6. Pedagogika Nowego Wychowania (Sławomir Sztobryn) 278
      6.1. Definicja i charakterystyka prądu 278
        6.1.1. Geneza nazwy i jej warianty 281
        6.1.2. Ramy czasowe, zasięg terytorialny 281
      6.2. Czynniki wyodrębniające nową pedagogikę 282
        6.2.1. Krytyka szkoły tradycyjnej 282
        6.2.2. Psychologia eksperymentalna 283
        6.2.3. Krytyka podstawowych pojęć i nowoczesne metody badań 285
      6.3. Główne idee Nowego Wychowania 286
      6.4. Krytyka Nowego Wychowania 290
    Rozdział 7. Pedagogika waldorfska (Bogusław Śliwerski) 293
      7.1. Rudolf Steiner - twórca pedagogiki waldorfskiej 293
      7.2. Powstanie szkoły typu Waldorf 295
      7.3. Antropozoficzne podstawy szkoły waldorfskiej 298
      7.4. Recepcja pedagogiki R. Steinera w Polsce 305
    Rozdział 8. Pedagogika pragmatyzmu (Zbyszko Melosik) 307
      8.1. Pragmatyzm Johna Deweya 308
        8.1.1. Filozoficzne podstawy pedagogiki pragmatyzmu J. Deweya 308
        8.1.2. Poglądy J. Deweya na edukację 311
      8.2. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego 317
      8.3. Teoretyczne kontrowersje wobec pragmatyzmu 322
    Rozdział 9. Pedagogika Marii Montessori (Ryszard Kucha) 324
      9.1. Miejsce M. Montessori w pedagogice w perspektywie historycznej 324
      9.2. W drodze ku wielkości i sławie 328
      9.3. Specyfika pedagogiki M. Montessori 332
      9.4. Kochać dziecko - to znaczy służyć mu jak dalece to możliwe 333
    Rozdział 10. Pedagogika Janusza Korczaka (Bogusław Śliwerski) 335
      10.1. Życie i dzieła J. Korczaka 335
      10.2. Podstawowe założenia pedagogiki J. Korczaka 337
      10.3. Recepcja pedagogiki J. Korczaka w Polsce 345
    Rozdział 11. Pedagogika Petera Petersena (Sławomir Sztobryn) 348
      11.1. Życie P. Petersena 348
      11.2. Poglądy pedagogiczne P. Petersena 349
      11.3. Recepcja stanowiska P. Petersena 353
      11.4. Krytyka pedagogiki P. Petersena 354
    Rozdział 12. Pedagogika Celestyna Freineta (Sławomir Sztobryn) 356
      12.1. Życie C. Freineta 357
      12.2. Poglądy pedagogiczne C. Freineta 358
      12.3. Recepcja i krytyka stanowiska C. Freineta 361
      12.4. Formy instytucjonalne ruchu Nowoczesnej Szkoły Francuskiej 362
    Rozdział 13. Pedagogika krytyczna (Tomasz Szkudlarek) 363
      13.1. Pedagogika a myślenie krytyczne 363
      13.2. Pedagogika krytyczna - podstawowe założenia 364
        13.2.1. Diagnoza 365
        13.2.2. Cele i kierunki interwencji 370
        13.2.3. Rezultaty: nadzieja i kontrowersje 375
    Rozdział 14. Pedagogika antyautorytarna (Bogusław Śliwerski) 378
      14.1. Nurt polityczny 379
      14.2. Nurt edukacyjny 383
      14.3. Wychowanie permisywne 389
      14.4. Pedagogika antyautorytarna w praktyce 391
    Rozdział 15. Pedagogika emancypacyjna (Hanna Zielińska-Kostyło) 394
      15.1. Istota pedagogiki emancypacyjnej 394
      15.2. Geneza nazwy, narodziny prądu i jego przesłanki 395
      15.3. Wybrani przedstawiciele pedagogiki emancypacyjnej 401
        15.3.1. Paulo Freire 401
        15.3.2. Ivan Illich 404
        15.3.3. Noam Chomsky 408
      15.4. Pedagogika emancypacyjna w Polsce 412
      15.5. Krytyka pedagogiki emancypacyjnej 414
    Rozdział 16. Pedagogika międzykulturowa (Tomasz Szkudlarek) 415
      16.1. Kultura i edukacja 415
        16.1.1. Pedagogika modernistyczna 415
      16.2. Orientacje w edukacji międzykulturowej 418
        16.2.1. Kontekst polityczny - USA 420
        16.2.2. Kontekst polityczny - integracja europejska 421
        16.2.3. Doświadczenia polskie 422
      16.3. Kontrowersje wokół edukacji międzykulturowej 423
    Rozdział 17. Pedagogika ekologiczna (Agnieszka Gromkowska-Melosik) 425
      17.1. Pojęcie ekologii i ekosystemu 425
      17.2. Powstanie i rozwój ruchu ekologicznego 426
      17.3. Główne nurty we współczesnej ekologii 428
    Rozdział 18. Pedagogika negatywna (Bogusław Śliwerski) 436
      18.1. Geneza i ewolucja pedagogiki negatywnej 436
      18.2. Antypedagogika, czyli redukcja wychowania 439
      18.3. Przedmiot badań pedagogiki negatywnej 441
    Rozdział 19. Pedagogika postmodernizmu (Zbyszko Melosik) 452
      19.1. Podstawowe cechy postmodernistycznej teorii społecznej 452
      19.2. Modernistyczny dyskurs edukacji, postmodernistyczne kontrowersje 456
      19.3. Postmodernizm i edukacja: możliwości i zagrożenia 459
      19.4. Konserwatywna krytyka postmodernizmu 463
    Bibliografia 465
    Indeks osób 468
    Indeks rzeczowy 484
    O Autorach 494
Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

496

Kategoria

Pedagogika ogólna

ISBN-13

978-83-01-14055-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski
4.5 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik:


• wprowadza w świat podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki, przedstawionych w szerszym kontekście społeczno-kulturowym,
• omawia wybrane prądy i kierunki współczesnej pedagogiki,
• zapoznaje z dziejami wychowania i oświaty w Polsce i na świecie,
• prezentuje wybrane metody badań pedagogicznych,
• ukazuje związek teorii pedagogicznych z praktyką,
• zawiera bogactwo osiągnięć naukowych i doświadczeń starszego i młodszego pokolenia pedagogów w Polsce,
• przedstawia edukację z wielu różnych perspektyw.

 


Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania oraz współczesne kierunki pedagogiczne.

 


Książka przeznaczona jest dla:
• przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego: studentów uczelni akademickich, kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych,
• studentów pierwszych lat pedagogiki,
• nauczycieli, którzy chcą odnowić swoją wiedzę pedagogiczną,
• prowadzących szkolenia w ośrodkach doskonalenia kadr pedagogicznych,
• wszystkich zainteresowanych współczesną pedagogiką: działaczy oświatowych i samorządowych, psychologów i socjologów.

 


Podręcznik otrzymał III nagrodę w V edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki, wydany w 2003 roku, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
1
1
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!