Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,70  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,7042,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.


Liczba stron438
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3203-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    13
  
  Część pierwsza: Administracja w wolnym, demokratycznym, socjalnym państwie prawa
  Rozdział 1 Zadania administracji publicznej (Andrzej Pakuła) /    17
  Rozdział 2 Podmioty wykonujące zadania administracji publicznej /    19
  1.2. Zasady organizacyjne (Andrzej Pakuła) /    19
  2.2. Administracja rządowa (Andrzej Pakuła) /    21
  2.3. Korporacje prawa publicznego (Andrzej Pakuła) /    23
  2.4. Zakłady prawa publicznego (Andrzej Pakuła) /    25
  2.5. Fundacje prawa prywatnego (Jolanta Blicharz) /    26
  2.5.1. Cechy fundacji /    28
  2.5.2. Procedura zakładania fundacji /    33
  2.5.3. Nadzór nad fundacjami i likwidacja fundacji /    34
  2.5.4. Fundacje prawa prywatnego jako organizacje pozarządowe /    35
  2.5.5. Zlecanie realizacji zadań fundacjom prawa prywatnego /    36
  2.6. Fundacje prawa publicznego (Jolanta Blicharz) /    42
  2.7. Przykłady wykonywania zadań publicznych przez inne podmioty (Jolanta Blicharz)/    44
  2.7.1. Podstawy prawne zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym /    45
  2.7.2. Status prawny stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego w sferze realizacji zadań pożytku publicznego /    49
  2.7.3. Rola spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji zadań publicznych /    59
  
  Część druga: Administracja a prawo. Administracja jako funkcja państwa regulowana przez prawo
  Rozdział 1 Źródła prawa administracyjnego /    65
  1.1. Prawo jako instrument sterowania administracją publiczną (Agnieszka Ziółkowska) /65
  1.2. Zasady tworzenia prawa (Agnieszka Ziółkowska) /    68
  1.3. Pojęcie źródeł prawa i klasyfikacja źródeł prawa (Anna Gronkiewicz) /    73
  1.4. Cechy źródeł prawa, w tym cechy źródeł prawa administracyjnego (Anna Gronkiewicz) /    76
  1.5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Agnieszka Ziółkowska) /    78
  1.6. Ustawy (Anna Gronkiewicz) /    84
  1.6.1. Uwagi ogólne /    84
  1.6.2. Przedmiot regulacji /    84
  1.6.3. Procedura tworzenia ustawy (tryb ustawodawczy) /    87
  1.6.4. Rodzaje ustaw /    90
  1.6.5. Podsumowanie – cechy ustawy /    92
  1.7. Międzynarodowe źródła prawa (Agnieszka Ziółkowska) /    93
  1.7.1. Umowy międzynarodowe /    94
  1.7.2. Prawo Unii Europejskiej /    96
  1.7.2.1. Zasady prawa unijnego /    99
  1.7.2.2. Europeizacja prawa administracyjnego /    101
  1.8. Rozporządzenia (Agnieszka Ziółkowska) /    105
  1.9. Prawo miejscowe (Anna Gronkiewicz) /    111
  1.9.1. Uwagi ogólne /    111
  1.9.2. Klasyfikacja aktów prawa miejscowego /    112
  1.9.3. Przedmiot regulacji aktów prawa miejscowego /    116
  1.9.4. Sposób tworzenia prawa miejscowego /    118
  1.9.5. Podsumowanie – cechy prawa miejscowego /    122
  1.10. Zasady ogłaszania aktów normatywnych (Agnieszka Ziółkowska) /    123
  1.11. Kontrola aktów normatywnych (Agnieszka Ziółkowska) /    130
  1.11.1. Kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny /    131
  1.11.2. Kontrola i nadzór wewnątrzadministracyjny /    135
  1.11.2.1. Kontrola rządowa /    135
  1.11.2.2. Nadzór nad aktami prawa miejscowego /    138
  1.11.3. Kontrola aktów prawotwórczych sprawowana przez sądy administracyjne /    141
  1.12. Niezorganizowane źródła prawa (Anna Gronkiewicz) /    145
  1.12.1. Uwagi ogólne /    145
  1.12.2. Akty prawa wewnętrznego /    146
  1.12.2.1. Uchwały i zarządzenia /    147
  1.12.2.2. Statuty i regulaminy /    149
  1.12.2.3. Prawo zakładowe /    150
  1.12.3. Akty planowania /    152
  1.12.4. Normy i odesłania pozaprawne /    156
  1.12.5. Zwyczaj /    158
  1.12.6. Orzecznictwo /    161
  1.12.7. Doktryna prawnicza /    163
  1.12.8. Akty urzędowej wykładni prawa /    163
  
  Rozdział 2 Zasady konstytucyjne a prawo administracyjne (Renata Raszewska-Skałecka) /    169
  2.1. Legalność /    174
  2.2. Proporcjonalność /    181
  2.3. Zasada zaufania /    184
  2.4. Zasada równości /    189
  
  Część trzecia: Formy działania administracji publicznej – pojęcie i klasyfikacja form działania
  Rozdział 1 Akt administracyjny (Ewa Pierzchała) /    193
  1.1. Pojęcie, funkcja i rodzaje aktów administracyjnych /    193
  1.2. Formy aktu administracyjnego /    195
  1.3. Standardy procesowe wydawania aktów administracyjnych /    196
  1.4. Obowiązywanie, wykonalność aktu administracyjnego /    198
  1.5. Trwałość aktu administracyjnego /    199
  1.6. Prawidłowość i wadliwość aktu /    201
  1.7. Wzruszalność aktu /    202
  Rozdział 2 Umowa administracyjna (umowa publicznoprawna) (Lidia Zacharko) /    205
  2.1. Wstęp /    205
  2.2. Umowa administracyjna jako prawna forma działania administracji w prawie francuskim /    208
  2.3. Umowa administracyjna (umowa publicznoprawna) w prawie niemieckim /    211
  2.4. Regulacja umów publicznoprawnych w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej /    213
  2.5. Konkluzje /    215
  
  Rozdział 3 Instytucja porozumienia administracyjnego (porozumienia komunalne) (Jacek Pierzchała) /217
  3.1. Pojęcie i charakter prawny porozumienia /    217
  3.2. Cechy porozumienia /    219
  3.3. Rodzaje porozumień /    220
  3.4. Utrata mocy prawnej porozumienia /    223
  Rozdział 4 Akty planowania w prawie administracyjnym (Dorota Fleszer) /    225
  4.1. Istota planowania w administracji publicznej /    226
  4.2. Akty planowania jako źródło prawa /    229
  4.3. Wybrane akty planowania w prawie administracyjnym /    231
  Rozdział 5 Działania faktyczne (Barbara Wartenberg-Kempka) /    239
  Rozdział 6 Inne formy działania administracji publicznej (Michał Kania) /    243
  6.1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym /    243
  6.1.1. Wprowadzenie /    243
  6.1.2. Pojęcie i cechy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym /    245
  6.1.3. Strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym /    249
  6.1.4. Przedmiot umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz modele organizacyjne partnerstwa publiczno-prywatnego /    250
  6.1.5. Regulacja umowy na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym /    254
  6.1.6. Regulacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi /    258
  6.1.6.1. Uwagi wprowadzające /    258
  6.1.6.2. Cechy umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi /    259
  6.1.6.3. Zawarcie umowy koncesji /    261
  6.1.6.4. Modyfikacja umowy koncesji /    262
  6.1.6.5. Rozwiązanie umowy koncesji /    266
  6.1.6.6. Unieważnienie umowy koncesji /    267
  6.1.7. Regulacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /    268
  6.1.7.1. Uwagi wprowadzające /    268
  6.1.7.2. Forma i jawność umów w sprawach zamówień publicznych /    269
  6.1.7.3. Odpowiedzialność solidarna wykonawców za wykonanie umowy /    270
  6.1.7.4. Terminowy charakter umowy w sprawach zamówień publicznych /    270
  6.1.7.5. Modyfikacja treści umowy w sprawach zamówień publicznych /    272
  6.1.7.6. Odstąpienie od umowy w sprawach zamówień publicznych /    272
  6.1.7.7. Rozwiązanie umowy /    275
  6.1.7.8. Unieważnienie umowy /    275
  6.1.7.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy /    277
  6.1.8. Pozostałe postanowienia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym /    278
  
  Część czwarta: Stosunki administracyjnoprawne. O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego w ogólności
  Rozdział 1 Stosunki administracyjnoprawne (Ewa Pierzchała) /    283
  1.1. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego /    283
  1.2. Rodzaje stosunku administracyjnoprawnego /    285
  1.3. Cechy stosunku administracyjnoprawnego /    286
  1.4. Struktura stosunku administracyjnoprawnego /    287
  1.5. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku administracyjnoprawnego /    288
  1.6. Stosunek administracyjnoprawny a sytuacja administracyjnoprawna /    290
  Rozdział 2 Dostępność i korzystanie z rzeczy publicznych (Marcin Janik) /    293
  2.1. Publiczne prawo rzeczowe /    293
  2.2. Stosunki prawne w zakresie korzystania z rzeczy publicznych i urządzeń zakładu publicznego /    297
  2.2.1. Korzystanie z placówek oświatowych /    299
  2.2.2. Korzystanie ze szkół wyższych /    300
  2.2.3. Korzystanie z bibliotek /    303
  2.2.4. Korzystanie z muzeów /    305
  Rozdział 3 Policja jako funkcja państwa (Marcin Janik) /    307
  3.1. Zadania w zakresie policji /    307
  3.2. Zasady działania organów policji administracyjnej /    313
  3.3. Środki działania organów policyjnych /    316
  
  Część piąta: Odpowiedzialność administracji publicznej i jej organów
  Rozdział 1 Odpowiedzialność karna za wykonywanie kompetencji w sferze administracji publicznej (Radosław Koper) /    329
  1.1. Uwagi ogólne /    329
  1.2. Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną /    330
  1.3. Przegląd wybranych przestępstw /    335
  1.3.1. Łapownictwo bierne (sprzedajność) /    335
  1.3.2. Płatna protekcja /    339
  1.3.3. Nadużycie władzy (funkcji) /    339
  1.3.4. Wymuszanie zeznań, wyjaśnień, oświadczeń i informacji /    342
  1.3.5. Dopuszczenie do znęcania się nad osobą pozbawioną wolności /    343
  1.3.6. Ujawnienie tajemnicy państwowej /    343
  1.3.7. Ujawnienie tajemnicy służbowej /    346
  1.3.8. Fałsz materialny dokumentu /    347
  1.3.9. Fałsz intelektualny dokumentu /    347
  1.3.10. Nadużycie zaufania /    349
  Rozdział 2 Odpowiedzialność za działania legalne administracji (Andrzej Matan, Grzegorz Krawiec) /    351
  Rozdział 3 Odpowiedzialność za działania nielegalne o charakterze majątkowym (Andrzej Matan, Grzegorz Krawiec) /    361
  Rozdział 4 Odpowiedzialność podmiotów podejmujących decyzje w sprawach finansowych (Jadwiga Glumińska-Pawlic) /    373
  4.1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /    373
  4.1.1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych /    373
  4.1.2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /    375
  4.1.3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /    377
  4.1.4. Istota odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /    379
  4.1.5. Podstawowe zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych /    382
  4.1.6. Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /    388
  4.2. Odpowiedzialność w związku z uchwaleniem i wykonaniem budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz z tytułu uchwał podatkowych rad gmin /    389
  4.2.1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej /    389
  4.2.2. Uchwalenie i wykonywanie budżetu państwa /    391
  4.2.3. Uchwalenie i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego /    394
  4.2.4. Odpowiedzialność z tytułu uchwał podatkowych rad gmin /    402
  4.3. Odpowiedzialność z tytułu wadliwych decyzji podatkowych /    403
  
  Bibliografia /    407
  Noty o Autorach /    433
  Summary /    435
  Zusammenfassung /    436
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia