Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,25  63,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

47,2563,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi systematyczne opracowanie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i e-learningu we współczesnej edukacji z uwzględnieniem podejścia kompetencyjnego. Obecny system edukacyjny jest w trakcie globalnych zmian, dlatego powinno się w pełni przygotowywać przyszłych specjalistów do życia w otwartej przestrzeni informacyjnej, kształcąc umiejętności niezbędne w XXI wieku, w celu zapewnienia ich ciągłego kształcenia przez całe życie, w tym w formie nieformalnej i pozaformalnej. W nowoczesnym społeczeństwie obserwujemy nowe światowe trendy – zmiany technologiczne, gospodarcze, kulturowe, ekologiczne, ekonomiczne, które są częścią szybkiego i nierównomiernego procesu globalizacji. Zmienia się współczesna uczelnia, jej przestrzeń informacyjno-edukacyjna. Zmieniają się jej komponenty, w tym wykorzystane technologie, treści, zasoby, subiekty i obiekty (studenci, nauczyciele akademiccy, administracja), zarówno proces nauczania-uczenia się, jak i cały proces kształcenia, zmieniają się zasady i narzędzia zarządzania, komunikacji, współdziałania w samym środowisku, a także w zewnętrznym otoczeniu. Biorąc pod uwagę takie tendencje, jakość środowiska wirtualnego nauczania w nowoczesnej instytucji edukacyjnej musi opierać się na realizacji edukacyjnych potrzeb studentów, ich oczekiwań, treści i technologii, z których korzystają także dzięki własnemu doświadczeniu uczenia się. Napełnianie wirtualnego środowiska nauczania, jakość treści i efektywność jego wykorzystania przez studentów, czemu przyświeca zamiar osiągnięcia celów kształcenia przyszłych specjalistów, konkurencyjnych na współczesnym rynku pracy, zależą zarówno od poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie ICT, jak i od wielu różnorodnych czynników oraz uwarunkowań, w tym strategii rozwoju e-środowiska uczelni, jej efektywności funkcjonowania, oferty edukacyjnej, zapewnienia jakości kształcenia, w tym e-learningu. W książce zostały przedstawione oprócz teoretycznych aspektów dotyczących głównego tematu także wybrane wyniki badań, pozyskane w ramach realizacji kilku projektów, w których brała udział autorka monografii, w tym międzynarodowego projektu IRNet, realizowanego pod kierunkiem autorki przez konsorcjum międzynarodowe.


Liczba stron574
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3071-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Skróty /    11
  Wstęp /    15
  
  1. Tendencje rozwoju współczesnej edukacji i kompetencji /    29
  1.1. Tendencje rozwoju systemu kształcenia w społeczeństwie wiedzy /    29
  1.1.1. Podstawowe aspekty kształtowania społeczeństwa wiedzy, jego cechy i uwarunkowania rozwoju kształcenia /    29
  1.1.1.1. Wybrane cechy ery informacyjnej i społeczeństwa wiedzy /    29
  1.1.1.2. Rola TIK w społeczeństwie wiedzy /    35
  1.1.2. Tendencje rozwoju systemu kształcenia charakterystyczne dla przejścia do społeczeństwa wiedzy. Przegląd dokumentów /    48
  1.1.3. Formalne, nieformalne i pozaformalne (incydentalne) nauczanie oraz nauczanie przez całe życie LLL (Lifelong Learning) /    66
  1.1.3.1. Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie wiedzy: wyzwania i perspektywy na przyszłość /    66
  1.1.3.2. E-learning i kształcenie ustawiczne. Formalne, nieformalne i incydentalne uczenie się w kontekście kształcenia ustawicznego /    69
  1.1.3.3. Rożne inicjatywy wdrażania e-learningu i ICT na Uniwersytecie Śląskim /    74
  1.1.4. Podsumowanie /    76
  1.2. Teoretyczne podstawy przygotowania nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii
  informacyjno-komunikacyjnych /    78
  1.2.1. Cele przygotowania i podniesienia kwalifikacji nauczycieli /    78
  1.2.1.1. O standardach przygotowania nauczycieli /    84
  1.2.2. Kompetencje informatyczne we współczesnym społeczeństwie i edukacji /    94
  1.2.2.1. Historia, rozwój i analiza terminologii /    94
  1.2.2.2. Kompetencyjne podejście do edukacji /    100
  1.2.2.3. Kluczowe kompetencje w europejskich systemach kształcenia /    107
  1.2.2.4. O kompetencjach nauczycieli /    121
  1.2.3. Analiza paradygmatu modernizacji oświaty na podstawie podejścia kompetencyjnego /    127
  1.2.4. Kształtowanie kompetencji informatycznych przyszłych nauczycieli na wyższej uczelni
  pedagogicznej /139
  1.2.4.1. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty kształcenia studentów /    139
  1.2.4.2. Kształtowanie kompetencji informatycznych przyszłych nauczycieli na pedagogicznej uczelni wyższej /    148
  1.2.4.3. O koncepcji nowej specjalności uwarunkowanej wprowadzonymi standardami specjalności innowacyjnych i wymaganiami europejskiej agendy cyfrowej /    165
  1.2.4.3.1. Charakterystyka sylwetki absolwenta kierunku pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość /    166
  1.2.5. Uwzględnienie właściwości wiekowych podczas formowania kompetencji informatycznych /    170
  1.2.5.1. Andragogiczny model nauki w zakresie TIK i zdalnego nauczania /    170
  1.2.5.2. Andragogiczne zasady nauki /    177
  1.2.5.3. Pewne psychologiczne aspekty zawodowego kształtowania się osobowości /    180
  1.2.6. Modele profesjonalnego rozwoju nauczycieli /    184
  1.2.7. Informatyczne samokształcenie i samouctwo nauczycieli /    188
  1.2.8. Niektóre programy i dodatkowe formy przygotowania nauczycieli w dziedzinie technologii
  informacyjno-komunikacyjnych /    195
  1.2.8.1. Znaczenie TIK w nowoczesnym społeczeństwie /    196
  1.2.8.2. Program UNESCO „TIK i OŚWIATA” /    197
  1.2.8.3 Istota programu nauki state-of-the-art /    198
  1.2.8.4. Program przygotowania i zawodowego rozwoju nauczycieli /    199
  1.2.8.5. Program „Intel – Nauczanie ku przyszłości” /    200
  1.2.8.6. Europejski certyfikat użytkownika komputera (ЕСDL) /     202
  1.2.9. Wybrane aspekty przygotowania nauczycieli w zakresie nauczania na odległość /    208
  1.2.9.1. Kompetencje nauczyciela w zakresie nauczania na odległość /210
  1.2.9.2. Wybrane zagadnienia dotyczące systemów wspomagania kształcenia na odległość /    217
  1.2.10. Podsumowanie /    222
  
  2. E-learning jako jedna z ważniejszych składowych funkcjonowania e-przestrzeni współczesnej uczelni: aspekt teoretyczny, praktyczny, technologiczno-organizacyjny i utylitarny /225
  2.3. E-learning, uwarunkowania pomyślnego wdrażania /    225
  2.3.1. System nauczania na odległość. Uwarunkowanie efektywnego wykorzystania w placówce
  oświatowej /    225
  2.3.2. Niektóre aspekty psychologiczno-pedagogiczne nauczania na odległość (na przykładzie systemu Moodle) /    232
  2.3.2.1. Koncepcja konstruktywistycznej teorii Jeana Piageta /    233
  2.3.2.2. Przygotowanie nauczycieli w zakresie nauczania na odległość /    235
  2.3.2.3. O roli TIK w konstruowaniu wiedzy /    236
  2.3.2.3.1. Podstawowe zagadnienia na temat wiedzy o mózgu i jego działaniu w procesie poznania i przetwarzania informacji /    243
  2.3.2.4. Teoria konektywizmu /    246
  2.3.2.5. Niektóre aspekty uwzględnienia psychologii ograniczenia w e-learningu /    248
  2.3.3. Nauczanie kombinowane (blended learning) /    252
  2.3.4. Wybrane wyniki badań na temat wiedzy respondentów w dziedzinie teorii pedagogicznych oraz metod nauczania we współczesnym procesie edukacyjnym /    255
  2.3.5. Niektóre teoretyczno-metodyczne uwarunkowania wdrażania e-learningu /    259
  2.3.5.1. Modele nauczania na odległość /    260
  2.3.5.2. Szczegółowa struktura kursu na odległość (kursu internetowego) /    271
  2.3.5.3. O jakości kształcenia na odległość i sposobach jej weryfikacji /    281
  2.3.6. Psychospołeczne, pedagogiczne i organizacyjno-techniczne uwarunkowania komunikowania się przez Internet w grupie wirtualnej /    288
  2.3.6.1. Aspekty pedagogiczne nauczania-uczenia się we współpracy. Metody kooperacyjnego uczenia się /    290
  2.3.6.2. Niektóre wyniki badań w zakresie narzędzi TIK do komunikowania się oraz współpracy w zespole wirtualnym /    290
  2.3.7. O kompetencjach psychologiczno-pedagogicznych i diagnostycznych tutora /    294
  2.3.8. Podstawowe aspekty kreowania i funkcjonowania e-środowiska współczesnego uniwersytetu /    296
  2.3.8.1. Uczenie się przez całe życie w społeczeństwie wiedzy: wyzwania i perspektywy /    298
  2.3.9. Analiza modelu nowoczesnego e-środowiska informacyjno-edukacyjnego /    300
  2.3.9.1. Cechy współczesnego pokolenia studentów, którzy należą do pokolenia Net /    301
  2.3.10. MOOC. Wybrane aspekty /    308
  2.3.10.1. Kursy otwarte jako zjawisko cyfrowego społeczeństwa. Kategorie i definicje /    308
  2.3.10.2. Analiza aktualnych badań. Krajowe i międzynarodowe doświadczenie /    312
  2.3.10.3. Niektóre wyniki badań własnych /    317
  2.3.11. Wydziałowa platforma kształcenia na odległość: przykład dobrej praktyki /    329
  2.3.11.1. Wspomaganie kursami e-learningowymi przedmiotów prowadzonych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych /    330
  2.3.11.1.1. Wybrane przykłady wspomagania przedmiotów programowych /    330
  2.3.11.1.2. Wspomaganie kursami e-learningowymi zajęć na studiach podyplomowych /    336
  2.3.11.2. Wykorzystanie platformy w działalności naukowo-badawczej pracowników oraz studentów wydziału /    337
  2.3.11.3. Platforma w przygotowaniu przyszłych nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość do korzystania z e-learningu w pracy zawodowej oraz w pełnieniu funkcji tutora /    338
  2.3.11.4. Korzystanie z platformy kształcenia na odległość w nauczaniu przedmiotu technologia informacyjna w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej /    339
  2.3.11.5. Platforma we wzmacnianiu współpracy międzynarodowej, w realizacji projektów w zakresie e-learningu i innych innowacyjnych tematów /    342
  2.3.11.6. Platforma jako środek ewaluacji procesu nauczania i oceny efektów kształcenia /    343
  2.3.12. Podsumowanie /    345
  2.4. Wybrane badania z e-learningu w ramach projektu „Uniwersytet partnerem gospodarki opartej
  na wiedzy” (UPGOW) /    348
  2.4.1. O projekcie UPGOW /    348
  2.4.1.1. Cele projektu UPGOW /    348
  2.4.1.2. Metody i techniki kształcenia na odległość w projekcie UPGOW /    350
  2.4.1.3. Językowe kursy zdalne – ważną składową projektu UPGOW /    351
  2.4.1.4. O specyfice dziedziny przedmiotowej języki obce /    351
  2.4.1.5. O informatycznych i pedagogicznych technologiach zdalnej nauki języków obcych /    353
  2.4.1.6. Ocena jakościowa kursów zdalnych, opracowanych w ramach projektu UPGOW /    355
  2.4.2. Niektóre wyniki badania opinii studentów na temat udziału w kursach e-learningowych /    368
  2.4.3. Fragmenty wywiadu z prof. zw. dr hab. Haliną Widłą /    370
  2.4.4. Niektóre wyniki ankietowania studentów w zakresie e-learningu /    372
  2.4.5. Podsumowanie /    376
  2.5. Technologie informacyjno-edukacyjne i e-learning w warunkach globalizacji i cyfryzacji – wybrane wyniki badań z projektu IRNet /    376
  2.5.1. Podstawy prawne, etyczne, techniczne i społeczne rozwoju ICT oraz e-learningu z uwzględnieniem kompetencji międzykulturowych w krajach europejskich i w Australii /    376
  2.5.1.1. Koncepcja projektu IRNet /    378
  2.5.1.2. Polityka instytucjonalna międzynarodowych instytucji europejskich w zakresie szkolnictwa wyższego /    382
  2.5.1.3. Analiza rożnych czynników ICT oraz rozwoju e-learningu w krajach partnerskich – niektóre wyniki badań w ramach 2. pakietu roboczego (WP2) /    387
  2.5.2. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego na przykładzie Polski i Uniwersytetu Śląskiego /    415
  2.5.2.1. Rożne inicjatywy w wykorzystaniu e-learningu i ICT na Uniwersytecie Śląskim /    423
  2.5.3. Elektroniczna przestrzeń naukowa i edukacyjna współczesnej uczelni /    425
  2.5.3.1. Strategia rozwoju przestrzeni informacyjno-edukacyjnej współczesnej uczelni /    425
  2.5.3.2. Uniwersytet: podstawowe cechy strategii rozwoju środowiska informacyjno-
  edukacyjnego /    429
  2.5.3.3. E-learning strategie w niektórych uniwersytetach partnerskich /    431
  2.5.3.3.1. Indywidualne podejście do analizy strategii edukacyjnej. Główne osobiste strategie edukacyjne odpowiadające nowoczesnym środowiskom informacyjno-edukacyjnym /    434
  2.5.3.4. O e-przestrzeni współczesnej uczelni. Wybrane aspekty /    436
  2.5.3.4.1. Inteligentny uniwersytet w warunkach smart society – inteligentnego społeczeństwa /    439
  2.5.3.4.2. Społeczeństwo wiedzy – starzejące się społeczeństwo /    444
  2.5.3.4.3. Nierówne wykorzystanie technologii w nauczaniu rożnych pokoleń /    448
  2.5.4. Kompetencje podmiotów środowiska informacyjno-edukacyjnego jako warunek realizacji strategii edukacyjnej /    454
  2.5.4.1. Obszary umożliwiające zainteresowanym stronom środowiska informacyjno-edukacyjnego wykazanie swych kompetencji informacyjnych /    454
  2.5.4.2. Model kompetencji ICT dla nauczycieli akademickich /    456
  2.5.5. Edukacyjne, naukowe i komunikacyjne aspekty rozwoju społeczności uczelni w środowisku
  elektronicznym – wybrane wyniki badań (WP2, WP3) /    458
  2.5.5.1. Wybrane wyniki badań opinii nauczycieli akademickich o aspektach edukacyjnych, komunikacyjnych i naukowych w warunkach uniwersyteckiego środowiska elektronicznego /    472
  2.5.6. Postawa współczesnych studentów wobec wykorzystania nowych technologii w przestrzeni
  informacyjno-edukacyjnej uczelni i poza nią /    485
  2.5.6.1. Studenci w środowisku informacyjnym: ogólny przegląd. Jakie są cechy współczesnej młodzieży? /    486
  2.5.6.2. O aktywności edukacyjnej studentów /    493
  2.5.6.3. Dyskusje online jako swoiste badania i metoda edukacyjna /    498
  2.5.6.4. Czy nauczyciele są gotowi zrozumieć działania edukacyjne i potrzeby współczesnych studentów, uczniów? /    503
  2.5.6.5. Wybrane wnioski /    505
  2.6. Podsumowanie /    506
  
  Zakończenie /    509
  Bibliografia /    519
  
  Summary /    569
  Резюме /    570
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia