Administracyjne kary pieniężne

Administracyjne kary pieniężne

Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza praca poświęcona administracyjnym karom pieniężnym w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Rozważania przedstawiono w sześciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia i założenia metodologiczne, przedstawiono też istotę sankcji administracyjnych. Drugi dotyczy ewolucji karania przez administrację, a także problematyki kryteriów doboru czynów bezprawnych do regulacji sanacyjnej metodą prawa administracyjnego. Rozdział także ukazuje podobieństwa i różnice administracyjnych kar pieniężnych do innych instrumentów prawno-finansowych na gruncie prawa administracyjnego. W rozdziale trzecim podjęto tematykę funkcji i celów administracyjnych kar pieniężnych, a nadto zawarto liczne rozważania dotyczące sposobu redagowania norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Rozdział czwarty poświęcony został zagadnieniom zasad odpowiedzialności administracyjnej oraz okolicznościom łagodzącym i zaostrzającym wymiar administracyjnych kar pieniężnych względnie oznaczonych, a także instytucjom materialnoprawnym związanym ze stosowaniem tych instrumentów prawnych. Rozdział piąty zawiera analizę skuteczności i efektywności administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływu ulg w ich spłacie na ich skuteczność. Ostatni rozdział opisuje gwarancje proceduralne w stosowaniu administracyjnych kar pieniężnych, takie jak: zasady rzetelnego i sprawiedliwego postępowania represyjnego, prawa do obrony czy też prawa do sądu. Nakreślony w pracy pryzmat badań łączy elementy teoretycznoprawne, metodologiczne i dogmatyczne, z których wynikają liczne wnioski. Praca jest interesująca dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim: teoretyków prawa i dogmatyków, zwłaszcza procesualistów, lecz także prawników praktyków i adeptów zawodów prawniczych.


Liczba stron412
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Seria978-83-232-3266-7
ISBN-13978-83-232-3266-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  
  Wstęp    15
  
  ROZDZIAŁ I    25
  Wprowadzenie do badań nad administracyjnymi karami pieniężnymi    25
  1. Rozbieżności terminologiczne w zakresie pojęć prawnych związanych ze stosowaniem kar przez administrację    25
  2. Sankcje prawne i ich rodzaje    28
    2.1. Pojęcie sankcji prawnej    28
    2.2. Pojęcie sankcji administracyjnej    30
    2.3. Typologia sankcji administracyjnych    34
      2.3.1. Sankcje niefinansowe i finansowe    36
      2.3.2. Sankcja nieważności    39
      2.3.3. Sankcje dyscyplinarne    40
      2.3.4. Sankcje ustrojowe, proceduralne i materialnoprawne    43
      2.3.5. Sankcje fakultatywne i obligatoryjne    45
  3. Pojęcie i charakterystyka administracyjnych kar pieniężnych w prawie publicznym    46
    3.1. Podmioty ponoszące administracyjne kary pieniężne    57
    3.2. Następstwo prawne adresatów decyzji o nałożeniu bądź wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej    65
    3.3. Organy administracji publicznej kompetentne do stosowania administracyjnych kar pieniężnych    69
  4. Pojęcie odpowiedzialności i jej rodzaje    70
    4.1. Pojęcie odpowiedzialności w naukach społecznych    70
    4.2. Pojęcie i istota odpowiedzialności prawnej w teorii prawa    76
    4.3. Odpowiedzialność za delikty administracyjne    81
    4.4. Bezprawność jako przesłanka powstania odpowiedzialności zagrożonej administracyjną karą pieniężną    88
  5. Pojęcie deliktu administracyjnego    90
  6. Podsumowanie    95
  
  ROZDZIAŁ II    96
  Proces kształtowania się regulacji prawnych dotyczących stosowania przez administrację kar finansowych    96
  1. Kształtowanie się administracyjnego systemu karania w prawie polskim    96
    1.1. Kary finansowe za naruszenie prawa administracyjnego od czasów najdawniejszych do wybuchu II wojny światowej    99
    1.2. Kary finansowe za naruszenie prawa administracyjnego w okresie Polski Ludowej    108
    1.3. Kary finansowe za naruszenia prawa administracyjnego po okresie przemian demokratycznych w Polsce    117
    1.4. Wzrost państwa administracyjnego w XXI wieku – kierunki rozwoju ustawodawstwa polskiego w zakresie karania administracyjnego    120
  2. Regulacja zasad stosowania administracyjnych kar pieniężnych w k.p.a.    134
  3. Instrumenty finansowe podobne do administracyjnych kar pieniężnych    143
    3.1. Grzywna w celu przymuszenia w postępowaniu egzekucyjnym    144
    3.2. Opłaty administracyjne    147
  4. Karanie przez administrację jako forma efektywnego zapewniania wykonywania prawa Unii Europejskiej    154
  5. Podsumowanie    159
  
  ROZDZIAŁ III    161
  Aksjologia i funkcje administracyjnych kar pieniężnych oraz charakterystyka norm prawnych stanowiących delikty administracyjne i administracyjne kary pieniężne    161
  1. Aksjologia i funkcje administracyjnych kar pieniężnych    161
    1.1. Aksjologia administracyjnych kar pieniężnych    161
    1.2. Funkcje administracyjnych kar pieniężnych    163
      1.2.1. Funkcja prewencyjna administracyjnych kar pieniężnych    168
      1.2.2. Funkcja represyjna administracyjnych kar pieniężnych    172
      1.2.3. Funkcja restytucyjna administracyjnych kar pieniężnych    178
      1.2.4. Funkcja ochronna (zabezpieczająca, gwarancyjna, afirmacyjna) administracyjnych kar pieniężnych    179
      1.2.5. Funkcja ekonomiczna (finansowa) administracyjnych kar pieniężnych     180
  2. Charakterystyka norm prawnych stanowiących delikty administracyjne i administracyjne kary pieniężne    181
    2.1. Dwie koncepcje budowy normy prawnej ze względu na sankcje    181
    2.2. Sposoby redakcji norm prawnych stanowiących delikt administracyjny i administracyjne kary pieniężne    183
    2.3. Normatywne sposoby określania wysokości administracyjnych kar pieniężnych    189
  3. Waluta administracyjnych kar pieniężnych    196
  4. Odsetki od zaległych administracyjnych kar pieniężnych    197
  5. Wyłączność ustawy w stanowieniu deliktów administracyjnych oraz kar pieniężnych    201
  6. Podsumowanie    208
  
  ROZDZIAŁ IV    210
  Zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu deliktów zagrożonych administracyjnymi karami pieniężnymi    210
  1. Ogólne zasady ponoszenia odpowiedzialności administracyjnej za delikty zagrożone administracyjnymi karami pieniężnymi    210
    1.1. Odpowiedzialność typu absolutnego    213
    1.2. Odpowiedzialność typu strict liability    216
    1.3. Odstąpienie od wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych jako przesłanka łagodzenia odpowiedzialności obiektywnej    220
    1.4. Błąd co do prawa    223
    1.5. Niepoczytalność    227
    1.6. Stan wyższej konieczności    228
  2. Okoliczności łagodzące i zaostrzające wymiar administracyjnych kar pieniężnych    231
    2.1. Waga i okoliczności naruszenia prawa    232
    2.2. Dotychczasowe zachowanie ukaranego (częstotliwość niedopełnienia obowiązku, naruszenie zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu)    234
    2.3. Uprzednie ukaranie za to samo zachowanie    237
    2.4. Stopień przyczynienia się podmiotu, na który nakładana jest kara, do powstania naruszenia    238
    2.5. Wysokość osiągniętej korzyści lub straty, której strona uniknęła    238
    2.6. Warunki osobiste strony    239
    2.7. Dobrowolne działanie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa    242
  3. Zasada proporcjonalności i adekwatności administracyjnych kar pieniężnych    243
  4. Problematyka zagadnień intertemporalnych na gruncie administracyjnych kar pieniężnych    250
  5. Problematyka przedawnienia stosowania i egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych    257
  6. Dyskrecjonalność w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych    264
  7. Zbieg odpowiedzialności    270
    7.1. Multiplikacja administracyjnych kar pieniężnych    271
    7.2. Zasada ne bis in idem w kontekście odpowiedzialności karnej i administracyjnej    273
  8. Podsumowanie    282
  
  ROZDZIAŁ V    284
  Skuteczność prawa a efektywność administracyjnych kar pieniężnych    284
  1. Administracyjne kary pieniężne jako przejaw przymusu państwowego    284
  2. Skuteczność i efektywność jako uzasadnienie dla stosowania administracyjnych kar pieniężnych    288
  3. Ulgi w spłacie administracyjnych kar pieniężnych a ich skuteczność    297
    3.1. Odroczenie terminu zapłaty administracyjnych kar pieniężnych    300
    3.2. Rozłożenie na raty administracyjnych kar pieniężnych    305
    3.3. Umorzenie administracyjnych kar pieniężnych    307
    3.4. Zawieszenie wykonania administracyjnych kar pieniężnych    310
  4. Ubezpieczenia od odpowiedzialności zagrożonej administracyjnymi karami pieniężnymi    312
  5. Podsumowanie    313
  
  ROZDZIAŁ VI
  Problematyka gwarancji proceduralnych w stosowaniu administracyjnych kar pieniężnych    315
  1. Gwarancje i zasady proceduralne stosowane w sprawach o nałożenie bądź wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych    315
  2. Zasady rzetelnego i sprawiedliwego postępowania administracyjnego w sprawach o nałożenie bądź wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych    326
    2.1. Zasady: domniemania niewinności i rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść ukaranego    330
    2.2. Prawo do poinformowania o istocie i przyczynie wszczęcia postępowania w języku zrozumiałym dla sprawcy    334
    2.3. Prawo do wysłuchania    338
    2.4. Prawo do obrony    339
    2.5. Prawo do sądu oraz do rozsądnego czasu rozpoznania sprawy    342
  3. Rodzaje rozstrzygnięć o nałożeniu bądź wymierzeniu administracyjnych kar pieniężnych    348
  4. Ciężar dowodu    352
  5. Podsumowanie    355
  
  Zakończenie    358
  
  Bibliografia    365
  
  Administrative financial sanctions. A study in material and procedural administrative law (summary)    411
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia